I Ide pater - makelaardij b.v. waddinxveen Ontwikkelingen staan niet stil in het Brugcentrum il ZO ZAG HET ER BIJ DE HEFBRUG ROND DE EEUWWISSELING UIT LUXAFLEX levensgevaarlijk gewond geraakt Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Koffieochtend CDA-vrouwen Heemskerk BV Fa. v.d. Linde Carnaval voor de bejaarden Automob” Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter liet onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen r Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS /A AÊ aKi Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEE. (01828) 5594 WOENSDAG 31 JANUARI 1979 34e JAARGANG NR. 1601 VOOR TELEFOON 01828-2218 van Vraag vrijblijvend offerte. Zuidkade 6 I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJEEAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, teief. 2874 VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipt, pedicure kwaliteitsslagerij aan de Zuidkade 21 gesloten. - - - - Donderdag 1 februari, Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt”, 9.30 uur. Dorpstraat 33, Waddinxveen Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Waddinxveen A Achter VerbakelJ Gouwenaar is dinsdagavond laat met levensgevaarlijke verwondingen opge nomen in het Goudse Bleulandzieken- huis. De man was met zijn auto de krui sing Kanaalstraat/Stationsstraat opge reden, zonder voorrang te verlenen aan een bus van NV Verenigd Streekver voer Westnederland. De Gouwenaar kwam in zijn auto tussen de bus en een boom klem te zitten. Van de buspassa giers raakte niemand gewond. De rijk spolitie van Waddinxveen heeft getui gen gevraagd inlichtingen over de toe dracht van dit auto-ongeval te verstrek ken. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense carnavalsvereniging De Gouweslobbers houden zater dagmiddag 10 februari in café- restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een gezellig carna valsfeest voor alle Wad- J dinxveense bejaarden. Dit feest duurt van ’s middags 2 tot 5 uur. i In De Unie, waar natuurlijk de 1 carnavalsprins en -prinses met de Raad van Elf aanwezig zullen i zijn, zal worden gezorgd voor le- I vende muziek. De toegangsprijs bedraagt 2,50 (inclusief 1 kop koffie en 2 drankjes naar keuze). Kaarten kunnen de Wad- dinxveense bejaarden bestellen bij J. Huisman, tel. 3721 of door naar De Unie aan de Kerkweg- Oost te bellen. Wie vervoer wil hebben op zaterdagmiddag 10 fe- bruari kan de eerder genoemde heer Huisman bellen. drijf) en Bruwa (meubelfabriek, wordt burgemeester mr. A.G. Smallenbroek, dit jaar verplaatst naar de Henegou- werweg. Het stedebouwkundig bureau Stad en Landschap BV werkt voor de ge meente aan een bijstelling van de eerste plannen. Die bijstelling voorziet voor alsnog in een minder grootse aanpak WADDINXVEEN Sinds het Waddinxveens gemeentebestuur in de eerste helft van november de plannen voor het Brugcentrumgebied na een lange periode van geruchten en gissingen presenteerde en die plan nen op een in het gemeentehuis op dinsdagavond 14 november 1978 ge houden informatiebijeenkomst voor de direct-betrokkenen uitvoerig besprak is het rondom de hefbrug niet stil gebleven. gekeurd, is f 375.000,- (exclusief btw) gemoeid geweest. Tegen de aankoop van dit onroerend goed stemden in de raad alleen drie leden van de raadsfrac tie van de SGP/HKV/GPV. Het gemeentebestuur krijgt steeds meer mensen uit het Brugcentrum op bezoek die er de voorkeur aan geven hun wensen en belangen individueel te verplaatsing van zijn bedrijf in maart bespreken. VEEL ONTWIKKELINGEN Dat zijn in ruim twee maanden tijd bij- fasen waarin het karwei moet worden geklaard meer tot uitdrukking komen. Zo staat nu al vast dat de panden in de hoek bij het specialiteitenrestaurant- bistro De Gouwe Dis ongemoeid gela ten zullen worden. Dat betekent dat warme bakker G.J. Huizer kan blijven zitten waar hij zit. Intussen is in het Brugcentrumge bied werkzaam het comité Coördinatie De bouw van 6 of 7 winkeleenheden Belangen Brugcentrum Waddinxveen restauratie zijnde hervormde Brugkerk (gebouwd in 1837de vroegere pastorie. De predikant kon vroeger via een brugje over de Alpher Wetering achter zijn huis naar de kerk. Het huis is nu woon- en winkelhuis van Interieurverzorging H.M. de Wilde Zn. Geheel rechts het pand, laatst bewoond door N. Glasbeek, in aanbouw. Het werd afgebroken in 1967. dom de hefbrug. Het CCBBW heeft om een gesprek met het gemeentebe stuur gevraagd, welk gesprek er vol gens burgemeester mr. A.G. Smallen- Met ingang van vorige week maan- jaarwisseling kunnen worden begon- -■ nen. Op dit moment heeft A. Assche- broek in de gemeenteraadsvergadering man zijn schoenenzaak al gesloten en is van vorige week woensdagavond ook mevrouw Knaapen haar sportartikelen- zal komen, en is van plan alternatieve en speelgoedzaak aan het leegver- plannen te ontwikkelen die meer ge- kopen. De andere winkelpanden van richt zijn op behoud van het Brugcen- K. Sekeris (groente, fruit) en wed. C. de Rooy (sigaren en sigaretten) waren al dicht. Het bouwplan zal worden gerea liseerd door Rehorst BV. Makelaardij De Pater BV, die binnenkort het pand Dit is een gezicht op de Zuidkade vanaf de draaibrug, die in 1936 een hefbrug zou worden. De foto werd omstreeks 1890 gemaakt. De huizen zijn bewoond van rechts naar links door bakker Van de Weerdt (nu warme bakker C.I. de Graajf), het binnenkort dichtgaande kruideniersbedrijf van A. van Eeuwen, schipper I. van Rhijn (hij onderhield de dienst met Gouda met het voor de kant liggend bootje), mevrouw Costerman Boodt (weduwe van dokter Boodt), kruidenier Ververs, manufacturenhandel La Grand (nu modehuis Verbakel B.V.), J. Strijdhorst (barbier) en Tilleman (kleermaker). Daarna volgden de deftige herenhuizen van de families Van der Torren. In één ervan werd het gemeentehuis gevestigd tot 1978en in een ander woont nog steeds tandarts J. G. van den Arend. trum, dan sloop en nieuwbouw. Het gemeentebestuur heeft intussen al aangekocht de panden van de Brug- boetiek aan de Kerkweg-Oost 189/191. Met deze aankoop die nog door het van Asscheman als etalage gaat gebrui- provinciaal bestuur moet worden goed- Uit het Brugcentrum vallen de vol gende ontwikkelingen te melden: De levensmiddelenzaak van de heer A. van Eeuwen aan de Zuidkade 3 gaat met 18 tot 21 woningen in verschillende (CCBBW), dat wordt voorgezeten door dicht. Deze week start de leegverkoop grootte aan de Kerkweg-Oost, onder- zaadhandeldirecteur E.J. van Beek jr. van deze vanouds bekende zaak. De aan de oprit naar de hefbrug, is ver- In dit comité zijn vertegenwoordigd de heer Van Eeuwen gaat zijn activiteiten traagd. Vermoedelijk zal met de nieuw- bewoners, winkeliers en bedrijven ron- nu geheel richten op zijn slijterij- bouw onder architectuur van het Am- wijnhandel in het winkelcentrum Lui- sterdamse architectenbureau Oyevaar, felbaan aan de Brederodelaan. Van Gooi en De Bruijn pas tegen de I' - dag heeft de heer M. Wijnjeterp zijn ken, bemiddelt. WADDINXVEEN Een 38-jarige BEDRIJVEN Sterke geruchten willen dat Baan’s Meubelen BV met het Waddinxveense gemeentebestuur het eens is over verp laatsing van het bedrijf. Directeur P. Baan ontkent dit echter in alle toonaar den. Volgens hem wordt over eventuele met de gemeente verder gepraat. An dere bedrijven die op de nominatie staan op korte of langere termijn verp laatst te worden (met name naar het zonder veel ontwikkelingen, die onget- nieuwe bedrijfsterrein tegenover de St. wijfeld een wissel zullen trekken op de Victorwijk) zijn Van Hemert Co. uiteindelijke toekomst van het Brug- (zaadhandel), Van Bergen (expeditie), centrumgebied. Een gebied met 216 in- Kloet (schilderwerken), Buitelaar woners, 72 woningen, 10 bedrijven en 5 (schilderwerken), Verboom (makelaar- kantoren en 21 winkels. Een gebied dij), C. v.d. Vlist (drukkerij), Roskam waar het gemeentebestuur 100 tot 178 (constructiebedrijf, Hijkoop (autobe- woningen wil bouwen. Een gebied dat zo zei hij vorige week tot de gemeente raad tijdens een discussie over het be schikbaar stellen van f 100.000,- extra voor de peperdure Brugcentrum- werkzaamheden van Stad en Land schap BV, wil ontwikkelen in goede harmonie en open overleg met alle van het Brugcentrumgebied, waarin de betrokkenen. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1