I Vijftig jaar samen J. Hertog-Vink (69) I Henk van Erk en z’n motoijongens WADDINXVEENDe advertenties in het Weekblad voor Waddinxveen van rij- |p instructeur Henk van Erk (30) voor mo- A torrijles in groepsverband zijn niet zonder rovultfint apblevpn Dpzp mnnnd is rip Ka CLUBMATCH KYNOLOGEN CLUB GOUDA Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Waddinxveense instructeur brengt groepslessen in praktijk OS! WW» 1 ■I II Firma Lagrouw Autorijschool NIEUW IN WADDINXVEEN met ingang van 1979 de stevig in geeft en daarvoor bij de kandidaat achte- om goed voorbereid op het rijexamen te Inlichtingen bij uw instructeur Henk van Erk - tel. 2521 fenvergunning een paar maal laten verlen gen, alsvorens ze naar een rijschool stap pen voor het laten indienen van een exa- menaanvraag. MOTORRIJLES IN GROEPSVERBAND opleiding voor rijbewijs A op eigen motor. Waddinxveen, lójanuari 1979. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. voor gemeente uit te breiden. OEFENVERGUNNING Wie in Nederland het rijbewijs A voor mo tor wil behalen kan bij de politie of - zoals Waddinxveen, 15 januari 1979. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. GEMEENTERAAD VERGADERING GEMEENTERAAD: woensdag 24 januari a.s., aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. TELEFOONNUMMER GEMEENTEHUIS, RAADHUISPLEIN 1 Alle secretarie-afdelingen, alsmede de dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven, waaronder bureau bouwtoezicht, zijn telefonisch uitsluitend bereikbaar onder abonneenummer 4433. Dit nummer is bereikbaar tijdens de kantooruren tussen 08.00 en 12.30 uur en 13.00 tot 17.30 uur (vrijdags tot 17.00 uur). WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 yttyyy>yvyvyvy>yy~y>y*>y>y^yyy>~~^^ Met deze adver tenties in het Weekblad voor Waddinxveen wekte instructeur Henk van Erk de Waddinxveners en anderen op motor rijles in groeps verband bij hem te gaan volgen. De resultaten zijn na deze oproep niet uitgebleven. Hij staat juist wèl klaar om zou gaan opleveren. Dat in ieder den de dames F. Heerkens-Verschuren, Z. Y. Onstenk-Schenk, A. Th. Stuifbergen-Hoetjes en de heren J. Hiddes en J. van Soest. Waddinxveen, 15 januari 1979 De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 18 januari 1979 gedurende 14 dagen ter gemeen tesecretarie, bureau ruimtelijke oredening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer B. P. J. Krohn voor het vergroten van de ber ging achter diens woning Acaciastraat 43. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voorziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de vergunning, zulks bij voormeld college, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. Het gouden bruidspaar J. Hertog enJ. Hertog-Vink. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Deze maand - om precies te zijn dinsdag 30 januari - staan de heer J. Hertog (69) en mevrouw J. Hertog-Vink (ook 69) er bij stil dat het 50 jaar geleden is dat zij met elkaar trouwden. Dit feit zal met een op dinsdagavond 30 januari van half zeven tot acht uur in het Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” aan de Staionsstraat te hou den receptie niet ongemerkt voorbijgaan. Het aan de Mauritslaan 99 wonende gouden bruidspaar, dat voor geen goud meer uit Waddinxveen of de Oranjewijk zou weg willen, is in onze gemeente gezien. De bruidegom werkte het langste deel van zijn leven (22 jaar) als machinaal houtbewerker bij het opgeheven bedrijf van Verwaal. Eerder was hij op een scheepswerf werkzaam geweest na zijn arbeidzaam leven te zijn begonnen als slagersbediende. Op dit moment is fietsen in het Groene Hart van Holland en naar de omliggende steden de grootste hobby van de heer Hertog. Zijn vrouw, die evenals haar man een goede gezondheid geniet, heeft een goed humeur en houdt van wandelen, handwerken en breien. Het gouden bruid spaar zal het huwelijksfeest kunnen houden met 4 kinderen en 19 kleinkinderen, waarvan er al drie zijn getrouwd. Maar achterkleinkinderen zijn nog niet op komst. BESTRIJDING SNEEUW EN GLADHEID In herinnering wordt gebracht, dat ingevolge de Politie verordening op de gebruikers van woningen, gebouwen of percelen de verplichting rust om de voetpaden vrij te maken van sneeuw of ijs. AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 18 januari 1979 gedurende 14 dagen ter gemeen- te-secretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer J. M. van Kersbergen voor het oprichten van een zij- gevelaanbouw bij diens woning leplaan 137. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voorziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de vergunning, zulks bij voormeld college, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. ONTEIGENING t.b.v. de uitvoering van het bestemmingsplan ’’Sportvelden” Het hoofd van het gemeentebestuur van Waddinxveen maakt bekend, dat vanaf 18 januari 1979 gedurende dertig dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., ter inzage is neergelegd een uitgewerkt plan van onteigening met de daarbij, ingevolge artikel 80 van de Onteigeningswet, behorende bescheiden. Met de onteigening wordt beoogd voor de gemeente Wad- dinxveen de eigendom te verwerven van een perceel gelegen aan de Kanaaldijk, kadastraal bekend gemeente Waddinx- veen, sectie D nr. 2190. De onteigening geschiedt teneinde uitvoering te kunnen ge ven aan het bestemmingsplan ’’Sportvelden na le herzie ning”. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn van nederlegging hun bezwaren schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. resultaat gebleven. Deze maand is de man, die samen met A. Lagrouw en A. Dijkema de aan de Zuidkade gevestigde autorijschool Lagrouw runt, daadwerke lijk begonnen met praktische groepsins- tructie voor het rijbewijs A op eigen mo tor. Voor dat doel heeft Henk van Erk het voor v elkaar gekregen dat het college van Bur- J gemeester en Wethouders op zijn verzoek j van vorig jaar zomer het sinds jaar en dag j bestaande oefentraject voor adspirant- J motorrijders heeft uitgebreid. Naast het 4 rijden op de Onderweg, Zesde Tochtweg en Piasweg mag men nu ook met de zware motoren in de Bomenwijk komen, mits er sprake is van instructie door een erkend Voorafgaande aan de rit en erna ge- j van de motorrijders- Êrk prefereert het lesgeven aan groepjes van vier. "Dat is overzichtelijk, anders worden het er teveel”, aldus de man die in theoretische en praktische lessen zijn voor gemeente terecht voor een oefenvergun ning, die een maand geldig is en waarmee het rijden in een daartoe aangewezen ge bied mogelijk wordt gemaakt. Zo'n ver gunning wordt alleen afgegeven als de be is van een deugdelijke motor, waarvan het groepjes adspirant-motorrijders. Meestal groepslessen een invasie vanuit de Goudse kenteken van een L moet worden voorzien. -- De adspirant-motorrijders kunnen hun oe- op z’n eigen motor en geeft aanwijzingen, geval het oefengebied in onze gemeente is rijinstructeur. Op dit moment is Henk van het leer gestoken verkeersdeelnemers met rop gaat zitten. En dat betekent in deze Erk aan het proberen het oefengebied raa^ en hij te staan. Daarom geeft tijd van het jaar kou lijden voor de oud- motorrijders-in-opleiding tot heel de hij motorrijles in groepsverband, zoals hij waterpolospeler van De Gouwe. EIGEN MOTOR Voor deze motorrijles in groepsverband moet men wel beschikken over een eigen motor én de al eerder genoemde geldige oefenvergunning. Adjudant M. A. Ruissen van de Waddinxveense rijkspolitie zei ons dat hij en zijn mensen er nauwlettend op zullen toezien dat de adspirant- verschijnen. En dat is ook nodig als men WADDINXVEEN/BOSKOOP In de weet dat er in 1977137 motorrijders op de Beurshal Boskoop aan de A. P. van Ne- weg het leven verloren. Hiervan waren er slaan wordt zondag 28 januari a.s. de 117 nog geen 25 jaarHet is dan ook drin- jaarlijkse clubmatch van de kynologen- gend gewenst dat de populaire motorsport club Gouda en omstreken gehouden. - er zijn nu zo'n 90.000 motoren - veiliger Als keurmeesters zullen die dag optre- wordt. De motorrijlessen in groepsver- g band van Henk van Erk zijn een goede I. stap in die richting. ons deze week uitvoerig uitlegde. Met de adspirant-motorrijders, die in het bezit moeten zijn van een door de gemeente Waddinxveen afgegeven en geldige oefen- vergunning, gaat hij dan in en rond de nog in Waddinxveen "het geval is"- bij de Piasweg op pad. Vertrek- en aankomstp- laats is autobedrijf en oliehandel Van Leeuwen BV. Rijinstructeur Henk van Erk van La- zullen toezien dat de grouw’s autorijschool gaat voorlopig al- motorrijders zich aan de regels houden en oo - --- - - leen op zaterdag - en als de belangstelling geen overlast veroorzaken, zeker indien °trokkene 18 jaar of ouderls en in het bezit toeneemt elke zaterdag - op pad met de door Lagrouw's autorijschool gegeven vier in getal. Tijdens de rit begeleidt hij ze streek "Waarop vooral gelet moet worden is het uitgebreid vindt de plaatselijke politiechef voorsorteren, het goed om je heen kijken een goede zaak, waarover hij dan ook po en het beheersen van de motor vertelt hij sitief heeft geadviseerd. ons. Voorafgaande aan de rit en erna ge- Het rijden op eigen motor met instructie Het krijgen van theoretische en (vooral) eft hij theoretische instructie. Henk van van Henk van Erk kost f 20,- per uur. praktische les blijkt voor de motorrijders- Erk prefereert het lesgeven aan groepjes Wie individueel leren wil met instructeur in-wording een probleem te zijn. En daar van vier. "Dat is overzichtelijk, anders achter op is f 34,15 per uur kwijt. De wil de Waddinxvener Henk van Erk uit de worden het er teveel", aldus de man die in theoretische en praktische lessen zijn voor Burgemeester Trooststraat wat aan doen. Waddinxveen ook individueel motorrijles de adspirant-motorrijders een waarborg TTt: „u..17 1.1rrooft on ztzt/imij/vzv»* Ar» rio fonfirlnnt i-n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 17