Woensdag Groei samen n opening van Havo/Atheneum werkingsscholen gedwarsboomd USill I.w «i I iiWMfu 7edereen moet voor zijn mening kunnen uitkomen Samenwerkingsvorm vraagt veel begrip en goede wil WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 NOVEMBER 1978 n»»iii'71CT. yo/Atheneum in Waddinxveen. Een gesprek met grote gevolgen zoals dal 6, Capelle a.d. IJssel, tel. 010- vooral ook de’’Vereniging ten behoeve van o mpn\i;Arlz inrrccoknlon In of Lrli 515522. MUM» recte zin bezig houdt met de school. Heeft het schoolbestuur vooral de zorg voor de bestuurlijke zaken, de ouder- commissie werkt met de school samen in tal van practische situaties die van belang zijn voor ouders en leerlingen. gen, is de gedachte, dat op de school gesproken moet kunnen worden over vragen van levensbeschouwelijke aard. Een mens leeft niet bij het moment van kunnen maken met allerlei kanten van het schoolleven. Vooral de studieaan- lessen, maar ook schijnbaar eenvou- -1 i roo ster. waar is het tekenlokaal, wie is de BB voor en verdraagzaamheid t.o.v. ei kaars mening in het onderwijs de ver schillende levensbeschouwelijke ach- bieden aan de opgroeiende jonge mens om hem zicht te laten krijgen op zijn ei gen menselijk bestaan en x. AgBN Een blik in de gemeenschapsruimte van de samenwerkingsschool voor HA VO/Atheneum. Op de persconferentie voerden ook nog het woord de vice-voorzitter van het schoolbestuur, de heer H. P. Barth, en rector drs. M. Verhoog. Beiden ga ven een indruk van de opzet en werking van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum in Waddinxveen, welke school nog altijd om meerdere redenen een bijzondere plaats inneemt tussen de vele scholen in ons land. Immers, mede door de Waddinxveense samen werkingsschool kwam in Nederland een diepgaande discussie op gang tus sen voor- en tegenstanders van een sa menwerkingsschool. ”De samenwerkingsschool brengt in de praktijk het met en voor elkaar verant woordelijk zijn”, stelde drs. De Bruin. Vice-voorzitter Barth had het tegeno ver de uitegnodigde persvertegenwoor digers over de structuur van de school, die door inspraak, openheid en demo cratische werkwijze ten volle wordt ge kenmerkt. Dat verwijt uitte maandagmiddag de Waddinxvener drs. A. A. de Bruin op een persconferentie ter gelegenheid van de opening van de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum, vol gende week woensdagmiddag door oud-staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mr. C. E. Schelfhout. Drs. De Bruin is niet alleen één van de oprichters van de Waddinxveense sa menwerkingsschool en oud-lid van commissie van bestuur (het schoolbe stuur), maar ook vice-voorzitter van de landelijke ’’Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscholen”. waarbij de ouders de grootst mogelijke mogelijkheid wordt geopend om teke- 'r nen c J-- Iedere school die opleidt voor een exa menprogramma legt de nadruk op een bij in de laatste twee jaren een pakket van zeven vakken wordt gevolgd. De school heeft gekozen voor onge deeld atheneum om de beslissing over de keuze van de zeven vakken zo lang mogelijk uit te stellen en de keuzemo- maken. Een van de kenmerken van de ’’Mammoetwet” is dat doorstroming mogelijk gemaakt wordt van het ene schooltype naar het andere. Zo komt het vaak voor dat leerlingen na het behalen van een mavo-diploma dat eenjeerling ook als mens^moet^ sla- samenwerkingsschool voor havo/athe- neum [eerijngen dje een mavo-4 diploma bezitten, opnemen in havo 4 als voldaan is aan o.a. eisen die betrek king hebben op de behaalde cijfers en het advies van de mavo-docenten. Daar in 4-havo leerlingen van diverse herkomsten (verschillende mavo’s, ver schillende 3-havo- en ook wel 3- atheneumklassen) bijeen komen in een heel nieuw klasseverband, trachten we aan het begin van het schooljaar deze groepen in een werkweek met elkaar kennis te laten maken en met elkaar te leren werken. De leerling mag met een 5-havo-diplo- ma overstappen naar 5 atheneum als hij WADDINXVEEN Op 30 januari* 1970 kwam een groep van achttien Waddinxveners, voorstanders van rooms-katholiek, openbaar en protestants-christelijk onderwijs, bijeen voor een eerste oriënterend ge sprek over de mogelijkheid van een Samenwerkingsschool voor Ha ting tot de atheneumafdeling moge lijk. STUDIELESSEN In het eerste leerjaar worden naast de lessen in de diverse vakken studielessen WADDINXVEEN Woensdagmiddag 8 november om half drie opent de oud-staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en warm pleit bezorger van de samenwerkingsschool, mr. C. E. Schelfhout, de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Die middag zul len al vanaf twee uur gasten van het schoolbestuur het complex binnen gaan, zoals functionarissen van het ministerie van Onderwijs en Weten schappen en Tweede Kamer-leden. Mr. Schelfhout heeft aangekondigd samen met zijn vrouw naar Waddinxveen te komen. De openingshandeling zal worden verricht in de gemeenschapsruimte van de school, die sinds 1973 draait en waar nu 920 meisjes en jongens onder wijs krijgen. Het schoolgebouw aan de Sniepweg biedt plaats aan 1100 leerlingen en voldoet aan de hoogste eisen voor het geven van voortgezet onderwijs. In de volgende week woensdagmiddag te houden bijzonder vergadering van de commissie van bestuur (het schoolbestuur) zullen het woord voeren vice-voorzitter H. P. Barth, burgemeester mr. A. G. Smallen- broek, rector drs. M. Verhoog en de voorzitter van de landelijke ’’Vereni ging ten behoeve van Samenwerkingsscholen”, de heer M. Rossingh. Na het officiële gedeelte al het gezelschap een rondwandeling door de school maken en dan onder meer kennis nemen van de exposities Brugge en Mens, de mediatheek en de door de leerlingen van de school gemaakte ’’blokjeswand” in het muzieklokaal. Er zal ook een kijkje worden geno men in de sporthal. Na de rondgang recipieert de commissie van bestuur in het schoolgebouw vanaf vier uur. De officiële opening van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum is aanleiding voor drie dagen feest. Zo ligt het in de bedoeling dat op za terdag 11 november tussen tien en drie uur de ouders van de leerlingen en alle andere belangstellenden uit Waddinxveen en omgeving het in fasen neergezette schoolgebouw kunnen komen bezichtigen. Verwacht wordt dat voor deze ’’open dag” bijzonder veel belangstelling zal bestaan. Ge zegd kan worden dat de samenwerkingsschool een belangrijke functie is gaan vervullen in de regio. heneum heeft een regionaal karakter. Leerlingen komen behalve uit Wad dinxveen, ook uit Boskoop, Hazers- woude, Moerkapelle, Reeuwijk en Ze- conrectrix le en 2e klassen (brugjaar), Peuleyen 21, tel. 6077; Dr. A. W. Hen driks, conrector afd. Havo, Helenahoe- ve 58, Gouda, tel. 01820-14099; drs. J. Bijl, conrector afd. Atheneum, Neckar- zo op het eerste gezicht is te overzien. De samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum is een die in alle opzichten moet beantwoor den aan de wettelijke eisen die gelden sen moeten leren zich open te stellen voor dit schooltype. Dat betekent dat voor de nabije en verre naaste in een er examens afgenomen worden op wereld die voortdurend aan verande- havo- en atheneumniveau, waarbij ge- ringen onderhevig is. Het vooraanzicht van de complete samenwerkingsschool voor HA VO/Atheneum aan de Sniepweg. i i cennium rond 70 samenwerkingsscho len worden gerealiseerd, hoewel er sprake is geweest van rond 300 initiatie- REGIONAAL ven in die richting. Niettemin ver- De samenwerkingsschool voor havo/at- wachtte hij dat het aantal samenwer kingsscholen, waarbinnen in de Wad dinxveense situatie protestanten, rooms-katholieken en openbaren sa menwerken, zal groeien. Tegen de venhuizen. wind in, want ook de Waddinxveense samenwerkingsschool stelt het onvoor- SCHOOLLEIDING stelbaar te vinden dat de vorm van een Drs. M. Verhoog, rector, Julianastraat samenwerkingsschool nog zo slecht in- 15, tel. 7993; mevrouw M. I. Roder, gang vindt in ons land. MARKTONDERZOEK Middels het doorgeven van de posi tieve ervaringen met de reeds be staande samenwerkingsscholen hoopt van Samenwerkingsscholen” het kli- werd in de ’’groep van 18” was, dat een examenvakken (6 voor havo en 7 voor Van het eerste brugjaar. Bij een havo- bestuursvorm gekozen moest worden atheneum), terwijl op de havo ook de keuze volgen na de twee brugjaren nog waarbij de ouders de grootst mogelijke mogelijkheid wordt geopend om teke- driejaren, waarbij in klas 4 en 5 een ze- invloed zouden kunnen krijgen op het nen en handvaardigheid in het pakket stal vakken gekozen moet worden voor schoolgebeuren en dat openheid tussen op te nemen. het eindexamen. Bij een atheneum- docenten, schoolleiding, leerlingen, ou- Iedere school die opleidt voor een exa- keuze volgen nog vier leerjaren, waar- ders en overheid zoveel mogelijk gega randeerd moest zijn. BESTUURSVORM Men koos voor een bestuursvorm, ge baseerd op artikel 61-64 van de ge meentewet, waarbij de gemeenteraad zichten biedt de samenwerkingsschool gelijkheden zo gevarieerd mogelijk te J" u---d_.. „„1. d_.. Wethouders met betrekking tot de onderwijs in de ouderwetse betekenis van doceren en studeren. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS Nauw samenhangend met de opvatting door willen studeren aan de havo. De WADDINXVEEN De landelijke overheid en met name de confessio nele onderwijsorganisaties ontwikkelen steeds weer nieuwe initiatieven om waar mogelijk de oprichting van samenwerkingsscholen in ons land gegeven, waarin de leerlingen kennis tegen te houden. ”Men stort zich op elk initiatief, waar het de gerorga- niseerde onderwijswereld betreft, om het om zeep te helpen”. maat rond deze type school - die door de overheid wordt gezien als een open bare, maar door de betrokkenen hard nekkig als een bijzondere - gunstig te beïnvloeden. Ook wordt er voor gepleit dat de overheid het scholenplan (waarop staat wanneer welke school mag gaan bouwen) gaat samenstellen aan de hand van marktonderzoek, zo dat er meer spholen zullen komen waaraan de bevolking zegt behoefte te hebben. J van functies in bestuur, werkgroepen en a oudercommissie is van wezenlijk be- enerzijds kan worden begonnen aan het lang voor het voortbestaan van de gesprek tussen de verschillende levens school, ook het gesprek met de ouders beschouwelijke richtingen en ander- in bredere zin moet op gang komen. In zijds de gelegenheid wordt geboden tot verschillende groepjes van ouders en verdieping van de eigen overtuiging in docenten is dat gesprek al volop aan de kleinere groepen, gang. Het blijkt dat er heel wat meer aan onderwijs en opvoeding vast zit dan De samenwerkingsvorm, een reële mo- --u..---gelijkheid om bij te dragen aan de op bouw van een leefbare maatschappij, ’’gewone” school, zal veel begrip en goede wil vragen van ouders en docenten en de jonge men laten indelen voor dit vak. Het pro gramma wordt ontwikkeld door een vormingsteam, waarin de rector en de docenten van het vak kennis van het geestelijk leven samenwerken in nauw overleg met de ouders uit de werkgroep pak vormt een belangrijk thema in deze - menwerkingsschool. Wil men, zoals de In de lagere klassen zal de nadruk lig- dige dingen zoals: hoe fees ik mijn grondslag luidt ’’uitgaande van respect gen op het verstrekken van informatie r. - de eigen le-' concierge, enz. enz. maken deel uit van dit programma. Veel aandacht wordt besteed aan de in dividuele begeleiding van de leerlingen. Naast de ’’gewone” rapportcijfers wordt zoveel mogelijk aantekening ge houden van alle gegevens die uit obser vaties en toetsen naar voren komen. Met behulp van informatie uit gesprek ken met leerlingen, ouders en docenten wordt regelmatig getracht vast te stel- len wat de oorzaak zou kunnen zijn van 1ëenldr^ De^Brum konden in dit de- eventueel teleurstellende studieresulta- A ”’n ten de bevoegdheden van Burgemeester en y\7_x1 1 x 1 X 1.1__* X—x J_ school, overdroeg aan een Commissie van Bestuur (schoolbestuur). Een ver ordening regelt de samenstelling en be voegdheden van dat schoolbestuur, waarbij zorgvuldig rekening is gehou den met de drie groeperingen die ach ter de school staan. Van de 9 leden van de Commissie van Bestuur zijn er 3 afkomstig van katho lieke zjde, 3 van openbare en 3 van pro testantse zijde, terwijl de wethouder de dag. van onderwijs fungeert als voorzitter. Hij vormt zich een mening, hij leeft uit De negen eerstgenoemde leden worden een overtuiging, heeft een visie of an- allen voorgedragen door de oudervere- ders gezegd hij moet in staat zijn af- niging van voortgezet onderwijs in sa- stand te nemen van de mallemolen die menwerkingsverband, zodat inderdaad maatschappij heet om na te kunnen gesproken kan worden van de grootst denken over de zin van zijn bestaan, mogelijke invloed van de ouders op het Het gesprek over deze dingen vroegtij- schoolgebeuren. dig op gang brengen is het doel van het Naast het schoolbestuur is er nog een vak ’’Kennis van het geestelijk leven” oudercommissie, die zich in zeer di- (zoals het in de onderwijswetgeving of ficieel heet). In ’t leerplan van dat vak staat dat doel ontschreven als ’’hulp i„ de hoogste klassen niet méér dan één J- - - - - keer heeft gedoubleerd, m.a.w. bij een normaal verloop van de havostudie is zijn plaats in (binnen de eigen school althans) toela de samenleving”. Via een gekozen overlegraad kunnen Jaarlijks wordt aan de ouders gevraagd alle deelnemers in het schoolgebeuren, in welke groep (algemeen, katholiek of leerlingen, ouders, docenten, niet- protestant) zij hun kinderen wensen te onderwijzend personeel en schoollei- ding hun advies uitbrengen aan het schoolbestuur. Het ingewikkelde patroon van kanalen waarlangs alle belanghebbenden in en om de school hun invloed kunnen ui toefenen is kenmerkend voor deze sa- levensbeschouwelijke vorming. vanuit het gezichtspunt van vensbeschotiwelijke richting. In de ho gere leerjaren zal de discussie een tergronden van de leerlingen tot hun steeds grotere plaats innemen, waarbij recht doen komen”, dan moet iedereen de uitwisseling van standpunten en in- voor zijn mening uit kunnen komen, formatie gedragen zal worden door de Sterker nog, als men verzuimt voor zijn grondgedachte dat men de leerlingen mening uit te komen, kan de samen- moet opvoeden tot verantwoordelijke werkingsgedachte niet functioneren, wereldburgers, die bereid zijn ander- Voor een samenwerkingsschool is een mans opvattingen te respecteren zon- actieve deelname van ouders in allerlei der daarvoor de eigen overtuiging opzij sectoren en geledingen een zaak van te hoeven zetten. levensbelang. Daartoe zal op de_leeftijd waarop de niinFOPADTiriPATir gemiddelde leerling belangstelling be- OLÜERFAR11C1PA11E gint te krijgen voor maatschappelijke Niet alleen de officiële bezetting van problemen een gemengde vorm van on derwijs worden aangeboden, waarin BRUGPERIODE De school kent een tweejarige brugpe- riode, d.w.z. dat de keuze tussen havo en atheneum pas gemaakt wordt aan het einde van het tweede leerjaar. Men iedereen nu wel weet. is dan beter in de gelegenheid de leer lingen te beoordelen op hun geschikt- Eén van de conclusies die getrokken kozen kan worden uit de gebruikelijke heid voor havo en vwo dan aan het eind werd in de ’’groep van 18” was, dat een examenvakken (6 voor havo en 7 voor Van het eerste brugjaar. Bij een havo- hoeveelheid vereiste kennis die ver werkt moet zijn, wil de leerling kunnen slagen. Maar slagen voor een einddip loma en slagen als mens zijn twee, no gal verschillende dingen. In vele op- dan ook meer zaken dan alleen maar föap.i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 9