Vafaitijn-bloeinailiiildes uit t II II Mevr. Smallenbroek reikt k Het begon in ’74 r i I >s 21e Ronde Excelsior Dinsdagavond 13 februari in Party Home Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen 1 Dtxxrgg* Dank voor de hulp en het begrip s.l VAN GINKEL VERTOONT ARDENN EN-EI LM ara/' K ’1 ■f-- v j f k WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 I 3 mondeling kwijt bij de heerZeypveld in 1 -A na- wij en J- met als tweede van rechts mevrouw Marianne Rothuizen-Bakker. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom. ij tiatief dolblij ben en ook met het finecule resultaat. De dieren ma- gt ta- alles blijkt. DIERENHULPDIENST A. van Hengel-Sibben OPENBARE VERGADERINGEN VERGADEDRING COMMISSIE VOOR SPORTZAKEN: maandag 12 februari a.s., aanvang 20.15 uur in het gemeente huis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 13 februari a.s., aan vang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: woensdag 14 februari a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. '•wi* -jé 2-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 nengekomen. De Home, die om acht uur begint, is voor iedereen toegankelijk. WADDINXVEEN Voor de onder linge competitie speelde de damclub Excelsior de 21e Ronde. De uitslagen A Ardennen. Zolang er plaats is hebben Waddinxveners vrij toegang op deze avond, waar mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek bloemenhuldes gaat uitreiken. Mevrouw A. van Hengel van de Henegouwerweg temidden van de Waddinxveense kinderen die voor haar gingen collecteren Mevrouw AH. Smallenbroek-van Eek. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). ten van Waddinxveners, maar ook de vertoning van een natuurfilm over de - en pas- sageburo Van Ginkel BV en een gezel- broek om een collecte te houden en de offervaardigheid van de in woners van Waddinxveen: U kunt zich voorstellen dat ik met dit ini- S in het zonnetje gezet kunnen worden ken het opperbest. De vogels worden geringd en zodra de slo- ten weer ijsvrij zijn, gaan ze de wijde wereld weer in en afhanke- ss lijk van het weer, gaan ook de rij- gers en de roerdompen weer. Te- s rugziend op alles wat er gebeurd, kan ik alleen maar zeggen: dank S aan allen voorde hulp en de steun en vooral voor het begrip dat uit allé“c hliilrt De politie bracht vogels bij mij. Het aantal eenden, meerkoeten, zwanen, waterhoenen, reigers en zelfs roerdompen, dat ik te ver zorgen kreeg, nam snel toe en eerlijk gezegd, vroeg ik mij af, hoe ik het rond moest krijgen. Maar toen kwam die spontane ac tie van de heer en mevrouw Rot huizen, van Masja en Ipe Rothui zen, Marieke Kamminga en Touke Wineke. De toezegging van burgemeester mr. Smallen- ’’bloemenman” Valentijn aan de hand van historische bronnen geen zeker heid te krijgen is. Hij kan de Valentinus uit de derde of vierde eeuw geweest zijn, die al sinds de vierde eeuw in Rome en andere steden in Midden- Italié op de veertiende februari als mar telaar vereerd werd. Hij kan die prie ster in Rome, maar nog waarschijnlij ker de bisschop van Terni geweest zijn, die tot schutspatroon tegen vallende ziekte uitgeroepen werd In elk geval heeft Valentijndag in Enge- - - - - kespeare laat Ophelia in Hamlet er zelfs een rijm over opzeggen: ”To mor row is St. Valentine’s day - all in the morning betimes - And a maid at your winddow - to be your Valentine”, waarin iets doorschemert uit het oude volksgeloof dat het eerste meisje dat een man op Valentijndag ziet nadat hij wakker is geworden, eens zijn vrouw wordt. De kaartjes of anonieme liefdes verklaringen die verliefden elkaar in Engeland met Valentijndag sturen, he ten daar zelfs ’’valentine” en zoveel als liefje. Ook Amerika, Frankrijk en Zwit serland kennen het bloemetje voor Va lentijn al veel langer dan Nederland, en of het hier ooit zo’n hartsaangelegen heid zal worden als in die landen, moet worden afgewacht. G. Heeren-H. den Outer P. van Es-C. H. Kramp B. van Eijk-C. Stolker hulde op Valentijndag, zodat er mensen de Heer-J. v.d. Eist 1l-.i D. Heeren-C. Blonk die hun werk zonder ophef en vaak on- G. v.d. Zijden-A. A. Rietveld WADDINXVEEN De Valentijn- der moeilijke omstandigheden moeten bloemenhuldes in Waddinxveen het doen. Valentijn- jaarlijks in de bloemetjes zetten van Waddinxveners op initiatief van een GEEN ZEKERHEID middeleeuwse kloosterling, die heel Toch is het overigens niet helemaal ze ker dat de middeleeuwse monnik de echte broeder Valentijn is geweest. Ze ker zal er in die tijd een kloosterling met die naam rondgelopen hebben, maar er zijn in de loop van de eeuwen vele Valentijnen of Valentinussen ge weest. Zo was er een vrome inwoner van Rome, die in 827 tot paus werd ge kozen - hij stierf overigens al gauw daarna - die ook Valentinus heette en danig vereerd werd. Hij was niet dé Va- lentijn. Zelfs encyclopedieën komen er zettend veel goeds doen in de gemeen- n'e^ u'^> omdat er over de identiteit van schap waarvan zij deel uitmaken, met een bloemetje te belonen. Die Valentijn-bloemenhulde kwam in 1974, 1975, 1977 (in 1976 was het organisato risch niet mogelijk om Valentijndag niet ongemerkt voorbij te laten gaan) en in 1978 terecht bij mevrouw LH. I Verhagen (verzorging zieke zuster), mevrouw H.J. van Oosten (De Gouwe- bloem), mevrouw F. Hoogendoorn I (verzorging zwaar gehandicapte vrouw), mevrouw G.C.J. den Oudsten (verzorging zieke vrouw), W, van Dijk x i-i_i iix mevrouw C. Schreuder-van der Ent I (nalopen en verzorging zieke bejaar- den), C.H. de Vries (huismeester), A. Roggeveen (stond altijd klaar voor me- i debewoners van Huize Souburgh), me- I vrouw A. Kloet-van Dorp (verdienste lijk gemaakt in talrijke organisaties), INENTING DTP VOOR DE KINDEREN GEBOREN IN 1970 Op woensdag 14 februari 1979 bestaat in het Groene Kruis gebouw, Stationsstraat 12, ’s middags van 13.30 uur tot 14.30 uur, gelegenheid tot kosteloze inenting tegen DTP voor de kinderen geboren in 1970 in de maanden januari t/m augus tus. Deze kinderen krijgen een oproep toegezonden. De overige kinderen geboren in 1970 zullen in april a.s. opge roepen worden. Het inentingsboekje moet worden meegebracht. Inlichtingen: Gemeentehuis, afd. algemene zaken, tel. 4433. lx mevrouw G. Slappendel-van Wilgen I (zwemles aan kinderen), mejuffrouw i M. Groene veld (verzorging vader en moeder), D. Immerzeel (De Gouwe- bloem), C.J.M. Niemans (oprichter di- verse verenigingen en de grote kinder- vriend op verjaardagspartijtjes),M.A Ruissen (rijkspolitie groep Wad- K dinxveen), mevrouw J. van de Vis-Olie (leidster moeder verkeersbrigade Sta- ringlaan), mevrouw E. Ligterink (Scou ting Waddinxveen), H.M. de Wilde (vrijwillige brandweer), Wout Roskam |H| (Be Fair-voetbal), mevrouw Th. van Leeuwen (peuterzwemmen) en H. Hui- zer (oud-wethouder). Vonden de Valentijn-bloemenhuldes eerst plaats in café-restaurant Royal Inn aan het Koningin Wilhelminaplein i en in bar-coffeeshop De Pijpela, vorig ”de Passage” óf bij de andere órganisa- jaar was dat voor het eerst in Party toren van de Valentijn-bloemenhulde. Home van de heer T. Ververs jr., de Home van de heer T. Ververs jr., de Na de oproep daartoe in het Weekblad man die van het begin af aan mede be- voor Waddinxveen van vorige week trokken is geweest bij de Wad- woensdag zijn er al veel suggesties bin- dinxveense gebeurtenissen rond Valen- daarvan zijn: nengekomen. De avond in Party tijndag. Wie was die Valentijn eigenlijk? Hij T. den Ouden-P. van Es was een middeleeuwse kloosterling, die C. J. Barelds-D. van Willigen door allerlei mensen met diverse noden T. Twigt-T. Driesse geraadpleegt werd. Had hij de gewen- P- Swart-G. Dankers ---j--*-i. i-.-l” ..a a, A. Blom-A. Crone «avw a uvava v wa ta^aaua v, MÜII axavaaxw lxxl vaav w sE blijkbaar onuitputtelijke kloostertuin C. Rietveld-R. van Dijk S een bloemetje voor zijn cliënt als extra G. bewijs van zijn goede bedoelingen en n vriendschap. Vandaar die bloemen- WADDINXVEEN De echtge note van de burgemeester, me vrouw A. H. Smallenbroek-van Eek, is bereid gevonden dinsdaga vond in Party Home aan de Passage een Valentijn-bloemenhulde te ge ven aan vijf Waddinxveners. Deze traditionele bloemenhulde aan de - vooravond van Valentijndag is be- i stemd voor mensen uit onze ge- meente, die misschien nog nooit in de belangstelling hebben gestaan, maar toch ontzettend veel goeds doen in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Een bijzonder bloemetje dus voor mensen, die meestal niet aan de weg timmeren en hun werk zo onopvallend moge lijk doen. Mevrouw Smallenbroek-van Eek komt komende dinsdagavond naar Party Home op verzoek van de heer H. J. Zeypveld van bloemsierkunst Arti- Fleur in het winkelcentrum ”de Pas sage”. Hij nam het initiatief tot de Valentijn-bloemenhuldes in 1974 en be trok daarbij de heer T. Ververs jr. van Party Home, het reis- en passageburo Van Ginkel BV en het Weekblad voor Waddinxveen. Omdat het organisatori sch niet mogelijk was de Valentijnbloe- menhulde in 1976 plaats te laten vin den, betekent dit dat er volgende week sprake is van een lustrum. BIJZONDER FEIT Dit bijzondere feit wordt al aangegeven Belgische Ardennen door rëis- door de komst van de echtgenote van 2’.' de burgemeester, maar blijkt ook uit lig samenzijn met een drankje. i i l dat de Waddijjxvgners jje vjncjen jat een (,e. 1979 ken- paalde inwoner voor de traditionele bloemenhulde in aanmerking komt kunnen hun suggesties schriftelijk of |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim steraad verschaft, dan plukte hij uit de "W—V 1 V1. o r r.n VI ur. h WADDINXVEEN De snelle s geldinzamelingsactie van een i aantal Waddinxveense kinderen, S die zoals bericht in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week woensdag f 600,- opbracht, heeft mevrouw A. van Hengel- Sibben van de dierenhulpdienst aan de Henegouwerweg 108-109 S tot de volgende dankorief ge- E bracht: ”De barre winter die nu weer goeddeels achter ons ligt, heeft veel dieren en vooral watervogels in nood gebracht. i Zo kreeg ik van mevrouw Rot- huizen een torenvalk in nood en E dat was de aanleiding van een ac- S tie, mij overweldigd heeft. S Gelukkig zijn er velen, die 0e vo- gels in hun tuin gevoerd hebben. WADDINXVEEN - De volgende zullen worden door de heer H. J. Zeyp- week dinsdagavond in Party Home aan veld van Arti-Fleur, zal door reis- en de Passage te houden Valentijnavond, passageburo Van Ginkel BV worden die om acht uur begint en waar vijf opgeluisterd met de vertoning van een Waddinxveners in de bloemetjes gezet mooie natuurfilm over de Belgische vroeger bloemetjes plukte uit de blijk baar onuitputtelijke kloostertuin voor mensen die hij hielp hebben een geschiedenis die vijf jaar geleden be gon. De heer H.J. Zeypveld van bloemsier kunst Arti-Fleur in het winkelcentrum ”de Passage” nam in 1974 de organisa tie ter hand van de bloemenhuldes op Valentijndag. Het ging er steeds om Waddinxveners, die zelden of nooit in de belangstelling staan, maar toch ont- door de komst van de echtgenote het bijzondere programma dat de Valentijn-bloemenhulde 1979 ken merkt. Op het programma staat name lijk niet alleen het in de bloemetjes zet-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15