de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS Tankwagen van de weg af Heftig verzet van burgemeester tegen centrale politiemeldkamer Valentijn-avond huis kopen? huis verkopen? LUXAFLEX Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Fa. v.d. Linde Heemskerk BV v- verboom makelaardij b.v. jg ’’Waddinxveners moeten 's avonds contact krijgen met eigen mensen” lil Onafhankelijk Nieuwsblad ■A fa h 'Se* telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu LidNBM ft- Cf JZ «aixrttei Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Dinsdag 13 februari, Party Home, 20.00 uur. WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 VOOR TELEFOON 01828-2218 van Vraag vrijblijvend offerte. I schielandweg 7 in onroerend goed - y- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN ANTWOORDAPPARAAT Met het nieuwe bereikbaarheidssy- steem van de rijkspolitie in het district alleen in de kantooruren (van 8 tot 18 uur) bezet zijn. VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure 34e JAARGANG NR. 1602 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen •1 meldsysteem in andere districten van 11 tit Het nieuwe meldsysteem, automatisch ontplofbare stoffen aan de kant van de Noordringdijk oi a Eenzaam en verlaten, ligt hier de tankwagen me Moordrechts grondgebied. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). algemeen bestuurlijke zaken van giste ravond. Hij zei er begrip voor te hebben dat centralisatie nodig is om de bevolking in een belangrijk deel van Zuid- Holland dag en nacht over snelle en goed bereikbare politiehulp te laten be schikken. Maar voor Waddinxveen ge- J Z Z over voldoende mankracht en mate- Burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek WADDINXVEEN/MOORDRECHT Op de Noordringdijk in Moordrecht, in de buurt van het dagrecreatiegebied ’t Weegje, is een tankwagen van de weg afgeraakt. Dat gebeurde maandagmiddag. Omdat er sprake was van ontploffingsge vaar - de tankwagen was gevuld met een mengsel van methanol en water - was de brandweer snel ter plaatse. Met een kraanwagen van Kruisinga uit Gouda kon het voertuig, eigendom van een bedrijf uit Dordrecht, weer op de weg worden neergezet. De tankwagen was bij een uitwijkmanoeuvre van de weg geraakt. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. vooral ’s nachts veel ergenis kunnen voorkomen bij mensen die meestal ner veus, snel de politie willen waarschu wen. Voor minder urgente gevallen meldkamer. Deze staat per radio in zijn telefoonnummers beschikbaar, die verbinding met de meer dan tien sur veillancewagens, die ’s nachts op de weg zijn. Via rechtstreekse telefoon lijnen kan de meldkamer contact op nemen met de regionale brandweer kazernes in Leiden, Delft, Alphen aan den Rijn en Gouda. Bij de behandeling van zijn begroting vorig jaar had minister De Ruiter (justitie) al gezegd, dat er gewerkt werd aan een verbetering van het alarmeringssysteem. Het district ’s-Gravenhage van de rijkspolitie bijt nu de spits af. Daar opgedane erva- ling” (ATD), waarover de rijkspolitie de Waddinxveners vorige week huis aan huis met een folder hebben geïnformeerd. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek a en adjudant M. A. Ruissen van de Waddinxveense rijkspolitie hebben zich tegen deze ’’telefonische doorkop- peling” in de afgelopen weken heftig verzet en zullen dat ook blijven doen. In de gisteravond gehouden vergade- ring van de raadscommissie voor alge- meen bestuurlijke zaken, waar voor de eeste maal in onze gemeente de werk zaamheden van de rijkspolitie en het politiebeleid in het openbaar werden besproken, zei onze eerste burger dat de gemeente bereid is een eigen tele foonlijn te betalen. Het wordt namelijk volstrekt onaanvaardbaar gevonden dat Waddinxveense telefoontjes ’s avonds en ’s nachts bij de centrale meldkamer van de rijkspolitie in Lei- derdorp terecht komen, terwijl het bu reau aan de Kerkweg-Oost vanwege de regionale politiesamenwerking sinds 1 januari 1974 dag en nacht is bezet en WADDINXVEEN Indien Waddinxveners voortaan tussen zes uur ’s avonds en acht uur ’s morgens het welbekende telefoonnummer 3000 van de plaatselijke rijkspolitie draaien, krijgt men niet meer de politie mensen in het bureau aan de Kerkweg-Oost aan de lijn, maar de cen trale meldkamer van het district ’s-Gravenhage van de rijkspolitie, die in Leiderdorp is gevestigd. Dat is het gevolg van de per donderdag 1 fe bruari van kracht geworden ’’Automatische Telefonische Doorkoppe- bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - naóuurnm. 01828-2723 of 01821 -2268 de bevolking er middels een voorlich tingscampagne op te wijzen dat er an dere nummers ter beschikking te staan. Gedacht wordt dan aan 3076 of 3688, met welke nummers het bureau aan de Kerkweg-Oost rechtstreeks te bereiken teraad afleggen”, blijft, ook ’s nachts. ”We gaan de Wad dinxveners er dan op wijzen dat men voor politiehulp na zes uur dat en dat nummer moet draaien”, aldus de bur gemeester in de raadscommissie voor ’s-Gravenhage is wel een einde geko men aan het antwoordapparaat, waar mee in deze streek nog heel wat men sen te maken kregen als ze ’s avonds of ’s nachts de politie in de eigen woonp- bruikt bij de invoering van het snelle laats belden. Inwoners van maar liefst 26 gemeenten in het Hart van Holland, de rijkspolitie, waaronder dus voorlopig nog Wad dinxveen, krijgen voortaan overdag via doorkoppelingssysteem genoemd, zal het alarmnummer contact met het ei gen politiebureau en tussen 18 en 8 uur wordt men via het alarmnummer recht streeks verbonden met de centrale LEIDERDORP Het districtsbureau van de rijkspolitie is verhuisd van Den Haag, waar het verspreid was over diverse gebouwen, naar Leiderdorp, waar (tijdelijk) een splinternieuw kantoorgebouw betrok- ken is, ingericht naar eigen eisen. Alle onderdelen zijn daar nu bijeengebracht. (vervolg elders in dit Weekblad voor ringen zullen te zijner tijd worden ge- Waddinxveen) j de rijkspolitie zich blijft verzetten tegen dorp terecht komen en daarna naar het bureau aan de Kerkweg-Oost moeten worden doorgespeeld betekent dit al leen maar onnodig tijdverlies. ”Ik aar- gemeester mr. Smallenbroek van plan zei dan ook niet om op korte termijn te gen de regels van districtscommandant P. Paul in te gaan, indien over deze zaak geen overeenstemming wordt be reikt, en zal over deze handelwijze gaarne verantwoording aan de gemeen- Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel riaal beschikt. CAMPAGNE 'dt dat niet, omdat daarvan al sprake is. Nu in de nieuwe situatie Wad- Indien het district 's-Gravenhage van dinxveense telefoontjes eerst in Leider- de Waddinxveense visie dat Wad dinxveners contact moeten kunnen krijgen met het eigen korps dan is bur-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1