I KolonelNieuwe adjudant is een bekwaam vakman GOUDSE BIOSCOPEN 6 Maanden cel Weer poppen dokter in Winterse problemen Moeders voor Moeders M. W. Blom (33) goed thuis in Franse taal Boekenfonds Havo/Atheneum ’t Ketelhuis voor 23-jarige Waddinxvener GOUWETUNNEL HEET NU GOUWE-AQUADUCT AGENDA Jonge politiechef maandag geïnstalleerd v' - ■n WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 >or ter >n- :er en g judant Michel Walter Blom (33). Dit i, n, e, •e ti- n- VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT 10 WAARD! n, Tl, n- De poppendokter aan het werk in het buurtcentrum 't Ketelhuis. ag de Gelukwensen en woorden van welkom werden ook geuit door opperwacht meester C. J. Barelds namens de groep Waddinxveen, waarin hij de nieuwe adjudant en zijn plaatsvervanger steun tijd bereid zijn de kersverse adjudant met raad en daad bij te staan. ’’Ten slotte komt ervaring met de jaren en Hoefakker. TEAMVERBAND 11, 30 te n- s- S, n s, ir, an h- s- 1, V, iw ir, n- verkleinen van de afstand tussen de ’’baas” en zijn medewerkers en een aangenaam werkklimaat, zodat de po litiemensen fluitend naar het werk zouden kunnen gaan. Adjudant Blom rekent er op dat hij kritisch zal wor den gevolgd in zijn doen en laten en zegde toe dat de rijkspolitiegroep - met een gemiddelde leeftijd van 22/ 23 jaar - kan vertrouwen op een lo- WADDINXVEEN Jeugdige moeders kunnen in Waddinxveen weer met hun poppen naar de poppendokter. Hij houdt name lijk zaterdagmorgen 10 maart van 10.00 tot 12.00 uur in het buurt centrum ’t Ketelhuis aan de Bus- ken Huétlaan poppenconsultatie bureau. Er wordt opnieuw op een grote opkomst gerekend. Iede reen die met zijn of haar pop bij de poppendokter op bezoek komt krijgt een pakketje door bedrij ven als Nutricia, Unilever en Johnson beschikbaar gestelde ar tikelen. Voor de ouders van de op bezoek komende kinderen staat in ’t Ketelhuis een kopje koffie klaar. Dokter Jaap en zijn zusters rekenen voor de ’’visites” geen geld. dan bestaat de kans dat de voorwaarde lijke ter beschikking stelling van de re gering wordt omgezet in een onvoor waardelijke, zo waarschuwde recht bankpresident mr. C. H. B. Boot. Eén psychiater had de loswerkman sterk verminderd toerekeningsvatbaar ver klaard. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De Rotterdamse rechtbank heeft een 23-jarige loswerkman uit Waddinxveen veroordeeld tot zes maanden gevange- r - king stelling van <je regering. De man werd schuldig bevonden aan een reeks inbraken en vernielingen in Gouda. van die stad af om vervolgens diens ca ravan met stenen te bekogelen. De rechtbank plaatste de aan alcohol verslaafde Waddinxvener ook onder toezicht van het consultatiebureau opperwachtmeester voor alcohol en drugs. Hij zal zich zo nodig in een kliniek of inrichting moe ten laten onderwerpen aan een ontwen- In het midden Waddinxveens nieuwe groepscommandant adjudant M. W. Blom, die felicitaties in ontvangst neemt collega’s uit de streek. Naast hem zijn vrouw en twee kinderen. Links opperwachtmeester Hi van der Spoel, die WADDINXVEEN Michel Walter Blom is met zijn 33 jaar de jongste groepscommandant in het district ’s-Gravenhage van de rijkspolitie en bijna de jongste in het land. Na in 1963 het MULO-diploma behaald te heb ben, trad de nieuwe Waddinx- veense groepscommandant in het zelfde jaar in dienst bij het Korps Rijkspolitie. Met het po- litiediploma op zak startte hij in 1964 het praktische politiewerk in Sassenheim, welke standplaats hij twee jaar later verwisselde voor Boskoop, waar hij in 1970 het politiediploma B behaalde, dat voor hem de weg opende naar de rang van opperwacht meester. Indachtig het gezegde: dat een vliegende vogel meer vangt dan een zittende, vond de heer Blom in 1973 een opperwachtmees- tersfunctie buiten dit district en wel in Molenaarsgraaf, waar hij postcommandant werd, in 1976 gevolgd door aanwijzing als plaatsvervangend groepscom mandant in Vinkeveen/Waver- veen. Gedurende deze laatste pe riode behaalde hij het politie- spreekvaardigheidsdiploma in de Franse taal. De roep naar Hollands-Midden, waar de heer Blom immers 7 jaar gewerkt had, werd hem ech ter te machtig; hij solliciteer de naar de functie van comman dant van de groep Waddinxveen, waarna hij als zodanig per 1 maart werd aangewezen als op volger van adjudant M. A. Ruis- sen. gers”, raadde mr. Smallenbroek adju dant Blom aan. ”Dat kan alleen als je je gedragen weet door de burge rij en daartoe ook behoort. Ik ben er van overtuigd dat we een voor treffelijke tijd tegemoet gaan met een bloeiende politie in een bloeiende WADDINXVEEN De in aanleg zijnde Gouwetunnel gaat officieel Gouwe-aquaduct heten. Dat heeft wethouder P. F. J. van Schie (CDA) vorige week donderdagmiddag in de raadscommissie voor de financiën gezegd. Hij deed dat in reactie op de opmerkingen van de heer H. P. Barth (D’66) over het vervoer van gevaarlijke stoffen door deze ’’tunnel” met acht rijstroken, die tien meter onder de waterspiegel komt te liggen. Omdat er van ’n tunnel geen sprake is, maar wel van een aquaduct zullen wegreuzen met gevaarlijke lading geen andere routes behoeven te volgen om de Gouwe te passeren. In dat geval, zo vreesde de heer Barth, zouden de alternatieve routes voor deze transporten in en om Waddinxveen nader bekeken dienen te worden. Wethouder Van Schie zegde toe deze kwestie nader te zullen bekijken. per 1 april is benoemd tot plaatsvervangend groepscommandant. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom venhage, kolonel P. Paul, maandag- en' medewerking toezegde, en adjudant morgen in het gemeentehuis van Wad- G. W. Hoefakker van Nieuwerkerk aan den IJssel die als nestor van het po- Midden dat WADDINXVEEN ”De adjudant Blom staat te boek als een be kwaam vakman, die een goed beleid weet te voeren en gevoel heeft voor zowel de zaken, die de groep als zodanig raken als voor die, welke het district en het Korps Rijkspolitie in hun totaliteit aan gaan. Hoewel de heer Blom de goede gewoonte heeft te denken voor dat hij handelt of spreekt, betekent dit geenszins, dat hij een treu zelaar zou zijn. Integendeel: hij weet resoluut op te treden en durft risico’s aan. Daarboven is hij een bekwaam leider, die er op uit is ieder van- zijn medewerkers tot zijn recht te laten komen, maar die in Waddinxveen na zijn vertrek uit betrok hij ook zijn toekomstige plaats- Vinkeveen, er op dat onze gemeen te een jonge bevolking heeft, die van de politie een eigen gezicht vraagt te willen doen. en verlangd. ”Sta open voor de soms uiterst kritische opvatting van de bur- j HET WEEKBLAD WADDINXVEEN/OSS Ondanks een voortgaande daling van het ge boortecijfer slaagde Moeders voor Moeders (de welbekende urine-in- zameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden, waarvan in Waddinxveen mevrouw J. J. Riet- veld-Bus, Justus van Effenlaan 5, tel. 4183 de plaatselijke vertegenwoordig- gemeente”, ster is) er in 1978 in, het aantal deel- neemsters nagenoeg constant te hou den. Een toenemend percentage van de zwangere vrouwen meldt zich in de laatsta jaren voor deelname aan. Zo als bekend, wordt uit urine van vrou wen in verwachting een preperaat gemaakt, dat kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde vor men van onvruchtbaarheid, zowel bij de vrouw als bij de man. De barre winter van 1979 is echter ook aan Moeders voor Moeders niet ongemerkt voorbijgegaan. Door de weersomstandigheden stagneerde soms het huis-aan-huis ophalen van de urine door de ruim zeventig auto’s die hiervoor op de weg zijn. Daar door gingen vele duizenden liters urine verloren. Slechts een forse aanwas van het aantal deelneemsters in de ko mende maanden van dit jaar, zal dit verlies nog kunnen compenseren. WADDINXVEEN - In en buiten de Waddinxveense gemeenteraad is gerui me tijd gediscussieerd over het ge wijzigde boekenfonds van de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Om aan deze dis cussie voor eens en voor altijd een einde te maken heeft vice-voorzitter H. P. Barth van dit schoolbestuur in de raadscommissie voor de onderwijs zaken een uiteenzetting gegeven. Hij deed dit op verzoek van onderwijs wethouder A. H. van Gent (PvdA). Het boekenfonds van de samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum is destijds opgericht om voor de ouders een zo gering mogelijke financiële drempel te leggen door de boeken te verhuren. Na ongeveer 5 jaar blijkt, dat: I. Hogere leerjaren aparte eisen stel len aan het boekenpakket o.a. zeer wisselende pakketten, hetgeen enorm veel werk met zich meebrengt; 2. de ouders betalen */3 van de aan- schafwaarde, doch sommige boeken gaan langer mee, zodat het voor de ouders voordeliger zou zijn deze boe ken zelf te kopen. In het fonds zijn nog andere elemen ten opgenomen zoals a. het gebruik van werken die niet mee naar huis worden genomen; hiervoor wordt 1/6 deel in reke ning gebracht; b. een bijdrage in de kosten van bijv, lesprojecten; c. materiaalkosten van tekenen en en handvaardigheid. De ouders zijn terzake uitvoerig ge ïnformeerd via de informatiebulletins van de scholen. Het dagelijks bestuur van de commissie van bestuur heeft het algemeen bestuur een notitie toe gezegd over de start van het boeken fonds en de huidige werkwijze. De ou ders zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij het te voeren beleid. THALIA Do. 8 uur, Vr. 7 en 9.30 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.30 uur, Di. 8 uur, Wo. 3.30 en 8 uur SUPER- ]\4 ^4 3 1 Za., Zo. en Wo. half twee WIN- NETOU - DE SCHAT IN HET ZILVERMEER. Kleur, a.l. Vr. en Za. 12 uur (nachtv.), maan- dagcyclus 8 uur DOODZONDE. Kleur, 16 jr. SCHOUWBURG Za. 7 uur, Zo. 4 en 7 uur, Di. 8.15 uur IK BEN VERLEGEN MAAR IK RED ME WEL. Kleur, a.l. Za. en Zo. 9.15 uur DESPAIR. Kleur, 16 jr. Vr. en Ma. 8.15 uur AN UNMAR RIED WOMAN. Kleur, 16jr. Za. en Zo. 2 uur PINOCCHIO. Kleur, a.l. als chef toch duidelijk de richting zal aangeven”. Met deze woorden installeerde de nisstraf en voorwaardelijke ter beschik- commandant van het district ’s-Gra- Ytllliagv, nuivnci i i aui, luuunuug" morgen in het gemeentehuis van Wad- dinxveen de nieuwe leider van de Met anderen tuigde hij een inwoner groep Waddinxveen/Moerkapelle, ad- litiesamenwerkingsverband J’ - j --j---o'Holland duidelijk maakte dat de gebeurde tijdens een stijlvolle bijeen- groepscommandanten in de regio al- komst in aanwezigheid van tiental- ‘”J :J J~ 1 '•"J len genodigden, waaronder zich ook Henk van der Spoel (34) uit Strijen bevond, die als door zelfondervinding”, zei adjudant adjudant per 1 april adjudant U. van Mastrigt zal opvolgen als plaatsver- ningskuur. Verloopt dit niet naar wens vangend groepscommandant. ”Een team dat plichtsgetrouw en steeds Adjudant M. W. Blom gaf in zijn paraat zal waken opdat de ingezete- dankwoord te kennen met veel ver- nen van Waddinxveen en Moerka- trouwen de toekomst tegemoet te pelle rust hebben”, aldus de kolonel, zien. Hij vertelde uit te zijn op een die er op wees dat de politiemannen goede samenwerking met iedereen, het in feite drie chefs hebben: de bur- -<•-*—j - gemeester, de officier van justitie en de districtscommandant KRITISCHE OPVATTING Burgemeester mr. A. G. Smallen broek sprak mede namens zijn col lega A. W. Lips van Moerkapelle over een belangrijke dag voor beide gemeenten. Hij wees de nieuwe groeps commandant, die al een week werkte yale opstelling van de top. Daarbij vervanger Van der Spoel, daarmee aangevend zijn werk in teamverband I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 3