Raad weer bijeen Toi-Toi met 2 eenacters Bestrijdingsvaartuig nodig bij de hefbrug? Martin Simpson in de Bonkelaar Ouders en onderwijzers maken verbouwing^laimen I Aanwezige blusmiddelen volstrekt onvoldoende Zondagmiddag 28 januari Minimaal 21 dagen vakantie voor ambtenaren Leon van Gelderschool en De Klimop Gouwe levert als vaarweg gevaar op voor de dorpen MARTIN SIMPSON '■•XI ’'aanvaardbaar risico tot rijksvaarwegen WADDINXVEEN De oudercom- missies en het onderwijzend personeel van de openbare Leon van Gelder- school en de kleuterschool De Klimop, beide aan de Essengaarde, hebben plannetjes gemaakt om de twee school gebouwen te kunnen aanpassen. Deze aanpassing heeft alles te maken met de (komende) integratie van het kleuter- dan ook tot de aanschaf van één of meerdere bestrijdingsvaartuigen over te gaan. zijn, door het ontbreken van een duide lijke omschrijving van het begrip ’’aan vaardbaar risico” is de werkgroep er Maar voor het zover is geeft Toi Toi haar gebruikelijke proefvoorstelling voor de bewoners van het Anne Frank- centrum en andere bejaarden uit Wad- dinxveen op donderdagavond 25 ja nuari in het Anne Frank-centrum. Dc kaarten voor de premiere op zaterdaga vond zijn a f 3,50 verkrijgbaar aan de zaal. U kunt ze ook telefonisch bestel len bij: Mevrouw M. v.d. Hatert, tel. 5626 en Mevrouw M. Bruining, tel. 4743. Voor nadere inlichtingen kunt u ook bij bovengenoemde dames terecht. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense toneelvereniging Toi-Toi komt zaterdagavond 27 januari in het Anne Frank-centrum voor het voet licht met twee eenacters, geschreven door Neil Simon. Voor de pauze van deze om kwart over acht beginnende toneelavond speelt Toi-Toi de komedie ’’Plaza Hotel: Gast uit Mamaroneck”. Erna is de klucht ’’Plaza Hotel: Gast uit Forest Hills” aan de beurt. Onder leiding van de regisseuze Jo Huldy wordt er door de spelers hard gewerkt om het publiek met een lach en een traan, en vooral na de pauze met een lach, een fijne avond te bezorgen. Tijdens de pauze zal er een verloting gehouden worden, om de kosten wat te drukken. WADDINXVEEN De gemeente raad gaat het Algemeen Ambtenaren Reglement zo wijzigen dat het minimum-vakantieverlof voor de ge meenteambtenaren wordt verhoogd van 20 naar 21 dagen. Dat gebeurt op verzoek van minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken. WADDINXVEEN De ge meenteraad van Waddinxveen komt volgende week woensdaga vond om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis in open bare vergadering bijeen voor de afhandeling van deze agenda: treft de voorgestelde bouwkundige voorzieningen nu ook door anderen be studeerd moeten worden, zoals een ar chitect. Om dat mogelijk te maken heeft het college de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad gevraagd een voorbereidings- krediet van 4.000,- beschikbaar te stellen. z’n thuis beschouwt) en begon regelma tig op te treden. Rosemary Hardman zag hem in een club en beval hem aan bij platenproducent Bill Leader met als resultaat dat Golden Vanity, z’n eerste Trailer LP, begin 1976 uitkwam en wijd verspreid uitstekende kritieken kreeg. De LP richt de aandacht zowel op z’n zang als spel (dit laatste op gitaar, banjo, dobro, dulcimer en mandoline - allen met dezelfde vaardigheid be speelt) en laat de grote verscheidenheid in zijn muziek zien. Instrumentale stuk ken op de banjo en liedjes van Randy Newman eh Dylan gaan hand in hand met Engelse en Amerikaanse traditio nele liedjes, welke nog steeds z’n grote liefde zijn. In 1976 kwamen de boekingen op festi vals los - Norwich, Bracknell, Cam bridge - en in november ondernam hij z’n eerte landelijke Britse toernee als speciale gast van Steeleye Span. In ja nuari 1978 kwam hij voor de eerste keer naar Nederland, waar hij overal waar hij kwam een uitzonderlijk succes oogstte. Hij gaat volledig voorbij aan druk van buitenaf en weigert muziek te spelen waar hij niet van houdt. Hij blijft volko men toegewijd aan de folkmuziek welke hij ondergaat als de krachtigste bron van muziek in Engeland. Om met Colin Irwin van Melody Ma ker te praten: ”Een uitzonderlijk ar tiest, wiens groot vakmanschap en vrije denken een welkom zonder voorbe houd verdient.” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 en lager onderwijs. Hoe het allemaal aan de Essengaarde zou moeten wor den hebben de oudercommissies en het onderwijzend personeel aangegeven in twee schetstekeningen met twee alter natieven. B. en W. hebben veel waardering voor deze activiteiten en zijn van mening dat de ontwikkelde plannen voor wat be- 1. Mededelingen en ingekomen stukken 2. Voorstel tot het niet instem men met een voorgenomen wijziging van de verordening op de heffing van rechten vleeskeuringsdienst 3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten ten be hoeve van bestemmingsp lannen 4. Behandeling van het door de heer A. J. Brouwer te Wad dinxveen ingediende beroep schrift inzake weigering bouwvergunning 5. Behandeling van het door de heer T. C. Brouwer te Wad dinxveen ingediende beroep schrift inzake weigering bouwvergunning 6. Voorstel tot vaststelling van de ’’Verordening geldelijke steun huisvesting gehandicap ten” en besluit tot garanderen van geldleningen terzake 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten voor de aanleg van de c.a.i. ten be hoeve van 17 en 36 woningen 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereiding- skrediet voor plannen inzake bouwkundige voorzieningen in de Leon van Gelderschool en De Klimop 9. Voorstel tot aanwijzing van de bouwplaats voor de tennishal 10. Voorstel tot aankoop van het perceel Onderweg 21 11. Voorstel tot het vestigen van het recht van opstal op een perceel grond aan de Noord- kade 12. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenaren Re glement 13. Voorstel tot het verlenen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel in ver band met nacalculatie trend 1978 14. Begrotingswijzigingen w.o.: 1slotwijziging gemeentebe groting, dienstjaar 1975 2. wijziging gemeentebegro ting, dienstjaar 1978 in ver band met verdeling prijscom pensatie ten gunste van (ager en kleuteronderwijs ten laste van de gereserveerde alge mene uitkering in verband met de prijscompensatie. 15. Rondvraag. WADDINXVEEN/DEN HAAG Nog langer wachten met het treffen van maatregelen voor bestrijding van ongevallen in de Gouwe is niet verantwoord. Tot deze conclusie kwam een werkgroep met als opdracht de gevaarsaspecten van de Gouwe na te gaan. Op verzoek van het pro vinciaal bestuur van Zuid-Holland is deze werkgroep samengesteld naar voorbeeld van de door de minister van Binnenlandse Zaken ingestelde ’’Werkgroep Beveiliging Grote Vaarwegen”. Meer nog dan bij de grote vaarwegen speelt bij vaarwegen als de Gouwe een rol dat deze op verschillende plaatsen dwars door de bebouwde kommen van gemeenten lopen. Incidenteel zelfs grenzen gevels of achtertuinen van de bebouwing direct aan de vaarweg. In de werkgroep hadden zitting vertegen woordigers van betrokken gemeenten, regionale en plaatselijke brandweer en diverse afdelingen van het Provinciaal Bestuur. De bevindingen van beide werkgroepen zijn samengevat in een rapport, verschenen in december 1978. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de materiële en personele be hoeften ten aanzien van de bestrijding van mogelijke gevolgen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarwe gen. Het was mogelijk ten aanzien van het gemiddeld aantal ongelukken per kilometer per jaar concrete cijfers op papier te krijgen: gemiddeld 1,3. Te vens werd inventaris opgemaakt van de bestrijdingsmiddelen die aanwezig zijn bij regionale en plaatselijke brandweer. Daarbij is geen varend materieel en evenmin beschikt men op korte termijn (binnen 30 minuten) over voldoende schuimvormende middelen en olieschermen. TWEE SITUATIES De bij de provinciale vaarwegen be trokken overheidsdiensten beschikken hier ook niet over. Voor het bepalen van de benodigde (blus)middelen is de werkgroep uitgegaan van twee situa ties, te weten een ongeval met een tan ker van gemiddelde grootte (650 ton) geladen met kerosine. In het tweede geval ging men uit van een ongeval met een tanker van maximale grootte (1069 ton) met dezelfde lading. In het eerste geval was een waterpomp-capaciteit van 272 kubieke meter per uur en een voorraad schuimvormend middel van 3 kubieke meter nodig. In het tweede ge val is nodig een waterpomp-capaciteit groter dan 691 kubieke meter per uur en 17,5 kubieke meter schuimvormend middel. Ten aanzien van de bereikbaarheid voor schuimblusvoertuigen is door de brandweerregio’s Midden Holland en Rijnland een nadere verkenning uitge voerd. Daarbij bleek, dat op grote de len van de vaarweg ongevallen niet of onvoldoende te bestrijden zijn door het ontbreken van wegen, de aanwezigheid van aaneengesloten bebouwing in de directe nabijheid van de oever of de plaatselijke breedte van het vaarwater. Deze punten bevinden zich o.a. binnen de bebouwde kommen van enkele ge meenten en maken meer dan 50% van de totale oeverlengte uit. Dit impliceert dat voor de ongevalsbestrijding dus zo wel rijdend als varend materieel vereist is, dat voldoet aan de hiervoor bere kende bluscapaciteit. Tevens zal met dit materiaal het vervoer van materia len als olieschermen en schuimvor mend middel mogelijk moeten zijn. ONTOEREIKEND De werkgroep stelt in het rapport dat de thans aanwezige blusmiddelen, in relatie met een zich voordoende cala miteit, als volstrekt ontoereikend moet worden aangeduid. Aanbevolen wordt Als prioriteitsplaatsen worden in het WADDINXVEEN Zondagmiddag rapport aangeduid: Julianasluis, hef- 28 januari om half drie treedt in het brug Waddinxveen, hefbrug Boskoop jeUgd- en vrijetijdscentrum De Bonke- met vaarwegversmalling, vaarwegver- ]aar op Martin Simpson. Zijn optreden smalling en zwaaiplaats Otwegwete- is toegankelijk tegen betaling van vijf ring, kruising Oude Rijn-Gouwe- gulden, CJP-houders en kinderen f Aarkanaal inklusief spoorweg Gouw- 3 50. sluis en tenslotte ’s-Molenaarsbrug en Martin Simpson is volkomen oorspron- aansluiting op de Heimanswetering aan kelijk, die van zoveel kanten beïnvloed de Oude Rijn. Al naar gelang de inter- js Op verschillende manieren dat verge- pretatie van het begrip ’’aanvaardbaar lijking met enig ander optredend artiest risico” is aangegeven binnen welke tijd, onmogelijk is. Een traditionele ballade, uitgaande van een gekozen aantal bes- een doedelzak klaagzang uitgevoerd op trijdingsvaartuigen en de vaarsnelheid de gitaar, een bluesnummer, een oud daarvan, de genoemde prioriteitsplaat- nummer van de Everly Brothers volgen sen bereikbaar zijn. Gezien de nauti- elkaar in één set. Dat alles uitgevoerd sche situatie op de vaarweg (breedte, met zoveel vakmanschap dat critici, kadehoogte, aanwezige bebouwing, musici zowel als publiek zeer onder de langsliggende wegen en gemeerd lig- indruk geraken van deze artiest die gende vaartuigen) wordt daarbij een zonder twijfel spoedig tot de groten in vaarsnelheid van 20 km per uur als de folkwereld zal behoren. maximaal geacht. Muziek is sinds zijn geboorte te Scunt- LANDELIJK UNIFORM horpe 195? Martin’s leven geweest voor zolang als hij zich kan herinneren. Met betrekking tot het begrip ”aan- Zijn vader was ”een amateur super-ster vaardbaar risico” acht de werkgroep in operette”, en vanaf het eerste mo- het noodzakelijk dat er een uniforme - ment dat hij een gitaar hoorde was er landelijke - uitspraak komt en een lan- maar één ding dat Martin wilde wor delijke norm voor rijksvaarwegen den. Hij begon zelf op twaalfjarige leef- wordt vastgesteld. De werkgroep stelt tijd met gitaarspelen en een jaar later zich op het standpunt dat het begrip speelde hij in de plaatselijke folkclub ri,,;™” met betrekking nog vóór hij de baard in de keel had ge en vergelijkbare had. Tegen de tijd dat hij 17 was had hij provinciale vaarwegen in geen geval zelfs z’n eigen zelfgemaakte LP in be- mag verschillen. Men dringt aan op een perkte oplage uitgebracht, met uitspraak van de Rijksoverheid zodat country-blues en nummers van Joan een landelijk beeld wordt verkregen Baez. Voor wat hemzelf betreft heeft hij net zoveel van Peter, Paul an Mary of Gil bert en Sullivan als van Joseph Taylor, van de prioriteitenstelling ten aanzien van eventueel aan te schaffen bestrij dingsvaartuigen. Het rapport pretendeert niet volledig te de traditionele zanger die in de buurt j 1. Scunthorpe woonde. Zijn grootste idool was bluesartiest Big Joe Williams en het was deze samen met Dick Gaug- niet in geslaagd aan te geven tot in hoe- han, Martin’s favoriete zanger, die de verre materiële en personele voorzie- grootste invloed op hen heeft gehad, ningen voor mogelijke ongevallen no- Na z’n schooltijd begon hij een lerare- dig zijn, en welke financiële gevolgen nopleiding, maar bleef daar maar twee daaruit voortvloeien. Geschat wordt semesters voordat hij het opgaf en van dat met de verdere verzameling en ver- de bijstand leefde. Hij wilde alleen werking van gegevens een periode van maar gitaar spelen. Optredens waren jaren gemoeid zal zijn. Het treffen van moeilijk te krijgen maar na Wenda, een voorzieningen, zo stelt het rapport, ten astrologe en nu zijn vrouw, ontmoet te aanzien van de ongevalsbestrijding zal hebben, verhuisde hij naar Winder- daarop niet kunnen en mogen wachten, mere in het Lake District (wat hij nu als 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 3