Geen inrit voor J.P. Snelleman Bloementeelt neemt hier toe j Appartementen ME vlakbij zee. 7 7= kweker aan Abr. Kroesweg i Geen huis voor bloemen- Op vingers getikt voor ’n 31 cm. te groot dakkapel P» K Naast huis Prunusstraat 2 BEZWAAR- EN 1 BEROEPSCHRIFT Gemeente in bestuur van bibliotheek Recht van opstal voor de weegbrug N. van der Eijk contra B. en W. H.E. van Offeren aan de Berkengaarde 23 Plan voor Brugcentrum kost al f 150.000,- ilfc ren ■A Bliïl I Kf I 14 1^4 1 Bgib I i II r Of., er is ook plaats in eerste klas 4 sterrenhotels met uitzicht op strand en zee.. Ook als U voor AFRIKA of TUNESIË een reis boekt. Warm en zonnig kan. Zeldzame vliegvakanties kunnen wij ook voor U vastleggen. IJ i'l ral r “f WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 Uit deze zaak blijkt opnieuw dat het voorzien. In de groenteteelt heeft 1978 zich ge- agrarisch bedrijf worden neergezet. En met een huis is daar gezien de valutaire zz ■j: Bovendien verzoekt de heer Van Offe ren om clementie, omdat er volgens hem geheel te goeder trouw is gehan deld. wonderlijk want de consumptie kan niet onbeperkt toenemen. Uit vele an- en diverse koolsoorten. Het tekort aan arbeidskrachten in de Vooruitlopend daarop hebben B. en W. de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad gevraagd voor dit doel wethouder A. H. van WADDINXVEEN/GOUDA De bloementeelt in de verwarmde kassen, welke in 1978 behoorlijke resultaten opleverde, breidt zich in deze streek WADDINXVEEN Het Wad- dinxveense gemeentebestuur zal deel gaan uitmaken van het bestuur van de B. en W. hebben de heer Van Offeren erop gewezen dat het verboden is te bouwen in afwijking van de vergun ning. Omdat in Waddinxveen wordt ge streefd naar één dakkapel-type per straat heeft het college de Berkengaarde-bewoner gesommeerd de zaak weer in overeenstemming met de bouwvergunning te brengen. Als hij dat niet doet, doet de gemeente dat wel op zijn kosten. WADDINXVEEN Het gemeentelijk stedebouwkundig bureau Stad en Landschap BV in Rotterdam verdient met het plannenmaken voor het Brug- centrumgebied dit en vorig jaar zo’n anderhalve ton. En dat is nog maar het begin. Omdat de gemeenteraad voor dit doel al f 50.000,- beschikbaar had gesteld hebben B. en W. de volgende week woensdagavond vergaderende raadsleden gevraagd met nog eens f 100.000,- over de brug te komen. In 1978 is Stad en Landschap BV ook druk geweest met het uitbrengen van adviezen voor diverse andere bestem mingsplannen, zoals in West, tuinbouwgebieden, Bomenwijk, Vondelwijk, landelijk ge- ”Er is van uitgegaan dat beide dakka pellen (de heer Van Offeren had van B.en W. vergunning gekregen om een dakkapel te plaatsen op het voorgevel- en het achtergeveldak van zijn woning - redactie) even groot waren zonder - he- de gelegenheid gebruik gemaakt laas - eerst de tekening te raadplegen. heeft om bewoners van de Prunusstraat de mogelijkheid te bieden de achter kant van hun woningen te voet of per college. maken van een inrit/uitrit. 3. Behandeling van het door de heer N. van der Eijk, Abr. Kroesweg 10, ingediende beroepschrift over het bouwen van een bedrijfswoning. 4. Vaststelling van de verslagen van de vergadering van 28 november 1978 en van 6 december 1978. 5. Rondvraag. Tevens kantoren te GOUDA, DEN HAAG, ZEIST en ZOETERMEER De agenda van de openbare commis sievergadering ziet er zo uit: 1. Behandeling van het door de heer H.E. van Offeren, Berkengaarde 23, ingediende bezwaarschrift over een afwijkend dakkapel. 2. Behandeling van het door de heer J.P. Snelleman, Prunusstraat 10, in gediende bezwaarschrift over het opzichte van tuinbouwgebieden. GELIJKE MONNIKEN ”Het toenmalige college heeft het ge rechtvaardigde van de bezwaren inge- WADDINVEEN De heer J.P. Snelleman van de Prunusstraat 10 krijgt van de gemeente geen toestemming voor de aanleg van een inrit/uitrit. Volgens B. en W. heeft de Waddinxvener zijn verzoek gedaan om z’n auto achter op het erf te kunnen parkeren en daar is volgens het college die ruimte niet voor. Al in een brief aan de woningbouwverenigingen heeft de gemeente vorig voorjaar ge schreven dat het parkeren van auto’s in voor-, zij- en achtertuinen tegengegaan moet worden. Toch wil de heer Snelleman proberen (brom)fiets te bereiken bestrijdt de een inrit te krijgen, vandaar dat hij te- Waddinxvener. Volgens hem wordt dit gen het besluit van B. en W. bezwaar pad alleen door hemzelf gebruikt en is er van overpad voor de overige bewo ners van de Prunusstraat nooit sprake geweest. WADDINXVEEN De heer N. van der Eijk van Wilgenhorst 115 mag van de gemeente geen bedrijfswoning bouwen bij zijn bloemenkwekerij aan de Abra ham Kroesweg 10. Volgens B. en W. mogen er volgens bestemmingsplan ’’Tuin bouwgebieden 1, eerste herziening” uit 1966 op de uitgekozen plek alleen agra rische bedrijfsgebouwen, niet zijnde glasopstallen, ten dienste van de bedrijfs voering van een j——-1 geen sprake van. In een beroepschrift aan de raad heeft de heer Van Eijk zijn beklag gedaan over deze gang van zaken. Hij wijst erop dat volgens de toelichting op het bestemmingsplan het betreffende kas- sengebied aantrekkelijker wordt als de woningen en de bedrijfsgebouwen op een enigszins losse en afwisselende wijze worden gesitueerd Tegen zo’n bungalowpark-achtige opzet hebben volgens de heer Van Eijk de tuinders veel bezwaren, omdat die tekort zou doen aan overwegingen van economi sche aard. Bovendien, zo weet hij, voe len de tuinders zich hierdoor veeleer tenachtergesteld dan bevoorrecht ten andere vonden op de afzetmarkten. Daarbij wordt de rentabiliteit beïnvloed door dat de omzet over het jaar genomen niet constant is. Daarom neemt de nóg steeds verder uit, zo blijkt uit gege- groente-exporteur graag buitenlandse vens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. De uitbreiding gebeurt ten koste van de WADDINXVEEN De raadscom missie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften behandelt donderda gavond 18 januari om half acht in het gemeentehuis twee bezwaarschriften en één beroepschrift, over de inhoud waarvan op deze pagina van het Week blad voor Waddinxveen wordt geschre ven. WADDINXVEEN De gemeente moet nog altijd een recht van opstal re gelen op een stuk grond aan de Noord- kade, waar de vereniging ”De Wad- dinxveense Weegbrug” al een hele poos een weegbrug met weeghuisje heeft. Dat gaat nu volgende week woensdagavond gebeuren. B. en W. hebben de dan vergaderende gemeen teraad gevraagd met dit zakelijke recht per 1 januari 1977 in te stemmen tegen een jaarlijks vast te stellen bedrag. Voor dat jaar gaat het om duizend gul den. Al in 1949 heeft het toenmalige college van B. en W. aan de vereniging ”De Waddinxveense Weegbrug” vergun ning verleend voor het hebben van een weegbrug met weeghuisje op gemeen telijke grond. Dus worden er jaarlijks volgens de daarvoor geldende regels precariorechten betaald. In 1976 betrof dit ƒ816,— Vanaf het moment echter dat de weegbrug-vereniging B. en W. om me dewerking verzocht voor de bouw van een nieuwe en grotere weegbrug is het college van mening dat er recht van op stal dient te worden verleend, zodat het spulletje aan de Noordkade in eigen dom komt van de weegbrug-vereniging in plaats van de gemeente door natrek- king. Over deze zaak is met ”De Wad dinxveense Weegbrug” gesproken en overeenstemming bereikt. TE GOEDER TROUW Uiteraard heeft de heer Van Offeren Van w w - om tegen de zienswijze van B. en W. bij Wij betreuren dit ten zeerste, maar wil de raad bezwaar aan te tekenen. Alle- len u ervan overtuigen dat er geen op- reerst zegt hij dat er ook andere Wad- zet in het spel is”, aldus de betrokkene, dinxveners zijn te vinden, die dakkapel- die nog weet te vertellen dat zijn buren len aan de voorkant niet correct heb- beslist niet van plan zijn hun huis aan ben geplaatst, zoals op de adressen Be- de voorkant van een dakkapel te ethovenlaan 62 en Berkengaarde 38. voorzien. groenten en fruit in zijn pakket op. Van Hollandse artikelen is geen omzettoe- lzc uuui ciunig gcucui i icu ttvsLv van uv name meer te verwachten, hoogstens groenteteelt. In het gebied Waddinx- jaarlijkse schommelingen in de hoe- veen-Moerkapelle-Zevenhuizen omvat veelheden. de omschakeling van groente op bloe- Alleen nieuwe produkten geven extra men reeds enkele tientallen hectares. impulsen, daarom worden ze met ent- WADDINXVEEN De gemeente heeft de heer H.E. van Offeren van de Ber kengaarde 23 op de vingers getikt dat hij aan de voorkant van zijn huis een gro ter dakkapel heeft gemaakt dan is toegestaan. Het verschil tussen de bouwver gunning en de werkelijkheid blijkt 31 cm te zijn, want op het dak is een dakkapel gekomen van 2,76 meter breed, terwijl aan de voorzijde volgens de gemeente 2,45 meter is toegelaten. Het nieuwe dakkapel aan de achterzijde van het huis voldoet wel aan de eisen. REIS- EN PASSAGEBUROS aangegeven”, aldus de heer Van der Eijk, die daarmee aangeeft dat zijn be drijfswoning best op de door hem ge wenste plaats kan worden neergezet. In de eerste plaats omdat van het doel van het bestemmingsplan - met goed keuring van B. en W. - is afgeweken, in de tweede plaats omdat de afwijzing zien. Het heeft gehoor gegeven aan het van de bouwvergunning gebrekkig is verzoek van de tuinders om hun be- gemotiveerd (niet aangegeven is drijfsgebouwen in het hart van hun gla- waarom de anderen wel zo mochten sopstallen te plaatsen, de plaats waar zij bouwen en hij niet) en in de derde economisch gezien het meest tot hun plaats omdat de afwijzing in strijd is recht kwamen. Hierdoor staan nu der- met de algemene beginselen van be- tien van de twintig woningen aan de hoorlijk bestuur, omdat van gelijke Abraham Kroesweg op een andere monniken gelijke kappen geen sprake plaats dan in het bestemmingsplan is is. worden geraamd op f 85.000,-. Om dit te kunnen betalen is door B. en W. aan de raad gevraagd een aanvullend kre diet van f 60.000,- beschikbaar te stel- hoofdzaak len, terwijl gelijk maar het voorstel Brugweg, wordt gedaan f 50.000,- in 1979 te re- serveren voor het adviseurschap van bied Oost en dergelijke. Deze kosten Stad en Landschap BV. impulsen, daarom worden ze met ent housiasme opgenomen. Ook nemen deze exporteurs graag bloemen en kenmerkt als een jaar met groeizaam potplanten in hun assortiment op die zij weer. Er is dus goed geoogst. In de gla- bij voorkeur via dezelfde afnemers in stuinbouw mogen in de eerste plaats de het buitenland afzetten. Overigens tomaten genoemd worden, deze teelt wordt die afzet ongunstig beïnvloed leverde een goed tot zeer goed resul- door de positie van de Nederlandse gul- taat op, terwijl de komkommerteelt den. In Europa boden Duitsland en maar een matige uitkomst bracht. De Zwitserland nog goede mogelijkheden sla deed het redelijk, evenals de pa- *n 1978 - gezien de valutaire prika en aubergines. Hoewel het een verhoudingen. markt van een beperkte omvang is, werd van de expansie de grens nog niet bereikt voor koolraap, Chinese kool, ra dijs en ijsbergsla. Van deze nieuwe pro ducten neemt het teeltareaal in het ge bied van de Kamer nog steeds toe. Het gunstige weer leidde in de volle grondtuinbouw tot aanzienlijk lagere prijzen. Sla van de koude grond en an dijvie b.v. brachten belangrijk minder op dan in 1977. In de winter van 1977/78 was de spruitteelt redelijk, de middenprijs voor spruiten was - tot be gin december de vorst inviel - laag. Hetzelfde was het geval met uien, peen door de gemeente gesubsidieerde Chri stelijke Openbare Bibliotheek in Wad dinxveen. Er wordt gewerkt aan een tuinbouw is groot, de kosten stijgen statutenwijziging om een gemeentelijke steeds, zodat bij het dalen van prijzen vertegenwoordiging in het bibliotheek- veel bedrijven het moeilijk zullen bestuur mogelijk te maken. krijgen. EXPORT De exporthandel in groenten is niet zo enthousiast over 1978. Dat is niet ver- Gent (PvdA) en VVD-raadslid F. H. de Ruijter aan te wijzen. Dit tweetal zal nu reeds de vergaderingen van het bibliot- dere landen wordt concurrentie onder- heekbestuur kunnen bijwonen. heeft gemaakt bij de gemeenteraad. Volgens hem hoeft er geen grassprietje hiervoor te verdwijnen, omdat de ver harding waarop de auto kan worden neergezet er al is. Voor de inrit is een poort met een breedte van ruim 2,12 Waddinxveense college van Burgemee- meter beschikbaar en geen 1,50 meter ster en Wethouders er geen voorstan- zoals Ben W. hadden becijferd. der van is en blijft dat er auto’s in voor-, zij- en achtertuinen kunnen worden ge- parkeerd. In een dergelijke situatie Dat het pad waarvan gebruik gemaakt worden tuinen voor een geheel ander moet worden om de achtertuin van de doel gebruikt, dan waarvoor ze be heer Snelleman te bereiken tot doel stemd zijn. Het op deze wijze parkeren van auto’s verhoogt bovendien niet de leefbaarheid van een wijk, meent het K -W-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7