1 j de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Gemeente wil karakter TORBAS Agressieve jeugd in oud gemaal? van Brugweg handhaven LUXAFLEX Wellicht nieuwe weg wat noordelijker Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. TWEEDE HOORZITTING OVER WIJK ZllDPLAS Fa. v.d. Linde Heemskerk BV Wim Kruijk is ’’misselijk van ’t gedoe” Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter geld en goede raad in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 i onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu (LidNBMJ Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Dinsdag 6 maart, Anne Frank-centrum, 20.00 uur. WOENSDAG 28 FEBRUARI 1979 34e JAARGANG NR. 1604 Vraag vrijblijvend offerte. aanvaard zal worden. VOOR TELEFOON 01828-2218 van 1 I o EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. sieve jongeren” in Waddinxveen moet er een eigen ruimte komen, een vaste met deze zich buitengesloten voelende ingin ^Wilhelminaplein), kunnen inzet- jeugd opgesteld programma. Dat zijn de conclusies die in een nota van de lei ding en staf van het jeugd- en jongeren centrum De Bonkelaar over de eigen Binnen het gemeentebestuur, zo ver telde ons wethouder A. H. van Gent (PvdA), wordt bekeken of het oude Van Breggen-gemaal aan de Kanaaldijk geschikt is te maken als eigen onderko men voor de vitaal-motorische jonge ren met daarin een eigen gemaakte en verzorgde inrichting. De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven onderzoekt op dit moment de hieraan verbonden kosten, maar verwacht mag worden dat deze niet gering zullen zijn. De door De Bonkelaar gevraagde ei- doeling heeft gelegen - voor het door gaande autoverkeer een nieuwe weg aan te leggen ten noorden van de hui dige Brugweg. Het gaat hier om de ver vanging van het stuk weg tussen de He- negouwerweg en de Winterdijk. Op die manier zou de Brugweg uitsluitend ge bruikt kunnen gaan worden door het langzame verkeer (voetgangers, fietsers en bromfietsers) en door de auto’s van de bewoners en bezoekers, van aan grenzende percelen. In ieder geval ziet er het naar uit dat de Brugweg in de toekomst geen route meer zal zijn voor het doorgaande autoverkeer naar Reeuwijk-Dorp en de Goudse wijk Bloemendaal. Dat bete kent dat de sloot ten zuiden van deze weg met de vele bruggetjes niet ge dempt zal behoeven te worden, terwijl de angst van de bewoners dat de Brug weg na een eventuele reconstructie als Rabobank O Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN Het uit KVP-kring afkomstige CDA-ge- meenteraadslid Wim L. M. Kruijk (43) wil de politiek uit. Na de vorige week woensdagavond ge houden gemeenteraadsvergade ring vertelde hij ons het na deze raadsperiode (1978-1982) welle tjes te vinden. De heer Kruijk maakt sinds 1974 deel uit van de Waddinxveense raad. Overigens zijn er nog andere rede nen die aan zijn besluit ten grond slag liggen. ”Ik word misselijk van al het gedoe”, aldus de heer Kruijk. ’’Maar ik blijf gewoon doorgaan, wat er ook van komt”. Het CDA-raadslid raakte nog vorige week woensdag avond in een heftige discussie ver zeild met burgemeester mr. A. G Smallenbroek, die hij van onfatsoen lijk gedrag en het negeren van be staande regels beschuldigde. Wim Kruijk werd op 17 mei 1935 in Poeldijk (gemeente Monster) gebo ren. Hij is rijksambtenaar (waarne mend hoofd Bureau Belastingen Mi nisterie van Binnenlandse Zaken, Directie Financiën en Binnenlands Bestuur), is getrouwd, heeft 4 kinde ren en woont sinds februari 1971 in Waddinxveen. Zijn interesse buiten de beeldhouw- en schilderkunst. De heer Kruijk zat op het gymnasium in Weert en behaalde de diploma’s Gemeente administratie I en II. een race-baan zou kunnen gaan funge ren ook voorgoed verleden tijd zal zijn. De nieuwe toekomst van de Brugweg en de aan te leggen nieuwe weg zullen worden ingebracht in het nieuwe be stemmingsplan dat voor dit gebied ge maakt moet worden. Dat er in de ge meenteraadsvergadering van vorige week over deze zaak werd gesproken had alles te maken met het feit dat aan de Grontmij NV in De Bilt, welke in stantie in 1977 en 1978 bezig geweest is met het opstellen van een rapport over een alternatief tracé voor een gedeelte van de Brugweg, nog f 8.000,- diende te worden betaald, naast de f 31.000,- die er al voor dit doel waren uitgetrok ken wegens kosten van een voor ontwerp voor de reconstructie van de Brugweg. D’66 raadslid H. P. Barth sprak over deze gang van zaken weinig lovende woorden. Hij stelde vast dat in deze korte raadsperiode al voor de derde maal achteraf geld beschikbaar moet worden gesteld dat B. en W. al hebben uitgegeven. ”Ik vind dat onjuist. Hier is immers geen sprake van een overschrij ding, maar van een aanvullende op dracht aan de Grontmij. Over het be drag daarvoor had de raad eerder gein- politiek gaan uit naar muziek, zang, formeerd moeten worden, omdat deze meerkosten waren te voorzien”. Wet houder P. F. J. van Schie (CDA) moest toegeven hiervan niet terug te hebben. De christen-democraat had gelijk. WADDINXVEEN Voor de ’’agres- gen medewerker moet zich volledig sieve jongeren” in Waddinxveen moet voor deze groep jongeren, ook wel beti- er een eigen ruimte komen, een vaste teld als KW-jeugd (vanwege het rond- medewerker en een in samenwerking hangen bij het monument op het Kon ten. Het betreft hier een zeer arbeidsin tensieve baan. De normen en regels voor het eigen programma zullen sa- men met de betreffende jeugd moeten behuizing voor de in het eigen dorp worden vastgesteld, waardoor dit beter aanwezige ’’vitaal-motorische jonge ren" (een sociologische aanduiding voor agressieve jeugd) worden getrok ken. WADDINXVEEN De mogelijkheid bestaat nog altijd dat de Brug weg zodanig zal worden opgeknapt dat het karakteristieke karakter er van gehandhaafd kan blijven. Dat valt af te leiden uit het antwoord dat wethouder P. F. J. van Schie (CDA) vorige week woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering gaf op een vraag van ing. C. van ’t Hoog (CDA). De wethouder gaf te kennen eerst nog het nodige overleg te wil len voeren met de gemeentelijke stedebouwkundige en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland alvorens aan de gevonden oplossing rucht baarheid te geven. Die gevonden oplossing komt er ken nelijk op neer dat Burgemeester en Wethouders vergevorderd zijn met hun plannen om - zoals dat eerder in de be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1