de pater - makelaardij b.v. waddinxveen It K- Middenstanders willen de nieuwe I i TORBAS 1 I 3 Koopavonden winkelgalerij Zuidplas dichterbij STOOF Weekblad volgende week op donderdag ia Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. GELUKKIG KERSTFEEST van der Linde Heemskerk BV /I Worden winkels aan de leplaan in de Bomenwijk opgeheven? Vox Jubilaris Tweede Kerstdag in de Doelen te Rotterdam ^BEWONERS: TEGEN Perzische kleden sprookjesachtig mooi. TWEEDE HOORZITTING Jongens schoten met luchtdruk pistolen Ruit politie bureau Kerkweg ingegooid Woensdag 20 december Donderdag 21 december Vrijdag 22 december Onafhankelijk Nieuwsblad gk N '.nL onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ZATERDAG 23 DECEMBER I.V.M. KERSTMIS GESLOTEN L b c KAMERIK 03481-1444, lindenlaan 27 kalkovenweg 60 ’ALPHEN 01720-21400 iLidNBM, Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu Si i— o Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 20 DECEMBER 1978 VOOR TELEFOON 01828-2218 van geen nieuwe winkels zullen kunnen F- 1978, maar op donderdag 28 decem- Wad- I in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 5 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Middenstandsvoorzitter C. de Bas ver telde ons deze week dat zijn organisatie ernstige moeite heeft met de door het VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun- zolen. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen S-f- 34e JAARGANG - Nr. 1595 WADDINXVEEN In verband met de Kerstdagen verschijnt het Week blad voor dinxveen, van wie de middenstanders aan de leplaan de winkelruimte huren, en het Waddinxveense gemeentebe stuur zullen afspraken moeten worden samen met het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) nog aan het bekijken. De gemeente denkt dat zo’n 900 vierkante meter vol doende zal zijn. Maar als de winkelgalerij De Sniep wordt opgeheven, dan is er natuurlijk sprake van vervangende winkelruim ten. Dat betekent dat het winkelcen trum 1200 vierkante meter zou kunnen worden in plaats van de geplande 900. e- e e e f- E E E E E E E E E E E E E E E E L WADDINXVEEN De Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubi- lans kan met het jeugd- en de kinderko ren komende zaterdagavond in de Bet- helkerk aan de Bilderdijklaan belui sterd worden tijdens de vanaf half acht te houden Kerstzangavond, maar het zelfde befaamde Waddinxveense koor blad voor Waddinxveen volgende kan op Tweede Kerstdag (dinsdag 26 week niet op woensdag 27 december december) voor de tiende maal ook be- 1978, maar op donderdag 28 decem- luisterd worden tijdens het ’s morgens her 1978. om half elf beginnende Kerstconcert in de Rotterdamse Doelen. Aan het Doelenconcert onder auspi- i van verleent niet alleen Vox Jubilans mede werking, maar ook het jeugdkoor en de pianist Hans de Bruin. Verder werkt mee het kinderkoor De Zangvogels on der leiding van Arie Jongejan, terwijl een korte meditatie wordt gehouden door ds. Jac. van Dijk. De algehele lei ding berust bij Jan Bonefaas. Ook nu weer zal de bekende organist Feike Asma op het grote Doelenorgel de koorzang begeleiden en enkele orgel- soli ten gehore brengen. Door de koren worden werken uitgevoerd van Bach, Franck, Gruber, Willcocks, Gauntlett, Diamant, Asma en Bonefaas. Dit alles WADDINXVEEN In de Bomenwijk zullen weinig mensen te vinden zijn die staan te juichen bij de opheffing van hun winkelgalerij aan de lep laan, welke mogelijkheid bestaat als er vlak achter het zwembadcomplex in de nieuwe woonwijk Zuidplas een nieuw winkelcentrum zal worden ge sticht. Dat de bewoners van het Sniep-kwartier er weinig voor voelen wat verder te moeten lopen voor de dagelijkse levensbehoeften bleek gistera vond in het gebouwtje van de speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat, waar de afdeling Waddinxveen van de PvdA een hoorzit ting hield over de gevolgen van de nieuwe woonwijk voor de Bomenwijk en omgeving. Er waren een twintigtal belangstellenden, waaronder zich zich ook het raadslid van D’66, de heer H. P. Barth, bevond. D’66 heeft zich tot de Sniep-winkeliers gericht met het verzoek deel te nemen aan een enquete van de democraten over de toekomst van de winkelgalerij aan de leplaan. - WADDINXVEEN Medio maart gaat het Waddinxveense gemeentebe stuur een tweede hoorzitting over de nieuwe woonwijk in de Zuidplaspol- der houden. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) kondigde dat gistermid dag aan in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw. Binnenkort zullen de reacties worden gebundeld en van een be schouwing worden voorzien. Deze reacties zijn binnengekomen naar aan leiding van de gemeentelijke Zuidplasnota’s. Er bestaat nog de mogelijk heid hierop te reageren tot uiterlijk 31 december van dit jaar. Zodra een vervolgnota naar aanleiding van de binnengekomen commentaren zal zijn gemaakt gaat de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw zich over het nieuwe woongebied in de Zuidplaspolder buigen. Vermoedelijk zal dat dinsdagmiddag 13 februari het geval zijn. Kort daarna komt dan de tweede hoorzitting. De eerste hield het gemeentebe stuur een maand geleden. de bestaande bebouwing een krijgt. OPHEFFEN SNIEP-GALERIJ Nieuw is het voorstel om de winkelga lerij De Sniep op te heffen en de winke liers van de leplaan die daarvoor be langstelling heben over te laten plaat sen naar het galerijtje in Zuidplas. Op de vorige maand gehouden informatie bijeenkomst van de gemeente over Waddinxveens nieuwe woonwijk lichtte voorzitter De Bas al toe dat de huidige situatie van de Sniep-winkeliers in het algemeen niet zo rooskleurig is. Volgens de middenstandsvereniging hebben de betrokken middenstanders standen - naar de bakker, slager en groenteboer maximaal 600 tot 800 me ter - meent de gezamenlijke midden- niet alleen de Zuidplas bedienen, maar maken met de ontwikkeling van de Pas stand dat het nieuwe winkelgalerijtje ook een deel van de Bomenwijk. Hoe- sage als hoofdwinkelcentrum en de Daardoor zullen ze het aan de leplaan WADDINXVEEN De dinxveense rijkspolitie heeft drie jon gens aangehouden die werden gezocht ciën in verband met het schieten met lucht drukpistolen. De jongelui van vijftien en zestien jaar deden dat langs de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. WADDINXVEEN Hoe goed de re latie ook is tussen de Waddinxveense rijkspolitie en de burgerij, niet voorko- uiteraard afgewisseld door samenzang men kon worden dat in een nacht deze met orgelbegeleiding. week een ruit van het bureau aan de Feike Asma speelt: ”Vom Himmel Kerkweg-Oost is ingegooid. De politie- hoch da komm’ ich her”, J. S. Bach, mensen van adjudant M. A. Ruissenta- fragmenten uit De Suite ’’Kerstfeest I stten volkomen in het duister over het en II, Jan Zwart; Prière en Toccata uit waarom hiervan. de Suite Gothique, L. Boëlmann. de Stichting Orgelcentrum WADDINXVEENMet het oog op de komende Kerstdagen zijn er in Waddinxveen deze week drie koopavonden. Naast de gebruikelijke ;i; koopavond op donderdag betekent dat dus twee extra avonden waarop het publiek tot negen uur naar hartelust inkopen kan doen. De avonden dat de winkels deze week ook 's avonds geopend zijn zijn: ;i; betreft hebben over de oplossing van een sociaal probleem, noemde PvdA- fractievoorzitter M. Boere het gistera vond op de hoorzitting van de sociali sten voor de bewoners van de Bomen wijk en rond de Piasweg en de Dorps traat, die ging over de gevolgen van Zuidplas voor het Sniep-kwartier, een economisch probleem. Daarentegeno- ver staat dat het gemeentebestuur op zijn wenken wordt bediend door de eenmanszaken in de Bomenwijk naar de Zuidplas over te hevelen, waardoor het probleem van filiaalvestiging - waar men aan het Raadhuisplein geen voor stander van is - direct uit de wereld is. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen hebben we aangegeven waar precies het nieuwe winkelgalerijtje in de nieuwe woonwijk Zuidplas in de opvatting van de middenstandsvereniging Waddinxveen zou moeten komen. WADDINXVEEN Waar moet het winkelgalerijtje (met alleen een aantal dagwinkels en een horecabedrijf) in Waddinxveens nieuwe woon wijk Zuidplas komen? Die vraag beheerst op het ogenblik in onze ge meente de discussie over de toekomstige inrichting van het woongebied tussen de Beijerincklaan en de Piasweg, vlak achter het (deels te bebou wen) sportpark ”de Sniep”. In de opvatting van het college van Burge meester en Wethouders zouden de winkels wat dieper in de woonwijk, aan de kant van de Beijerincklaan, moeten worden neergezet. Nee, zegt de middenstandsvereniging Waddinxveen, het bescheiden winkelcen trum moet een plaats krijgen vlak achter het zwembadcomplex. positief gereageerd op de zienswijze Met de woningbouwvereniging Wad- van hun plaatselijke organisatie. Het winkelgalerijtje Zuidplas heeft in gemeentebestuur voorgestelde plek de opvatting van de middenstandsvere- van het winkelcentrum, dat in Zuidplas niging Waddinxveen de beste kans van y in combinatie met een op veel manie- slagen als het inderdaad vlak achter het gemaakt dat er zich in de Bomenwijk ren te gebruiken buurtcentrum zou zwembadcomplex in de nieuwe woon- kunnen worden neergezet. Rekening wijk wordt gesitueerd. Op deze plaats gaan vestigen. Dat de Sniep-winkeliers houdende met de gebruikelijke loopaf- zal men naar verwachting een zo groot de kans zullen moeten krijgen om naar mogelijk deel van de koopkracht kun- de Zuidplas uit te wijken heeft volgens nen opvangen. En op die plek kan men de middenstandsvereniging ook alles te de gezamenlijke midden- niet alleen de Zuidplas bedienen, maar meer klanten krijgt als het dichter bij veel vierkante meters het nieuwe win- Dorpstraat als buurtwinkelcentrum, plaats kelcentrum precies in beslag moet ne- Daardoor zullen ze het aan de leplaan men is de gezamenlijke middenstand steeds moeilijker krijgen. - SOCIAAL PROBLEEM Hoewel de middenstanders het wat dit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1