1 f foto sjaak Lezers schrijven Steeds opnieuw kijken of geld goed wordt besteed I Molenbouw’ tachtig jaar noteboom Beleids- A. van Bergen wil bouwen aan de Piasweg programma in hoofd stukken Beleidsprogramma 1978-1982 VOOR VEEL MENSEN IS DE WEG NAAR DE ’’BIJSTAND” NOG STEEDS MOEILIJK FEESTAVOND VOOR HET PERSONEEL 99 1 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. verschillend formaat in - X.I exclusief album WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 V Hier staat algemeen directeur J. P. van Oosten voor het bedrijfspand van J. van den Berg en Zn. Waddinxveen duktie, tevens project- drachten voor derden uitvoerde. 4 WADDINXVEEN Het door het CDA en de PvdA opgestelde en door de WD onvoorwaarde lijk onderschreven (bijgewerkte) beleidsprogramma voor de raad speriode 1978-1982, zeg maar het "politieke spoorboekje” van onze volksvertegenwoordigers, omvat zeven hoofdstukken en ruim 14 pagina’s. In het Weekblad voor Waddinxveen hebben wij onze le zers in deze weken duidelijk ge maakt wat er zoal is overeengeko men. Dan weet u tenminste waar u aan toe bent. Vandaag het zevende en laatste hoofdstuk met als onderwerpen het financieel beleid en de subsi dies. Met vriendelijke groeten, MARTIN KRAAIJESTEIJN, voorzitter Partij van de Arbeid, afd. Waddinxveen, Peuleyen 56, tel. 5668 1 en de nabuurlanden, maar ook ver daarbuiten. In hoofdstuk 7 van het beleidspro gramma staan de volgende zaken zo geregeld: HET FINANCIEEL BELEID - Het tot uitvoer brengen van het pro gram eist de beschikking over vol doende financiële middelen. - De uitkering uit het gemeentefonds vormt het hoofdbestanddeel van de ge meentelijke middelen. Wanneer de toe name van deze uitkering minder blijkt te zijn, dan in de meerjarenbegroting is aangenomen, zal het beleid onmiddel lijk worden aangepast door: beëindi ging van een aantal gemeentelijke uit gaven met lage prioriteit; uitstel van het aanvatten van nieuwe taken; ver groten van de gemeentelijke belastin gopbrengst. ting van de gewone dienst sluitend die- - Geconstateerd wordt: Het gemeente- lijk belastinggebied draagt slechts in bescheiden mate bij tot het bijeenbren- Hier staat algemeen directeur J. P. van Oosten voor het bedrijfspand van J. van den Berg en Zn. Waddinxveen BV aan de Henegouwerweg, welk bedrijf eind deze maand 80 jaar bestaat. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom gen van de gemeentelijke financiële middelen. De huren, toegangsprijzen, leges etc. dekken over het algemeen slechts een klein deel van de kosten van de door de gemeente ter beschikking gestelde voorzieningen of verrichte diensten. - De beperkte financiële middelen nopen derhalve tot: goed zicht op de toekomstige financiële lasten d.m.v. meerjarenbegrotingen, gebaseerd op reële verwachtingen; een doelmatige aanwending der middelen; periodieke heroverweging van taken; zonodig her verdeling van het beschikbare budget over diverse sectoren van het beleid; brede discussie over de vaststelling van prioriteiten; bij dit alles zal de begro ting van de gewone dienst sluitend die nen te blijven. - Inzake de tarieven en belastingen dient het uitgangspunt te zijn: de optre dende stijging van kosten bij ongewij zigd beleid is op zich al een reden om tarieven jaarlijks aan te passen; op een redelijk peil brengen en houden van dekkingspercentages der gemeentelijke tarieven. De nota Dekkingspercentage is hierbij leidraad. Dienstverlening aan bedrijven en privé-personen in principe op kostprijsbasis; als uit nadere onder zoekingen blijkt dat er een positieve correlatie bestaat tussen hoogte van O.G.B. en aanbod van vuilnis, is het verantwoord een deel van de reiniging srechten onder te brengen in het pro gressieve belastingsysteem van de O.G.B. Een en ander zonder de vrije marge van de O.G.B. wezenlijk aan te tasten. tionaal Vakverbond, dat kortgeleden samen met het FNV en de mindervali- den de straat opging om te demonstre ren tegen de a-sociale plannen van het kabinet Van Agt/Wiegel. Hoewel ik zelf niet vernomen heb dat mevrouw Oosterbroek-Waagmeester en ambtenaren van de sociale dienst moeite hebben met mijn uitspraken, wil ik best ingaan op hetgeen ik daarom trent in het Weekblad voor Wad dinxveen heb gelezen. De suggestie wordt gewekt dat ik sprookjes vertel, want er is niets bekend van klachten. Neen, dat is vrij logisch, aangezien dit juist een onderdeel van het probleem is. Verwacht men eigenlijk dat mensen die afhankelijk zijn van bijstandsverle ning zo gemakkelijk hun bezwaren naar voren brengen? Voor veel mensen is de weg naar de "bijstand” nog steeds heel moeilijk. Ook ik zal geen concrete na men en feiten geven, daarvoor heb ik die informatie niet gekregen. We moe ten niet om de centrale vraag heen- draaien en die is: wat kunnen we doen aan de problemen en de afhankelijk heid van mensen die in de kou staan. Vanzelfsprekend heb ik nooit bedoeld de betrokken ambtenaren in een kwaad daglicht te stellen. Wat ik wel heb wil len doen is de aandacht vragen voor een probleem en als dat gelukt is, zijn we alweer een stap verder. Uit de rubriek ’’Rondom de hefbrug” in het Weekblad voor Waddinxveen, van 14 oktober j.l. vernam ik, dat mijn uitspraken in het PvdA-blad ’’Prik bord”, waarvan u de kern in uw blad heeft overgenomen, kwaad bloed heeft gezet bij mevrouw Oosterbroek- Waagmeester, de wethouder van de VVD, CDA-partijmensen en ambtena ren van de sociale dienst. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen?! Laten we de feiten maar laten spreken. De PvdA vindt de "Bijstandscommis- sie” belangrijk. Wat gebeurt er? Na in tensief overleg komen CDA en PvdA tot overeenstemming over het beleid sprogramma en daarna over de keuze van de derde partner, de WD. Bij de stemming over de samenstelling van de bijstandscommissie spant het CDA sa men met de SGP/HKV/GPV met als re sultaat geen socialist uit de raad in deze commissie. Een leuk begin, wat inder daad niet van vertrouwen getuigt beste collega-voorzitter van het CDA; maar van wie eigenlijk niet? Nu is politiek vooruitzien, wat mij betreft behoeft deze discussie niet opnieuw te worden PASSAGE 47 WADDINXVEEN TELEFOON (01820) 2477 maakt het mogelijk dat vooruitlopend op de planologische procedure al ge bouwd zou kunnen worden. SUBSIDIES - De werking van de subsidieverorde- opgerakeld. De PvdA Waddinxveen ning zal op de uitgangspunten van het heeft zich positief uitgelaten over het subsidiebeleid worden getoetst en zo- beleidsprogramma, maar wij zullen kri- WADDINXVEEN Wat de gemeentelijke portemonnee betreft zal steeds gekeken moeten worden of het geld goed wordt besteed en wel licht niet beter besteed kan worden. Dat blijkt uit het zevende en laatste hoofdstuk van het beleidsprogramma voor de raadsperiode 1978-1982. In die paragraaf wordt gesproken over het financieel beleid en de subsidies. MODERNE RUIMTEN De groei van het bedrijf maakte in de loop der jaren meer en meer aangepa- J. van den Berg Zonen - Wad- ste huisvesting noodzakelijk. Van de dinxveen B.V. is nu, na 80 jaren, meer oude meubelfabriek aan het Jaagpad dan beter dan ooit tevoren bemand en langs de Gouwe is niets meer terug te zich inmiddels een plaatwerkerij ont- uitgroei naar een machinefabriek met uitgerust om deze taken optimaal te vinden. Het Jaagpad, waarlangs ooit de WADDINXVEEN In het najaar van 1898 verliet de 23-jarige Marinus van den Berg de dienst van de gemeente Rotterdam om samen met zijn broer, een van zijn zwagers en zijn vader een timmermanswerkplaats te vestigen in het stadsdeel Kralingen. Uit respect voor vader Jacob, - die onder meer een groot vakmanschap inbracht - kreeg de firma de naam „J. van den Berg Zo nen”. In de bescheiden werkplaats - oorspronkelijk ingericht voor nieuw bouw en onderhoud van woningen - specialiseerde men zich, na het uittre den van de zwager in 1900, op de repa ratie en het onderhoud van koren- en andere molens in en om de stad. Dit proces voltrok zich in een tijd, dat de windmolens als produktiemiddel aan het verdwijnen was, omdat de wind als energiebron werd verdrongen door stoom en electriciteit. Korenmolens werden vervangen door graanmaalderi- jen en meelfabrieken. Uit de eerste ont wikkelde zich de veevoederindustrie, die zich als vorm van procesindustrie duidelijk van de produktie van broöd- meel onderscheiden. WADDINXVEEN Vrijdag 27 oktober is het precies 80 jaar geleden dat in het Rotterdamse stadsdeel Kralingen de grond slag werd gelegd voor het huidige Waddinxveense bedrijf J. van den Berg en Zn. Waddinxveen B V. Het sinds 1916 in onze ge meente gevestigde bedrijf is van een "machinefabriek voor molenbouw" uitgegroeid tot een internationaal georiënteerd be drijf waar installaties voor de droge procesindustrie worden ontworpen en vervaardigd. Bij Van den Berg werken tegen de honderd mensen. Het is al weer vijfjaar geleden dat het 75-jarig bestaan van het bedrijf groots werd gevierd. Bij die gelegenheid legde de heer M. van den Berg na een veertigjarige loopbaan zijn werk als algemeen directeur neer. Sinds 1973 berust de dagelijkse leiding van het bedrijf bij de heer J. P. van Oosten als directeur algemene zaken. Het 80-jarig bestaan van het in 1898 opgerichte bedrijf, dat meegroeide van de draaiende molen tot de ultramoderne maalde rij, wordt vrijdagavond 27 oktober in het Gereformeerd Verenigingsgebouw "Het Trefpunt" gevierd met een avond voor het personeel. Op deze avond zullen ook jubilarissen bij Van den Berg in het zonnetje worden gezet. en en oude meubelfabriek aan het Jaagpad langs de Gouwe is niets meer terug te JTT _x T_J 1J vervullen. Het waren met name de dub- schepen werden voortgetrokken, is een belassige snelmengers, die de naam en drukke verkeersweg, de Henegouwer- fabriek Waddinxveen in nagenoeg alle en takkebossen gefundeerde stoom- Europese landen en op andere kon- meubelfabriek stond, staat nu een ge ef- brieksinrichtingen voor de veevoeder- NAAR WADDINXVEEN Van den Berg Zonen maakte alle ontwikkelingen door en mee en bek waamde zich zodoende in de technie ken van de veevoederproduktie. De naam Van den Berg verbreidde zich in de Nederlandse molenaarswereld en groeide uit tot een begrip: wat Van den Berg maakte had een lang leven. Na in Rotterdam enkele malen uit zijn jasje te zijn gegroeid, verhuisde het bedrijf aan het eind van 1916 naar Wad dinxveen. Hier werd in een leegstaande meubelfabriek aan het toenmalige Jaagpad langs de Gouwe een op groei berekende behuizing gevonden. Dit feit betekende voor Van den Berg tevens de overgang van de ambachte lijke naar de industriële produktie. Een volledig geoutilleerde machinale hout- bewerkingsafdeling stond hier onmid dellijk ter beschikking, wat bijzonder waardevol was, want in die dagen TWEEDE WERELDOORLOG WADDINXVEEN/DEN HAAG De maakte de houtbewerking nog ca. vierde kamer uit de beroepscommissie van Van den Berg’s produktie uit. Ge- herstel aangekondigd of de tweede we- AROB voor c. 1...c j - heeft vandaag (woensdag 11 oktober) verlegd naar de metaalbewerking. In Het bedrijf werd schade aan gebouwen 1918 verscheen dan ook de eerste me- en machines bespaard, doch de activi- taaldraaibank in het bedrijf; in 1925 teiten werden tenslotte geheel stilge- werd een complete metaalverspanende legd. Het nieuwe tijdperk, dat in 1945 afdeling ingericht; rond de smitse had werd ingeleid, kenmerkte zich door een wikkeld. Tengevolge van de economi- een breder veld van activiteiten en een bedrijfsruimte sche crisis maakte het bedrijf in de der- meer industriële aanpak van zaken. De o-p__ ji een ir betreffende verklaring ex artikel 19 van die het - dankzij de hoge graad van vak- kervaring werd op gerichte wijze Hp U/ot Z-.T-. Aa D i Aa A a G L L> a IA arï kat 1n t IJ x 1 1 I baarheid en bovenal de volharding van keningstechnieken, technologieën en tinenten bevestigden. Complete fa- bouw met strak front, waar achter zich m™.,.. D“™ 1z: ::z moderne kantoorruimten en een goed kwam. ficiënt werkend technisch bureau ont- sector werden niet alleen in eigen land geoutilleerde fabricagehal bevinden. ning zal op de uitgangspunten nodig worden bijgesteld. Ruimte voor tisch toezien dat de vele plannen inder- gesubsidieerde experimenten dient daad worden gerealiseerd. Overigens aanwezig te blijven. heb ik nooit gezegd dat ”ik de belangen - Bij de subsidietoekenning dient ook van de sociaal-zwakkeren slechts ge- beschouwd te worden de versluierde waarborgd acht bij de PvdA”, zoals subsidies t.g.v. lage huurbedragen etc. CDA-voorzitter Van der Meyden be- - De gemeente bevordert het op rede- weert. Ook anderen laten zich niet on lijk peil houden van contributies bij ge- betuigd. Een interessant voorbeeld is subsidieerde instellingen en misschien het toch ideologisch nauw verenigingen. aan het CDA verwante Christelijk Na stond, dat niet alleen een taak had te 80% Nauwelijks had zich het economisch vervullen in het kader van de eigen pro- 1„„1 „1maar tevens project- de ruimtelijke^ ordening leidelijk aan echter/werd het accent reldoorlog “overviel ook Nederland, coördinerend optrad en ontwerpop- z 1 i 1 1 i/orlonzl r-> n n T- A a rri zaf o o 1 k au ra T-U Ti n T T-> TT._x t 1 1 1 1_1rlrQf'ht^n vnnr rlprrlan 11 i f xrrxa rA het bezwaarschrift van de heer A. van Bergen uit Zevenhuizen behandeld. Het gaat hier over de weigering van de provincie om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een bedrijfswoning en 1 aan de Piasweg in Waddinxveen. De tiger jaren een moeilijke periode door, in voorgaande jaren'opgedane praktij- reputatie van Van den Berg’s Machine- weg, geworden. Waar eens de op turf betreffende verklaring ex artikel 19 van die het - dankzij de hoge graad van vak- kervaring werd op gerichte wijze aan- -- de Wet op de Ruimtelijke Ordening manschap, de degelijkheid en betrouw- gevuld met kennis van moderne bere- Marinus van den Berg - te boven werkwijzen, zodat een deskundig

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 5