Trouwen in oude Citroëns de pater - makelaardij b.v. waddinxveen GemeenteLaat ons die TORBAS Qi a drie garages bouwen Sint Nicolaas op de film 3 gratis. Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Beroepschriften van T.C. enA.J. Brouwer Heemskerk BV van der Linde Perzische kleden sprookjesachtig mooi. Izoumci l - Collecte opbrengst verloting Zonnig Zuid SNOEK’s Br zal Zuid-Amerika-avond Stille tocht Amnesty Onafhankelijk Nieuwsblad V F I h II J J Ji p- k 1 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en N spijkerkleding helemaal voor jouuuu 3 i PW i I»,» ■f Sr &- is*- I^f- p I 1 N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 -i GROENE PLEK VOOR Wad- TELEFOON 01828-2218 van u Waddinxveen voor I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed I EXPLOITATIE F. VAN KEMPENKANTOOR OR AN JELA AN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. stelling wordt verleend van het verbod om VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. neerzetten. De heer T. C. Brouwer van Modehuis Brouwer aan de Nesse kan zich niet verenigen met de visie van B. en W., omdat de welstandscommissie van de Vereniging dorp, stad en land zou heb ben verklaard tegen het neerzetten van de twee garageboxen geen bezwaar te hebben. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure •e Dorpstraat 33, Waddinxveen Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 A zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als inlevert drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen t'<l 'X 5 WOENSDAG 6 DECEMBER 1978 Volgens het college zullen de links voor het modehuis neer te zetten bouwsels qua uiterlijk zowel op zichzelf bezien als in verband met de bestaande omge ving of de te verwachten ontwikkeling daarvan niet voldoen aan redelijke ei sen van welstand aangezien het straat beeld ter plaatse verstoord wordt. Overigens is het bouwplan wel in overeenstemming met het uit 1964 stammende bestemmingsplan ’’Rege ling Kom bij de Brug”. WADDINXVEEN De collecte voor de Stichting Christelijke Blindenhulp De Fakkels Bijeen heeft in Wad dinxveen 4,385,97 opgebracht. WADDINXVEEN Uitslag van de St Nicolaasloterij van de speeltuinvereni ging ’’Zonnig Zuid” in de St. Victor- wijk: 554 groen, 699 oranje, 72 oranje, 307 oranje, 394 groen, 147 groen, 612 groen, 634 oranje, 765 oranje, 249 oranje, 160 groen, 377 groen, 3 oranje, 312 groen, 561 oranje, 441 groen, 64 oranje, 497 oramje, 42 groen, 601 oranje, 78 groen, 711 groen, 792 oranje, 616 groen. Prijzen af te halen bij: J. Lam, Fortuna- laan 5, telefoon 6520. WADDINXVEEN woensdagmiddag trouwden in het Waddinxveense gemeentehuis carros seriebouwer Jan Langendam (34) en jaren 1948-1956 stammende Citroëns WADDINXVEEN De vanavond (woensdag) in het raadhuis vergade rende raadscommissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften gaat zich buigen over de beroepschriften van de heren T. C. Brouwer (Nesse 32-34) en A. J. Brouwer (Prinses Marijkestraat 13). Beide Wad- dinxveners zijn bij de gemeenteraad gaan klagen, omdat de eerste van het college van Burgemeester en Wethouders geen vergunning heeft ge kregen om aan de Nesse twee garageboxen te mogen bouwen en omdat de tweede geen garage naast zijn huis aan de Prinses Marijkstraat mag in de Oranjewijk en ook in de Vondel- KLEUREN TVgrootbeeldv.a. f 1.698. RADIO’S 2x20 watt y.a. 398.- PORTABLERADIO AM/FM v.a./ 58.- Ook voor Video en uw reparaties. RADIO-TV Henegouwerweg 89, Waddinxveen tel. 3167 ”de Sniep”. Sint Nicolaas, die verdacht veel leek op gemeenteraadslid Hans Barth (D’66), was hier naar toe geko men om de cameraploeg in de gelegen heid te stellen op het celluloid vast te „ivan gens mij een ernstiger inbreuk zal heb- de°kinderen op een dergelijk gebeuren, ben op de aantasting van het groen dan (Foto: Weekblad voor het kleine gedeelte van mijn zijtuin dinxveen/Sjaak Noteboom). van een vast groepje oude 1 en ie geboren zelfs nodig voor zijn huwelijk met de in Indonesië maken Vorige week welijk van een week geleden trok de Citroën-bezitters uit Waddinxveen aandacht omdat van de uit zeven wa- omgeving. Ditmaal had de gens bestaande bruidsstoet er vijf uit de Waddinxvener de wagens z. - ia-jo «rtr-x --i- »--i t telefoniste-receptionisfe Marjan Óort- bij waren. Jan Langendam heeft in de geboren Waddinxveense. (Foto: Week- man (24). Het paar heeft zich gevestigd afgelopen jaren geregeld bruidsstoeten blad voor Waddinxveen/Sjaak aan de Nicolaas Beetslaan 228. Dit hu- samengesteld doordat hij gebruik kon Noteboom). Donderdag 7 december, De Bonkelaar, 20.00 uur Zaterdag 9 december, parkeerterrein Groensvoorde, 14.00 uur. j 34e JAARGANG - Nr. 159§ bijvoorbeeld een uitgebreide woonka mer of een garage”. Volgens B. en W. is het bouwplan van de heer Brouwer in strijd met het be stemmingsplan Oranjewijk ’75 uit 1976, aangezien een deel van de voorgeno men bebouwing gerealiseerd zou moe ten worden op gronden met bestem ming tuin. Van de in de voorschriften v.„ v—- bij het bestemmingsplan geboden mo- wijkT door’ he’t’Jconêge~ veelvuldig vrij- gelijkheid tot ontheffing wenst het col- ;v j lege geen gebruik te maken, aangezien om 'öp’dê bestemming ’’groen” te bou- het bouwwerk het aanwezige groen op wen ten behoeve van zijgevelaanbouw, een essentieel punt aantast. WADDINXVEEN Sint Nicolaas is weer op weg naar Spanje. Dinsdaga vond is ook in Waddinxveen zijn ver jaardag op grootse wijze gevierd. De Goedheiligman heeft de afgelopen we ken een druk programma afgewerkt en uit de berichten die wij hebben gekre gen heeft hij alle winkelcentra met een bezoek vereerd en ook de scholen. Menige school bereidde Sint Nicolaas en zijn gezelschap een bijzondere ont vangst. Zo weten we bijvoorbeelb dat hij de openbare kleuterschool Pinke- lotje aan de C. Huygenslaa:. bezocht in Om de heer A. J. Brouwer van de Prin- een politiewagen en dat zaterdag- ses Marijkestraat zijn garage te laten morgen vroeg ook de kleuters en oude- bouwen heeft hij vrijstelling nodig van ren in het overdekte zwembad ”de het college van B. en W., omdat diU Sniep” en de sportzaal Groenswaard de bouwsel zou worden neergezet op een kindervriend kon verwelkomen. Zeer stukje grond dat nu nog de bestemming bijzonder waren de televisie-opnamen tuin heeft. Van de suggestie om het die een ploeg van Teleac maakte vorige schuurtje bij het huis van de heer Brou- week in het restaurant van de sporthal wer om te bouwen tot garage zal hij geen gebruik maken, aangezien dan twee bomen tussen dat schuurtje en het trottoir zullen moeten worden gerooid. ’’Hiertoe ben ik niet bereid omdat rooien van deze nogal hoge bomen vol- leggen welke zoals de reacties zijn L ben op de aantasting van het groen dan I - door een garage. Het is mij bekend dat Weekblad voor Waddinxveen •wgkfi 'HÉB zS IH1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1