Waddinxveen telt 112 werkzoekenden Paul en André Streetbeats en Cijfers van december 1978 Ombudsvrouw Bijzonder concert Jazzclub Zoetermeer was bij NVV- Vrouwenbond Van der Haar Besluit over notarishuis weer uitgesteld Bouma-bokaal voor Marcel Verbakel (15) Bijeenkomst over landschapsbeheer JL in Zuid-Holland M. Vrolijk KAMERIK 03481-1444 Lindenlaan 27 ALPHEN 01720-21400 Kalkovenweg 60 sneeuw, hagel, natte wegen, ijzel onze service: kosteloos keuren van uw banden op slijtage, beschadiging en spanning rekenen uw banden erop? WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 het toepassen van scholings- of plaat- WADDINXVEEN Het jeugd- en vraag naar mannen daalde vooral in de landbouw, in de bouw en in de sector hoorn, Wytze van der Zweep, slagwerk en Rob Zeelenberg, bas. Leden van Jazzclub Zoetermeer heb ben gratis toegang, introducé’s moeten 5,- entree betalen. Het concert be- WADDINXVEEN/GOUDA Archi- tectenburo Van der Haar BV, Noord- dinxveen is verplaatst naar Noordwijk, Quatles van Uffordstraat 10. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Gouda en omstreken. schenhoek, dat is gevestigd in Moerka- 6 februari. Dan zal de Boskoopse apot heker L. Dreijer het een en ander ko men vertellen over drugs. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense gemeenteraad gaat deze maand nog geen besluit ne men, zoals was aangekondigd, over de toekomst van het oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost. B. en W. hebben dat de raad de zer dagen laten weten. Om uitstel van dat (definitieve) besluit was gevraagd door de werkgroep ’’Red het notarishuis”, die pro beert het uit 1859 stammende pand gerestaureerd te krijgen, in plaats van dat het wordt gesloopt. Wanneer nu wel in de gemeente raad zal worden gesproken over de toekomst van het karakteri stieke pand is niet precies be kend. Zoals bekend maakt de naar het oude raadhuis aan de Zuidkade gaande streekmuziek- school tot en met dit voorjaar nog gebruik van het oude notarishuis. Overigens deelt het college van B. en W. aan de gemeenteraad mee, dat de brief die over het uit stel van het raadsbesluit is ge schreven door de werkgroep ’’Red het notarishuis”, geen juiste weergave geeft van het recente gesprek dat de Waddinxveense actievoerders met burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wet houder A. H. van Gent (PvdA) hebben gehad. ”Ons college is voornemens nader op de inhoud van de brief te reageren”, zo wordt aangekondigd. beoefenen alle jazzvormen, die tussen 1940 en heden zijn ontstaan. Al deze vormen worden in bonte collages aan eengeregen. Men kiest daarbij een sty- listisch uitgangspunt en zoekt zich, al improviserend, een weg naar heel an- ten mee te werken aan de eventuele op richting van een Stichting Landschaps beheer - eerst de mening hierover te 21.00 uur. Nadere inlichtingen over de activiteiten van de jazzclub worden gaarne telefonisch verstrekt onder nummer 079-310698. zamenlijke selectie zal het soms moge lijk blijken geschikt personeel te vin den, omdat de oorspronkelijk gestelde selectie-eisen kunnen worden bijge steld. In een aantal situaties kunnen WADDINXVEEN Bij de Vrouwen bond NW afdeling Waddinxveen en Boskoop is op bezoek geweest Anne- lies van Overbeek van de Stichting Om budsvrouw. Ondanks het slechte weer en de gladde wegen waren nog zo’n 27 vrouwen gekomen om naar haar te lui steren. Annelies van Overbeek is de eerste betaalde kracht van de Stichting Ombudsvrouw, die drie jaar geleden ontstond uit een toen door Meta van Beek geleide groep vrijwilligsters. De door het rijk gesubsidieerde stich ting is neutraal en nergens aan verbon den. ”Ze is er alleen voor vrouwen”, verduidelijkte Annelies van Overbeek in Waddinxveen. ’’Iedere vrouw die moeilijkheden heeft van welke aard dan ook kan terecht bij de Stichting Ombudsvrouw, Postbus 18520, 2502 EM Den Haag. Het telefoonnummer 070-554513 is dagelijks bezet van ’s morgens 11 uur tot ’s middags 3 uur”. De eerstvolgende bijeenkomst van de Vrouwenbond NW afdeling Wad- ven. Hun repertoirkeus (van Engelse tip wals tot heavy funky soul) met opwin dende teksten en hun presentatie heb ben al in veel lokaliteiten een spoor van verbijstering achtergelaten. Ooit begonnen als een soort schoolca- en de natuurbescherming in Zuid- Holland. De Provinciale raad vindt dat er be hoefte bestaat aan een Stichting Land schapsbeheer, omdat er ondanks het werk van landelijke en regionale en lo kale organisaties en groepen toch nog landschapselementen verloren dreigen te gaan. Het gaat dan vaak om elemen ten die hun economische waarde heb ben verloren of die te kostbaar in on derhoud zijn. Voorbeelden daarvan zijn knotbomen, grienden, houtsingels, wegbermen, eendekooien, erfbeplan- ting en boerengeriefbosjes. Een Stichting Landschapsbeheer zou onder meer tot taak kunnen hebben vrijwilligers te verwijzen naar projecten in deze sector. Voorts zou de stichting eigenaren van landschapselementen moeten informeren over de mogelijk heden van hulpverlening en van subsi die. Ook zou de stichting milieu(actie)- groepen met adviezen en gereedschap terzijde kunnen staan. Het duo Paul en André. WADDINXVEEN De tijdens f de door de jongerenclub Toget- ;i her van de hervormde Imma- nuëlkerkgemeente op Tweede T Kerstdag (dinsdag 26 december 1978) gehouden Kerst-Inn zijn er voor de eerste maal plaatselijke Mens-Erger-Je-Niet-wedstrijden gehouden. Winnaar daarvan werd Marcel Verbakel. Hij krijgt daar- voor komende zondagavond in het kerkgebouw aan de Prinses Beatrixlaan de door drogisterij Bouma van het winkelcentrum Groensvoorde beschikbaar ge- stelde wisselbokaal uitgereikt. De Mens-Erger-Je-Niet-finale ging uiteindelijk tussen de twee broers Rob en Marcel verbakel. Een echte familieaangelegenheid dus. Gedurende de middag waren op Tweede Kerstdag al 3 voor- ronden gehouden, waarna de 2 i; broers in de finale om de hoogste ;i eer gingen strijken. De 15-jarige Marcel won op een overtuigende manier van 16- jarige broer die de ”6” op de dob- helsteen maar niet vinden kon. Een troost voor hem was dat de :i; wisselbokaal in ieder geval in de li familie terecht zou komen. Gruppo-drummer Max ’’Climax” den met de groep als producer van nog niet op plaat verschenen studio- opnamem. Na een eerste kennismaking met het startte de come-back: aanvankelijk nog publiek in het land tijdens een tournee met Sweet d’Buster werd gestart met gedeeltelijk uit- optredens in de landelijke clubs. Ook de laatste maanden werd nog geëxperi menteerd met zangeressen, echter toen bleek dat de hele mannelijke kern van de groep over goede stemmen be- j-. j, vorm; Aad de Clerq - gitaar, Ron Spaan - drums, Jack Eekhof - bas, Jan Rot - ling Stones), ’’Daar aan de waterkant” piano, lead vocals. i uur (toegangsprijs f 10,bezoek van het "tragisch duo” Paul en André, welk tweetal wordt aangekondigd als waar schijnlijk het meest lachwekkende annex belachelijke entertainment van West-Europa, en de Groningse band The Streetbeats. Het optreden van Paul en André is een gebeurtenis, die leven- Streetbeats kwamen onder de aandacht slang in ieders geheugen gegrift zal blij- van manager John van Vueren door een t.p van zijn band Gruppo Sportivo, na dat Jan een optreden had geforceerd in een club in Groningen waarvan hij wist dat deze na een concert van Gruppo door hen bezocht ging worden. Met oname Gruppo-drummer Max "Climax” baret van de Groningen Sociale Acade- Mollinger ging zich daarna bezig hou- mie, kortstondig tot grote hoogten ge- t Z groeid met aangedikte popklassiekers niet op plaat verschenen studio- als Dr. Hooks’ ’’Sylvia’s Mother”,zakte de aktiviteit van het duo enige jaren ge leden in. Ongeveer een jaar geleden enigszins aarzelend. De oude repertoire-aanpak was gewerkt en nieuwe, meer eigen en an- derssoortige acts waren nog maar be perkt voorhanden. Sindsdien hebben Paul en André een selectie gemaakt uit de krachtigste sAc^tf’ *s dit de ’’oude” nummers ’’Sylvia’s Mother”, A"J D c ’’Keetje”, ’’Ankie” (vrij naar de Rol- dere stijlen. Uiterst boeiende muziek dus. De bezetting van Gilius Haagsche peilen van organisaties op het gebied Hofje luidt: Gilius van Bergeijk, so- van natuur-en landschapsbeheer, praansax, altsax en hobo, Keimpe de Dat gebeurt nu op de 17e januari in het Jong, altsax en tenorsax, Richard Anijs, provinciehuis, waar tal van organisa- .i-„t, mj|jeu. en actiegroepen uit Zuid- Holland aanwezig zullen zijn en waar overigens iedereen met belangstelling voor natuur- en landschapsbeheer wel kom is. De bijeenkomst zal onder lei- gint om 21.30 uur, de zaal is open vanaf ding staan van gedeputeerde drs. J. Borgman, die tevens voorzitter is van de Provinciale raad voor de recreatie ’.’.‘..LZZiCT.'Z—j-~oZ -.1 en ga zo maar door en enkle nieuwe vrijetijdscentrum De Bonkeïaar krijgt grappen en nieuwe liedjes toegevoegd, vrijdagavond 19 januari om negen uur ^TREETBEATS The Streetbeats, jonge Groningse band, ontstaan in januari 1978; na een ontmoeting van Jan Rot en Ron Spaan werden andere muzikanten aangetrok ken, waarmee de bijzondere songs van Rot gespeeld gingen worden. The WADDINXVEEN In Waddinxveen waren in december 69 mannen en 43 vrouwen zonder werk. Dat blijkt uit de cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda. In november zochten 107 Waddinxveners (62 mannen en 45 vrouwen) naar werk. Dat waren er dus 5 minder. In het gewest Gouda van het GAB was mannen wordt aangetroffen in de leef- goede resultaten worden bereikt door eind december 1978 het aantal werk- tijdsgroep t/m 22 jaar: 198 jongens 1 -i._i._~- _i loze mannen iets groter (van 919 naar ruim 21%). Toch staan van deze 198 singsbevorderende maatregelen. 940) dan de maand tevoren. Het aantal jongens er slechts 44 langer dan zes werkloze vrouwen daalde (van 579 naar maanden als werkloos geregistreerd 510). De vraag naar mannelijk perso- (ruim 22%). Er is dus nog steeds sprake neel daalde (van 1349 naar 1190); die van een grote doorstroming ook bij de naar vrouwelijk personeel bleef vrijwel jeugdige werkloze mannen. Voor de gelijk (van 117 naar 115). De stijging meisjes is de situatie wat minder gun- van het aanbod van mannen is voorna- stig.In wÖk- met als vestigingsplaats Wad- melijk terug te vinden in de bouw. De staan 233 meisjes ngeschreven bijna J J ^o/ van je werkjoze vrouwen). Van hen staan er 51 bijna 22%) langer dan ongeschoolden. Verder daalde de vraag 6 maanden als werkloos geregistreerd, in diverse beroepsgroepen. Ook hier is dus sprake van een grote doorstroming. JEUGDIGEN Verwacht wordt dat de werkloosheid in Een belangrijk deel van de werkloze de komende periode enigszins zal stij gen als gevolg van het seizoen. Aan alle werkzoekenden wordt het advies gege ven regelmatig een bezoek te brengen aan de vacaturebank (waarin men ook vacatures aantreft van buiten het werk gebied van het arbeidsbureau Gouda. In totaal zijn momenteel bijna 1500 va catures in de Goudse vacaturebank. De vacaturebank maakt het werkzoeken den bovendien mogelijk ook eens te kijken naar functies of beroepen waar voor men zich niet heeft laten inschrij ven. Aan werkgevers wordt aangeraden om samen met de bemiddelaars na te gaan welke ingeschrevenen eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor de bestaande vacatures. In een ge- De Groningse band The Streetbeats. WADDINXVEEN/ZOETERMEER Op zaterdag 20 januari wordt door de WADDINXVEEN/DEN HAAG De Jazzclub Zoetermeer, in het clubhuis, Provinciale raad voor de recreatie en Dorpstraat 18, een concert van bijzon- de natuurbescherming in Zuid-Holland dere allure gegeven. Die avond speelt houdt op woensdag 17 januari (aanvang namelijk de Haagse zesmansformatie 19.30 uur) in het provinciehuis in Den ’’Gilius Haagsche Hofje” o.l.v. Gilius Haag een informatie- en discussie- van Bergeijk. Deze jazzcombo, die bij bijeenkomst over landschapsbeheer, zijn instrumentarium een tweetal ins- Centraal staat de vraag of in Zuid- trumenten heeft gevoegd, die nog nooit Holland een Stichting Landschapsbe- in de Jazzclub Zoetermeer te beluiste- heer moet worden opgericht. ren zijn geweest (hobo en hoorn), heeft De Provinciale raad voor de recreatie een wel zeer opmerkelijke speeltrant en de natuurbescherming meent dat er ontwikkeld. De musici hebben niet ge- behoefte bestaat aan een dergelijke kozen voor een bepaald concert, maar stichting, die coördinerend en organi serend zou moeten optreden op het ge bied van het landschapsbeheer in Zuid- Holland. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de Provinciale raad nu gevraagd - alvorens zij beslui- WADDINXVEEN/GOUDA Vol gens een wijziging in het handelsregi ster van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken vormen de Waddinxveners A., J. en T. Zijderhand voortaan de directie van M. Vrolijk’s Transportbedrijf BV, Berg- dinxveen en Boskoop is dinsdagavond pelle. Het drietal heeft gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5