Reconstructie Esdoornlaan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Burgemeester Geen extra bouw gaat beginnen ’t Ketelhuis in de bloemen in de Zuidplas BALLONNENBAL huis kopen? huis verkopen? Sportmode- show van Sporthuis LUXAFLEX De Bron ANTIEK Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Fa. v.d. Linde Heemskerk BV ,Den Biencorf verboom makelaardij b.v. fg Onafhankelijk Nieuwsblad VI 1 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu rmriiAS [LidNBMj Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 VOOR TELEFOON 01828-2218 van Vraag vrijblijvend offerte. Ook voor kleine kado 's. Zie ook onze advertentie in dit blad. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Zaterdag 10 maart, Instuif Inn ’77, AF-centrum, 20.00 uur. VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. 34e JAARGANG NR. 1605 Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen WOENSDAG 7 MAART 1979 UB ze streek, als gevolg van de meer dere huisvesting voor minderheids groepen, de dalende i ting, de achtergebleven woningpro ductie en de gezakte trek naar andere provincies. Hij rekende voor dat in heel Zuid-Holland tot 1990 een ge- WADD1NXVEEN Sporthuis De Bron van de Nesse en de Eikenlaan houdt woensdagavond acht uur in ca- fé-restaurant De Unie aan de Kerk- weg-Oost een modeshow van bad- en tenniskleding. De presentatie van de ze show is in handen van NOS-om- roepster Noortje Roll. Mannequins zijn Tineke Kuyton en Brigitte Mer- V1ER MENSEN Op de hoorzitting in het Anne Frank- centrum was iedereen het nagenoeg eer.s met de gewijzigde plannen voor de woonwijk Zuidplas. Alleen de heer C. de Bas van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen bleef zich een aantal malen herhaaldelijk verzetten tegen de nieuwe plaats van het winkelcentrum, dat de middenstanders niet midden in de wijk, maar achter het sportpark ”de Sniep” willen hebben, mede ter ver vanging van de winkelgalerij in de Bomenwijk, waar de winkeliers in de toekomst geen droog brood zouden kunnen verdienen. Over de toekomst van deze galerij wil de gemeente nog geen beslissing forceren. Op de hoor zitting voerden vanuit de zaal slechts vier mensen het woord: C. de Bas, W. M. L. van Breemen (PSP), M. Boere (PvdA) en H. P. Barth (D’66). Ken nelijk was iedereen tevreden met de door burgemeester mr. A. G. Smallen- broek en wethouder P. F. J. van Schie verstrekte toelichtingen. (bij postkantoor) tel. 01828-3606-3389. de Kerkweg en de leplaan nu gere construeerd tot een geasfalteerde rij weg van 7 meter breed met twee aan sluitende voetpaden. 13 AANNEMERS Voor de reconstructie van de Esdoorn laan toonden op de eind januari gehou- - '3 aanne mers belangstelling. Een veertiende, aannemingsbedrijf Wallaard BV uit Noordeloos met de inschrijvingssom van f 196.000,-, viel af omdat tegen de reglementen in per telex werd inge schreven. De wel meedoende 13 aanne mers waren achtereenvolgens: al.Versluijs en Zn B.V. (Bodegraven) men B. en W. in de gemeenteraad 172.500,-; 2. Aanm C. A^ Langeveld van 15 februari vorig jaar met een ge wijzigd voorstel, waarover toen de stemmen staakten. Een maand later merdam) (15 maart 1978) werd het voorstel met 10 tegen 9 stemmen aangenomen, om dat de eerst afwezige mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CDA) nu een doorslaggevend ”ja” liet horen. Om het karwei, waarmee meer dan drie ton is gemoeid, te laten uitvoe- nota verkeerd. Hij meende zelfs dat een dergelijke nota helemaal niet is geschreven. Overigens onderstreepte hij wel dé woningproblematiek in de- WADDINXVEEN De door het buurtcentrum ’t Ketelhuis opgezette voorjaarsactiviteiten zijn uitermate geslaagd te noemen. Rond de vijftig kinderen hebben tijdens de krokusvakantie aan allerlei activiteiten meegedaan, zoals een fo- topuzzeltocht met opdrachten en het maken van bloemstukjes. Hoogtepunt vormde het in de bloemetjes zetten van ’t Ke telhuis door de buitenmuur onder leiding van Betty Dijkstra te beschilderen met alle mogelijke bloemen in alle denkbare kleuren. Voordat de jeugd uit Waddinxveen-Noord dit werk klaarde werden de te schilderen bloemen eerst in schets uit getekend. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - naóuurnm. 01828-2723 of 01821 -2268 (ueNBM) nen 10. N.B.M. (Den Haag) ƒ209.000,-; 11. Aann. v. Lee B.V. (Veghel) f 213.600,-;12. Joh. van Herk aann. T- en 13. E. Blok B.V. (Rotterdam) f 217.700,-. Het werk is gegund aan de laagste in schrijver Versluijs en Zn. BV uit Bode graven. WADDINXVEEN Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 11 mei zal het gedeelte Esdoornlaan vanaf de Kerkweg tot de leplaan voor de lang verwachte reconstructie worden afge sloten voor al het rijdende verkeer. Door middel van borden wordt een omleidingsroute aangegeven. Het kruispunt Esdoornlaan-Kerkweg-Cho- den openbare inschrijving 13 pinlaan zal van 17 april tot en met 11 mei voor al het rijdende verkeer worden afgesloten. De reconstructie van de Esdoornlaan is in de Waddinxveense gemeente raad een veel besproken zaak geweest. Nadat er door de raadsleden in 1977 al breed over was gediscussieerd kwa- Tientallen meisjes en jongens hebben onder leiding van Betty Dijkstra het buurtcentrum 't Ketelhuis aan de Busken woningbezet- Huëtlaan in de bloemetjes gezet. Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft op de gisteravond in het Anne Frank-centrum gehouden tweede hoor zitting over de nieuwe woonwijk Zuidplas, die goed werd bezocht, ontkent dat het college van B. en W. Waddinxveen als bouwlokatie zou hebben aangeboden aan rijk en provincie. Hij reageerde daarmee op een vorige week bekend geworden geheime nota van de Rijks Planologische Dienst en de Centrale Directie Volkshuisvesting, waarin zou staan dat er in de Zuidplaspolder 15.000 huizen gebouwd zouden moeten worden voor de oplossing van de steeds nijpender wordende woningnood. Dat er in Waddinxveen 15.000 huizen gebouwd zouden moeten worden noemde mr. Smallenbroek een vol strekte verrassing. Onze eerste bur ger, die zich een redelijk geïnfor meerd man achtte over de door rijk en provincie gewilde bouwplannen, -- --- -<=- noemde verhalen over die geheime brek is gebleken aan 20.000 huizen. ’’Discussie over wel of geen extra wo ningbouw in Waddinxveen is op dit moment niet aan de orde. Dat is alleen het geval indien we van rijk en pro vincie een verzoek krijgen te komen praten over een eventueel extra wo- ningbouwprogramma. Daar is op dit moment geen sprake van. We zijn niets gevraagd”, aldus burgemeester mr. Smallenbroek, die nog maar eens wees op het beleidsprogramma voor deze raadsperiode, waarin staat dat bouwen voor de streek alleen nog zal worden overwogen indien er ver zoeken komen van rijk of provincie. Elders in dit Weekblad voor Wad dinxveen gaan we uitvoerig in op een wel of niet groter Waddinxveen. B.V. (Alphen a.d. Rijn) f 178.900,-); 3. Aann. Zwammerdam B.V. (Zwam- ƒ184.500,-); 4. Mourik Groot Ammers B.V. (Groot Ammers) 186.000,-); 5. Aann. J. G. Koridon en Zn (Vinkeveen) ƒ190.300,-); 6. Van der Meer B.V. (Benthuizen) 194.000,-); 7. Aann. v/h A. Versloot en Zn (Bodegraven) 195.000,-); o8. Aann. Cultuurweg (Alphen a.d. Rijn) ren diende directeur A. M. Zwam- ƒ204.000,-); 9. Holl. Wegenbouw Za- born al in het voorjaar van 1977 een ?Sn_. (Rotterdam) ƒ208.000,-; plan in met een viertal keuze-moge- lijkheden. De breedte van de weg, wel of geen rijwielpaden en het soort be- hangijzers te zijn waarover tot op het laatst geen eenstemmigheid viel te be reiken. Als we het goed hebben ont houden wordt de Esdoornlaan tussen tens van het Instituut voor modepre- strating bleken in de discussie de hete (Waddinxveen) 214.000, sentatie ”En Voque” en Eric Koet sier. Kaarten voor deze sportmode- show 1979 zijn voor 3,50 verkrijg baar bij Sporthuis De Bron. de laagste in- Ji iTFj*. —k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1