BRUGCENTRUM GAAT PLAT de pater - makelaardij b.v. waddinxveen VOOR BOUW VAN HUIZEN rt. f Rabobank G3SBF I ft S a ft ft I Twee Kloet-jubilarissen Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. OPENHUIS HA V O/Atheneum van der Linde Heemskerk BV Een ongelukje is vlug gebeurd.... zorg dus dat u goed verzekerd Perzische kleden sprookjesachtig mooi. Onafhankelijk Nieuwsblad r •15 Witte tapijt prijzen! 20% korting 15% korting BROUWER '5 N - in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen lüdNBMj Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORIBAS k 1 ^CHILDERWERI VkLOET 8 1ADDINXVE ft Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG - Nr. 1589 VOOR lijk aan worden vervangen door nieuw- gehandhaafd blijven. Op de plaats waar TELEFOON 01828-2218 van 1 aan het Waddinxveense bedrijf Schilderwerken Kloet BV van de Jan Dorrekenskade-Oost verbonden, de ander 25 K Kerkweg 161 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Zaterdag 11 november, samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg, 11.00- 15.00uur Passage van 18.30-20.00 uur. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen Op alle soorten t.ip gcwr. Z Julianastraat en aan de Stationsstraat en de Gouwe-wand tussen de hefbrug en het Raadhuisplein nog lange tijd ge handhaafd zullen kunnen worden. De ren. Dat levert enerzijds een afwisse lend en levendig beeld op, maar het ge- •f- ken aan de sanering van bedrijven en vernieuwing van de be bouwing met handhaving van het aan- eft ook een rommelige indruk. De pan- - zoals nu ook aanwezig - voor de ge hele gemeente. Deze winkels dienen volgens de opzet van het ontwerp- Even niet opgelet, paaltje niet gezien en het is al zover. Of het nu om grote of kleine schade gaat, het is altijd verre van een pretje. Vooral als u geniet van uw vrije tijd en op vakantie bent. Zorg daarom dat uw spullen goed verzekerd zijn, of L het nu gaat om de caravan, een kampeeruitrusting of de boot waarmee u er op uittrekt. Kom daar even over praten met de Rabobank. Neem dan meteen de brochure Vrij Blij mee, vol wetenswaardigheden over het verzekeren van zaken die u heeft aangeschaft voor uw recreatie. WOENSDAG 8 NOVEMBER 1978 •ndien u hel lapij: /c'! neemt en !ee! indicif ij hef tapijt zeil leg! en door «»n* iaat bezorgen U oninginrichting WADDINXVEEN In het Brugcentrum gaan 100 tot 178 woningen gebouwd worden. Om dat voor elkaar te krijgen zal er in het gebied, dat wordt begrensd door de Gouwe, de Jan Dorrekenskade-Oost, de Rijn- landstraat, de Beukenhof en de Kerkweg-Oost inclusief de oprit naar de hefbrug, in de komende jaren volop worden gesloopt en zullen heel wat bedrijven, kantoren en winkels worden verplaatst. Dat staat in het ontwerp- WADDINXVEEN Dit zijn de heren G. M. Kloet en L. Hoogerdijk. De eerste is volgende week donderdag 50 jaar -17" J i—-ic jaar. Beide jubilarissen zullen worden gehuldigd met een receptie komende donderdagavond in Party Home aan de Openingstijden: Kon. Wilhelminaplein 2 seld en goede raad donderdagavond van Groens voorde 14 18.30 tot 30.30 uur. den in het Brugcentrum zijn over het algemeen matig tot slecht. Ondanks alle sloopplannen van het ge- bestemmingsplan gesitueerd te worden meentebestuur is het wel zo dat de aan- aan de Kerkweg-Oost en aan het noor- wezige bebouwing, zoals de woningen delijke deel van de Zuidkade. Aan de aan de noordzijde van de Jan Dorre- -*--* J-- staat in het ontwerp- Nota Kernenbeleid al vast dat het kenskade, in het zuidelijke deel van de bestemmingsplan Brugcentrum 1978, Brugcentrum een buurtwinkelcentrum welk plan volgens het college van Bur- moet blijven, dat de daar aanwezige gemeester en Wethouders van Wad- t dinxveen beoogt het gebied bij de hef- ten worden zich te verplaatsen, bij brug te vernieuwen en nieuw leven in te blazen. Het nieuwe plan, dat tijdens en dat er in dit gebied meer huizen een volgende week dinsdagavond in het moeten komen, gemeentehuis te houden informatie- rc bijeenkomst zal worden besproken met kommisluj de direct-betrokkenen, vervangt het uit 1 1965 stammende plan. Toen werd nog hand kanode gemeente vok>p gaan gedacht aan een samenvoeging van de J 1 bestaande winkelcentra Brug en Pas sage tot één hoofdwinkelcentrum. Voor het gebied van het Brugcentrum wezige winkeloppervlak. Volgens de gaat de gemeenteraad rond de jaarwis- gemeente wordt het bijna-oudste ge- bje(j van - __1„.-1,. door een gemengde bebouwing met keerruimte onder het gebouw, die be reikbaar is vanaf de Jan Dorrekenskade-Oost. OVERLAST BEDRIJVEN thans mogelijk is. We hebben in Wad- Behalve de aanwezigheid van relatief uv, 6~ dinxveen al winkels genoeg. Wel zal het veel winkels vindt men in oude woon- Waddinxveen gekenmerkt gebied bij de hefbrug winkels moeten gebieden vaak ambachtelijke bedrijf- -- L-'.1 l bevatten die ten dienste staan voor de jes. De in het Brugcentrum aanwezige winkels^ bedrijven^ woningen en kanto- woonwijk Zuidkade 1 (waar geen win- bedrijven zijn van oorsprong ambach- - - kels zullen komen), voor de bewoners telijk doch hebben inmiddels een der- van het Brugcentrum zelf en een aantal mate sterke groei doorgemaakt, dat zij nauwelijks meer onder die noemer zijn te vangen. Zo zijn er aanwezig een me taalconstructiebedrijf, een meubelstof- feerderij, een zaadhandel, een tran sportbedrijf, twee schildersbedrijven en een garagebedrijf annex sloperij. De ’’Bruwa” wordt in dit verband niet ge noemd, omdat dit bedrijf reeds is aan gekocht door het gemeentebestuur en verplaatst wordt. Van de zeven bovengenoemde bedrij ven kan gezegd worden, dat zij alle door hun omvang niet meer in een woon-/winkelgebied thuishoren. Hier voor veroorzaken zij teveel hinder in de vorm van lawaai-overlast en /of het aantrekken van zwaar verkeer. Tevens slokt hun drang tot expansie teveel ruimte op, terwijl het gemeentebestuur de aanwezige ruimte juist wil benutten voor het versterken van de woonfunc tie in deze kern. Het nieuwe plan Brugcentrum 1978 biedt de mogelijkheden voor het voetgangers- en fietsverkeer een goede verbinding te maken met de nieuwe woonwijk Zuidkade 1. Tegenover de Schielandstraat komt een entree van het gebied langs het raadhuis naar de winkels en de Kerkweg-Oost. Een of meer ’’poorten” tussen de winkels door zullen vooral de voetgangers dienen. In I het plan wordt ook de mogelijkheid aangegeven onder de oprit van de hef brug een voetgangerstunnel te maken, waardoor de openbare Theo Thijssen- school en de hervormde Brugkerk ook voor bewoners van de Zuidkade veilig te voet te bereiken zullen zijn. Langs de nieuwe bebouwing aan de Zuidkade wordt ruimte gemaakt voor een trot toir waar dat thans ontbreekt. seling een nieuw bestemmingsplan va ststellen, omdat het oude al lang niet meer overeenstemt met de huidige in zichten en wensen. Deze zomer legden de raadsleden bij de bespreking van de Zuidkade tussen het oude raadhuis en de Jan Dorrekenskade worden in de toekomst geen winkels meer toege- moet blijven, dat de daar aanwezige en de Gouwe-wand tussen de hefbrug staan. Verplaatsing naar de Kerkweg- storende bedrijven aangemoedigd moe- en het Raadhuisplein nog lange tijd ge- Oost is gewenst en zal worden bevor- 1’-ij handhaafd zullen kunnen worden. De derd. Het specialiteitenrestaurant- voórke'uTnaar nieuwe bedrijfsterreinen resterende oude bebouwing zal geleide- bistro De Gouwe Dis kan ter plaatse J 1111. V 1 - /"'k - J_ 1X bouw. Hoe het moet gaan met het ge- thans de voormalige houten bijgebou- bied ten noorden van de oprit naar de wen van het oude gemeentehuis staan hefbrug - het gebied Kom bij de Brug - is een klein kantoor gedacht, met par- Met het plan Brugcentrum 1978 in de is voor de gemeente van later zorg. l_r o1 wer- de aanwezige De gemeente wil in het Brugcentrum voorkomen dat er meer winkelopper vlakte in gebruik wordt genomen dan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1