onze tapijtafdeling: mensen tekort Politie komt 9 in eiken bankstellen bij BAKKER breekt de opruiming los met hogekortingen modellen moeten weg eiken wand meubelen f f tienerkamers Bij BAKKER voor uw kinderen vele modellen. Voor grote of kleine kinderen maar wel tegen 450. 1 sets Jongste blijft weg De Bonkelaar stopt tijdelijk scholiereninloop BoonstoppelBV WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 politie-agent, die misschien jongste van het land genoemd zou kunnen worden. Daar is nu geen sprake meer van omdat de betref fende jongeman deze maand 18 jaar is geworden en omdat hij el ders zal worden ingezet. WADDINXVEEN Even heeft het er naar uitgezien dat de rijkspo litie in Waddinxveen zou worden uitgebreid met een r T i L M jt ll al 15 998. 1798 de opruiming begint 18 januari a.s. scholiereninloop van De Bonkelaar”. ter als een te passief gebeuren. Waar -i van (korte) evenementen door en voor scholieren, vooral die van binnen de gemeente Waddinxveen. Hierbij den- dagmiddag tijdelijk stopgezet. Over dat stopzetten vertelde Geert Boevinck van de "werkgroep scholiereninloop rs "O 3 O 00 O. <u vindt u honderden soorten tapijten in alle prijsklasse’s en natuurlijk altijd goedkoper dan waar ook. •1 Bij BAKKKER kunt u al uw aankopen laten financieren. SCHITTERENDE dit model dat verkrijgbaar is in 4 kleuren kost geen 2398.- maar nu als ZEER SPECIALE BAKKER PRIJS: WADDINXVEEN Het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar heeft gebr. bakker bestemd voor kamerschietoefeningen. E deelgenomen aan de normale surveil lancediensten. De binding tussen de re servisten en 1 goed te noemen en de verhouding tus- van onroerende zaken enz. RESERVISTEN Het aantal tot de groep Wad- dinxveen/Moerkapelle behorende re- gedaan om dit tekort zoveel mogelijk te servisten bedraagt thans 7 man. Al het j van wachtmeester. Onder leiding van een opperwachtmeester wordt aan de re- de personeel gedragen kleding wordt se- sen beiden geeft geen reden tot opmer- dert 1977 van rijkswege verstrekt. De kingen, aldus de adjudant, aflevering daarvan ondervindt nogal wat vertraging, hetwelk niet ten goede komt voor het aanzien van de politie. Langs verschillende zijden is getracht om verandering te brengen in de kle- Bij de Waddinxveense rijkspolitie zijn taatgeleid, dat men de toezegging heeft Kamer van Koophandel en Fabrieken op dit moment 25 mensen werkzaam, gedaan, hieraan nog meer aandacht te voor Gouda en omstreken heeft zich terwijl dat er 34 zouden moeten zijn, besteden. nieuw laten inschrijven autobedrijf de wekelijkse scholiereninloop op vrij- Een personeelstekort van ruim 29 pro- RESERVISTEN Boonstoppel BV, Waddinxveen. Om- J 'JJ cent dus. Adjudant M. A. Ruissen heeft schrijving bedrijf: de handel in nieuwe in zijn jaarverslag over 1978 gemeld dat Het aantal tot de groep Wad- en gebruikte automobielen enz. Maat- er door hem steeds van alles aan wordt dinxveen/Moerkapelle behorende re- schappelijk kapitaal f 125.000,het volgende: ”De inloop heeft een vrij waarvan geplaatst/gestort f 35.000,vaste kern van bezoekers. Wij als orga Directeur van het bedrijf is de Wad- niserende werkgroep ervoeren het ech dinxvener A. Boonstoppel. t Nieuw ingeschreven is ook het in Wad- wij naar toe willen, is het organiseren servisten instructie gegeven in wetsken- dinxveen gevestigde autobedrijf Boon- nis en praktische oefeningen. Ook wor- stoppel Gouda BV, met dezelfde be den er schietoefeningen gehouden, zo- Jrijfsomschrijving, kapitaalsomvang en wp! met cnherrw mnmtie ak met munitie directie. Het bestaande automobielbe- ken wij bijvoorbeeld aan films, een be drijf A. Boonstoppel jr. BV, Wad- ginnende cabaretgroep, diverse muzie- satie rond is, zullen we dit via de pers en de scholen bekend maken. Dan is het beroepspersoneel is bezig met het verwerven, exploiteren een ieder weer van harte welkom bij de tientallen modellen al vanaf: dingverstrekkingen. Dit heeft tot resul- WADDINXVEEN/GOUDA Bij de gedaan, hieraan nog meer aandacht te beperken. Het merendeel van het poli- reserve-personeel heeft de rang tiepersoneel, aldus de politiechef, is nog zeer jeugdig en het verdient dan ook aanbeveling, dat zij voortdurend begeleid worden. De gezondsheidstoe- stand van het personeel is echter goed. Op het uiterlijk voorkomen van het wel met scherpe munitie als met munitie Regelmatig wordt door reservisten dinxveen, heeft de handelsnaam gewij- kuitvoeringen, enz. Zodra deze organi- zigd in Beheer- en Exploitatiemaat- schappij Boonstoppel BV en houdt zich stand van het personeel is echter goed. personeel wordt bij voortduring toe zicht gehouden door het behorende ka der. Ook wordt toezicht gehouden op de wijze van optreden en de uitoefe ning van de politiedienst, in de ruimste 17-jarige zjn van het woord. De door het politic VI WITTE MEUBELHAL RAADHUISSTRAAT ingang BREDERODESTRAAT ALPHEN a/d RIJN TEL: 01720-92850 in alle soorten en prijzen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 23