Uitblijven gesprek een schande 99 99 ziekenauto? H. P. Barth wil andere bestuursvorm muziekschool GEEN GELD VOOR DE GEREFORMEERDE SCHOOL Gordijnen op school tegen inkijk Waar blijft j Twee leden van SGP/HKV/GPV tegen subsidie korfbal/badminton Forum op PSP-avond: Alternatieven nemen ze je kwalijk Brugcentrum: Gemeente geeft ons geen wezenlijke inspraak lïTTi o r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 u M werkt. Er ligt altijd al een plan van s i zal dan op grond van het gemiddeld aantal niet gecombineerd kunnen wor- voor komen. Voorts zijn de in de hal aan- aan i toe, omdat ze Ï3 jaar oud zijn. parallellen werden getrokken tussen het stuk en het Brugcentrum. De to- teraadsleden H. P. Barth (D’66), drs. D. Lont (PvdA), D. Uitbeijerse (SGP/ HKV/GPV) en Ch. A. A. Wijnen (PvdA). meente verdedigt min of meer vast staande plannen. Er wordt van bo venaf beslist. Het meepraten is een soort pleister op de wonde. Uit al les blijkt dat B. en W. niet echt op WADDINXVEEN In de gemeente raad heeft de heer H. P. Barth (D’66) er voor gepleit de bestuursvorm van de Stichting Streekmuziekschool Wad- dinxveen te veranderen. Hij deed dit naar aanleiding van het goedgekeurde voorstel om het eventueel in de reke ning 1978/1979 voorkomende tekort van ongeveer f 29.000,te dekken door een greep te doen in het reser- vepotje van de muziekschool. WADDINXVEEN Het Comité Coördinatie Belangen Brugcentrum Waddinxveen (CCBBW) is er hevig over gebelgd nog steeds niet voor een gesprek op het gemeentehuis te zijn uitgenodigd. Om dit onder houd is zeven weken geleden al verzocht, maar Burgemeester en Wet houders hebben het belangencomité vorige week doodleuk geschreven dat eerste gesprek pas te willen hebben ’’zodra daartoe aanleiding bestaat”. centrum Waddinxveen en bewoner van het Brugcentrum. aan het woord kwamen na de opvoering CCBBW-lid en middenstander Gijs van het eigentijdse toneelstuk ’’Wonen Krayesteyn stelde ook dat er van ech- worden. In de klassen 1 tot en met 6 zit ten respectievelijk 17, 16, 16, 3, 13 en 10 leerlingen. ”Nu het schoolbestuur voor het cur susjaar 1979/1980 geen vergoeding voor een vierde leerkracht is toegekend is er geen enkele reden voor het scheppen van een precedent door het verlenen van de gevraagde financiële medewer king voor de inrichting van een vierde nen had het ook over van bovenaf bedachte plannen door dure stede- bouwkundige bureaus. ”Die verdedi- een begrijpelijke zaak, want er is een stuk prestige mee gemoeid. Maar het is wel de zaak omdraaien. Typerend is ook dat niemand van het gemeentebestuur deel uitmaakt van dit forum. Ze hebben angst voor ech te inspraak en open overleg. Formeel houdt men de zaak af door te zeg- ook geen dubbele bodem”, verduide lijkte de democraat, terwijl de heer Kruijk (CDA) er nog maar eens op wees dat de gemeentelijke vertegen woordigers juist in het stichtingsbe stuur zitting hebben vanwege het fi nanciële beheer. De democraat is er voorstander van het stichtingsbestuur te ontlasten van de verantwoordelijkheid voor de finan ciën, waarmee men steeds moeilijk heden heeft. Ook nu moest er immers weer een nieuwe begroting worden op gesteld na de nodige vragen en op merkingen van het Waddinxveense ge meentebestuur. Dat er nu sprake is van een stichtingsbestuur noemde de heer Barth historisch verklaarbaar. Eerst was er volgens hem sprake van een partikuliere school, die door goed willende Waddinxveners vervolgens werd omgezet in een stichting. BESTUURSCOMMISSIE Het D’66-raadslid meende dat het huidige stichtingsbestuur wel is gemo tiveerd om het muziekonderwijs hier te houden, maar dat het de vraag is of ze het financiële beheer ervan wil len hebben. Hij pleitte dan ook de in houdelijke; verantwoordelijkheid voor de streekmuziekschool in de toekomst over te dragen aan een gemeentelijke bestuurscommissie. ”Dat is geen mo tie van wantrouwen of onvermogen tegen het huidige bestuur”, verdui delijkte de heer Barth zijn woorden, die door de heer W. L. M. Kruijk (CDA) werden opgevat als een bele diging van de gemeentelijke verte genwoordigers in het stichtingsbestuur van de muziekscholen, wethouder A. H. van Gent (PvdA) en C. Dijkshoorn (CDA). :i WADDINXVEEN Hoewel De Bonkelaar vorige week donderdaga- vond tijdens de toneel- en discus- ;j ;1; sieavond "Wonen of wijken" goed was gevuld moesten een aantal l| 3 Waddinxveense bejaarden het laten j afweten. In een brief aan forum- voorzitter Hans van Borselen schre- :j ven ze daarom het volgende: Ij: Mijnheer, I Wij als bejaarden wensen u met de avond in De Bonkelaar veel succes, j Laat in geen geval het Brugcentrum f verdwijnen. Een nieuw winkelcen- ;j; trum in Zuidplas is wel mooi, maar voor ons bejaarden ligt alles al zo- Ij: ver weg. Waarom geen gezellig win- 3 kelcentrum gemaakt, zoals in Alp- 3 hen aan den Rijn of in Gouda. Bur- ;J; gemeester Van der Hooft noemde f;; Waddinxveen de parel aan de ff Gouwe. We merken er niet veel van. I 3 Deze burgemeester wil het zeker ff anders. Maar vergeet één ding niet: ;f Straks stapt hij op en zit Wad- f;: dinxveen met de strop. Het gehele ff dorp wordt uit elkaar getrokken. f Vecht alstublieft voor een gezellige ff kern in ons mooie dorp. We hebben ;f ook nog geen ziekenauto. Schande! ff Veel succes! ff Een aanta bejaarden van Waddinxveen. ”Een schandelijke zaak”, riep comi- télid/bewoner Leo Vos vorige week donderdagavond in het jeugd- en vrije tijdscentrum De Bonkelaar. Hij zat daar in het forum van de door de PSP Waddinxveen georganiseerde toneel- en discussieavond ’’Wonen of wijken”. "Terwijl het CCBBW de gemeente dringend had gevraagd om een gesprek worden we nu afgescheept met een brief waarin staat: Als we jullie nodig WADDINXVEEN Op de vorige week donderdagavond in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar door de PSP Waddinxveen georganiseerde toneel- en discussieavond ’’Wonen of wijken” viel wei nig goeds te horen over het Waddinxveense gemeentebestuur met be trekking tot de plannen voor het Brugcentrum-gebied. Hoofdverwijt was dat men aan het Raadhuisplein niet echt bereid is de bevolking wezenlijke inspraak te geven over de toekomst van hun eigen buurt, WADDINXVEEN Het zit er dik in dat de Gereformeerde School (Staringlaan) van de gemeente geen f 2.734,67 krijgt voor de eerste inrichting (meubilair en hulpmiddelen) van een vierde lokaal. De meningen over deze door de ’’Vereniging tot stichting en instand houding van scholen voor onderwijs naar de leer van de Gerefor meerde Kerken in Nederland” gevraagde financiële steun lopen na melijk zeer sterk uiteen. Zo zijn Burgemeester en Wethouders tegen, evenals de raadscommissie voor de financiën, maar houdt de raads commissie voor de onderwijszaken er wel een positief standpunt op na. On- hebben roepen we jullie wel. Dat is na tuurlijk de omgekeerde wereld”, vulde het andere forumlid - tevens lid van het CCBBW namens de Brugwinkeliers - Gijs Krayesteyn aan. Vanuit de aardig gevulde zaal van De Bonkelaar bevestigde comitévoorzit- ter/zaadhandeldirecteur Evert Jan van Beek jr. dat het CCBBW het col lege al tien dagen na de oprichting op woensdag 10 januari dringend had ver- WADDINXVEEN De gemeente raadsleden zijn er mee akkoord gegaan de afdelingen badminton en korfbal van de multisportvereniging TOOS te subsidiëren. Over het verstrekken van deze gemeentelijke financiële steun werd verder met geen woord gespro ken. Alleen de SGP/HKV/GPV- raadsleden J. Havenaar en ir. T. Drost lieten aantekenen tegen deze subsidieverstrekking te zijn. De subsidies aan de badmintonners en de korfballers betreffen het volgende: TOOS-badminton (11 jeugdleden, 61 leden) krijgt f 601,in 1978 en ver moedelijk 1.445,in 1979 (uit gaande van 17 jeugdleden en 70 leden). De gevraagde ’’startsubsidie” krijgen de badmintonners niet, omdat TOOS al bij de aanvang op 21 juni 1978 een behoorlijk aantal leden telde. TOOS-korfbal kan over 1978 192, tegemoet zien. Deze op 6 september vorig jaar opgerichte vereniging telt 10 jeugdleden en 25 volwassen leden. Voor 1979 wordt voorlopig een subsidie van f 575,geraamd. De korfballers krijgen echter wel een ’’start subsidie” van f 1.000,omdat de gemeente van mening is dat het hier gaat om een voor Waddinxveen nieuwe tak van sport. ZAALACCOMMODATIES Met alleen de stem van de heer J. Ha venaar (SGP/HKV/GPV) tegen wer den de kredieten aangepast voor zocht om een oriënterend gesprek. Dat laar ook nog over de schaarse reacties van de politieke partijen, welke van het belangencomité eveneens half januari een brief hadden gekregen. ”In de januari-gemeenteraad heeft voor zover gen: We zijn ook bezig. Dat het CCBBW nog niet op het gemeente huis is ontvangen voor een eerste ge sprek is een ontzettend kwalijke zaak. Dat betekent dat men deze mensen niet serieus neemt. Van Schie lijkt het je kwalijk te nemen als je met andere plannen durft te komen”. RAADSLEDEN Forumvoorzitter Hans van Borselen deed ook nog een duit in het zak je door op te merken dat wethouder P. F. J. van Schie (CDA) geen deel wilde uitmaken van het forum. Ook zijn partij en de VVD hadden het laten afweten. Niettemin bevonden Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zei in een reactie op de woorden van de heer Barth dat het gemeentebe stuur over de bestuursvorm van de streekmuziekschool op het meest ge ëigende moment wel zou spreken. Wethouder Van Gent plaatste nog de opmerking dat volgens hem het be stuur wel degelijk het financiële be heer van de muziekschool ambieert. "We behoeven niet zo direct een an dere bestuursvorm te hebben nu we al over gemeentelijke vertegenwoor digers beschikken”, vond hij er nog van. De heer Barth herhaalde nog eens tegen het huidige bestuur van de mu ziekschool niets te hebben, maar zei zich wel te kunnen voorstellen dat het muziekonderwijs meer trekt dan de financiën. ”Uit mijn woorden a rde spreekt geen achterdocht en ze hebben - volgens het als hinderlijk ervaren inkijken bij bouw van de sporthal ”de Sniep” aan stoort aan het feit dat het schoolbe- enkelen - het feit dat de gemeente avond-activiteiten in de hal (ouder- en stuur dat doet met een beroep op de al een precedent heeft geschapen door voorlichtingsavonden, bijeenkomsten wet. De heer A. van Doorn (SGP/HKV/ het salaris van d Z' - GPV) meent dat wel medewerking van de openbare Jan Ligthartschool huisplein zullen ze moeten begrijpen dat er bij de hefbrug een oude dorps kern is, waarvan we het vele goede willen behouden”, zei Leo Vos, lid van het Comité Coördinatie Belangen Brug- uit het centrum. Als de rest half wordt drooggelegd komen de anderen van zelf. Maar als je merkt dat je kassa leger raakt wil je natuurlijk ook wel wat anders”. Theo den Boon, die namens de werk groep ’’Red het notarishuis” van het forum deel uitmaakte, zei in een ge sprek met het gemeentebestuur aller lei cijfettjes over de kosten van het behoud en restauratie van het oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost op tafel gekregen te hebben. ’’Behoud van dit uit 1859 stammende pand zou uit financiëel oogpunt gezien on haalbaar zijn. Goed, wij kunnen niet goed in de kas van de gemeente kij ken, maar hebben de cijfertjes naast ons neergelegd en gaan gewoon door Zlch onder de aanwezigen de gemeen- in onze strijd dit voor Waddinxveen karakteristieke pand te bewaren en ge restaureerd te krijgen”. WETHOUDER POLARISEERT Forumlid Frans Vonk, planoloog bij TNO en adviseur van het CCBBW, stelde vast het onterecht te vinden dat forensen - ook in Waddinxveen - zich veelal niet betrokken voelen bij de gang van zaken in hun dorp. ”En daar begint dan de ellende, want om dat ze er zich niet bij betrokken voe- In De Bonkelaar waren ook de chef van het bureau ruimtelijke orde ning in het gemeentehuis, de heer P. J. Detmers, en makelaar P. de Pater. Leden van de Nieuwe Kome die, die veel instemming kregen met de opvoering van hun toneelstuk, volg den de discussie tot het eind van de len gebeuren er wel allerlei dingen avond,„omdat vanuit de zaal geregeld die ze eigenlijk niet willen. Ik heb het bovendien als teleurstellend erva ren dat we hier een wethouder hebben, neelspelers maakten van de gelegen- de heer Van Schie, die polariserend heid gebruik actie te voeren voor hun L. t _L1'2 ._.i ontslagen collega’s van het toneelge- de gemeente. Alternatieven worden zelschap de Noorder Compagnie, steeds gezien als aanvallen. Er wordt hier door de gemeente veel te veel verdedigd. Dat vertroebelt de verhou dingen. De bevolking zou dan ook meer druk moeten uitoefenen op de vertegenwoordigers van politieke par tijen ter plaatse. Daarin is men veel te zwak. Maar het is een machts strijd, die niet van de ene op de an dere dag valt te winnen. Echter, het kan, want ze hebben het eeuwige le ven niet”, aldus Frans Vonk, die bin nenkort Waddinxveen gaat verlaten en in Haarlem gaat wonen. de kosten voor eigen rekening neemt Oud-gemeenteraadslid Wim van Bree- Waddinxveen kon worden neergezet geheel buiten beschouwing laten. ”Zo- door een maas in de wet. ’’Deze is hier lang de school niet op grond van de wet neergestreken vanwege het feit dat in aanspraak maakt op financiële mede- Gouda meer leerlingen nodig zouden werking mag de gemeente geen prece- ging is zijn geweest voor deze school met een dent scheppen”, is zijn mening r- - - streekfunctie”. Op de Gereformeerde School aan de Staringlaan zouden slechts acht Waddinxveense meisjes en jongens zitten. Een ander punt voor hem is dat de ge meente destijds medewerking aan de stichting van de school heeft verleend voor drie leerkrachten en drie lokalen. Nu men op eigen kosten een vierde ONDERWIJSCOMMISSIE In de raadscommissie voor de onder wijszaken heeft schoolhoofd Th. de Vries vanaf de publieke tribune ge zegd dat het schoolbestuur een vier de leerkracht heeft aangesteld, mede gezien het toekomstperspectief van 90 leerlingen in augustus van dit jaar. leerkracht 'heeft aangetrokken moet Door de leerling-schaalverlaging en de men ook voor wat betreft de inrichting groei van de school in de lagere de gevolgen daarvan dragen, aldus het leerjaren is het zeer waarschijnlijk oordeel van de heer Barth in de raads- dat er na de zomer een rijksvergoë- commissie voor de financiën. Als de ding voor de vierde leerkracht valt eerste en tweede klas qua leerlingen- te verwachten. Deze vierde leerkracht aantal niet gecombineerd kunnen wor- den, dan zullen volgens de democraat aantal leerlingen in het schooljaar WADDINXVEEN De Prof. Kohn- andere klassen gecombineerd dienen te 1979/1980 in augustus 1980 ’’verplicht stammschool voor openbaar MAVO worden. (Mauritslaan) krijgt van de gemeente De heren F. H. de Ruijter (WD), bijna vier mille voor het aanschaf- Ch. A. A. Wijnen (PvdA) en ir. T. fen van Drost (SGP/HKV/GPV) Groenendijk- Bernard (CDA) hielden er onderwijs- teringsgordijnen zijn bestemd kundig gezien een positieve mening op na, dit onder meer gezien de vrees voor een nadelige invloed op de leer prestaties van de kinderen bij een 3-mans-school, het vertrouwen in de en is deze week zeven weken geleden. On danks de een maand later verstuurde herhalingsbrief is daarvan nog steeds niets gekomen. ”Dit gesprek hadde we allang kunner wij weten alleen de heer Uitbeijerse hebben”, meende een zeer boze Leo (SGP/HKV/GPV) geïnformeerd naar Vos. ”Het is een schande dat men niet de bereidheid van het college om met eens de moeite neemt te vragen: Waar het CCBBW aan de tafel te gaan zitten, zijn jullie eigenlijk mee bezig, kun je Daar kwam toen een positief antwoord ons al iets vertellen over jullie plannen, op”. wat zijn precies jullie wensen en verlan- Vanuit de zaal deed D’66-raadslid H. P. gens? En dat terwijl wethouder Van Barth het comité nog de suggestie het Schie op de hoorzitting in november jl. gemeentebestuur uit te nodigen voor tegen iedereen zei: Kom maar gerust een gesprek. ”Uw verzoek is redelijk, langs! Hij bedoelde zeker om panden Het is onredelijk als dat verzoek door te verkopen. Maar het CCBBW blijft de gemeente niet wordt ingewilligd”, doorknokken en strijden voor een goed aldus de democraat, die het nog had bestemmingsplan. De gemeente moet over de gemeentelijke plicht om bewo- dat goed in de oren knopen”. ners die daarom vragen voor een ge- Gijs Krayesteyn had het in De Bonke- sprek te ontvangen. in de kosten in de vorm van het salaris van de vierde leerkracht, zodat de ge meente de inrichting wel voor haar re kening mag nemen als zijnde een tege moetkoming in de perfectionering van voorwaardelijk vóór medewerking zijn het onderwijs. PydA-raadslid drs. D. alleen de raadsleden van de SGP/Her- Lont wil het feit dat de Gerefor- vormde Kiesvereniging/GPV. meerde School een streekschool is en De heer H. P. Barth (D’66) meent dat dat het bestuur een belangrijk deel van de Gereformeerde School in fen van nieuwe verduisteringsgordij nen en gewone gordijnen. De verduis- 1 voor een tweede lokaal van de school vanwege het toenemende gebruik op school van film, dia, vidio en televisie. De gewone gordijnen zijn nodig voor de hoofdingang van de school’ dit om lokaal”, aldus de heer Barth, die zich toeloop van leerlingen enkelen - het feit dat de gemeente avond-activiteiten in de hal (ouder- zolang de gemeente min of meer vaststaande plannen maar blijft verdedigen. Zonder uitzondering hadden de forum leden, die halverwege de avond pas van het eigentijdse toneelstuk ’’Wonen of wijken” door de Haagse Komedie, te inspraak geen sprake was. ”De ge- kritiek op de wijze waarop men in Waddinxveen nog altijd denkt plannen te kunnen maken. ”De hoorzitting in november jl. over het Brugcentrum was in wezen geen inspraak. De gemeente gaf alleen voorlichting. Aan het Raad- alternatieven vanuit de bevolking zit ten te wachten. Door alle recente ont wikkelingen in het Brugcentrum-ge bied vallen er gaten en gaat de loop eruit. Op die manier haal je het hart de vijfde leerkracht leerlingenvereniging, enz.) te - moet worden verleend. Het schoolbe- (Kerkstraat) een jaar lang voor eigen wezige gordijnen stuur betaalt immers een groot aandeel rekening te nemen. 1 de Sniepweg (bijna 3 miljoen gulden) en van de sportzaal ’’Groenswaard” aan de Wingerd (bijna 2 miljoen gul den). Kostte de sporthal bijna 12 mille vernieuwing minder dan gedacht, met de sportzaal was 5,5 mille extra gemoeid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15