Vier CDA-raadsleden houden de 1 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS I fpSpS herinvoering ambtsgebed tegen I l Voorstel van SGP/HKV/GPV kreeg de steun van twee CDA ’ers CDA-verband over gemeente begroting 1979 huis kopen? huis verkopen? Zendingsavond in De Hoeksteen Vandaag andere openingstijden van de winkels Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. van der Linde BAZAR Heemskerk BV 1 Perzische kleden sprookjesachtig mooi. S r *7 verboom makelaardij b.v. igj 1 Auto reed in de Gouwe Onafhankelijk Nieuwsblad 4 s a IIIIIIIIH 3 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ra Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu lüdNBMj HlllÖ «jv-i s Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 VOOR TELEFOON 01828-2218 van bepalen”. WADDINXVEEN Het winkelend publiek in Waddinxveen moet er hij zegt dat al ons handelen in het be- i niet later dan ’s gen en de behandeling van de gemeen- f- F- I in onroerend goed telefoon 828-3822 schielandweg 7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. WADDINXVEEN CDA-wethouder P. F. J. van Schie en de drie CDA-raadsleden mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard, drs. G. Blom en ing. C. van ’t Hoog hebben de invoering van het ambtsgebed in de ver gadering van de Waddinxveense gemeenteraad tegengehouden. Samen met de fracties van de PvdA, VVD en D’66 stemde dit viertal tegen het desbetreffende voorstel van de fractie van de SGP/Hervormde Kies- vereniging/GPV. Tot de voorstemmers behoorden alleen de heren D. een grote mate van vrijheid te bepalen wanneer ze open willen zijn, als ze VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. ■9 -S 9V- aklaag inkant l prijs I Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak. telef. 2874 tt x z* Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 De Gouwebloem, vrijdag 3 en zaterdag 4 november 1978, Anne Frankcentrum. SOS-Kinderdorp, zaterdag 4 november 1978, Immanuëlkerk. Dorpstraat 33, Waddinxveen •J 34e JAARGANG - Nr. 1588 -5 WOENSDAG 1 NOVEMBER 1978 r«f rij» 93 I 3 t- WADDINXVEEN Woensdagavond 8 november om acht uur wordt er in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan door de Gereformeerde Zendings Bond een Zendingsavond gehouden. Op deze avond verzorgt ds. L. Roetman de ope ning en de meditatie. In de pauze is er een verkoping. Na de pauze zal de heer T. Eikelboom, adjunct-secretaris van de GZB dia’s over zijn reis naar Indo nesië vertonen. De sluiting van deze zendingsavond is in handen van ds. W. Verboom. deze wijze wordt de beslissing over de deze avond, die om acht uur begint, zal centraal staan het beleid van de CDA- raadsfractie in Waddinxveen. Aan de niet opleggen aan degenen die God niet DRAMATISCH Maar de fractie van de SGP/HKV/GPV wilde niets van intrekken weten en handhaafde haar voorstel. Dat leidde tot een dramatische stemverklaring van CDA-raadslid C. Dijkshoorn mede na mens zijn collega W. L. M. Kruijk. Bei den maakten duidelijk dat de opmer king van de heer Uitbeijerse ’’mede ge- j van de raad” bij hen in het verkeerde keelgat was geschoten. Omdat de twee CDA’ers niet in gewetensnood wilden komen stemden zij voor herinvoering van het ambtsgebed, omdat zij zeiden nooit daar tegen te kunnen stemmen als het hen - zoals in dit geval - rechts treeks zou worden gevraagd. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (lkinbm z I WADDINXVEEN Vorige week vrij dagmorgen is een 40-jarige inwoner van Hazerswoude pardoes met zijn auto de Gouwe ingereden. Even voorbij de Zeelheldenbuurt reed hij van de Hene- gouwerweg, tussen de bomen daar, het water in. De automobilist kwam er zon der ernstige verwondingenmet een nat pak af. Door de klap op het water was kant was g tegen de voorruit gekomen. Zijn wa gen, een BMW, werd later met behulp van de duikers van de Waddinxveense vrijwillige brandweer aan de Zuidkade- weinig schade opgelopen van dit avon tuur. ”Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de fractie van het CDA het erkennen. Het ambtsgebed is een ge bed van de overheid in casu van de raad, dat wordt uitgesproken namens allen, dus ook namens degenen die daaraan geen deel kunnen en willen hebben. Namens een overheid die geen christelijke overheid is en ook in belan grijke mate niet kan zijn. Het zijn deze overwegingen die er toe geleid hebben |ef 0„ de huidige samenstelling dat onze fractie een dringend beroep - ->- doet op de fractie van de SGP/HK V/GPV om haar voorstel in te trekken. Mocht zij hieraan geen gehoor willen geven en het voorstel toch handhaven, dan zal elk lid van onze fractie op Maar dat laatste is niet het geval. We hebben nog slechts kortgeleden kun nen constateren dat bijna de helft van de leden van deze raad niet de eed maar de belofte heeft afgelegd. En dan scheiden onze wegen zich van die van de SGP/Hervormde Kiesvereniging/GPV-fractie, om een aantal redenen.” ’’Naar onze óprechte overtuiging mo gen wij en kunnen wij de plicht tot bid den niet opleggen aan degenen die God niet erkennen. Wij menen dat van het al of niet invoeren van het ambtsgebed geen politieke speelbal mag worden ge maakt - ik herhaal geen onderwerp van politieke discussie mag zijn - zoals de SGP/HKV/GPV doet wanneer zij het DIEPGAAND GESPREK De fractievoorzitter van het CDA, ing. C. van ’t Hoog, meldde in het debat dat het voorstel van de SGP/HKV/GPV on derwerp is geweest van diepgaand ge- grond van eigen geweten zijn stem ”En terecht”, zo stelde hij. bepalen”. ’’Waar wij als christenen spreken over De herinvoering van het ambtsgebed werd aan de orde gesteld door de heer D. Uitbeijerse, de fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereni- ging/GPV. Hij kwam daar over te spre ken in de vorige week gehouden alge mene beschouwingen over de gemeen tebegroting voor 1979. Hij stelde toen het volgende: ”Tot slot wil ik nog een belangrijk punt aan de orde stellen. De belangen van Waddinxveen moeten be hartigd worden. Maar we zijn ons er goed van bewust dat al ons handelen te vergeefs zal zijn als Eén, namelijk God, Zijn zegen ons onthoudt. Daarom is het de plicht van alle mensen, maar zeker ook van de overheid, als Gods diena res, om Zijn zegen te bidden. Vanuit deze principiële overweging en uit er kentelijkheid tegenover Hem, zal mijn fractie een voorstel indienen om het ambtsgebed tijdens de raadsvergade ringen weer in ere te herstellen. Wij hopen dat deze raad, mede gelet op de huidige samenstelling en nu wij aan het begin staan van een nieuwe zittingspe riode, zijn hoge roeping zal verstaan en zijn afhankelijkheid van ons aller Schepper wil belijden.” God ons zijn zegen onthoudt. Ik heb dit in mijn eerst termijn reeds aangegeven. Dat betekent dat ook wij vinden dat wij God voortdurend om zijn zegen zullen moeten vragen. En tenslotte zijn ook wij van mening dat het ambtsgebed zou behoren te worden ingevoerd indien al- maar niet langer dan 52 uu/perweëk len in deze raad God erkennen en ook open zijn. Ze zullen hun openingstijden de overheid zagen als Gods dienares. Ook binnen bepaalde grenzen moeten Moor Hot lootet» ic „i-t „»„oi \v„ kiezen Zo mogen de winkels op werk dagen niet eerder dan ’s morgens vijf voorlopig in een hoop winkels zal ont- uur opengaan en niet later dan ’s breken. De winkeliers zijn namelijk verplicht die kaart door de gemeente te laten keuren en een hoop ondernemers hebben dat nog niet gedaan. De staatssecretaris van Economische Zaken vindt dat niet zo erg. Ook heb ben diverse gemeentebesturen al aan- gekondigd tot 1 januari soepel te zijn tegenover de winkeliers die niet op tijd hun wettelijke verplichtingen nako men. De kaart is er ook om het publiek dui delijk te maken op welke uren de win kel open is. De klanten zullen ontdek ken dat ze in de ene winkel wel op maandagmorgen terecht kunnen, maar bij een andere op die tijd hun neus zul len stoten. Zo zijn er ook winkels die zaterdagmiddag om vier uur zullen slui ten, terwijl andere zaken hebben ver kozen tot vijf uur open te blijven. De nieuwe wet staat sluiting op zes uur za terdagmiddag niet meer toe. Uitbeijerse, J. Havenaar, ir. T. Drost en A. van Doorn van de SGP/HK V/GPV en W. L. M. Kruijk en C. Dijkshoorn van het CDA. tn zo werd het voorstel om het ambts gebed weer in ere te herstellen, nadat het onder het bewind van oud- burgemeester C. A. van der Hooft was afgeschaft, met 13 tegen 6 stemmen van de tafel geveegd. Hadden de vier stem men geen ’’tegen” maar ’’voor” laten Sprek. horen dan zou het voorstel met 10 te- gen 9 stemmen zijn aangenomen. In de het gebed, spreken wij over iets dat discussies over het ambtsgebed werd naar ons oordeel ver uitgaat boven alle door het college van Burgemeester en onderlinge politieke en niet politieke Wethouders geen standpunt ingeno- discussies in deze raad en daar buiten, men. Burgemeester mr. A. G. Smallen- wij spreken dan over onze discussie, broek zei in deze zaak een bescheiden onze relatie, als christenen met God. opstelling van het college juist te ach- Waarmee ikniet wil zeggen dat beide ten. zaken niet naUw met elkaar verbonden zijn. Integendeel. Wij dienen en willen ons als christenen ook in ons politieke handelén, waar het gaat om het beheer van naaste, stellen onder de toets van het Evangelie en proberen te luisteren en te doen wat God van ons vraagt”. de schepping n de dienst aanjde Op bedacht zijn dat de openings- en sluitingstijden van de winkels bijna j i- allemaal zijn veranderd. Dat is met ingang van vandaag (woensdag 1 no vember) gebeurd. Soms zijn het geringe wijzigingen, maar er zijn ook opvallende veranderingen met betrekking tot de hele of halve dag slui tingen. Wie wil weten wanneer welke winkel precies open is moet goed kijken op de desbetreffende kaart bij de winkeldeur. met de heer Uitbeijerse^eens is wanneer De gewijzigde openings-en sluitingstij- avonds zes uur sluiten. Op zaterdag „i i i_i den houden verband met de vandaag in moeten de openingsuren vallen tussen lang van Waddmxveentevergeefs is als werking getreden nieuwe winkelslui- 5 en 17 uur, en op zondag moeten de i. i, _u tingswet. De nieuwe wet - die een eer- winkels dicht blijven. lijke concurrentie tussen de bedrijven en betere werktijden voor het winkel- CONTROLE personeel beoogt - geeft de winkeliers Om te kunnen controleren of de winke liers zich aan de wet houden, moeten ze een kaart voor de deur hebben hangen, waarop aangegeven staat op welke uren hun winkel open is. De kaart mag één maal per kwartaal worden gewij zigd. Het ziet er naar uit dat die kaart C Zuidkade 6 Waddinxveen j k Achter Verbakel J WADDINXVEEN Maandagavond 13 november houdt het CDA-verband voorstel indient mede gelet op de hui- Waddinxveen een algemene ledenver- dige samenstelling van de raad. Op gadering in de Ontmoetingskerk. Op invoering van het ambtsgebed afhanke- lijk gemaakt van de toevallige politieke de man, die door omstanders op de samenstelling van de raad en verlaagd orde komen de algemene beschouwin- geholpen, wel met zijn hoofd tot het niveau als van de beslissing over g J- - -het toekennen van een subsidie of het tebegroting voor 1979. Ook worden de bestraten van een weg. Hoe nuttig deze aanwezigen in de gelegenheid gesteld laatste zaken ook mogen zijn, het ge- nog in te gaan op de collegevorming en bed mag niet op datzelfde niveau wor- het beleidsprogramma van B. en W. en kant op het droge getild. De auto had den geplaatst.” zal er van gedachten gewisseld kunnen ’Naar onze oprechte overtuiging mo- worden over Waddinxveens nieuwe gen en kunnen wij de plicht tot bidden woonwijk-in-wordingZuidplas.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1