Intocht van Sint Nicolaas wordt de pater - makelaardij b.v. waddinxveen aantrekkelijk ATTENTIE, WIJ ZIJN VERHUISD nu schielandweg 7 - telefoon 01828-3822 Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Concert Dient Den Heer, Vrijdag 27 oktober, Perzische kleden sprookjesachtig mooi. Heemskerk BV van der Linde Te late premiebetaling koophuizen Groenswaard 3 Regeling met bank moet huiseigenaren gaan helpen WADDINXVEEN De bewoners van de 55 premie-koopwoningen in Groenswaard 3 krijgen deze week nog van het Waddinxveense gemeentebestuur bericht over de regeling die zal worden getroffen nu de betaling van de rijkspremie pas plaats vindt op of omstreeks 15 december. Dat zei burgemeester mr. A. G. Smallenbroek gi steravond in de raad in antwoord op een vraag van de heer D. Lont (PvdA). Het socialistische raadslid had de raadsvoorzitter gevraagd naar de maatregelen die zouden worden getroffen, opdat de bewoners van deze koop- Raadsleden voor een afzakkertje naar het huis van burgemeester Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter f r VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS 6 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Een beeld van Sint Nicolaas uit een eerder gehouden intocht. Hij reed toen VOOR TELEFOON 01828-2218 van weer op het ministerie. Volgens het de- eenmaal via bepaalde schijven en is het sneld uit te voeren. 3 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. ONTMOETINGSKERK, 20.00 UUR tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak. telef. 2874 5 7A4 A'*? Dorpstraat 33, Waddinxveen li 34e JAARGANG - Nr. 1587 WOENSDAG 25 OKTOBER 1978 Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J meentelijke commissie is, beloofde toen de zaak te zullen opnemen met de W addinxveense middenstandsvereni- ging, hetgeen dan kortgeleden al ge- 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. ligt bij zowel de gemeente als het rijk. Hoewel hij voorrekende dat het uitein delijk zal gaan om een renteverlies van f 35,tot f 50,begreep hij dat zij die niet zo in financiële zaken thuis zijn behoorlijk geschrokken zijn. Hij wilde deze zaak dan ook niet kleineren, al veroorloofde hij zich wel wat grappige opmerkingen, die hem echter door PvdA-raadslid Lont niet in dank wer den afgenomen. Daarop trok de raads- Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 zullen over deze ontvangst en de in- gl. L_. tocht langs alle Waddinxveense winkel- beurd is. centra nog de nodige mededelingen verschijnen. De bedoeling van de Sint Nicolaasintocht 1978 is in ieder geval deze in alle opzichten nog aantrekkelij ker te maken dan in voorgaande jaren het geval is geweest. De organisatoren zijn vast van plan van de gemaakte fou ten in het verleden te leren. Op de vorige week dinsdagavond in café-restaurant De Unie gehouden le denvergadering van de middenstands- vereniging Waddinxveen werden de plannen rond de Sint Nicolaas-intocht en de in die tijd te houden Sint Nicolaas-actie van de gezamenlijke Waddinxveense middenstand uitvoerig toegelicht. Voorzitter C. de Bas merkte toen nog op dat tijdens een kortgeleden gehouden bespreking met het gemeen tebestuur wethouder A. H. van Gent (PvdA) bij hem was gekomen met het verzoek de optocht een minder sterk commercieel karakter te geven. De heer De Bas zei de wethouder toen te hebben duidelijk gemaakt dat het hier onlosmakelijk een initiatief van de Waddinxveense middenstand betreft -en dat dat ook zal blijven. Over de intochLvan Sint Nicolaas sprak bemiddeling bij aan- en verkoop, erhuur en beheer onroerend goed. taxaties onroerend en roerend goed. bouwkundige adviezen bij aan- en verkoop onroerend goed, assurantiën huizen niet de dupe zouden worden van de door de overheid gemaakte fouten. De bewoners van de premiekoopwo- ningen (er zijn er 56, maar één krijgt geen premie meer) dreigen in fanciële moeilijkheden te komen, omdat de-rijk- spremie zo’n vier weken te laat zal wor den uitbetaald. Uiterlijk 1 november moet echter de halfjaarlijkse aflossing zijn voldaan. En voor de betaling van deze ongeveer f 5.000,zijn de mee sten afhankelijk van de premie. Burge meester mr. Smallenbroek zei in de ruggestuurd naar Waddinxveen. Tij- WADDINXVEEN Over ruim drie dens de verhuizing van het oude naar weken is het zover: Dan zet - zoals be- het nieuwe gemeentehuis zijn de papie- richt - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pie- telijke commissie voor kunst, cultuur, ren in een vergeten lade terechtgeko- ten weer voet op Waddinxveense bo men. Op 10 september belde één van dem. Hij doet dat zaterdagmorgen 18 de betrokken eigenaren de gemeente november om elf uur ’s morgens. Ter op om te vragen waar de premie bleef, verwelkoming zullen natuurlijk niet al- Twee dagen later lagen de formulieren leen duizenden kinderen en hun vaders weer op het ministerie. Volgens het de- en moeders aanwezig zijn, maar ook ringe betrokkenheid van de kleine kin- partement moeten de formulieren nu burgemeester mr. A. G. Smallenbroek eenmaal via bepaalde schijven en is het en de voorzitter van de middenstands- daarom onmogelijk de procedure ver- vereniging Waddinxveen, de heer C. de (PvdA), die voorzitter van deze ge sneld uit te voeren. Bas. In het Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad is gisteravond begonnen aan een marathonzitting die tot donderdagavond zal duren. Werden dinsdagavond de ’’gewone” maandelijkse voorstellen behandeld, vanavond (woensdag) is er weer het gebruikelijke voorleesavondje van de fractievoorzitters. Zij zullen dan hun op schrift gestelde algemene be schouwingen gaan voorlezen vanaf half acht. Donderdagmorgen om elf uur wordt er verder vergaderd. Dan komen eerst de leden van het college f van B. en W. aan het woord, waarna de tweede termijn van de raad om vier uur aan bod komt, In de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergadering kondigde burge- meester mr. A. G. Smallenbroek aan dat de raadsleden na deze marathon- zitting donderdagavond in zijn woning aan de Weidezoom 25 worden uit genodigd voor het gebruikelijke ’’afzakkertje”, zoals hij het noemde. De resterende agenda van de vanavond en morgen te houden raadsverga- 5 dering ziet er zo uit: j Behandeling begrotingen dienstjaar 1979 i Begroting Wijkwerk Waddinxveen-Zuid Begroting Gemeenschappelijk Antennesysteembedrijf i Begroting Grondbedrijf Begroting Dienst Openbare Werken L Gemeentebegroting, alsmede le t/m 3e begrotingswijziging. j Rondvraag. voorzitter zijn woorden in. Hij had na melijk gerept over de landelijke publi citeit over deze zaak (’’Toen ik zater dag de grens overkwam, terug van herf stvakantie in Trier, was het eerste wat ik zag een groot verhaal in een lande lijke krant”) en noemde het bedrag van ƒ50,het zakgeld van een middel bare scholier. De gemeente gaat een regeling met een plaatselijke bank treffen om aan de ge rezen problemen het hoofd te bieden. ”Ik begrijp dat er mensen in paniek zijn geraakt, gezien hun onbekendheid met de materie. Maar het probleem is min- D LONT der groot en ernstig dan het lijkt”, al- fPvdA't dus mr. Smallenbroek. Op een con- crete vraag van de heer Lont, die be- J raad dat de schuld dat het zo gelopen is weerde dat het regel is dat degene die °P een schimmel. Volgende maand zal hij met een stoomboot aan de Nesse i.:- j--- de fout maakt ook betaalt, bleek dat arriveren en de Waddinxveense winkelcentra rijdend in een koets bezoeken. hierover het laatste woord nog niet is (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). gesproken. Volgens de gemeente had het rijk nog voldoende tijd om de zaak in orde te brengen toen het bij de ge meente dreigde fout te gaan. ’’Maar ja, het moet langs zoveel mensen en ook de computer heeft zes weken nodig om de zaak te regelen”. Dan deugt die computer niet”, riep de heer H. van Ek (PvdA). VERGETEN LADE Over deze zaak verder nog het vol gende: In april heeft de gemeente de vraagformulieren voor de premie al de deur uitgedaan. Omdat bepaalde zaken niet (of verkeerd) waren ingevuld door de ambtenaren, werden de papieren te- de heer W. G. van Baarle in de laatst gehouden vergadering van de gemeen- recreatie en jeugd. Hij en commissielid mevrouw H. Bloem-van Elten zeiden de jaarlijkse intocht een onwaardige vertoning te vinden door een te grote mate van commercialiteit en een te ge- deren, voor wie dit feest primair be stemd is. Wethouder A. H. van Gent ■x 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1