Rotterdamse jazzformatie in De Bonkelaar 1 i Boek een onvergetelijke k Indonesiëreis. wilifii I 0 x Kroon wijst plan Vondelwijk af Nieuwe statuten van St Victor zijn meer open PLEZIERIGE MUZIKALE REIS MET FLAIRCK il Elckerlyc in De Bonkelaar Zelfde reden als Brugweg H Flairck weer Einde aan beslotenheid rk-scholen Bt f "-11 S w» 5 3 I I I I B Geniet van de grootse natuur en de W boeiende cultuur van dit prachtige f land. Ervaar de STILLE KRACHT van ik Indonesië, in vele facetten, 't Zal een ■k reis worden die II Uw hele leven bij zal blijven. Wij maken ’m voor U in orde. - tWr - in I >p KnnkplAAr Eickeriyc”. verkrijgen vanwege een zeer kleine re- het Weekblad voor Waddinxveen en de Oranjewijk (1965). >♦4 i. gen, als het kunstgebit thuis ligt, kun je niet anders dan mompelen als een tandeloze. *1 1 ^JFREIS- EN PASSAGEBURO'S met veel succes optredend injiet jeugd- en j 7 komt woensdagavond 6 juni terug naar Waddinxveen voor een optreden. De Haagse jongelui, waarvan dit wee keinde bekend werd dat ze van de Con- amus de Zilveren Harp uitgereikt zul- ieder team van leerkrachten van de drie lagere scholen (St. Jozefschool, St. Paulusschool, Mgr. Bekkersschool) met bijbehorende kleuterschool (Klein Duimpje, Prinses Beatrix, Prins Wil- lem-Alexander) kan één leerkracht plaatsnemen in het stichtingsbestuur. Van iedere oudercommissie bij ge noemde scholen kan één lid worden afgevaardigd naar het stichtingsbe stuur. De band met de rooms-katho- lieke parochie St. Victor wordt vast gelegd door de mogelijkheid, dat ie mand van of namens het bestuur van deze kerkgemeenschap in het bestuur van de stichting zitting kan nemen. WIJKSCHOLEN De diepere religiositeit komt echter na uwelijks naar voren. Op de lijst van spe lers komen geen bekende namen voor. De film wordt gedragen door het ent housiasme van amateurs. Bij Stelling behoeven ze geen schijnwereld te spe len, ze ondergaan een realiteit. Als het WADDINXVEEN Op uitnodiging van de werkgroep Jazz geeft de for matie Nieuwe Rotterdamse Kliek op zaterdagavond 10 maart om negen uur een concert in het jeugd- en vrijetjdscentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof. De toegangsprijs bedraagt zeven gulden, CJP-houders vijf gulden. groep Fungus en met Ferdinand Po- vel en Leo Oostrom. Eric Ball: (gitaar) Een gitarist die niet terugdeinst voor een gemoduleerd accoorden schema, en speelt o.a. in de Group. Pieter de Bruyn: (piana) Heeft voorheen veel in de popmuziek gewerkt en speelt momenteel in de Latijns-Amerikaanse groep ”Faco”, en in een ensemble o.l.v. Frans Eisen. Willem Kleinjan: (bas) Deze bassist musiceert evenals Pieter de Bruyn in de Latijns-Amerikaanse groep ”Faco”, en begeleidt het en semble van wederom Frans Eisen. Henk Scheepstra: (slagwerk) Henk is sinds twee jaar afgestu deerd aan het conservatorium te Rot terdam, en heeft onlangs nog gespeeld in het Barend Petersen Quintet. Tevens kantoren te GOUDA,DEN HAAG, ZEIST en ZOETERMEER afspraken betreffende het geestelijk wel en wee op beide scholen zijn vast gelegd. WADDINXVEEN Op initiatief van de werkgroep De Spintol draait morge navond (donderdag 8 maart) om kwart over negen in het jeugd- en vrijetijd scentrum De Bonkelaar de film Elcker lyc. De toegangsprijs bedraagt vijf gul den. CJP-ers en houder van Pas-65 zijn 3,50 kwijt. Iedereen is op vlucht voor de waarheid en voor de dood in zijn volle vermon- ningen. Bij het zoeken naar zijn identi teit valt hij steeds door de mand, zoals de Zot, zijn tegenspeler, hem als in een spiegel laat zien. Dit is de inhoud van het Nederlands middeleeuwse drama sll --T‘: M s-x i S.-XXV- WADDINXVEEN In nog geen jaar tijd heeft opnieuw de Kroon goedkeuring onthouden aan een Waddinxveens bestemmingsplan. Werd midden vorig jaar geen goedkeuring verkregen voor het bestem mingsplan Brugweg, ditmaal is het bestemmingsplan Vondelwijk ’75 het slachtoffer. Beide bestemmingsplannen konden in op levensbeschouwelijke grondslag én begeleiding en stimulering van de gods dienstige en levensbeschouwelijke Het idee om de pas ontdekte swin- vorming van de kinderen. Een aantal gende jazzformatie samen te stellen is ontstaan, enerzijds vanuit het conser vatorium, anderzijds vanuit de ses sions in de Jazzbunker te Rotterdam. Door de gelijke achtergrond van hun conservatoriumopleiding en jazz-erva- ring en interesse werd een goede ba sis gelegd om hun ideeën te kunnen verwezenlijken. De stijl die deze groep ten gehore brengt is niet on der één bepaalde noemer te vangen, daar het publiek voor zichzelf hier over een mening kan of mag vormen. Deze formatie bestaat uit: Jan de Ligt: (alt- en tenorsax) Deze jonge saxofonist speelt o.a. in een ensemble o.l.v. Frans Eisen en in het Rijnmonds Saxofoonkwartet. Ook heeft hij nauw samengewerkt met de WADDINXVEEN In een overvol en behoorlijk warm jeugd- en jongeren centrum De Bonkelaar concerteerde zondag voor een week twee en een half uur - inclusief een Keltisch wiege liedje als toegift - de muziekformatie Flairck. Aan de Beukenhof viel er al die tijd te genieten van een muzikale reis door de Balkan en Ierland ver mengd met vleugjes klassiek repertoire en veel humor van de ’’reisleiders”. De Iers klinkende naam Flairck is een sa mentrekking van de woorden vlerk, wat in plat Nederlands ’’hand” bete kent, en flair waarmee de manier van presenteren wordt aangeduid. Beide elementen waren dan ook ruimschoots aanwezig. Voor het handwerk zorgden: Eric Visser (op sitar, 12- en 6-snarige gi taar) van wiens hand de meeste compo sities afkomstig zijn en Peter Weekers, duetten of adembenemende solo’s. Dat die eveneens componeert en die zeer gold zeker voor Peter Weekers, die aan zijn pan- en dwarsfluit de meest sub tiele en vreemde geluiden wist te ont lokken. Vocaal viel er ook te genieten werkelijk erg stinkt, moet je wel wal- wanneer namelijk de instrumenten werden gestemd of een nummer werd ter inzage lagen zijn niet gelijktijdig doorgevoerd het creëren van de moge- j- lijkheid tot het uitbreiden van eenge- zinshuizen aan de achterzijde, zuTks over de volle achtergevelbreedte en i net rseaenanos miaueieeuwse urarna Toneeluitvoeringen van dit drama wer- WADDINXVEEN De muziekgroep den gekenmerkt door een sobere regie. Flairck, zondagmiddag voor een week J°s Stelling greep de mogelijkheden die .2 2- de film biedt: hij maakte er een krui- vrijetijdscentrum De Bonkelaar, ser,d gebeuren van. De oude binnen- - stad van Gent met de Sint Baaf Abdy zijn de plaatsen waar zich veel van het gebeuren afspeelt. Het beeld wat hij van de middeleeuwen schept doet ge- ^„,w.loofwaardig aan met het bijgeloof, de len krijgen, treden dan weer op in De bloedigheid en de wreedheid. Bonkelaar. handig de piccolo, dwars-, bamboe- en panfluit bespeelt. Voorts Sylvia Hout zager violiste en harpiste, die in het programma als volgt wordt aangekon- digd: ’’Haar naam doet reeds enige mu zikaliteit vermoeden. Een vermoeden aangekondigd. dat wordt omgezet in zekerheid als zij - de strijkstok ter hand en de viool onder de kin neemt.” Tot slot Hans Visser op 12-snarige gitaar en akoestische basgi taar. Van dit laatste instrument, afge leid van de Mexicaanse guitarron, zijn slechts drie exemplaren in Nederland te vinden. Het muzikale concept van Flairck is af komstig van Eric: "Ik heb een tijd in Ierland en de Balkan gezeten en al ja- ren liep ik met dit idee rond. Vorig jaar mei hadden we, na een jaar repeteren, ons eerste optreden. In augustus werd al onze eerste elpee ’’Variaties op een dame” opgenomen en sindsdien is het hard gegaan”. De reizen van Eric en de achtergrond van de groepsleden (drie volgen een conservatoriumopleiding) zijn goed in de muziek van Flairck terug te vinden. Het is een mengeling van ritmes uit de Balkanmuziek, van principes uit Kelti sche volksmuziek waarin een langzame melodie de boventoon voert en van de structuur, die afkomstig is uit de klas- sieke muziek. Te zamen met improvisa- ties levert dat een gevarieerd resultaat op waarin een scala aan stemmingen te - i beluisteren valt: van zoet-poëtisch tot fel-agressief. Dit alles werd zonder gjjjj elektronische versterking uitgevoerd. De gitaristen spelen zowel solopartijen als basismelodieën, die door de violiste en fluitist worden benut voor grappige I— De tot de stichting behorende St. Jo zefschool en de kleuterschool Klein Duimpje worden officieel en statu tair ”de wijkscholen St. Jozef en Klein Duimpje”. In de statuten is vast gelegd, dat deze beide scholen ook openstaan voor niet rooms-katholieke kinderen. Al deze kinderen, dus zowel de rooms-katholieke als de niet rooms katholieke, zullen een godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming krij gen, rekening houdend met de gods dienst en levensbeschouwing van de ouders en die kinderen. Statutair wordt vereist, dat er een ’’commissie levensbeschouwing” aan wezig moet zijn; vermeldt is, wie daar in zitting hebben en welke haar taak is, n.L: Contacten onderhouden met - X V 1 i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 WADDINXVEEN De Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Vic tor heeft nieuwe statuten. Met het notarieel vastleggen hiervan en de ondertekening door het bestuur is een punt gezet achter een periode van lange discussie over de steeds maar weer gewijzigde statuten, maar met als resultaat' dat het dikwijls autoritaire karakter van stich tingen door de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor is opengebroken, terwijl ook aan het besloten karakter van de rooms- katholieke scholen in Waddinxveen een einde is gekomen. Uit de nieuwe St. Victorstatuten de democratiserings-tendens, die van- spreekt een duidelijke vormgeving aan daag de dag bij iedereen leeft. Van Beide bestemmingsplannen konden in Het plan Vondelwijk ’75, dat op 15 hoogste instantie geen goedkeuring maart 1976 gelijk met het plan Oranje- 1’ wijk’75 door de raad werd vastgesteld, den: de gebruikelijke advertenties in is er evenmin zonder slag of stoot geko- het Weekblad voor Waddinxveen en de men. Dat had alles te maken met het Nederlandse Staatscourant dat de plan- feit dat als voornaamste wijziging werd kerkgenootschappen en verenigingen nen 1 v verschenen. De rechtszekerheid van de burgers zou hierdoor zijn aangetast. Het plan Brugweg, dat destijds al be hoorlijk wat stof deed opwaaien en bez- met een diepte van maximaal 2,75 me- waren opleverde tegen de voorgeno- ter. Over deze zaak ontving het ge- men demping van de Brugwegsloot, de meentebestuur van 96 Waddinxveners bouw van zes bungalows langs deze bezwaren, terwijl er 93 een adhesiebe- weg en het neerzetten van een flatge- tuiging stuurden, bouw op de hoek met de Kromme Esse, Nu beide bestemmingsplannen niet de werd door de raad vastgesteld op 1 no- vereiste goedkeuring hebben verkregen vember 1973. Sindsdien is er in die gelden de oude plannen, die dringend buurt al zoveel veranderd dat alleen al aan vernieuwing toewaren. Voor de om die reden aan het Raadhuisplein Brugweg is dat het bestemmingsplan het inzicht was gegroeid dat er be- Plan in hoofdzaak (1954) en voor de hoefte was aan een nieuw bestemming- Oranjewijk is dat het uitbreidingsplan splan. Oranjewijk (1965).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13