de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Zout genoeg in Waddinxveen ’’BOEK IS ’N AANWINST” 11 o bK BOERENKIELBAL Heemskerk BV Perzische kleden sprookjesachtig mooi, van der Linde Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Kerkhistorie vlot beschreven Burgemeester kreeg le exemplaar aangeboden Onafhankelijk Nieuwsblad 3 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen - taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu roiühis a 3 U - Weekblad voor Waddinxveen N Vrijdag 19 januari, De Gouweslobbers in Het Trefpunt, 20.11 uur. HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 1 Transistor radio.... 1 cent 1 gulden Belangstellend kijkt burgemeester mr. A. G. Smallenbroek in het pas aan symbool van verleden en herinnering in I in onroerend goed schielandweg 7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. 1 Radioversterker voor de le klant:1 slagroomtaart 1 Rekenmachine 1 pot augurken Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 WADDINXVEEN ”Het is een voortreffelijk boekwerk, dat met veel zorg en grote nauwgezetheid is geschreven. Het bevat een schat aan ge gevens en is interessant om te lezen. Met liefde en grote zorgvuldigheid VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. OPRUIMING 18 januari: Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure 1 t.v. met le en 2e net inruil: 1 kwartje Dorpstraat 33, Waddinxveen WOENSDAG 17 JANUARI 1979 34e JAARGANG NR. 159$ Deze week heeft het gemeentebestuur de Waddinxveners erop gewezen ter eind november 1978 toen de strooi wagens voor het eerst de weg op moe- Waddinxveen^ 1 mixer j vond aan burgemeester mr. A. G. Smallenbroek (rechts) wen G. van Ringelenstein. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/SjaakNoteboom). C Zuidkade 6 Achter Verbakel Belangstellend kijkt burgemeester mr. A. G. Smallenbroek in het pas aan hem uitgereikte boek "Omme 't woort Gods". De schrijver, de heer C. Ne ven, zoekt wat voor onze eerste burger op. (Foto: Weekblad voor Wad- dinxveen/Sjaak Noteboom zijn de gegevens vergaard uit vergeelde archieven en gebundeld. We zijn trots en dankbaar dat we dit boek hebben”. lenbroek het eerste exemplaar kreeg aangeboden van het door de Wad- dinxvener C. Neven van de Vondellaan 54 geschreven boek "Omme ’t woort Gods” over de plaatselijke kerkhistorie van 1233 tot 1657. Het in een voor lopige oplage van 750 exemplaren door Vis-Druk in Alphen aan den Rijn ver vaardigde boekwerk is sinds vandaag voor f 39,50 te koop bij Boekhandel Burger in de Dorpstraat. Met deze woorden leidde de heer G. van Ringelenstein, voorzitter van het college van kerkvoogden en notabelen van de Centrale Hervormde Ge meente, gisteravond het moment in waarop burgemeester mr. A. G. Smal- De heer C. Neven zet een handtekening in het eerste exemplaar van het boek "Omme 't woort Gods" dat gistera- y/ uitgereikt. Links op de foto staat kerkvoogdij-voorzitter woorden, die aandachtig door alle aan wezigen werden gevolgd, bleek zijn grote belangstelling voor de (kerke lijke) geschiedenis. Hij maakte duide lijk dat door Marnix van St. Alde- gonde, die optrad als vertegenwoordi ger van de prins, het calvinisme in dit deel van ons land wassende werd. Maar toen was er nog sprake van een tijd dat de kerkelijke en de burgerlijke ge meente in elkaar overvloeiden. Na de Franse revolutie is daar verandering in gekomen, hoewel volgens hem de Ne derlands Hervormde Kerk formeel ge zien nog altijd een staatskerk is. AANWINST GODS TROUW De heer Van Ringelenstein sprak in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan, waar hij herin nerde aan het ontstaan van de huidige hervormde gemeente - ais één der eer sten in ons land - ruim vier eeuwen ge leden, om precies te zijn op 8 december 1577. Eeuwen waarin, en dat wordt in het boek ook beschreven, ondanks al les Gods trouw schitterde over de Wad- dinxveense hervormden. Dat er met een bijzondere bijeenkomst extra aan dacht op de verschijning van ’’Omme ’t woort Gods” werd gevestigd noemde a- zie de kerkvoogdij-voorzitter een vanzelf de advertentierubriek ’’Gemeentelijke sprekende zaak, juist in een periode dat Onze eerste burger noemde het vlot ge- bekendmaking’’ - dat ingevolge de Al- de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost als schreven boek "Omme ’t woort Gods” _r 2. o_- symbool van verleden en herinnering in niet alleen een aanwinst voor zijn boe- woningen, gebouwen of restauratieis. kenkast (”En er staan er nogal wat”), maar van betekenis voor heel Wad dinxveen en omgeving. ”Dit boek zal u en anderen veel te zeggen hebben”, vond burgemeester mr. Smallenbroek, die nog even het Neven-aspect ter sprake bracht dat de netto-opbrengst van de verkoop ervan zal worden be stemd voor de restauratie van de Brug kerk. Ook kerkeraads-voorzitter ds. L. Roetman stak zijn waardering niet on der stoelen of banken. ’’Omme ’t woort Gods” is door de heer C. Neven, boekhouder van beroep, ge schreven. In het mooi uitgevoerde boek van 160 pagina’s met diverse bij zondere illustraties wordt niet alleen een uitvoerig beeld geschetst van ruim vier eeuwen kerkelijke geschiedenis in dit dorp, maar wordt ook uitgebreid in gegaan op het wel en wee van Wad dinxveen. Want, en daar wees burge meester mr. Smallenbroek ook op, in vroeger tijd vormde het kerkelijk leven een eenheid met het gemeenschapsle ven. Verhullend is het boek evenmin. De heer Neven sprak daar gisteravond ook over aan het slot van de bijeenkomst in De Hoeksteen, waar hem door de heer Van Ringelenstein het boek ’’Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments” als blijk van dankbaarheid en waarde ring werd aangeboden. In ’’Omme ’t woort Gods” worden ook alle mense lijke tekortkomingen, zonden, gebre ken, vijandschap en dergelijke beschre ven. Maar bij het lezen van het boek, aldus de heer Neven, zal in ieders hart toch verwondering groeien over het feit dat God Zijn Woord niet wegnam, maar het tot op vandaag laat verkondigen. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen publiceren wij een hoofdstuk uit het boek "Omme 't woort Gods". WADDINXVEEN Op dit moment heeft de gemeentelijke dienst Op enbare Werken en Bedrijven nog 20 ton zout in voorraad en op korte termijn nog 30 ton tegoed. De toestand wordt dan ook niet zorgwek kend genoemd, hoewel er landelijk gezien sprake is van een groeiend zouttekort. Per strooibeurt waarbij alleen de hoof- trooid. Een mogelijk tekort zit er voor- droutes worden gestrooid gaat er onge- lopig niet in, verwacht men, temeer veer 6 ton zout door. Het komt zelden daar in februari nog eens 50 ton zout voor dat alle wegen worden getrooid verwacht wordt, maar desgevraagd antwoordde men dat in dat geval naar schatting driemaal zo veel zout nodig is dan wanneer alleen de hoofdroutes gedaan worden. Deze hoofdroutes vormen tezamen een to tale lengte van ca. 45 km. gemene politieverordening op de ge- Voor Openbare Werken begön de win- bruikers van l..D—o- percelen de verplichting rust om de Burgemeester mr. Smallenbroek voetpaden vrij te maken van sneeuw of bracht in zijn toespraakje de relatie tus- sten. Sindsdien is 150 ton ~zoüt ges- ijs. sen de kerkelijke gemeente en de bur- gerlijke gemeente ter sprake. Uit zijn - ra Nt 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1