Celstraf voor Mooie kindermodeshow van W.A.-kleuterschool Oplichter hier aan het werk 4e Sprokkel 170 deelnemers barkeeper(30) Initiatief Sporthuis De Bron en Artenelli Adverteren doet verkopen Nieuwe directeur De Rijnstreek Herhalingscursus Gouwe-College STREEKCOMMISSIE: TE LAAT VOOR INSPRAAK Carnaval voor de bejaarden Schaak mee met WSV POLITIENIEUWS WADDINXVEEN lil nei A A w A i L r h X I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 15 februari arrest lope hebben 170 mensen meegedaan. G.S. kunnen richten. 5e plaats, op de voet gevolgd door me- NUL OP REQUEST Zou dus provinciale herindeling als WADD1NXVEEN/GOUDA Wit aap zet wint: 1. Lh5-f3 schaak, Kg2-gl 2. Lf3-h 1Kglxhl 3. Kel-fl,d6-d5 4. e4xd5, e5-e4 5. d5-d6, e4-e3 6. d6-d7, e3-e2 7. Kfl-e2, Khl-g2 8. d7-d8D, h2-hlD 9. Dd8-g5 schaak, Kg2-h3 10. Dg5-g4 schaak, Kh3-h2 11Ke2-f2 en wit wint. k L Moet de streekcommissie zich gaan bezighouden met het organiseren van ling, vroeg men zich af. Feit is na melijk dat de streekcommissies in Zuid-Holland geen enkele bestuurlijke bevoegdheden hebben en zich uitslui tend op het geven van adviezen van WADDINXVEEN De Wad- dinxveense carnavalsvereniging De Gouweslobbers houden zater dagmiddag 10 februari in café- restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een gezellig carna valsfeest voor alle Wad- dinxveense bejaarden. Dit feest duurt van ’s middags 2 tot 5 uur. In De Unie, waar natuurlijk de carnavalsprins en -prinses met de Raad van Elf aanwezig zullen zijn, zal worden gezorgd voor le vende muziek. De toegangsprijs bedraagt f 2,50 (inclusief 1 kop koffie en 2 drankjes naar keuze). Kaarten kunnen de Wad- dinxveense bejaarden bestellen bij J. Huisman, tel. 3721 of door naar De Unie aan de Kerkweg- Oost te bellen. Wie vervoer wil hebben op zaterdagmiddag 10 fe bruari kan de eerder genoemde heer Huisman bellen. huie De Bron en kindershop Arte nelli was iedereen zeer tevreden. Even als de showende jongeren Michelle van Stijn, Mariëlle Rief, Marcel Pen- tier, Marion Mulder, Eric Smeels en Jennie Prins trouwens. plankier mochten verschijnen hadden wel in de voorafgaande week druk ge oefend. Wat de vaders en moeders getoond werd waren wintersportkle- ding voor kinderen en sportieve kin derkleding. Over de inbreng van sport- GASLEK Op de kruising Kanaaldijk-Sniepweg werd een gaslek geconstateerd. Het gas bereikte de vrije lucht en het Ge meente energiebedrijf stelde direct een onderzoek in naar de mogelijkheid van een gevaarlijke situatie. De nodige maatregelen zijn inmiddels getroffen. WEGEN WEER PRIMA Nu de wegen weer goed berijdbaar zijn is ook het aantal ongevallen drastisch verminderd. Gedurende de afgelopen week vonden enkele lichte aanrijdin gen plaats waarbij zich geen persoon lijke ongelukken voordeden. De narig heid bleef beperkt tot enkele bescha digde voertuigen. riënteerd is. Na zijn benoeming sprak H.E.J. Boon zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen. ”Met' ge mengde gevoelens neem ik de plaats in van iemand met wie ik jarenlang erg goed heb samengewerkt”, zegt hij. WADDINXVEEN Tegen woordig worden er steeds meer tournooien gespeeld, en nog meer club- en matchpartijen, zodat het eindspel en de eindspeltheorieën langzaam maar zeker een wijder publiek bereiken. Voor de expert is de eindspeltech- niek altijd al een opvallend ken merk in zijn spel geweest en het is zeker niet toevallig dat de groot ste schakers aller tijden ook de grootste eindspelkenners zijn ge weest. In het eindspel - in tegenstelling tot de opening - is het goede spel niet voor het grootste gedeelte van het geheugen afhankelijk, maar van methodische studie en het is niet moeilijk een zekere vaardigheid te verkrijgen die veel punten en halve punten zal toe voegen aan de scoretabel. Eind spelen vereisen een zekere posi tionele blik, alhoewel combinaire en tactische pointes dikwijls het spel verlevendigen. Langzamerhand beginnen de meeste schakers in te zien dat kennis en veel praktische erva ring essentieel is voor een goede eindspeltechniek. Tot slot een studie van del Rio. (Zie diagram). De commissies worden hierin bijge staan door het secretariaat van de PRRO. Deze PRRO is in 1972 door Provinciale Staten ingesteld en heeft twee taken, t.w. advisering aan het Provinciaal bestuur op het terrein van de ruimtelijke ordening en ten tweede de overkoepeling en begeleiding van streekcommissies. is. De provincies moeten voor 1 maart a.s. al een uitspraak hierover doen, heeft minister Wiegel gesteld. De streekcommissie bleek niet erg ent housiast over de herindeling, vooral omdat de bestuurstaken niet voldoende inspraak m.b.t. de provinciale herinde- zÜn vastgesteld terwijl de minister --r- wèl de gebieden al wil vaststellen. Dit is omdraaien van de normale gang van zaken, vindt de commissie, het gebied moet afgestemd worden op het bestuur. Adviezen, overigens, gestoeld op ningen uit alle gemeenten die in een dergelijke commissie zitting hebben. Geen gemeentelijke vertegenwoordi gers, maar gewoon mensen uit de plaats die voldoende inzicht en visie hebben om een gefundeerde mening ten berde te 1 men dan tot een uitspraak welke dan door een bij de vergadering aanwe zig zijnde contactpersoon bij G.S. wordt bekend gemaakt. WADD1NXVEEN/BOSKOOP Het kunnen brengen. Gezamenlijk komt algemeen bestuur van waterleidingbe- 1 'i drijf De Rijnstreek (waarin ook Wad- dinxveen deelneemt) heeft een nieuwe directeur gekozen. Tijdens een verga dering werd de heer H.E.J. Boon als zodanig benoemd, per 1 januari 1979. Deze plaats viel open na het overlijden van de heer A. van der Kaaij. Tijdens diens ziekte nam H.E.J. Boon voor hem waar op éen wijze waardoor het bestuur alle vertrouwen in de nieuwe man heeft. De bestuursleden waren dan ook unaniem van mening dat de heer Boon de juiste man is. Hij is dertien jaar verbonden aan De Rijnstreek, heeft een opleiding HBS en HTS, waarna de nieuwe directeur een tijdje bij een waterleidingbedrijf in Rid derkerk werkzaam was. Gezien zijn achtergrond is men ervan overtuigd dat ruimtelijke ordening aangeduid kunnen de heer Boon technisch voldoende geo- worden dan zijn de streekcommissies gerechtigd hierover een uitspraak te doen en zelfs een inspraakprocedure te starten. ’’Maar is dit herindelen wel ruimtelijke ordening?” vroeg de Boskoper D. N. van Gemeren zich WADDINXVEEN Aan de zondag in Danny Liem in 16.56. het Gouwebos gehouden sprokkelcross Om 13.15 uur konden de deelnemers van de Waddinxveense sportclub Anti- voor de 7 km van start gaan. De twee lope hebben 170 mensen meegedaan, koplopers Coen Calmeijer en Martien Ondanks het slechte parcours als ge- Droog bleven gedurende de wedstrijd volg van het winterse weer liepen alle dichtbij elkaar. Toch had Coen (uit deelnemers hun aantal kilometers uit in Puttershoek) iets meer kracht en ein- het Gouwebos, dat Antilope voor de digde als eerste in 28.46. eerste maal als ’’doelwit” van de vierde editie van de sprokkelcross had ge bruikt. De deelnemers konden een keuze ma ken uit drie afstanden: 1,5, 3,3 en 7 ki lometer. Aan de start van de 1,5 km verschenen 75 deelnemers waaron- WADDINXVEEN De oplichter, die eerder elders in de streek werd gesigna leerd, heeft zijn werkterrein naar Wad- dinxveen verplaatst. Zijn methode is ongewijzigd en hij past deze al lange tijd met succes toe. De man benadert bij voorkeur een bejaarde en hangt een zielig verhaal op over zijn zieke vrouw in een ziekenhuis die hij wil bezoeken. Het komt er dan op neer dat hij geen geld heeft voor vervoer en wil een be drag lenen. Diverse malen heeft hij met deze truc geld losgekregen. Qrie bejaarden zijn. in. de .afgelopen week met deze oplichter geconfron teerd geweest. De Rijkspolitie waar schuwt om in geen geval op dergelijke verhalen in te gaan. te laat in deze fase. Tot deze con clusie kwam de Streekcommissie Gou da en omgeving in een recente ver- herindeling vroeg, kan echter opge- gadering. Wel zal de commissie een maakt worden dat dit wel degelijk brief naar het provinciaal bestuur ver- ruimtelijke ordening is. Van het or- zenden omdat men het niet eens is ganiseren van inspraak zag men toch met het standpunt dat Gedeputeerde af, eenvoudig omdat het nu al te laat Staten van Zuid-Holland innemen ten aanzien van de bewegingsruimte van streekcommissies. Martien Droog (Antilope) kon met een mooie 29.11 een tweede plaats bemachtigen. Theo v.d. Jagt uit Alphen eindigde als derde in 29.59. Zijn vrouw Lia, als enige vrouwelijke deelnemer kon met 38.09 best tevreden zijn. Alle deelne- mers van deze prestatieloop, waaron der 2 kleuters van 4 jaar! De snelste op der judoka’s, roeiers, tennisspelers, 1 t zwemmers en hockeyers, kregen na later gevolgd door Hajo hun loop een medaille en konden op een welbestede en sportieve zondag middag terugzien. WADDINXVEEN De leidsters van de rooms-katholieke Prins Willem- Alexander kleuterschool aan de Peter Zuidlaan hebben vorige week woens dag samen met sporthuis De Bron en de kindershop Artenelli, beide van de Nesse, een alleraardigste kindershow op touw gezet. Deze show wordt door gebrek aan ruimte gegeven in de na bijgelegen Mgr. Bekkersschool. De kinderkleding werd professioneel ge showd door zes, kinderen. Het was natuurlijk onbegonnen werk om alle 51 meisjes en jongens van de kleuter school voor dit werk in aanmerking te laten komen, maar het had wel leuk geweest als dit had gekund. De zes meisjes en jongens die dan op het deze afstand was Raymond Broere in 5.40, even Houtzager in 6.43 en Remco Eddes in 6.45. Alle drie zijn lid van Antilope. Om 12.30 uur werden de deelnemers voor de 3,3 km weggeschoten en als eerste kwam John Droog in 14.30 over de finish. Peter Kobrua eindigde als 2e in 15.10. Eric van Tol had een reisje uit Rotterdam er voor over om 15.19 voor zich te laten indrukken. Van de jongere deelnemers van deze afstand eindigde WADDINXVEEN/GOUDA Eve- Roald Droog (Antilope) in 15.45 op de nals in 1978 wordt ook dit jaar een spe ciale cursus Nederlandse taal en Reke nen georganiseerd door de Stichting avondschool voor voortgezet onderwijs Gouwe-College in Gouda, bestemd voor degenen die weer aan een studie willen beginnen zoals bijv, voor Mavo. In 1978 was een dergelijke voorberei- dingscursus een groot succes. De belangstelling was in Gouda zo groot, dat er zelfs twee groepen gefor meerd konden worden. De periode van maart tot juli is voldoende om de voor naamste kennis van de lagere school betreffende Nederlands en Rekenen weer op te halen. Het is geenszins verp licht om na deze voorbereidingscursus de avond- of de dagmavo voor volwas senen (moedermavo) te gaan volgen. De praktijk leert dat veel cursisten dit echter toch doen. De kosten voor deze cursus bedragen slechts 30,-; boeken hoeven niet te worden aangeschaft. De cursisten van deze herhalingscursus kunnen desgewenst ook de lessen Maatschappijleer van de dagmavo voor volwassenen bijwonen, zonder extra kosten. Een goede gelegenheid om zich te oriënteren op de inhoud en de vorm van deze lessen! De cursus Nederlands en Rekenen wordt in Gouda gegeven in het gebouw ”De Haven”, Oosthaven 31 op donderdagmiddag van 13.45- 15.15 uur. De eerste les begint op 1 maart a.s. Aanmelding zo spoedig mo gelijk bij de administratie van de school, tel. 01820-16778. WADDINXVEEN/DEN HAAG Tien maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Met deze straf bevestigde de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof het vonnis tegen een 30-jarige barkeeper uit Waddinxveen. De man was ten laste gelegd dat hij geld had afgeperst onder bedreiging en dat hij vernielingen had gepleegd. De Waddinxveense barkeeper had karwei werd onmiddellijk een aanvang ’’ingegrepen” bij moeilijkheden in een gemaakt: barkrukken en asbakken vlo- Haagse nachtclub aan de Lange Hout- gen in het rond. Van deze gebeurte- straat. De eigenaar van die bar was nissen gaf de verdachte een heel an- zo dankbaar dat hij hem een rondje dere lezing. Hij werd hierin gesteund aanbood. De Waddinxvener maakte door twee getuigen en zijn verdedig- hier mét een aantal vrienden de hele ster. De procureur-generaal bleef ech- avond gebruik van. Toen de barjuf- ter bij het oordeel van de rechtbank; frouw aan het eind van de avond de de verdedigster concludeerde tot vrij- rekening presenteerde, kreeg zij er spraak. flink van langs. De verdachte zou haar Het Hof zal op hebben verteld dat hij en zijn vrien- wijzen. den de zaak binnenkort wel eens even 1- zouden komen ’’verbouwen”. Met dit WADDINXVEEN/GOUDA Op af. ”Als dit buiten ons boekje valt gang brengen van inspraak met be- weten we zeker dat we nul op request trekking tot provinciale herindeling is krijgen.” uit het feit dat G.S. de PRRO (Provinciale raad voor de ruim telijke ordening) om advies inzake de maakt worden dat dit wel degelijk ruimtelijke ordening is. Van het ’f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7