de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TOBBAS Nieuw leven in plantsoen In sportpark ”de Sniep” worden alleen de voetbalvelden bebouwd Gemeenteraad gratis. huis kopen? huis verkopen? LUXAFLEX Winkelcentrum dichter bij kern Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Bouw gezins vervangend tehuis bij zwembad Heemskerk BV Fa. v.d. Linde baunriQ drogisterijparfumerie groensvoorde10 waddinxveen verboom makelaardij b.v. Autobedrijf M. van Velde naar nieuwe woonwijk Onafhankelijk Nieuwsblad onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu (LidNBMj Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG NR. 1604 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1979 VOOR NIEUWE PUNTEN week- TELEFOON 01828-2218 van Vraag vrijblijvend offerte. N Z Woensdag 21 februari (vanavond), gemeentehuis, 19.30 uur i EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN het bestaande centrum tot stand te brengen. Alleen de PvdA en de VVD hebben nog hun bedenkingen hierte gen, omdat beide partijen liever de voetbalvelden onbebouwd hadden ge laten en huizen hadden neergezet op de hockeyvelden en het tenniscom plex. woonwijk voor Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 33, Waddinxveen Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Waddinxveen^ zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert WADDINXVEEN Nieuw leven in het dierenparkje van het Burgemeester Warnaarplantsoen. Ondanks de sneeuw en de vorst toch een teken dat de lente in aantocht is. Vanavond (woensdag) komt het dierenspul in het Burgemeester War naarplantsoen ter sprake als in de gemeenteraad f 45.000,- beschikbaar zal worden gesteld voor de bouw van een nieuw dierenverblijf. In het geitenkamp verblijven zo’n 25 dieren en die zullen straks over een goede en verantwoorde huisve sting gaan beschikken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... ”de Sniep”, zodanig dat er ruimte over l 'f woonbestemming, wordt tegemoet gekomen aan de meeste hier en daar levende bezwaren. Bebouwen van de voetbalvelden wordt nagenoeg door iedereen noodzakelijk gevonden om de dragend gewenste verbinding met bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (ikjnbm] WADDINXVEEN Er wordt over gedacht ten zuiden van het zwembadcomplex - de plek Ij: die straks deel gaat uitmaken van de woonwijk Zuidplas - •5 ruimte vrij te maken voor de ;J; bouw van een gezinsvervangend ;j: tehuis voor enkelvoudig en meervoudig gehandicapten. f Wethouder P. F. J. van Schie •J; (CDA) heeft in de vorige week ;1; gehouden vergadering van de ;j: raadscommissie voor de ruim- telijke ordening en de woning- S bouw gezegd dat een aanvraag daartoe tegemoet kan worden ;i; gezien. Over deze zaak zijn al oriënterende besprekingen ge- voerd. In het tehuis zullen zo’n 25 mensen komen te wonen. xxxxxxxxxxxxxx^^ - Bij het winkelcentrum van 900 vierkante meter wordt 300 vierkan te meter als reserve geprojecteerd. Een bejaardenoord is in Wad dinxveen pas in 1992 nodig, dus zal er in Zuidplas zo’n voorziening niet komen. De kerken denken na over een ge meenschappelijk gebouw met twee kerkzalen en wat nevenruimten. Er komt één sportzaal voor de vier in Zuidplas te bouwen scholen. De Sniepweg zal niet worden ver- de voetbalvelden in het sportpark dubbeld. Er komt een nieuwe weg ter hoogte van het ondergronds blijft voor een parkje en enige aan te leggen zoetwaterkanaal. wordt tegemoet Bussen van Westnederland zullen door Zuidplas gaan rijden. Het bedrijfsterrein aan de IJserman- weg zal wat naar het oosten worden gesitueerd. Op de hoek van de IJser- manweg en de nieuwe "zoetwaterka- WADDINXVEEN De velden van de hockeyclub Waddinxveen en de banen van de afdeling tennis van de christelijke sportvereniging Be Fair zullen voorlopig niet met woningen bebouwd worden. Het complex van de voetbalvereniging Waddinxveen in het sportpark ”de Sniep” zal wél worden bebouwd, maar er blijft meer groen over dan aanvankelijk werd gedacht. Het winkelcentrum in de nieuwe woonwijk Zuidplas zal meer westelijk en iets noorde lijker worden gesitueerd, zodat de nieuwe winkels iets minder ver van de Bomenwijk af zullen komen te staan. steeds heeft beweerd dat er geen Andere nieuwe punten zijn: echte argumenten blijken te bestaan In Zuidplas komt geen die wijzen op de verplaatsingsnood- markt, zaak van het complex, dat in de Rii Zuidplasnota’s minimale aandacht aan de sport is besteed, dat bij ver plaatsing alleen de plek ten noor den van de Piasweg tussen de manege Reigersburgh en de Onderweg accep tabel is, dat de gemeente dient mee te werken aan een oplossing zonder dat de lasten van de hockey ers worden vergroot en dat ondanks alles de vraagtekens en ongerust heid bij de hockeyclub is toegenomen. Met het minder fors bebouwen van Dit zijn de resultaten van het evaluatiegesprek dat in het gemeen tehuis dezer dagen is gehouden over de nieuwe woonwijk Zuidplas, een wijk met 2.000 huizen voor 5.000 mensen tussen de Piasweg en de Beijerincklaan. Aan dit gesprek nam deel burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, de wethouders A. H. van Gent (PvdA), mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) en P. F. J. van Schie (CDA), gemeentesecre taris J. Meuleman, de ’top’ van de ge meentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven A. M. Zwamborn en ing. W. J. Dekkers, de ruimtelijke ordeningsambtenaren P. J. Detmers en E. S. ten Cate en de vertegen woordigers van het stedebouwkundig bureau Stad en Landschap BV uit Rotterdam ir. A. P.M. Franken, ir. V. H. Doelwijt, drs. M. A. J. Ben- jaminsen en ir. P. de Knegt. BESPROKEN De nieuwe uitgangspunten voor Zuid plas zijn vorige week besproken en be commentarieerd in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Daar bleek instem ming te bestaan met het plan om de hockeyvelden en de tennisbanen in het kader van de Zuidplas-activiteiten, onaangeroerd te laten. De toekomst van deze sportaccommodatie, waarover nogal verschillende me ningen bestaan, komt aan de orde bij het uitwerken van de plannen voor het sanerings- en vernieuwingsge- bied Dorpstraat. Dat de hockeyclub Waddinxveen voor lopig in het sportpark ”de Sniep” zal kunnen blijven zitten is koren op de molen van het hockeybestuur, dat naalweg” kan het autobedrijf M. van Velde van de Dorpstraat zich gaan vestigen. (Meer nieuws over de i Zuidplas elders in dit Weekblad Waddinxveen schieiandweg 7 telefoon 01828-3822

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1