II lï begroting unaniem goed Raad keurt Jubilarissen ’’molenbouw Het Weekblad feliciteert Zaterdag a.s. Bazar voor Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen 1 SOS-kinderdorp OPENBARE COMMISSIE VERGADERING EG Illllllllllllllllllllllll Verlaging subsidie Nederlandse pelijk als men weet dat iedereen trusting verkeersbrigade. krediet den van de SGP/HKV/GPV. Maar daarbij kregen ze geen enkele steun BEZUINIGINGEN Wel heeft men nog meer willen be- voor J ver gadert woensdagavond 15 november 1. Notulen vergadering d.d. 9 oktober 1978. u 7 L c 1976 wijkwerk ’’Zuid”. 5. Beschikbaarstelling ƒ1.400.000,— voor van een tennishal met drie banen. 6. Grondruil (10 m2) en WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond is de Wad- dinxveense gemeenteraad akkoord gegaan met de gemeentebegrotin gen voor 1979. Dit gemeentelijk huishoudboekje gaf de raadsleden zo’n tien uur stof tot praten, waarbij we de schorsingen voor beraad en een broodje buiten beschouwing hebben gelaten. Voor hun algemene be schouwingen hadden de fractievoorzitters van het CDA, PvdA, SGP/- Hervormde Kiesvereniging/GPV, VVD en D’66 zo’n 40 velletjes papier volgetypt. Het Weekblad voor Waddinxveen ƒ50.000,wegens zich regelmatig heeft het voornemen jn de krant voordoende personeelsvacatures Onderweg t.b.v. Boskoopse van volgende week uitgebreid weer maar het beschikken over minder extra geld is er nu eenmaal de oor zaak van dat lang niet alle initiatie ven tot uitvoering gebracht kunnen voorstellen ten behoeve van de worden. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen, de toneelvereniging Toi-Toi, het zwembadcomplex, de zaalsportaccommodaties, de sport velden, de Sportweek Wad dinxveen, de peuterspeelzalen en vingerhoed tot weeframen: een aan trekkelijke sortering voor de a.s. ge- schenkdagen. Ook is er een snuffel hoek met o.a. een sortering 78 toerenp laten, boelen enz. Gelegenheid tot sjoe len, bus gooien, grabbelen, rad van avontuur, behoord ook tot de mogelijkheden. om de kosten van het schoolzwem men (inclusief het vervoer) te verla gen met 30.000,- aangehouden voor nader beraad. Tegen subsidie- AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 2 november 1978 gedurende 14 dagen ter ge meentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer J. Vermeij, Zuidkade 95 te Waddinxveen, voor het vergroten van diens meubelfabriek, gevestigd Zuidkade 94. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voor ziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de vergunning, zulks bij voormeld college, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Waddinxveen, 30 oktober 1978. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN VERGADERING FINANCIËLE COMMISSIE: donderdag 2 november a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 7 november a.s., aan vang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: woensdag 8 november a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR EEN GEDEELTE VAN HET BESTMMINGSPLAN ’’ZUIDKADE-WILHELMINAKADE” De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, bureu ruimtelijke ordening c.a., met ingang van 2 november 1978 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 25 oktober 1978, waarbij verklaard wordt, dat een herziening wordt voorbereid voor een gedeel te van het bestemmingsplan ’’Zuidkade-Wilhelminakade”, voor zover het betreft het perceel plaatselijk bekend Zuid kade nr. 94, zoals dat perceel op de bij het besluit behorende situatietekening nader is aangegeven. Waddinxveen, 1 november 1978 De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET GEBIED VAN HET TOEKOMSTIGE WOONGEBIED ’’ZUIDPLAS” De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt be kend, dat ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke orde ning c.a., met ingang van 2 november 1978 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 24 oktober 1978, waarbij verklaard wordt, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan in Hoofdzaak West, voor zover het be treft het gebied gelegen tussen de Piasweg en de IJserman- weg in het ontwerp-structuurplan aangegeven met 7.5., zoals dat gebied op de bij het besluit behorende situatietekening nader is aangegeven. In het besluit is voor de uitvoering van een aantal werkzaam heden het vereiste van een aanlegvergunning opgenomen. Waddinxveen, 1 november 1978. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR EEN GEDEELTE VAN HET BESTEMMINGSPLAN ’’STATIONSSTRAAT” De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt bekend dat ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., met ingang van 2 november 1978 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 25 oktober 1978, waarbij verklaard wordt, dat een herziening wordt voorbereid voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Stationsstraat”, voorzover het be treft de zuidelijke bebouwing met erven van de Passage, zoals dat gebied met rode omlijning staat aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening. Waddinxveen, 1 november 1978. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Van het bedrijf zelf ontvingen ze van de directeur J. P. van Oosten, die een har telijke toespraak tot beiden hield, een gouden horloge met inscriptie en een bedrag onder couvert. Hun vrouwen kregen bloemen. Een afscheidscadeau en een bedrag onder couvert was er verder nog voor de heer H. Ketting, die na een dienstverband van 37,5 jaar af- WADDINXVEEN Vrijdagmiddag I 10 november om vier uur wordt in het gemeentehuis een extra openbare ver- l gadering van de raadscommissie voor I de ruimtelijke ordening en woning- I bouw gehouden. Behandeld wordt dan deze agenda: a. uitbreiding Klaas de Vriesschool (be handeling bezwaarschriften; de re clamanten zijn ook uitgenodigd); b. bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost (het besluit tot gedeeltelijke goedkeuring van gedeputeerde sta ten; advisering over eventueel in be roep gaan bij de Kroon); I c. bestemmingsplan Recreatieplan Gouwebos (eventuele herziening van de zgn. 100-meter-strook langs de v.m. C cultures). I FINANCIËN I De raadscommissie voor de financiën I vergadert donderdagmiddag 2 novem- I ber om half vijf in het gemeentehuis I over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 5 oktober en van 12 oktober j.l. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a) rekening over 1977 van de scheid nam wegens pensionering. Ook voor zijn vrouw waren er bloemen. Het drietal werd verder nog met geschen ken bedacht door de personeelsvereni ging van Van den Berg. Ter gelegenheid van het 80-jarig be staan van het bedrijf bood het geza menlijk personeel de directie nog een zilveren tafelaansteker met inscriptie aan. Met het kwartet ”De Domino’s” wist het ongeveer 150 man tellende ge zelschap zich in opperbeste stemming tot in de kleine uurtjes te vermaken. werken, dienstjaar 1977, nr. dienstjaar 1978-, nrs. 12 en grondbedrijf, dienstjaar 1977, 16; dienstjaar 1978, nr. 18, gemeen te Utrecht. 7. Grondtransactie aan de Kanaaldijk (ringvaart) met de heer D. de Waardt. 8. Grondverkopen Zuidkade (bunga lowterrein). 9. Machtiging sluiten vaste geldlenin gen 1979. 10. Machtiging sluiten van kasgeldle ningen en het uitzetten van kasgel den in 1979. 1 Aanvraag medewerking ingevolge art. 72 voor de vervanging van gor dijnen in de gemeenschapsruimte ƒ3.475,-): iz. Begrotingswijzigingen WADDINXVEEN Zaterdagmorgen 4 november om half elf wordt in de za len van de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan een bazar geopend. Dat zal gebeuren door ds. Th. H. G. Hulst middels het openschieten van een deur, welke toegang geeft tot deze tot ’s avonds negen uur durende bazar. Vele verschillende handvaardigheidsar- gemeentelijke sociale dienst te Wad- tikelen, gemaakt door diverse dames en dinxveen, is in Rotterdam geslaagd heren,- zullen er worden verkocht. Van voor de MO-acte sociale pedagogiek. Op de foto van links naar rechts directeur J. P. van Oosten, de met pensioen gegane H. Ketting en echtgenote en i jubilarissen P. A. de Groot en P. Bontenbal en hun vrouwen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Nojeboom). Henegouwerweg. (Foto ^Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Met een feesta vond plus fonduemaaltijd in het Gere formeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” heeft J. v.d. Berg Zn. Waddinxveen BV van de Henegouwer weg het 80-jarig bestaan gevierd. Aan het begin van deze vorige week vrijdag gehouden avond werden twee jubilaris sen bij de ’’molenbouw” gehuldigd we gens hun dienstverband van een kwart eeuw: verkoopleider/procuratiehouder P. Bontenbal en hoofdmonteur P. A. de Groot. Voor dit feit kregen ze een zil- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 NOVEMBER 1978 Verlaging subsidie Stichting bes trijding hart- en vaatziekten met zGedurende de debatten op woens- ƒ210, Stichting Maatschappelijke Dienst- dagavond en donderdag de gehele verlening Zuidplas te Nieuwerkerk dag was er zelfs sprake van een ze- Nierstichting met 210, a/d IJssel; b) tekening over 1977 van kere matheid. En die is weer begrij- de Vereniging ”Pro Juventute” te Gouda; c) rekening over 1977 en begroting 1978 van de voetbalvere niging ’’Waddinxveen”; d) begro ting 1979 van het fanfarecorps ’’Concordia”; e) begroting 1978 en begroting 1979 van de Drumband ’’Cormula’s”; f) begroting 1979 van veren draagpenning en een getuig schrift van de Nederlandse Maatschap pij voor Handel en Nijverheid. dienstjaar 1977, nr. 5 en dienstjaar 1978, nr. 1). 13. Rondvraag. KUNST EN CULTUUR v De gemeentelijke commissie r i 7.?rOn' Julianaschool (krediet kunst, cultuur, recreatie en jeugd L -- - (openbare om acht uur in het gemeentehuis over Verlaging subsidie Stichting Cen trum Mileubeheer Zuid-Holland het er over eens is dat de financiële met 25, middelen van Waddinxveen voor Verlaging subsidie Diabetesvere- 1979 en later te beperkt zijn om niging Nederland met 210, grote bokkesprongen te kunnen «Verlaging subsidie Werkschuit maken. Niettemin is het zo dat met 1.500, onze gemeente een dorp is met een De raad heeft het CDA-voorstel de Stichting jeugdcommissie St. uiterst gezond huishoudboekje, Victor; g) begroting 1979 van het Groene Kruis, afd. Waddinxveen; h) rekening over 1977 van de Stich ting Jeugd- en Jongerencentrum te Waddinxveen. 3. Krediet aanschaffing kleding en ui trusting verkeersbrigade. 4. Voorlopige vaststelling rekening ad zuinigen dan B. en W. al hadden het bouwen gedaan in de gemeentebegroting. Op voorstel van het CDA hebben dergelijk stemden principieel de le- verkoop grond de raadsleden namelijk ingestemd (50 m2) t.b.v. de heer F. F. van Dijk met het volgende: F I Iz* zx L- 4 ^P CP Creatie nieuwe inkomenspost van Van de leden van andere fracties. voordoende j bij de secretarie en de gemeente- te geven hoe de raadsleden zoal lijke dienst openbare werken, aankijken tegen het reilen en zeilen Verlaging subsidie Rode Kruis, van de gemeente en hoe hun wen- afdeling Gouda met 420, sen en verlangens zijn gebleven. In Verlaging subsidie Koningin Wil leder geval kan al geconstateerd helminafonds met 231, worden dat de Waddinxveense Verlaging subsidie Nederlandse raad in grote lijnen staat achter het Astmastichting met 210, door het college van Burgemeester en Wethouders gevoerde beleid. WADDINXVEEN De heer J. S. Bruijniks uit Gouda, werkzaam bij de dinxveen, is in Rotterdam geslaagd Op de foto van links naar rechts directeur J. P. van Oosten, de met pensioen gegane H. Ketting - - Z—T-\ 7 7 1 I z. T JT7 n J r J zJ Z-\ Z> UZ Z"» z, Z"T 1 1 AZ" 1 ZD Z"ï I'S Een blik in het bedrijfspand van de 80 jaar bestaande molenbouw J. van den Berg Zn. Waddinxveen BI van de 12 deze agenda: 13, nr. schappelijke antennesysteembedrijf Mededelingen en ingekomen stuk- - - ken. 1978, hr. 1). J 3. Vaststelling regels met betrekking tot te voeren kunstaankoopbeleid. 4. Bespreking enquête-resultaten van ’’Bureau voor Communicatie onderzoek en Marketing Nederland B.V.”. 5. Wat verder ter tafel komt. 6. Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 7