Opruiming bij foto film SJAAK NOTEBOOM Kodak EK 4 35.- Fujica P 400 295.- Film viewer 55.- Film viewer 50.- Hanomat pocket camera 10.- Fractieberaad van de PvdA Tevredenheid in de bouw materialen handel Ricoh singlex TLS VFFTAANRIJDINGEN DOOR SNEEUW EN GLADHEID Gemakkelijker procedure voor aanpassing voor huizen van gehandicapten Cinekon S 80 filmprojector met lamp 8 v. 50 w. Cinekon 1QS-F filmprojector met lamp 12 v. 100 w. Fujica P 400 Silma S 110 XL MM fOtO JEfilm sjaak noteboom Liesegang A 30 nu f 125.- nu 195.- nu 125.- nu f 175.- WEINIG SCHEEPVAART 1 Fujica P 300 Silma S 122 nu 225.- Sankyo MF 303 Sankyo MF 404 Afscheid van polderbesturen niet feestelijk A. Oudijk trekt democratisch functioneren h twijfel Yashica LD-4 POLITIENIEUWS WADDINXVEEN - van 648.- NU J L 3 der Koningin, mr. M. Vrolijk, de heer J. Hoogheemraadschap van Rijnland, J. NU "De van f399.- NU ƒ275.- NU direkt klaar camera meer van 219.- single 8 filmcamera 4 x zoom filmcamera projector NU Minette voor super 8 Duel Erics voor super 8 NU spiegelreflex camera met meeting door objectief WADDINXVEEN De gemeente- staat er ook voor het afbouwmateriaal, dat vooral in de laatste maanden van De materiaalvoorziening liet nogal eens problemen zien: baksteen en dak- politie en tenslotte brachten twee jon gens een gewonde duif naar hef politie bureau. Waardoor de duif gewond was van 315 van 375.- filmcamera projector NU mei 1978 werd aangenomen. ’’Toen is vast komen te staan dat de plaatselijke en regionale waterschapszorg ook in de beeld van de geschiedenis van deze pol- ingelanden. Hij deed tevens de nieuwe ders. ”Ik heb respect voor degenen die scholen e.d. Ook hij noemde deze af scheidsbijeenkomst ’’niet vreugdevol”. ’’Waar ontpoldering plaatsvindt verd wijnt het polderlandschap”, zei J. ba ron van Knobelsdorff in een poging om het soms gehoorde verwijt als zouden huizen aan de gehandicapte is namelijk tot nu toe een iw is een tijdrovende procedure. Dat een gehandicapte kan rekenen op voorjaar in het leven geroepen ”Be- I*? de zachthouthandel zijn de omzetten gehandicapten”, welke een terugwer kende kracht heeft tot 1 oktober 1976. Deze nieuwe regeling voorziet een vol ledige subsidiëring van de kosten, die een gehandicapte maakt ingeval de door hem bewoonde woning wordt aangepast aan zijn handicap of ingeval hij verhuis- en inrichtingskosten maakt om een voor hem aangepaste woning te betrekken. De rijksregeling geldt zowel voor wo ningen van particulieren als voor huizen van toegelaten instellingen (woning bouwverenigingen e.d.) en gemeenten. Omdat dus voor woningwetwoningen een raadsbesluit nodig is zou er onno dig tijd worden verknoeid. En dat nu wil het college met een algemeen be sluit van de raad voorkomen. Dat is overigens zo gek nog niet omdat elke gehandicapte wel weet hoeveel tijd er doorgaans al gemoeid is met de afwikkeling van zijn zaak. Het is na tuurlijk van belang dat een gehandi capte niet langer moet wachten op de aanpassing van zijn huis dan strikt noodzakelijk is. Het Waddinxveense raadsbesluit zorgt er in ieder geval voor dat de gemeentelijke procedure wordt vereenvoudigd, in geval van door ge handicapten bewoonde woningwetwo ningen. Voor de uitvoering van de nieuwe rijksregeling hebben B. en W. de raad om een krediet van f 10.000,- gevraagd. KLEUREN-TV GESTOLEN Uit een kelderbox aan de Vondellaan werd een kleurentelevisie ontvreemd. De toegang was geforceerd. Een onder zoek is ingesteld, tot dusverre zonder resultaat. Drie jongens in de leeftijd van 13 tot 14 jaar werden betrapt tijdens winkeldief stal. Ter plaatse werden zij door de winkelier gesnapt die de politie inscha kelde. Ook moest de brandweer uitrukken toen op de Chopinlaan een auto in PASSAGE 47 TELEFOON 01828-2477 mede als gevolg van de koers van de D.mark, vooral veroorzaakt door een inkrimping van het aanbod. Scandina vië is van plan in 1979 ook hogere prij zen te vragen. Grote prijsstijgingen in het hardhout: Amerikaans eiken en hout uit het verre oosten leiden tot prijsstijgingen die niet bij te houden zijn. In Nederland is een extra faktor dat men traag de prijsstij gingen accepteert waardoor de schaar ste nog vergroot wordt en de prijzen extra sterk stijgen. De hardhoutsektor is tevreden, daar is nog een toeneming van de omzet te bereiken, in tegenstel ling tot de zachthoutsektor waar men al blij is als het omzetniveau op hetzelfde niveau blijft. Dijkgraaf A. Oudijk van het nieuwe waterschap "De Gouwelanden automatische diaprojector met afstandsbediening heffing van deze geestgrondpolders een feit was geworden.” SCHAALVERGROTING Mr. M. Vrolijk, commissaris van de de in "1977 verschenen regeringsnota J. Noordam voor voorlichting aan de ’’Naar een nieuw waterschapsbestel”, i..6~L,,J~... ILj ro welke nota door de Tweede Kamer in besturen enkele suggesties aan de hand dit hebben aangedurfd”, besloot hij. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 WADDINXVEEN De brugwachters die de Waddinxveense hefbrug be- mannen maken rustige dagen door. Met de vorst in eerste, en de stakende 1; binnenvaartschippers in tweede instantie is een spectaculaire vermindering ;j van activiteiten in de Gouwe waarneembaar. Passeerden in december 1978 ;j nog 1396-schepen Waddinxveen, in de eerste helft van januari waren dit er slechts 162. In december moest de brug 935 maal ’’gelicht” worden wat in ii de eerste twee weken slechts 125 keer was. ’’Wanneer de vorst doorzet i wordt het nog minder”, meldde de brugwachter. De hoeveelheid kruiend ijs f neemt bij aanhoudende vorst toe en vriest ’s nachts vast. Een absolute stop f; j van het scheepvaartverkeer zit er echter niet in. Schiphol moet bevoorraad ii j worden en de tankers met o.a. kerosine zullen, eventueel voorafgegaan j; door een ijsbreker, blijven varen zolang het maar enigszins mogelijk is. heer M. aanzien dat het gehele motor gedeelte uitbrandde. Een op 27 december in Waddinxveen Groensvoorde-Lindegaarde, den, dit meldde de Goudse gemeente- een bestelauto, een bus van West- politie en tenslotte brachten twee jon- Nederland en een personenauto. Ook hier weer alleen materiële schade. Ver der meldde zich op het politiebureau geraakt kon niet vastgesteld worden, een bestuurder die een verkeerszuil op Het dier werd overgebracht naar het de Juliana van Stolberglaan had dierenpension van mevrouw A. van gevloerd. Hengel van de Henegouwerweg. WADDINXVEEN Het verraderlijke winterse weer was er de oor zaak van dat een groot aantal aanrijdingen plaatsvond. Wonderwel valt hierbij slechts één gewonde te betreuren. Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto moest mevrouw R. uit Waddinxveen naar een ziekenhuis vervoerd worden met verwondingen aan het hoofd en een gebroken heup. Haar toestand is niet ernstig. Met een gebroken heup moest ook de heer B. in een ziekenhuis worden opge nomen. Hij was op de parkeerplaats bij de Passage uitgegleden. Op de Onder weg was het in de achterliggende week drie maal raak. Tweemaal raakte een auto in een slip om vervolgens in een sloot te belanden, en éénmaal botste een automobilist op een geparkeerde auto. Hierbij viel enige materiële schade te betreuren. Ook op de rijks weg 12 deden zich slippartijen met schade voor. Een verkeersbord op het Koningin Wil- brand vloog. Met lede ogen moest de helminaplein werd door een auto om ver gereden. De identiteit van de be stuurder is bekend. Drie voertuigen WADDINXVEEN Het openbaar waren betrokken bij een botsing op de gestolen fiets is in Gouda teruggevon- fractieberaad van de Partij van de Ar- kruising Groensvoorde-Lindegaarde, den, dit meldde de Goudse gemeente- beid wordt deze maand gehouden op donderdagavond 18 januari om acht uur in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Aan de orde komt dan onder meer de agenda van de volgende week woensdagavond te houden gemeenteraadsvergadering. super 8 filmcamera 3 x zoom macro van 599.- NU J super 8 filmcamera 4 x zoom macro z» v ’’Wanneer de belangstelling voor waterschapszaken zo slecht blijft en slechts zo’n 6 procent bij verkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een stem uitbrengt is van democratie geen sprake.” Deze woorden sprak de in Waddinxveen wonende dijkgraaf A. Oudijk, voor zitter van het in Boskoop gevestigde nieuwe waterschap De Gouwelan den, een gebied van 10.600 ha omvattend. Hij zei dit ter gelegenheid van het afscheid vorige week in Alphen aan den Rijn van de oude polderbe sturen waarmee tevens ’’gedag” werd gezegd tegen een eeuwenoude be stuursvorm: de polderbesturen. Tijdens deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door de Commissaris der Koningin, mr. M. Vrolijk, de heer J. Noorland, lid van Gedeputeerde Staten toekomst vervuld zal moeten worden van Zuid-Holland en belast met water- door het instituut waterschap. Dit wa- schapszaken en de dijkgraaf van het terschap is dus als zelfstandig lichaam Hoogheemraadschap van Rijnland, J. van openbaar bestuur recht overeind baron van Knobelsdorff. Genoemde blijven staan”, stelde hij. sprekers gingen uitgebreid in op de De heer Vrolijk sprak ook over schaal- voorgeschiedenis en gaven inzicht in de vergroting. ”De onderlinge samenhang besluitvorming. ’’Toch is het eigenlijk van diverse taken en vervlechting van geen feest hier”, stelde de heer Oudijk. belangen maken het gewenst en nood- ”Eén der oudste democratiën is opge- zakelijk de waterstaatkundige verzor- heven.” ging binnen een groter bestuurlijk ver- ”Zo’n honderd polders en waterschap- band te brengen. Meer dan vroeger ko pen zijn opgeheven”, zei J. Noorland in men de waterschappen bij de vervulling en stelde de waterschapsbesturen voor zijn toespraak. ’’Hiervoor is een aan- van hun taken in aanraking met andere eens te denken over polderwandeltoch- zienlijk lager aantal waterschappen te- belangen op het gebied van recreatie, ten, poldervaartochten, contacten met ruggekomen. Maar de reorganisatie industrie, verkeer, drinkwater, gas- en ging verder: Rijnlands reglement moest electriciteitsvoorzieningen, aanleg van worden gewijzigd i.v.m. de integratie pijpleidingen, de voorbereiding en uit- van ruim 40 geestgrondpolders. In april voering van 1978 stelden Provinciale Staten dan gemeentelijke ook een wijziging vast waardoor de op- e.d. De poldertaak heeft”, zo besloot - Vrolijk, ”in vergelijking met het de oude polderbesturen niet voldoende facetten- aandacht voor de natuur hebben. ’’Maar wie hebben de polders tot stand gebracht”, stelde hij. Van Knobelsdorff schetste in het kort het ontstaan van de super 8 filmcamera 4 x zoom met fade in en out van 451.- NU 275.- pen zijn opgeheven”, zei J. Noorland in zijn toespraak. ’’Hiervoor is een aan zienlijk lager aantal waterschappen te- ging verder: Rijnlands reglement moest electriciteitsvoorzieningen, aanleg ruilverkavelingsplannen, bestemmingsplannen ruim 40 geestgrondpolders. In april voering mr. verleden duidelijk gekregen. VOORLICHTING Koningin in Zuid-Holland memoreerde Namens de oude polderbesturen pleitte eerste polder in de 14e eeuw en gaf een ’’Naar een nieuw waterschapsbestel” WADDINXVEEN/GOUDA In de bouwmaterialenhandel in deze streek roept men alom van een gunstige ont wikkeling, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken over 1978. Dat komt omdat er in de regio toch no gal wat gebouwd is en gerenoveerd. Twee derde van de ondervraagde be drijven vindt de omzetontwikkeling gunstig en meer dan de helft is tevreden over het bedrijfsresultaat en bijna driekwart over het rendement. raad gaat volgende week woensdaga- Ook in de zand- en grintsector ging het vond met een algemeen besluit regelen beter, in de betonmortel en inde beto- dat B. en W. voortaan zelf kunnen be- nindustne., Speciaal belangstelling be oordelen of een gehandicapte geld krijgt voor het aanpassen van zijn huis. Het gaat hier alleen om woningwetwo- het jaar tot een omzetstijging,bijdroeg, ningen. Voor het aanpassen van deze r>~ raadsbesluit nodig en dat pannen moeten wel bijtijds besteld worden wil men op levering kunnen re- kenen. De levertijd voor andere goede- financiële steun is geregeld in de vorig renjs ook^veelaHanger dan vroeger. TW.JUU. ..VW - schikking geldelijke steun huisvesting niet groter geworden. De prijsstijging werd in Scandinavië gecompenseerd door koersdalingen van de valuta. Voor Europees hout is er wel een stijging,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 11