Kabeltv voor 53 huizen Aan de Noordkade zijn nog vier zaken met verboden activiteiten Het Ghoodshuis in Bloemendale Eén hoofdstuk uit ”Omme ’t Gouweslobbers Koffie-ochtend CDA-vrouwen Fiets voor vertrokken gemeente ontvanger Vrijdag is er boerenkielenbal H.P. Barth wil meer bedrijven gaan aanpakken woort Gods” CDA-jongeren georganiseerd? Benoemingen Voorlopig is alleen Formido door de gemeente aangepakt in Het Trefpunt I 1 ijzersterk gevonden. De Staten van Holland en West-Friesland bezweken er tenminste voor. Erg helder is de hele zaak overigens voordien niet geweest. In 1602 kwa men de kerkmeesters van Wad- dinxveen met Cornells Willemsz., die aan 't oude kerkhof woonde het vol gende overeen: Wanneer hij, of zijn nakomelingen hun doden in Gouda wilden begraven, dan konden ze dat gerust doen. Maar dan moesten zij toch de rechten daarvan in Wad- dinxveen betalen. Ook hier krijgt men de indruk, dat het oude kerkhof onder Waddinxveen viel. Echter, wat moeten we er van denken, als in 1609 de burgemeesters van Gouda de landmeter Hendrik Vos vragen om een kaartje te tekenen van het oude kerkhof, omdat zij het wilden verkopen? Hoe dan ook, later kwam Bloemen- daal steeds meer binnen de invloeds feer van Gouda te liggen. Waren de stadsregeerders in de 16e eeuw be gonnen zich langzaam boven het pol derbestuur te stellen, in de 17e eeuw matigden zij zich het recht aan van "heren van de hoge heerlijkheid Bloe mendaal." Alleen kerkelijk bleef de situatie gelijk. Bloemendaal, schreef de secretaris in 1630, behoort tot het kerspel Wad dinxveen. En zo was het. WADDINXVEEN De gemeente raad gaat f 40.500,- beschikbaar stel len om 53 nieuwe Waddinxveense wo ningen op de kabeltelevisie te kunnen aansluiten. Het betreft hier de 17 her enhuizen van Rehorst BV in Zuidkade 1 en 36 EVH-huizen bij de hoek Dorpstraat/Kerkweg-West. Aannemingsbedrijf J. Baas BV te Wad dinxveen heeft berekend dat de aan sluitkosten neerkomen op respectieve lijk f 677,- en f 806,- per woning. De nieuwe bewoners zullen echter maar een bijdrage van f 500,- (exclusief btw) behoeven te betalen. Was dat voor wat betreft de eigenaren van de 36 EVH- huizen al vastgelegd, bepaald zal wor den dat de nieuwe bewoners van de Rehorst-huizen eveneens f 500,- aan sluitkosten betalen. Ter vergelijking: de 22 eigenaren van de Rehorst-huizen op de hoek Jan Dorrekenskade-West en Kanaaldijk waren f 250,- kwijt, terwijl de gemiddelde bijdrage per woning vol gens de exploitatiebegroting Zuidkade 1 van vorig jaar zomer f 600,- bedraagt. Gravure van de hervormde kerk van Waddinxveen van Anna C. Brouwer f 1801 sprong in het feit dat het maar zeer de vraag is of in deze zaak van detailhan del in juridische zin sprake is, omdat ter plaatse niet verkocht wordt aan parti culieren maar het betreffende bouw werk als toonzaal dienst doet. En in dien sprake is van een toonzaal, kan van detailhandel niet gesproken wor den. Voorts mag niet vergeten worden dat het toenmalige college Gebr. Bak ker bewust heeft meegewerkt aan vesti ging ter plaatse en door middel van een stilzwijgende vrijstelling de mogelijk heid heeft geboden ”detail”-handel te verrichten. De heer Barth zei dat het college moet worden geadviseerd genoemde 3 be drijven alsnog aan te pakken. Volgens de burgemeester is dit een beleidszaak, welke thans niet aan de orde is en dat hierover pas een beslissing zal worden genomen als de gemeente de Formido- zaak heeft gewonnen. De heer J. Havenaar betoogde dat door Formido in het geheel geen groothan- WADDINXVEEN In het boek ”Omme ’t woort Gods” over de kerkhistorie van Waddinxveen van 1233 tot 1657, welk boekwerk sinds vandaag te koop is voor f 39,50 bij boekhandel Burger in de Dorpstraat, staan 18 hoofdstuk ken. Eén ervan, ”Het Ghoodshuis in Bloemendale”, gaat over de aanwezigheid van een kerkge bouw in de polder Bloemendaal tussen Waddinxveen en Gouda. Wij prijzen ons gelukkig dit hoofdstuk in het Weekblad voor Waddinxveen te mogen publice ren om uw belangstelling voor dit boek, dat in geen boekenkast zou mogen ontbreken, alvast op te wekken. De zaak is in een laatste vergadering van de raadscommissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften aan de orde geweest, omdat BV Houthandel v/h Schwartz Verzijden een bezwaar schrift tegen de visie van het college van Burgemeester en Wethouders had ingediend dat overigens niet-ont- vankelijk en ongegrond is verklaard. In een besloten deel van de commissie vergadering heeft de heer H.P. Barth (D’66) gevraagd welke bedrijven aan de Noordkade eveneens verboden detail- handelsactiviteiten bedrijven, want die zouden dan ook moeten worden aange pakt onder het motto gelijke monnik- ken gelijke kappen. NAMEN NOEMEN In die geheime vergadering zei burge meester mr. A.G. Smallenbroek toen dat die andere bedrijven zijn: Noorde- graaFs Automobielbedrijf B.V., Gerts en Zn., de Waardt B.V. en Gebr. Bak ker. Voor de eerste drie bedrijven is het WADDINXVEEN Op sobere wijze is in het gemeentehuis afscheid geno men van de per 1 januari van dit jaar vertrokken gemeente-ontvanger en hoofdboekhouder-kassier, de heer G. van der Krans. Omdat zijn functie we gens een reorganisatie van de finan ciële administratie en het kasbeheer aan het Raadhuisplein overbodig is ge worden hebben B. en W. hem tot zijn pensioenering over vijf jaar op wacht geld gezet. In de laatste raadsvergade ring, waar het voorstel van het college opnieuw werd bekrachtigd, waren nog een aantal waarderende woorden te be luisteren. De heer Van der Krans heeft het gemeentehuis gelukkig niet met lege handen hoeven te verlaten. Van het personeel kreeg hij een fiets ten afscheid. Aan de overzijde van de Gouwe ligt Bloemendaal. Eén van de oudste pol ders van ons land. In ieder geval kent het vasteland van Zuid-Holland geen ouder waterschap. Maar reeds lang voordat Jan van Henegouwen in 1331 de waterlozing van deze polder ging regelen, was de zijde van de Gouwe bewoond. Als we de heren van het Ka pittel van Oudmunster te Utrecht mo gen geloven, dan heeft bisschop An dreas hen al in 1139 de inkomsten ge schonken van "zeker land langs de Gouwe”, dat kort daarvoor ontgon nen was. Erg dicht bevolkt is het in ie der geval niet geweest. 1 KENNEMERS Dit duurde tot de Kennemers kwa men. Een alles behalve gemakkelijk volk. Ontevreden over de drukkende lasten en de bevoorrechting van de "welgeborenen", kwamen zij in op stand. Gewapend met zeisen en hooi vorken zwierven ze door Holland en Utrecht. Zo belegerden ze in 1274 de burchten van de edelen. Graaf Floris V, die wel inzag dat het tegen de Kennemers kwaad vechten zou zijn, vond het beter hen tevreden te stellen. Hij gaf hun een mooi privi lege. "De huisman zal in vrijheid en goed op zijn kinderen mogen erven en hij zal de vrijheid hebben, als hij wil, naar een ander dorp te verhuizen." En met dat laatste vooral wachtten zij niet te lang. Wellicht hebben zij op hun zwerftochten het goede land aan de Gouwe gezien en is dit de aanlei ding geweest om er zich nu ook per soonlijk te vestigen. Uit hun land van WADDINXVEEN Er leven in Wad dinxveen ideeën over het oprichten van een CDJA (Christen-Democratisch Jon geren Appèl). Jongeren, die belangstel ling hebben voor de politiek in het alge meen en die van het CDA in het bijzon der, kunnen hieraan uiting geven door zich aan te sluiten bij een jongerenor ganisatie. Er zijn al een aantal belangstellenden, degenen die meer willen weten, kunnen bellen naar Cor van den Berg, tel. 2508, of gewoon komen op de kennismaking- savond, die gehouden wordt op woens dag 17 januari (vanavond), Weidezoom 8, aanvang 20.00 uur. herkomst brachten zij de naam mee. "Bloemendale”; zo noemden zij voor taan de Gouwe-venen. De politiek van Floris V heeft in ieder geval succes gehad. Opnieuw had hij zich van de trouw van een lastig volks deel verzekerd. De Kennemers zijn de Graaf altijd dankbaar gebleven. Waren het niet de mannen uit Kenne- merland, die direct na de gevangenne ming van Graaf Floris te hulp snel den? Hun aanhankelijkheid heeft zijn leven echter niet kunnen redden. 2 KAPEL OF KERK Aan de Bloemendaalseweg ligt op no. 48 de boerderij van Leendert Ver geer. Een dichtbegroeid pad, eens het kerkepad, geeft toegang tot een wei land, waar een verhoging de plaats van een oud kerkhof aangeeft. Bij het rooien van struikgewas werden er mensenbeenderen gevonden. Daarachter liggen de fundamenten van een reeds lang verdwenen kerk. Enkele jaren gelden heeft men ge tracht door opgravingen meer over dit kerkgebouw te weten te komen. Het grondwater zorgde er echter voor dat het bij een enkele poging moest blij ven. Ongetwijfeld hebben wij hiet te doen met de laatste overblijfselen van het in 1362 genoemde "Ghoodshuis". Een kapel of'kerk, waarvan niemand weet wanneer hij gebouwd werd, noch wan neer en waarom hij is afgebroken. Omstreeks 1500 schijnt men er nog processies gehouden te hebben. In elk geval was het gebouw al voor de Re formatie verdwenen en in 1569 was al leen het kerkhof nog in gebruik. 3 KERSPEL WADDINXVEEN Is het Bloemendaalse Godshuis nu de oudste kerk van Gouda geweest, of was het de eerste kerk van Wad dinxveen? Of misschien geen van bei den? Het was de oudste parochiekerk van Gouda, meenden sommige lieden in 1569. Dat vond de Goudse secretaris de Jager ook in 1612. Hij wist er ook nog bij te vertellen dat er een oude stad bij had gelegen. Het was een slecht argument, en het verzwakte al leen maar zijn poging om te bewijzen dat Bloemendaal onder het stadsbe stuur van Gouda hoorde te staan. Nee, dan hadden de Waddinxveners bij een andere kwestie in datzelfde jaar een beter argument. Zij brachten naar voren dat "de kercke tot Wad- dincxveen metten ancleven vandien, van aller oude tijden hadde geweest een gemeene parochie voor de Ingese- tenen van Waddincxveen ende Blom- mendael". En dat klonk beter. Het simpele feit, dat iets vanouds zo geweest is, heeft men kennelijk altijd WADDINXVEEN De heer A. Bou- ter uit Gouda is benoemd tot medewer ker van de afdeling financiën in het ge meentehuis. Hij komt per 1 februari de naar Leiderdorp vertrekkende heer C. Bazen opvolgen. De heer P. Lebbing uit het Noordhol- landse Ouddorp is benoemd tot com mies A op de afdeling financiën in het gemeentehuis. Hij komt per 1 maart de vacature opvullen, die is ontstaan na het vertrek van de heer JJ.F. Mestrom. bestemmingsplan ’’Noordkade ’67” nog steeds van kracht en kunnen die bedrijven op grond van dit bestem mingsplan worden aangepakt. Omdat tegen Gebr. Bakker nooit stappen zijn ondernomen, is die mogelijkheid door het nieuwe bestemmingsplan ontno men. Dat tegen Gebr. Bakker in het verle den niet is opgetreden vindt zijn oor- WADDINXVEEN Komende vrijda gavond om 11 minuten over acht wordt in het Gereformeerd Verenigingsge bouw ”Het Trefpunt” een boerenkie lenbal gehouden door de Wad dinxveense carnavalsvereniging De Gouweslobbers. De muziek óp deze avond is in handen van de Signals en de boerenkapel De Rammeljetsus. Aan wezig zullen die avond natuurlijk ook zijn Prins Cornells de Eerste, prinses Marianne en hun gevolg. Kaarten voor deze avond kosten f 7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar aan de zaal of via de telefoon: 8262, 2202,4824 en 6763. del wordt bedreven. De burgemeester antwoordde dat dit niet hard te maken is, omdat Formido hoogstwaarschijn lijk zal kunnen bewijzen wel goederen aan bijv, aannemers verkocht te hebben. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 WADDINXVEEN Op initiatief van het CDA-gemeenteraadslid mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard wordt er donderdagmorgen 1 februari van half tien tot half twaalf in het Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” voor de eerste maal in Waddinxveen een koffie-ochtend voor CDA-vrouwen gehouden. Mevrouw Groenendijk-Bernard: "Zoals in vele plaatsen in ons land ge beurt, wil ik in samenwerking met het CDA-bestuur ook graag zo’n koffie ochtend organiseren in Waddinxveen. Nu er een belangrijke uitbreiding van Waddinxveen in het verschiet ligt, meen ik, dat de vrouw in een vroeg sta dium betrokken dient te worden. Op de hearing was slechts een klein aantal vrouwen aanwezig; daarom zou het nuttig zijn als wij nü als CDA-vrouwen om de tafel gingen zitten om de moge lijkheden te bezien, die in de discussie nota ’’Zuidplaspolder” zijn aangegeven en om onze wensen kenbaar te maken. Bij hun beraadslagingen zullen de CDA-bestuurders daarmee zeker reke ning houden. Wij kennen de toekom stige bewoners van de Zuidplaspolder niet, maar vele vrouwen, zoals u en ik zullen daar wonen, werken, kinderen naar school brengen en boodschappen doen. Zouden wij er dan niet samen over nadenken, hoe dat op de meest aangename wijze zal kunnen ge beuren?” WADDINXVEEN In het gebied waar BV Houthandel v/h Schwartz Verzijden (Formido) op een verboden plek detailhandelsactiviteiten bedrijft komen nog meer bedrijven in aanmerking voor gedwongen slui ting. Zoals bekend is er al sprake van een langlopende procedure om Formido aan de Noordkade gesloten te krijgen, desnoods met politiedwang. H. P. Bar th D’66). --Skid V w f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9