’n tientje per Waddinxvener 110 i ril Rijksstudie wijst op noodzaak van inwoners) Groot Waddinxveen (60 Behoud notarishuis kost Grootte Waddinxveen steeds druk besproken Ballonnenbal Instuif Inn ’77 Verklaring PvdA-fractie en bestuur Gemeente is aan het rekenen geslagen Wethouder P. F. J. van Schie: 15.000 huizen absurd getal Zuid-Holland Oost hebben we met de zou kunnen over één miljoen gulden zal zijn gemoeid. ”Ik heb wel eens gehoord over 2.000- 3.000, 6.000 of 12.000 huizen bij Wad- land Oost al gezegd, dat als er wo ningbouw ten westen van de Gouwe komt, op zijn minst ook het alter natief van bouw op Waddinxveens Dat vinden we nog steeds. Bouwen in Waddinxveen betekent geen aan- j van het groene gebied bij Moordrecht door Gouda, terwijl de P/Hervormde Kiesvereniging) het voor hemzelf onmogelijk maakte in de nieuwe raad (1978-1982) terug te keren. Verder slikt ”Den Haag” vanuit Wad dinxveen niets voor zoete koek. De hier door iedereen gewilde stichting van een regionaal bedrijfsterrein achter de tuinbouwveiling aan de Bredeweg bijvoorbeeld vond geen gehoor. Zelfs de vestiging van veilinggebonden be drijven moet met zwaar geschut be vochten worden en dan nog gaat het feest niet door, zoals vorig najaar is gebleken. WADDINXVEEN/DEN HAAG/GOUDA Waddinxveen - vanouds het dorp met de vele mogelijkheden - wordt weer genoemd als bouwplaats. Dat gebeurt in een geheime inventarisatienota van de Rijksplanologische dienst (RPD) en de Centrale directie volkshuis vesting (CDV) aan minister jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blok land (CDA) van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In de nota - waarover de kranten van de Sijthoff Pers vorige week donder dag als eersten schreven en die besproken zal worden in de door de minister voorgezeten stuurgroep Zuid-Holland-West - wordt een aantal mogelijkheden opgesomd om het tekort aan huizen op te lossen. phen. Als dat nu ook in Waddinx- veen gaat gebeuren, dan blijft er van polder. meer huizen te bouwen dan steeds no dig werd gevonden. Maar nood breekt wetten, zegt een goed spreekwoord. En dat is waar. Misschien loopt de huisve- stigingstaak van de groeigemeenten in Zuid-Holland Oost (Gouda, Alphen aan den Rijn en Gorinchem) inderdaad zo in het honderd, dat men vanzelf bij Waddinxveen - van oudsher het dorp met de vele mogelijkheden - terecht komt. En bovendien met een gemeentebe stuur dat best groter wil groeien. De ge meenschapsvoorzieningen zijn er dan ook naar. Op ingehouden wijze wordt dan ook in het al eerder genoemde be leidsprogramma gezegd, dat de bereid heid bestaat om bij door rijks- en pro vinciale overheden aan te tonen nood zaak, het bouwen ten behoeve van de regionale huisvesting, met name in de sociale sector, wordt overwogen. Met andere woorden: Bouwen voor de streek ja, mits rijk en provincie daarom vragen en als het eventjes kan met name in de sociale sector. bouwde vorig jaar bijvoorbeeld maar 350 huizen”. Vraagtekens zet wethouder Van Schie achter het getal van 15.000 wonin gen in de Zuidplaspolder. ”Dat is een 180 huizen per jaar binnen de gemeen tegrenzen neergezet mogen worden. Soms krijgt je zelfs het gevoel dat Wad dinxveen onder ’’curatele” van de pro vincie staat. Maar misschien komt dat ook omdat in het eigen ontwerp- structuurplan Waddinxveen - waaraan al jarenlang wordt gewerkt en waarin al meer dan een kwart miljoen gulden is gestopt - zwart op wit de wil van de be volking is vastgelegd dat er in het ko mende decennium alleen wordt ge bouwd voor de eigen bevolking. Daarbij komt dat in het beleidspro gramma voor de raadsperiode 1978- 1982 door CDA, PvdA en WD is ge schreven dat men zich zal houden aan de in het streekplan Zuid-Holland Oost toegewezen taak. Maar zit de deur naar een mogelijke grotere gemeente nu helemaal op slot? Ja, dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval zal het provinciaal bestuur van Zuid-Holland zich wel tienmaal beden ken, alvorens naar Waddinxveen te stappen met het verzoek hier toch maar deel Heide Hemminga, Theo den Boon en Frans Bos. Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door burge meester mr. A. G. Smallenbroek, wet houder A. H. van Gent (PvdA), en de chef van het bureau ruimtelijke orde ning P. J. Detmers. Van deze bespre king bestaan twee verslagen. De ge meente heeft namelijk een eigen bespre- kingsverslag gemaakt, mede omdat het verslag van de werkgroep op onderde len niet juist zou zijn. Geen twijfel bestaat over het karakteri- steieke karakter van het oude notaris huis, al wordt de architectonische dan wel monumentale waarde door burge meester mr. Smallenbroek niet hoog aangeslagen. Volgens de werkgroep ’’Red het oude notarishuis” kan het te restaureren pand gebruikt gaan worden als museum, tentoonstellings- en mu- ziekuitvoeringsruimte. Daarnaast zijn nog een aantal andere sociale- en cultu rele bestemmingen mogelijk. Het heeft de voorkeur het betreffende pand in handen van de gemeenschap (ge meente) te houden. Mocht de bevol king het oude notarispand willen be houden dan zal de gemeente vanuit een oogpunt van democratisch verantwoor delijkheidsgevoel daaraan willen mee werken. Voor de nieuwe bouwlokaties zien de RPD (die te maken heeft met de Verstedelijkingsnota, welke het Groene Hart van Holland wil behouden) en de Centrale directie volkshuisvesting (die 'hoe dan ook wil dat de bouw- produktie wordt gehaald) mogelijkhe den in de Zuidplaspolder bij Wad dinxveen (waar 15.000 huizen gebouwd zouden kunnen worden) en een nog niet nader aangeduid gebied bij Lei den. Een groot Waddinxveen (60.000 inwoners) is nodig omdat de trek van uit de randstad naar andere provin cies sterk is teruggelopen, de wo- ningbouwproduktie achterloopt en omdat de groeigemeenten het niet aan blijken te kunnen. Zo worden de huizenhoge problemen van Gouda bij na dagelijks in de kranten beschre ven. Een aantal gemeenten in de stadsge westen Den Haag en Leiden zien zich in hun groei ernstig beperkt door de streekplannen van de provincie voor Zuid-Holland-West en de Centrale di rectie volkshuisvesting doorkruisen in hun adviezen die streekplannen en vestigen er bij voorbaat de aandacht op dat de gemeenten Voorhout, Voor schoten en Leiderdorp de stagnatie bij de woningbouw in het gewest Lei den zouden kunnen opvangen. De opstellers van de nota constateren dat er geharrewar bestaat tussen pro vincie en rijk over de vraag in welke richting Zoetermeer moet worden uit gebreid. Zoetermeer wil naar het noorden, terwijl de provincie daaren tegen het zuiden van de stad als ge wenste bouwlocatie ziet. Er wordt overigens in het overleg tussen rijk, provincie en Zoetermeer steeds meer rekening mee gehouden dat, wil men de bevolking uit de Haagse stadsver nieuwingsgebieden op kunnen vangen, er zowel noord- als zuidwaarts van Zoetermeer gebouwd zal moeten worden. Ambtenaren hebben echter hun oog op Waddinxveen laten val- het voor mogelijk dat er bokkespron- het Groene Hart van Holland niet i nu veel meer over. Het ideaal van velen, de minister met zijn bouwproduktie een open middengebied, wordt dan met j_ -1- I--. - ÏJ- -- -1-- de als raad voor voldongen feiten te zullen worden gesteld. De heer H. P. Barth (D’66) kon zich niet voorstel len dat ambtenaren het getal 15.000 WADDINXVEEN Het ballonnen bal van ciëteit Instuif Inn ’77 wordt, zoals aan- gekondigd, zaterdagavond 10 maart in het Anne Frank-centrum gehouden. Muzikale medewerking aan dit dans- Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland laten bovendien geen gelegen heid voorbij gaan om Waddinxveen, soms wat hardhandig, te wijzen op de zeer beperkte huisvestingstaak die het heeft. Daarom is de gemeentelijke brie venschrijverij in 1977 over het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost als een nachtkaars uitgegaan, zij het met achterlating van de nodige spo ren. Zoals iedereen weet liepen in de Waddinxveense gemeenteraad de di scussies op een gegeven moment zo hoog op dat wethouder H. Huizer (SG- en het CDA gezegd dat - gezien de financiële gevolgen van het behoud van het dit voorjaar leegkomende oude no tarishuis - aan een handtekeningenactie zonder meer geen waarde zal worden toegekend. B. en W. hebben de werk groep ’’Red het notarishuis” het ver zoek gedaan over de door de groep aan de bevolking te verstrekken informatie eerst nog met het college te overleggen, opdat de Waddinxveners zonneklaar duidelijk zal worden welke lasten de gemeenschap zal moeten opbrengen om het oude notarishuis te behouden en te blijven exploiteren. Hierbij zou het gaan om ruim f 200.000,- per jaar. Over het behoud van het oude notaris huis heeft de werkgroep al op 20 de cember van het vorig jaar een gesprek gehad met de gemeente. Namens de werkgroep namen toen aan het gesprek WADDINXVEEN Enkele uren nadat er in de kranten van de Sijthoff Pers (Haagsche Cour ant, Het Binnenhof, Leidse Cour ant, Rotterdamsch Nieuwsblad, Goudsche Courant, Economisch Dagblad) melding was gemaakt van de ’’bouwlokatie Wad dinxveen” kwam de fractie van de Partij van de Arbeid en het be stuur van plaatselijke afdeling van deze partij al met een verklaring van de volgende inhoud: ”De leden van de fraktie van de PvdA Waddinxveen en het be stuur van de PvdA Waddinxveen hebben met verontrusting kennis genomen van de recente persbe richten met name in de Goudsche Courant van 1 maart jl. waarin mededeling wordt gedaan van een geheime nota vervaardigd on der verantwoordelijkheid van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de CDA- er Beelaerts van Blokland over de toekomst van de woningbouw in Zuid-Holland Oost en Zuid- Holland West. Met name de daarin genoemde groei van Waddinxveen tot een gemeente van 60.000 inwoners wordt als een absurditeit ervaren. De fraktie en het bestuur van de PvdA wijzen met nadruk op de in houd van de Verstedelijkingsnota en het in 1978, na een uitgebreide inspraakprocedure vastgestelde Streekplan Zuid-Holland Oost, waarin aan Waddinxveen een taak is toebedeeld voor de op vang van de groei van de eigen bevolking. De fraktie en het bestuur van de PvdA menen, dat dit weer het zo veelste bewijs is van de huidige onmacht van het CDA-WD ka binet om tot een visie te komen over het te voeren stadsvernieu- wings - woningbouw - en ruimte lijke ordeningsbeleid. Met nadruk wordt verwezen naar de inhoud van het gezamenlijk beleidsprogramma van CDA- VVD-PvdA, voor de raadsperiode 1978-1982 en het verkiezingspro- i gramma van de PvdA. De fraktie en het bestuur van de PvdA wijzen erop dat de huidige i duscussie over het bestemmingsp- i lan ’’Zuidplas” uitsluitend gezien i mag worden tegen de achter- grond van en in overeenstemming 1 met het in 1978 aanvaarde streekplan Zuid-Holland Oost. Deze verklaring is o.m. ter kennis gebracht van de verantwoorde lijke minister, het provinciale be- stuur, de gemeenteraad van Wad- dinxveen, het overlegorgaan Midden-Holland en de regionale pers”. WADDINXVEEN Zolang er in Waddinxveen met nu ruim 21.000 in woners wordt gebouwd, beginnende bij de stormachtige ontwikkeling van Waddinxveen in de jaren zestig, wordt er'druk gespeculeerd over de grootte van dit Gouwedorp. Zo werd bijvoor beeld in 1964 gedacht dat Wad dinxveen in 1980 25.000 inwoners zou tellen, terwijl wat jaren later de 40.000 ingezetenen om de hoek kwamen kij ken bij de discussie over de omvang van het winkelcentrum ”de Passage”. De grootte van dit hoofdwinkelcen trum werd in 1974 uiteindelijk geba seerd op een bevolkingsgroei leidend tot 20.000 inwoners in 1975 en op lopend tot 25.000 inwoners in 1995, het geen overeenkomt met de huidige offi ciële verwachtingen. Als het er op aankomt hebben de ho gere overheden (rijk en provincie) steeds een eventuele sterke groei van Waddinxveen afgeremd en voorkomen. Laten we wat dit betreft de feiten eens op een rijtje zetten: In het 1 jaar geleden door de provinciale staten van Zuid-Holland vastgestelde streekplan Zuid-Holland Oost heeft Waddinxveen enkel en alleen de taak gekregen huizen te bouwen voor de ei gen bevolkingsaanwas en voor de economisch- en sociaal aan de ge meente gebondenen. Een ’’tertiaire” taak die in 1990 leidt tot 23.247 inwo ners in 8.016 huizen. Dat is een gemid delde woningbezetting van 2,90. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 ningenactie de gemeenschap duidelijk voorgeschoteld moet krijgen, welke lasten zullen moeten worden opgebracht om het oude notarishuis van de sloop te redden en op te knappen. Eind vorig jaar rekende de gemeente de werkgroep al voor dat met het weer in oude staat terug brengen van het Van alles en nog wat wordt vervolgens geprobeerd om jaarlijks in Wad dinxveen geen 145 huizen te mogen bouwen (zoals de afspraak in het streekplan luidt), maar zo’n 225 om aan de vraag te kunnen voldoen. De com puter verricht overwerk om de nood zaak daarvan cijfermatig te kunnen on derbouwen. Maar het lukt niet. Aan het Raadhuisplein mag men blij zijn als er voorlopig bij wijze van compromis WADDINXVEEN Het behoud van het uit 1859 stammende oude no tarishuis aan de Kerkweg-Oost 165 gaat de Waddinxveners jaarlijks tien gulden per persoon kosten. Dit geld kan van de bevolking worden ver kregen door verhoging van de^belastingen, bijvoorbeeld de onroerend goedbelastingen. Burgemeester1 en Wethouders - van wie de raming van een tientje per inwoner afkomstig is - hebben de werkgroep ’’Red het len dat een deel van de groeitaak notarishuis” er schriftelijk op gewezen dat bij een eventuele handteke- van Zoetermeer zou kunnen over nemen. WADDINXVEENSE REACTIE In een eerste reactie in de raads commissie voor de financiën van vo rige week donderdagmiddag zei wet houder P. F. J. van Schie (CDA) het pand aan de Kerkweg-Oost uiteindelijk ambtelijke rapport niet te kennen, één miljoen gulden zal zijn gemoeid. ’’Maar ik heb er geen studie voor no dig om vast te stellen dat het in de Vanuit gemeentelijk financieel oogpunt streek misloopt met de woningbouw, gezien wordt dat een onverantwoorde Als er ruzie is over bouwplaatsen uitgave gevonden. In de genoemde één miljoen gulden zitten ook de kosten van de aankoop van het oude notaris huis in 1966 voor f 160.000,- en het in de loop der jaren uitgevoerde onder houd tot in totaal het bedrag van Dat betekent dat de Raad en college van B. en W. be- herstel- en restauratiekosten in feite twijfelen bij voortduring de provin- neerkomen op een bedrag tussen de zes ciale aanpak van de woningnood in en zeven ton. Zuid-Holland waar het met de ruimte VERZOEK passen en meten is en waar de wo- ningproduktie niet hoog is. Gouda In de gemeenteraad hebben ook D’66 hadden gezet. Maar voordat het alle- Zuidhollands gedeputeerde maal zover is zal de gemeenteraad er aan te pas moeten komen en zullen provinciale staten het streekplan 15.000 woningen - in welke periode Zuid-Holland Oost moeten gaan wij- dan ook - gebouwd zullen worden, zigen. Zeker is in ieder geval dat Wad dinxveens nieuwe woonwijk Zuidplas dinxveen. Wat betreft het streekplan zo wordt opgezet dat nieuwe ontwik- Zuid-Holland Oost hebben we met de exorbitant hoog aantal. Daarvoor is kelingen niet worden afgesloten. Van minister van Volkshuisvesting en Ruim- zó’n 500 hectare woningbouwgrond no- - dig, zodat er over het Noordeinde ge bouwd zal moeten worden. Denkt u zich eens in: acht Zuidplassen, want u weet dat we achter het sportpark ”de Sniep” in de jaren tachtig tegen de 2.000 woningen gaan neerzetten, r veen zal dan de nodige jaren Zoe- j ben ik overigens met de opmerking in de Goudsche Courant gaat steken. Het gaat ons om de op lossing van de regionale huisves tingsproblematiek. En die is niet ge ring”. BOKKESPRONGEN In de raadscommissie voor de finan ciën hield de heer J. B. Borger (VVD) streek misloopt met de woningbouw, gezien wordt dat een onverantwoorde de Waddinxveense dansso- duurt alles lang en komt er niets van. De vraag is natuurlijk of de grote nood in Zuid-Holland West in Wad dinxveen kan worden opgelost. In de streek zullen we ons samen over de feest verieênthêt’uitstekende allround gerezen problemen moeten buigen, ƒ313.000. dansorkest ’’Mustang” uit Laren N.H. De avond vangt aan om 20.00 uur. Toe gangsbewijzen kunnen telefonisch wor den besteld op donderdagavond 8 maart tussen 19.00 en 21.00 uur, tel. 7488. gen gemaakt zullen gaan worden in de knel komt te zitten. Hij vrees- één pennestreek ongedaan gemaakt. Voor een echte stedebouwkundige vi sie is er dan geen plaats meer. Die visie zou dan worden vervangen door bouwen vanuit een panieksituatie, het huizen voor Waddinxveen op papier leggen van een noodverband”. J; drs j Borgman (PvdA) houdt het voor on mogelijk dat er in de Zuidplaspolder wordt opgezet dat nieuwe ontwik- de mogelijkheden in de Gouwedorp telijke Ordening alleen gesproken over zijn velen overtuigd, al blijft de po- de ontwikkeling van Gouda. Volgens litiek (regionaal en landelijk gezien) mijn informatie zou Waddinxveen nog het hoofd nog van de ’’bouwplaats maar als ’’mogelijke bouwlokatie” Waddinxveen” afwenden. Zei de worden aangeduid”. Goudse WD-fractievoorzitter en sta- Gelukkig met de bouwplaats Wad- tenlid J. van Dijk niet laatst: ”Er zijn dinxveen is Moordrechts burgemeester En in welke tijd allemaal? Waddinx- kapers op de kust. Burgemeester Smal- R. J. G. Bandell. ’’Moordrecht heeft j |enbroek van Waddinxveen is realist, bij het ontwerpstreekplan Zuid-Hol- termeertje moeten spelen. Zeer on- die zijn eigen plannen al klaar heeft”? gelukkig ben ik overigens met de oTRFI?kpr4rTIF<; opmerking in de Goudsche Courant si KtttvKtAc iit» dat Waddinxveen Gouda naar de kroon Op het plan-Groot Waddinxveen is in deze dagen ook vanuit de streek ge- grondgebied moet worden onderzocht, reageerd. Gouda’s burgemeester Chr. r* J van Hofwegen twijfelt sterk aan de i ambtelijke visie. ”Er is al een ste- tasting delijke ontwikkeling van Capelle en van I* Nieuwerkerk, van Zoetermeer en Al- bouwsnelheid gunstig wordt beinvloed phen. Als dat nu ook in Waddinx- door de grondslag van de Zuidplas-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 11