Voor 5e maal rommelmarkt Eerste stappen eeuwfeest rond de St Victorkerk Een mooie zwart-wit Poster van uw eigen foto is ook een leuk kado. Zo’n kado kost nu f 15.-. Formaat 50 x 60 cm. Gemeentelijke bekendmaking Einde tijdelijke baan van C. A. van der Hooft een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Toneelavond NKV-Vrouwen- beweging Godshuis werd ingewijd op 27 oktober 1880 l 'lv jjp» i 5 S WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 HET WEEKBLAD WAARD! VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WADDINXVEEN Oud- burgemeester C. A. van der Hooft gaat ook achter zijn tijdelijke baan als waar- OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag.13 maart a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN De jaarlijkse to neelavond van de Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakver- nemend voorzitter van het gewest Twente een punt zetten. Met ingang van 1 april is namelijk mr. P. J. I. M. Houben, burgemeester van het Friese Haskerland, benoemd tot voorzitter van het gewest. De heer Van der Hooft, per 31 december 1975 vertrokken als burgemeester van Waddinxveen, heeft het waarnemend voorzitterschap ruim twee jaar bekleed. Onze oud-eerste burger is kortgeleden 68 jaar geworden. Hij woont zoals bekend in Doorwerth. WADDINXVEEN Volgend najaar is het honderd jaar geleden dat de rooms katholieke St. Victorkerk aan de Zuid- kade werd ingewijd. Dat gebeurde om precies te zijn op 27 oktober 1880 in de tijd van pastoor G. J. W. Quant (1878- 1885). Het werkstuk van architect Mar- gry werd een eeuw geleden aanbesteed voor f 45.160,-. Voor de naastgelegen pastorie werd de eerste steen gelegd in 1926. Met de plek van het Godshuis aan de Zuidkade bleef de rooms-katholieke St. Victorparochie de grond trouw waar deze geloofsgemeenschap tot ontwik keling had kunnen komen: Ver van de dorpskern van Waddinxveen, dat na de reformatie niets meer van rooms katholieken wilde weten. Het eeuwfeest rond de St. Victorkerk zal volgend najaar niet onopgemerkt voorbij gaan. Aan het Godshuis zal ook het nodige gerepareerd moeten wor den. Intussen wordt dinsdagavond 13 maart in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat een eerste bijeenkomst belegd over het 100-jarig bestaan van de kerk. bond (NKV) wordt vrijdagavond 16 maart om acht uur in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw "Het Tref punt” gehouden. Op het programma staat de opvoering van de klucht in drie bedrijven ”De tante uit Amerika” door de eigen toneelgroep. Na afloop is er een gezellig samenzijn met muziek van The Orientals uit Stolwijk. De toneela vond is voor leden vrij toegankelijk. Niet leden betalen een toegangsprijs van f 3,50 per persoon. WADDINXVEEN Dit voorjaar (eind april) wordt voor de vijfde maal door het jeugdwerk en de evangelisatiecommissie van de Centrale Her vormde Gemeente een rommelmarkt gehouden. Zij die spullen hebben op te ruimen kunnen die op zaterdagmorgen 24 maart en op zaterdagmorgen 7 april tussen 9.30 en 12.00 uur brengen bij De Schaapskooi aan de Nesse (naast de Brugkerk). Wie geen vervoer heeft kan contact opnemen met P. Hardendood, Kleikade 39, tel. 6119, C. Havelaar, Lindengaarde 51, tel. 7009 en H. Molenaar, Klaverveld 1, tel. 2574. Hier kan men ook voor allerhande inlichtingen terecht aangaande de rommelmarkt. Op zaterdag 31 maart is er nog een algehele ophaaldag. Tenslotte hoopt de rommel- marktcommissie dat zij ook deze keer weer op veler medewerking kan rekenen. SPREEKUUR BELASTINGDIENST GOUDA De Belastingdienst te Gouda houdt spreekuur in het Anne Frank-centrum op maandag 12 maart a.s. tussen 9 en 12 uur ’s morgens in verband met het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 1978. Voor vlotte behandeling is het gewenst de navolgende op gaven mede te brengen: Jaaroverzicht A.O.W. pensioen; Jaaroverzicht bedrijfspensioenen; Jaaroverzicht huursubsi die; Rente spaartegoed en rente bank- en/of girorekening. WEG AFSLUITING In verband met de uitvoering van reconstructie-werkzaam- heden zal het gedeelte Esdoornlaan vanaf de Kerkweg tot de leplaan gedurende de periode van maandag 12 maart 1979 tot en met vrijdag 11 mei 1979 of zoveel korter of langer als de uitvoering van het werk dit noodzakelijk maakt, voor alle rijdende verkeer zijn gesloten. Een omleidingsroute zal door middel van borden worden aangegeven. Voorts zal, als onderdeel van vorenvermelde reconstructie- werkzaamheden, het kruispunt Esdoornlaan-Kerkweg-Chopin- laan gedurende de periode van 17 april t/m 11 mei 1979 voor alle rijdende verkeer zijn gesloten. Geldig van 1 maart tot 1 augustus 1979. BlSS sjaak noteboom Passage 47 Waddinxveen Tel. 01828-2477 De volgend najaar honderdjarige St. Victorkerk aan de Zuidkade. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom DTP-INENTING KINDEREN GEBOREN IN 1975 Op woensdag 14 maart 1979 bestaat in het Groene Kruis gebouw, Stationsstraat 12, van 13.30 tot 14.30 uur gelegen heid tot kosteloze inenting tegen DTP voor de kinderen ge boren in 1975 in de maanden januari t/m augustus. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep toegezonden. De overige kinderen geboren in 1975 worden over enkele maanden opgeroepen. Het inentingsboekje dient meegebracht te worden. Inlichtingen: Gemeentehuis, afd. algemene zaken, tel. 4433. INHAAL-CAMPAGNE POLIO-INENTINGEN Op woensdag 14 maart 1979 van 14.30-15.00 uur en op woens dag 28 maart 1979 van 16.30-17.30 uur bestaat in het Groene Kruisgebouw, Stationsstraat 12, gelegenheid tot kosteloze inenting tegen DTP. Deze oproep geldt voor degenen die in 1978 deel hebben genomen aan de inhaalcampagne-polio en inmiddels twee van de drie DTP-inentingen hebben ontvangen. De ontvangst van deze serie van drie inentingen geeft een volledige be scherming tegen difterie, tetanus en polio. De inentingspapieren dienen meegebracht te worden. Inlichtingen: Gemeentehuis, afd. algemene zaken, tel. 4433.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5