KVVIEK-TITEL PIET SWART WEEKBLAD - SPORT Tennishal bij zwembaden komt er met aantal extra’s >antro< de slaapkamer show njwsjjfflnjnisi Samen met kantine en nevenruimten Reparatie TOOS-basketbal verzwakt binnen Hockeyers actief in de sporthal Televisie Stuurman BV tekent tennishal de lijnen Radio en Afspeelapp. 9 aan alle merken sportvoorzieningen mede worden de volgende bezetten tennishal door het SERVICE CENTRUM VOOR RADIO en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen tel. 5890 PROGRAMMA Het programma voor de eerste week luidt als volgt: Zaterdag 20 januari: Junioren ZTTC 1-Kwiek 1 BOK 3-Kwiek 2 Kwiek 3-BOK 6 Moerkapelle 3-Kwiek 4 Kwiek 5-Moerkapelle 4 Kwiek 6-GS ’78 1 Maandag 22 januari: Senioren: Kwiek 4-TTVN 8; Kwiek 6-R R 6. Dinsdag 23 januari Kwiek 5-Vriendenschaar 9; Kwiek 7-R R 7; Kwiek 9-Eldos 4; Smash 8- Kwiek 13; Kwiek 15-ZTTC 5. Woensdag 24 januari GS ’78 4-Kwiek 12. Donderdag 25 januari: Gouda 3-Kwiek 8; R R 18-Kwiek 10; Kwiek 16-Gouda8; Kwiek 14-ZTTC4. Vrijdag 26 januari: Vriendenschaar 4-Kwiek 1; Kwiek 2- TTVN 6; Flamingo’s 3-Kwiek 3; Gouda 9-Kwiek 11. van B. en W. akkoord gegaan dat het aanwijzen van de definitieve bouwp laats tot in januari zou worden uitge steld, om daarmee de Waddinxveense socialisten terwille te zijn. 3. Met de fractie van de Partij van de Arbeid zijn B. en W. het eens, dat wan neer voor de voormalige lokatie sport hal aan de Sniepweg wordt gekozen de bouw van de tennishal in oost- westrichting de voorkeur heeft, omdat dan de mogelijkheid open blijft even tueel de Sniepweg te verbreden en de tennishal goed te combineren met het zwembad. Tevens blijft in dat geval de mogelijkheid open om wanneer in een later stadium niet wordt besloten tot verbreding er tussen de te bouwen ten nishal en de huidige Sniepweg nog een ruimte over blijft, waaraan een bijzon dere bestemming (wijkvoorziening) kan worden gegeven. De dames doen het in de zaalhockey- competitie beduidend beter, zelfs erg goed, gezien de gedeelde eerste plaats na 6 wedstrijden met 11 punten. Aan staande zaterdag wordt er weer ge speeld in de Sniep waarbij van 13.30 tot 18.00 uur Waddinxveen aantreedt te gen Nieuwkoop om 14.15 uur en tegen Zoetermeerom 16.30 uur. 1. De plaatsing van de hal langs de IJ- sermanweg vergt evenals plaatsing in het gebied van het plan voor de woon wijk Zuidplas ten zuiden van het zoet- waterkanaal een planologische proce dure. Een herziening van het plan ’’Sportvelden” zal zeker 1 tot 3 jaar uit stel van de bouw kunnen betekenen. Het college is voorts van oordeel, dat realisering ter plaatse nauwelijks een geluidsschermfunctie zal betekenen, terwijl inpassing op die plaats in het toekomstig plan Zuidplas ook proble men zal veroorzaken, zeker wanneer tot bebouwing van de voetbalvelden wordt besloten. Momenteel ziet men echter dat het zaalhockey in Nederland een stiefkind is van de zaalsporten. Dit is onder an dere te merken aan de houding van di verse zaaleigenaren die de ’’echte” zaalsporten zoals bijvoorbeeld badmin ton, volleybal, basketbal, maar ook zaalvoetbal en microkorfbal, welke laatste twee sporten toch ook in de bui tenlucht beoefend worden, een voor keursbehandeling geven. COMPETITIE Het Waddinxveense herenteam be schouwt de zaalhockeycompetitie als een genoeglijke onderbreking van de veldhockeycompetitie. De voorberei ding is ieder jaar dan dok minimaal. Dit geldt tevens voor het eerste dames team. De tot nu toe behaalde resulta ten zijn echter zeer verschillend. 2. De consequenties van de opheffing van de groene velden in het sportpark de Sniep zullen nader aan de orde ko men bij de behandeling van de nota Zuidplas. WADDINXVEEN Ook in dit sei zoen wordt door de Waddinxveense hockeyers deelgenomen aan de zaal hockeycompetitie. Niet door de jeugd- teams omdat hierbij vervoersproble men zouden optreden naar de diverse sporthallen. Het eerste dames- en her enteam spelen het grootste gedeelte van hun competitieprogramma echter wel in de sporthal de Sniep. Het zaalhockey heeft langzaam maar zeker een volledige plaats ingenomen in het gehele huidige hockeybestel. Steeds meer clubs hebben het nut inge zien van de trainingsfaciliteiten welke een zaal biedt voor verbetering van techniek en voor het omzeilen van af gekeurde velden. Tevens was oorspron kelijk de opzet om de hockeyers tijdens de winterstop toch de mogelijkheid te bieden door te spelen. Op deze manier werden conditie-achterstanden na de winterstop voorkomen. ook het overdekte bad, dus vandaar - stond al direct als een paal boven water dat de hal samen met kantine en even tuele andere nevenruimten moet wor den gebouwd. En dat allemaal in nauw overleg met direct-betrokkenen, zoals het zwembadpersoneel, de zwembad- gebruikers en de eventueel toekom stige gebruikers van de tennishal. Het college is van plan de plannen, zo dra deze nader zijn uitgewerkt, ter ad visering voor te leggen aan de commis sies voor sportzaken, voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw, voor openbare werken en -bedrijven en voor de financiën. Er wordt naar gestreefd de stukken voor de op maandag 26 fe bruari te houden vergadering van de commissie voor sportzaken gereed te hebben. Dat er nu nog volop gesproken kan worden over de bouwplaats van de ten nishal is een direct gevolg van initiatief van de raadsfractie van de PvdA, die in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 22 en donderdag 23 novem ber 1978 uitstel van de plaatsbepaling bepleitte, omdat een werkgroep binnen de PvdA nog bezig was met een studie daarover, die omstreeks half december is afgerond. Schoorvoetend is de november-gemeenteraad op voorstel Op dit moment echter ziet men de tak zaalhockey steeds meer een aparte loot aan de hockeystam worden, waardoor in de competitie gespecialiseerde zaal- hockeyers in teamverband opereren, terwijl de veldhockeyers nog steeds de zaalhockeycompetitie als overbrugging zien. Ook in het zaalhockey ziet men tegenwoordig veel toernooien van in ternationale allure waar regelmatig se- lekties van diverse landen aan deelne men. Evenals bij het veldhockey geven Nederland en Duitsland de toon aan in het zaalhockey, waarbij Duitsland on betwist de sterkste is bij het zaalhoc key. COMMENTAAR Niettemin hebben B. en W. de raadsle den nu voorgesteld de tennishal op de oorspronkelijke plek in het sportpark de Sniep, en wel in oost-westrichting - tegenover de Prunusstraat en de Mei- doornstraat - te bouwen. Over de noti tie van de PvdA heeft het college deze mening op papier gezet: De heren van Waddinxveen begonnen het zaalhockeyseizoen wel veel beter dan voorgaande jaren, maar hebben pas 7 punten uit 8 wedstrijden, voor gaande jaren meestal 2 a 3 punten uit 12 wedstrijden. Er is dus een duidelijke verbetering merkbaar, welke voort spruit uit de trainingsfaciliteiten die de sporthal de Sniep biedt. Er is een ten dens naar het verschuiven van deze training van momenteel 17.30 tot 19.00 uur, naar 23.00 uur. Hierdoor zal de mogelijkheid voor jeugdtrainingen ge reduceerd worden tot nul. Gehoopt wordt dat tijdens de onderhandelingen over de verhuur van de zaal toch ook met de jeugd rekening zal worden ge houden. Het seniorenhockey zal hier vermoedelijk minder last van hebben, maar toch zal dit zijn weerslag hebben op de opkomst. 4. De beslissing de hal in oost- westrichting te plaatsen bij de zwem baden laat zowel de mogelijkheid van bebouwing als van handhaving van de sportvelden open. Het zoetwaterkanaal speelt daarbij geen rol temeer nu als uitgangspunt voor het plan Zuidplas de ondergrondse ligging daarvan is geno men binnen dit plan. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) BasketbalverenigingTOOS (basketbal). WADDINXVEEN De bouw van een tennishal in het sportpark de Sniep wordt door de gemeente aangegrepen voor het realiseren van een aantal extra voorzieningen. Inspelend op recente ontwikkelingen zijn Burgemeester en Wethouders van mening dat de hal samen met een kantine en eventuele andere nevenruimten bij het zwembadcomplex in „oost-westrichting aan de Sniepweg moet worden neergezet. Op die ma nier kan het gebruik van beide bevorderd. Hoe de Waddinxveense gemeenteraad over deze zaken denkt blijkt volgende week woensdagavond bij de behande ling van het voorstel tot aanwijzing van de bouwplaats voor de tennishal. Dan komt ook de notitie van de Partij van de Arbeid ter sprake, waarin de voor keur wordt uitgesproken om de hal langs de IJsermanweg neer te zetten. Maar B. en W. - en naar nu mag wor den aangenomen de gehele raad - zien dat niet zitten, omdat de bouw dan lan ger op zich zal laten wachten. Boven dien is het in CDA-kring gegroeide voorstel om de bouw van de tennishal eventueel te combineren met een ge lijktijdige uitbreiding, dan wel verbete ring van het overdekte zwembad een aantrekkelijk alternatief gebleken. ADVIES Over de bouw van een tennishal met extra’s hebben B. en W. zich laten advi seren door een interne werkgroep, ter wijl er ook gesproken werd met het be stuur van de Waddinxveense zwem- en poloclub De Gouwe over de verbete ring van de accommodatie van het overdekte bad. Hoewel de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt door het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV - ja, dit bureau ontwierp WADDINXVEEN De nieuwe ;etekend worden linxveense archi tectenbureau Stuurman BV van de Brugweg. Het college van Bur gemeester en Wethouders vindt dat daar sprake van moet zijn nu er een hal zal komen met diverse extra’s, welke te maken hebben met het zwembadcomplex - ook een ontwerp van Stuurman BV, dus vandaar. Voor de bouw van de tennishal stelde de gemeenteraad eind vo rig jaar 1,4 miljoen gulden be schikbaar. Het ging toen nog om een financieel zichzelf bedrui pende hal met drie banen, klee- daccommodaties en een beschei den kantine. De exploitatie van de tennishal zal in handen blijven van het Waddinxveense gemeentebe stuur. Bij het neerzetten van deze overdekte sportaccommodatie, welke dit najaar in gebruik geno men zou kunnen worden, is er sprake van een turn-key project. Sleutelklare oplevering dus. In de gemeenteraad heeft zich te gen de bouw van de tennishal al leen uitgesproken de 4- mansfractie van de SGP/Her- vormde Kiesvereniging/GPV. Zij hebben hun standpunt mede laten bepalen door het feit dat de hal ook op zondag geopend zal moe ten zijn om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen. WADDINXVEEN Een verzwakt heren-senioren 1, topschutter Roy Lieuw A Sie ontbrak wegens een hand- blessurel kon het in Delft tegen Punch 74 niet bolwerken. Punch 74 neemt in de le klas van het district Den Haag een gedeelde eerste plaats in en dat was duidelijk aan hun spel te merken. De Toosploeg speelde beslist niet slecht, maar de Delftenaren waren gewoon be ter. Rust 41-20 voor Punch 74. Na rust speelde de Toosploeg opnieuw een goede partij, men scoorde meer dan in de eerste helft, maar niet genoeg om op het sterkere Punch in te lopen. Winst voor Punch met 91-56. De heren-junioren van Toos-basketbal zijn in hun zevende wedstrijd ook nu ongeslagen gebleven. Dit keer wonnen zij met 62-52 van het bezoekende Gym- nova uit Leidschendam. De eerste helft gaf twee ploegen te zien, die weinig voor elkaar onder deden. Hetgeen ook wel bleek uit de score, rust nl. 29-26 voor Toos. Na rust eenzelfde spelbeeld, en een Gymnovaploeg die de voor sprong van de Toosjongens overnam. (8e minuut 42-41 voor Gymnova). Dit kon gebeuren omdat de aanvallers van Gymnova veel vrijheid kregen op de achterlijn, en vanaf die positie veel scoorden. Toch vochten de Toosjon gens goed door, en binnen 5 minuten stonden zij weer op voorsprong. 12e minuut 50-44 voor Toos. Een voor sprong die toen goed werd vastgehou den en resulteerde in een 62-52 over winning. Voor de dames-senioren was er opnieuw winst. Al snel bleek dat de dames van het bezoekende Rijnvalken niet waren opgewassen tegen de Toosdames. Via goed lopende combinaties hadden de Toosdames na 10 min. spelen al een 19- 7 voorsprong opgebouwd, een voor sprong die bij rust 13 punten bedroeg, (rust 30-17 voor Toos). Na rust opnieuw een Toosploeg die sterker was en de winstpunten gingen dan ook verdiend naar de Toosdames 57-35 voor Toos. Winst was er ook voor de dames- junioren en wel met 30-26 op het bezoe kende BVO. Al leek het hier in de eer ste helft beslist niet op, want de Too- smeisjes kwamen maar erg moeilijk tot scoren. BVO sloot deze eerste helft dan ook met een 18-11 voorsprong af. In de tweede helft kwamen de Toosmeisjes goed terug en het was Wilma Romeijn die in de 15e minuut de stand gelijk trok 24-24. Gelukkig gingen de Too smeisjes toen goed door en konden zij de winstpunten met 30-26 in Wad dinxveen houden. Verlies was er op deze vrijdagavond al leen voor de meisjes-adspiranten 2. Zij speelden een goede eerste helft en een zwakke tweede helft. In de eerste helft bleven de Toosmeisjes de meisjes van Grasshoppers nog voor. Rust 12-11 voor Toos. Maar in de tweede helft ging het mis met de Toosmeisjes. Zij scoorden slechts 9 punten, waar de meisjes van Grasshoppers 21 punten te genover stelden. Winst voor de meisjes uit Katwijk met 32-21. Opnieuw een uitstekende prestatie van de allerjongste Toosbasketballertjes nl. de meisjes welpen 3. Zij gingen in Lei den op bezoek bij het tweede team van Parker, dat uit louter jongens bestaat. De Toosmeisjes waren hier niet van on der de indruk en speelden hun eigen spel. Wonnen de le periode met 6-2. De grootste winst werd behaald in de 2e periode nl. met 13-2, waarin Suze van Wensveen een groot aandeel in de score had. De derde periode was voor de jongens van Parker met 6-4, maar de vierde pe riode was weer voor de Toosmeisjes met 8-2. Resultaat een fraaie 31-12 voor de Toosmeisjes. PROGRAMMA Vrijdag 19 januari: Heren adspiranten 1: Toos 1-Das2, 19.15 uur Dames adspiranten 1: Toos 1-Grasshoppers 2, 19.15 uur Zaterdag 20 januari: Dames senioren: Oegstgeest 1-Toos 1,21.30 uur(Oegstg) Heren kadetten 2: Zoebas 1 -Toos 2, 21.30 uur (Olympus Zoetermeer) Jongens welpen 2: AHS 2-Toos 2, 15.30 uur (Mansveltkade, Wassenaar) Harmsma plaatsen. R R TOERNOOI In het R R-toernooi voor teams van twee man zijn twee teams doorgedron gen tot de halve finales. Frans Droog en Rob de Haan bereikten dit resultaat in de vierde klasse. Wim van Wagenin- gen en Frans Droog deden hetzelfde in de derde klasse. Herman Simons en Leo Buurman werden uitgeschakeld in de voorrondes van de derde klasse. Deze week wordt dit toernooi voortgezet. COMPETITIE De tweede competitie van seizoen 78/79 ook wel voorjaarscompetitie ge noemd, staat weer te beginnen. Ko mende zaterdag komt de jeugd al in ac tie. Maandag wordt de start voor de se nioren. De junioren van Kwiek beginnen om 10.00 uur ’s ochtends op zaterdag. De seniorenwedstrijden vangen aan om 20.15 uur op maandag, dinsdag en don derdag en om 20.30 uur op vrijdag. WADDINXVEEN Vorige week vrijdag werd bij de Waddinxveense tafelten nisvereniging Kwiek een nieuwe clubkampioen gehuldigd. Piet Swart nam de ti tel over van Jacques Brand in een rechtstreeks duel. In de B-groep ging de finale tussen Gijs van der Torren en Herman Bronwasser. Laatstgenoemde won verdiend. Opvallend was dat de beide finale wedstrijden gingen tussen personen die elkaar tijdens de voorronden ook al te gen kwamen. De uitslag was beide ke ren hetzelfde. Piet Swart bereikte de finale door over winningen op Rob den Haan, Wim van Wageningen en Jacques Brand. Jacques versloeg eerst Herman Simons en Frans Droog, verloor toen van Piet, maar wist via een overwinning in de verliezerspoule tegen Wim van Wage ningen toch in de finale te komen. Wim eindigde derhalve als derde; Martin Droog wist beslag te leggen op de vierde plaats. De jeugd kwam helaas wat minder sterk op, dan na de voor ronden verwacht mocht worden. Min der ervaring en een wat mindere vorm waren hier debet aan. Zoals vorige week al verwacht werd Herman Bron wasser kampioen van de B-groep. Zo wel in de voorronden als in de finale versloeg hij overtuigend Gijs van der Torren. Dick Sol behaalde een knappe derde plaats. JUNIOREN Door de junioren werd zaterdag ook een toernooi afgewerkt, maar dat was niet voor de clubkampioenschappen! Dus géén verwarring: pas na de compe titie wordt door de jeugd om de titel ge streden. Het toernooi was in tweeën ge splitst: één poule van de betere jongens die in het eerste en tweede spelen, en een poule voor de overigen. Het ver schil hiertussen is vrij groot omdat in de poule van overigen bijna alleen maar jongens spelen, die in september be gonnen zijn of er nu een jaar opzitten, terwijl die van de A-poule toch al weer een tijdje meedraaien. De zes in de A-poule speelden een zes kamp, waaruit als winnaar Guido Müller tevoorschijn kwam. Met even veel (4) punten eindigde Pauke van der Willigen als tweede. Ruud Spillenaar en Roald van Mastrigt eindigden met één punt achterstand op de plaatsen drie en vier. In de poule werden eerst poules afge werkt waarna een winnaars- en verlie zerspoule verspeeld werden. Uiteinde lijke winnaar werd Eric Picard. Goede tweede werd Henk Holkema. Michel Weurman, Eddy Slappendel en Paul WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport)-Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen r NIET DOKTEREN maar REPAREREN is ons devies!! jen advies: IIInTli I A'i’i eurohome zijde 36. boskoop, tel. 01727 4550

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 19