I De meeste brillen! In 1979 verbouw ziet u niet. I Mr. Opticien J.Grit Passage-hostess aan 't werk van 3 scholen In Vondelwijk en Groenswaard Kolonel P. Paul weerlegt Waddinxveense kritiek Meldkamer: Geen tijdverlies en toch dicht bij burgers Draai 3000 of 3076 3000 3076 Regionale ARP- Jubileumavond in Rijnsburg WADDINXVEEN/RIJNSBURG Op donderdagavond 15 maart om 8 uur wordt in de Immanuëlkerk aan i de Kerkstraat in Rijnsburg een regio- wielend pub^ (Foto: Weekblad voor Waddinxveen). nale jubileumavond gehouden in het kader van het 100-jarig bestaan van de Anti-Revolutionaire Partij. Spre kers in Rijnsburg zijn prof. dr. I. A. Diepenhorst (over het 100-jarig ver leden) en de oud-voorzitter van de ARP minister J. de Koning (over de toekomst). Verder zullen de organist Hans van Kruistum en het koor ’’The New Gospel Sound” hun medewerking verlenen. '1 Onze collectie is uiteraard veel groter dan wij hier s kunnen tonen. Daarom nodigen wij u graag uit om bij ons h de laatste brillenmode in monturen en getinte glazen te h komen bekijken. 1 Ook als u niets in een bril ziet, loont een bezoek toch s de moeite. Voor een deskundige ogentest met professionele H apparatuur. Of voor contactlenzen. Tot kijk dus. 1 jgOPtielc Optometrist O.V. Gedipl. Contactlensspecialist A.N.V.C. Gedipl. Audicien F.I.D.A. BRILUII\IN” Gouda, Korte Tiendeweg 12, Tel: 01820 1 30 33. Gouda, Kleiweg 108, Tel: 01820 1 60 33. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, Tel: 01820 -1 84 92. Waddinxveen, Winkelcentrum de Passage 220, Tel: 01828 43 03. Nieuwerkerka/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestem 21, Tel: 01803 49 75. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 1 Passage-hostess Nelly Slingerland aan het werk met het uitdelen van geschenk- en waardebonnen onder het t. ’s, ti< WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en dis- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 val voor uitvoering weer dient te wor den doorgegeven aan de alarmcentra- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! aan te bouwen kleuterschool niet aan de zijde van de Kerkweg-Oost te pro- (CDA) heeft aandacht gevraagd voor het feit dat uitlaatgassen van de voor de hefbrug wachtende auto’s overlast veroorzaken voor de openbare Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost). Hier door is het wenselijk een eventueel Zoals bekend krijgen de Waddinx- veners die per 1 februari tussen zes alarmmeldingen uur ’s avonds en acht uur ’s mor gens op werkdagen en in het week- WADDINXVEEN Passage-hostess Nelly Slingerland is zaterdagmiddag begonnen met het op ongeregelde tijden in de winkels van het Waddinxveense hoofdwinkelcentrum uitdelen van geschenk- of waardebonnen aan,het winkelend pu- bliek. Zoals vorige week al bericht gebeurt dat op initiatief van de winkeliers in het kader van de actie De Rode Draad Voor deze actie stellen de Passage-winkeliers cadeaus of aantrekkelijke kortingen beschikbaar, welke door de aan de Bus- ken Huëtlaan wonende hostess, die in dienst is van een Alphens reclamebureau, worden uitgedeeld. Ze zal voorlopig met alleen op zaterdagen actief zijn, maar ook tot het einde van dit jaar op hoogtijdagen als de dagen voor Pasen en Pinkste- ren, met Moederdag en met Vaderdag. WADDINXVEEN Dit jaar zal in Waddinxveen gewerkt worden aan de verbouw van drie scholen. Tot de zomervakantie wordt de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool (Lindengaarde) ver bouwd tot een geintegreerde kleuter- en lagereschool, terwijl dit jaar ook gestart zal kunnen worden met de verbouw van de kleuter school De Kleine Basis aan de Heggewinde (nieuwe huisvesting voor de hervormde Bethelschool) en van de openbare Klaas de Vriesschool H Ook zaken in Zwijndrecht (2x) en IJmuiden. (Herman Heijermanslaan). In de laatste school zal de kleuterschool Pinkelotje (C. Huygenslaan) worden ondergebracht. Over deze schoolverbouwingen is nogal wat te doen geweest. Omwonenden J 1 1ttl_ gebruik de nodige bezwaarschriften hiertegen in te dienen. Daardoor zijn vooral de plannen voor de hervormde Bethelschool '(Lindengaarde) ver traagd. Nu echter in een nader ge sprek tussen het bestuur van de ’’Ver eniging tot stichting en instandhou ding van Nederlands Hervormde scho len te Waddinxveen” en het college van Burgemeester en Wethouders is gebleken dat het aanvankelijke plan te royaal was opgezet zal er op meer bescheiden wijze worden gebouwd om op de plek van de huidige protestants- christelijke kleuterschool De Kleine Basis de geintegreerde Bethelschool te kunnen neerzetten. De Kleine Basis wordt ondergebracht in De Savornin Lohmanschool. Nu de Bethelschool minder fors wordt zijn volgens de gemeente gelijk de bezwaren van de omwonende Peu- leyen-bewoners weggenomen, die meenden door de gedachte situering van het schoolplein alleen maar overlast te zullen krijgen in plaats van het toegezegde groen voor de deur. E de Vriesschool hebben ingestemd met het nieuwe bouwplan dat is gemaakt, waarin de uitbreiding in hoofdzaak WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en dis- le, welke - zoals gezegd - bij uitsluiting trictscommandant van de rijkspolitie kolonel P. Paul gaan binnenkort belast is met de centrale inzet van de assistentie-eenheden in het gehele dis trict”, aldus kolonel Paul, die de Wad- dinxveners aanraadde het alarmnum mer 3000 te draaien als urgent politie- assistentie nodig is en het kantoornum- mer 3076 te draaien in alle andere ge vallen, waarin men contact met de poli tie wenst. WADDINXVEEN Wad- dinxveners die de rijkspolitie wil len bellen doen er goed aan het nummer te draaien als urgent politieassi- stentie nodig is en het kantoor- nummer van het bureau aan de Kerkweg-Oost te draaien in alle andere gevallen, waarin men contact met de plaat selijke rijkspolitie wenst. maakten namelijk van de gelegenheid jecteren (ook niet de speelplaats). De ARP-kiesvereniging Rijnsburg is een financiële actie gestart voor een ekinderziekenhuis in Qacha’s Nek in De gebruikers van de openbare Klaas Lesotho (Afrika), de Vriesschool hebben ingestemd met het nieuwe bouwplan dat is gemaakt, is gezocht aan de kant van de Sta- ringlaan. RAADSCOMMISSIE In de raadscommissie voor de onder wijszaken heeft wethouder A. H. van Gent PvdA) een overzicht gegeven hoe het in Waddinxveen staat met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs. Er zijn vier categorieën te maken: 1. Reeds geintegreerde scholen De openbare mr. A. de Roosschool aan de Wingerd. De wijkschool St. Jozef aan de Ka- naalweg. De protestants-christelijke Koningin Julianaschool aan de Peter Zuid- laan. 2. Scholen met integratieplannen De openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan. De hervormde Bethelschool aan de Lindengaarde. De openbare Leon van Gelderschool aan de Heggewinde. De protestants-christelijke De Savor nin Lohmanschool aan de Linden gaarde. 3. Scholen op korte afstand van elkaar, waarover de integratie-discussie nog moet losbarsten: De rooms-katholieke St. Paulus- school aan de Jacob Catslaan. De rooms-katholieke Mgr. Bekkers school aan de Peter Zuidlaan. De protestants-christelijke Groen van Prinstererschool aan de Tollens laan. De protestants-christelijke Willem van Oranjeschool aan de Oranjelaan. De hervormde Rehobothschool aan de Onderweg. (Deze school gaat naar de nieuwe woonwijk Zuidplas). 4. Scholen op enige afstand van elkaar: De openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost en de kleuter school Pinkeltje aan de Van Meck lenburg Schwerinlaan. De openbare Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat (gaat naar de nieuwe woonwijk Zuidplas) en de kleuter school ’t Hazeveld aan de Mozart, laan. De hervormde Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost en de kleuterschool De Goede Herder aan de Prinses Margrietstraat. De Gereformeerde School (thans nog geen kleuterschool). In de raadscommissie voor de onder wijszaken zei wethouder Van Gent (PvdA) dat bij het bepalen van de urgentie begonnen zou moeten wor den bij de laatste categorie, omdat het hier gaat om kleuter- en lagere scholen, die in verschillende woon wijken gelegen zijn, hetgeen de in tegratie niet zal bevorderen. Binnen het college van Burgemeester en Wet houders zal nog nader over een ur gentieplan worden gesproken, terwijl ook de betrokken schoolbesturen zich hierover zullen kunnen uitlaten. Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard tioneel geworden. Het betekend, dat het publiek in een groot deel van Zuid-holland bij alarmmeldingen voor de kosten van een lokaal gesprek, altijd door een politieman te woord wordt gestaan, die terstond actie kan nemen. De taak van de regio-bureaus, om de tafel zitten om de gerezen geschillen over het Automatische Telefoondoorkoppelingssysteem in goede harmonie uit te praten. Onze eerste burger zei dat maandagmorgen tijdens de installatiebijeen komst van adjudant M. W. Blom in het gemeentehuis. zoals te Waddinxveen, om ontvangen i van het publiek 's avonds en ’s nachts te verlaten in opdrachten aan de radio-surveil- einde het welbekende telefoonnum- lance-auto’s, is overgeheveld naar mer 3000 van de plaatselijke rijks- de alarmcentrale in Leiderdorp, die politie draaien niet meer contact met deze opdrachten rechtstreeks en dus het bureau aan de Kerkweg-Oost, maar niet via het betreffende groeps- met de centrale meldkamer van het bureau, zonder enig tijdverlies, geeft district ’s-Gravenhage van de rijks- aan de surveillance-auto’s. politie, die in Leiderdorp is geves- De regionale funktie van de regio- tigd. Het gemeentebestuur heeft daar bureaus is derhalve beëindigd, zodat omdat de Waddinx- oók deze bureaus nu weer uitsluitend politiepost” toch al dag en als plaatselijke groepsbureaus fun geren. De uitvoering van de op drachten blijft, zoals voorheen, opge dragen aan de in de regio’s surveil lerende auto’s, die bemand blijven met personeel uit de regio. In dit op zicht is er dus niets veranderd MISVATTING Kolonel Paul: ’’Opgemerkt is wel eens, dat de centrale meldkamer een ver- maandagmor- wijdering tussen publiek en politie J J jk te weeg zou brengen. Dit is een mis waarom het Automatische Telefoon- vatting. In de eerste plaats, omdat - .r teerp er is geko- het contact tussen uitvoerend poli- dat rijkspolitiegroepen zich tiepersoneel en de burger op dezelfde wijze wordt voortgezet als voorheen en in de tweede plaats, omdat alle bureaus voorzien zijn van een ”kan- toorlijn”, zodat de burgerij voor an dere dan alarmmeldingen rechtstreeks met zijn politie in contact kan tre den, zolang het bureau geopend is”. ”In de maand, dat de Automatische Telefoondoorkoppeling functioneert, is gebleken, dat er in Waddinxveen het aantal kantoorlijnen uitbreiding behoeft. Zulks is met de P.T.T. be sproken”. ’’Duidelijk moge zijn, dat het doen van alarmmeldingen aan de rijkspo litie in dit district via een ander dan het alarmnummer vertraging oplevert, politie, die in Leiderdorp is geves- bezwaar tegen, omdat de Waddinx veense nacht bezet is gedurende de gehele week. Overwogen wordt dan ook in een voorlichtingscampagne de bevol king er op te gaan wijzen voortaan het kantoornummer 3076 te gaan bel len indien men persé het Waddinx veense bureau aan de lijn wil heb ben. REGIO-BUREAU Kolonel Paul maakte i gen in het gemeentehuis duidelijk waarom het Automatische Telefoon doorkoppelingssysteem er is geko men en daarvan niet kunnen losmaken. Im mers, de behoefte aan constant in zetbaar politiepersoneel, met name gedurende de avond- en nachturen, doet zich steeds duidelijker gevoe len. Als eerste stap werd vijf jaar geleden besloten om onder meer in Hollands Midden door de rijkspoli tie in die regio ’s avonds en ’s nachts een gemeenschappelijke assistentie surveillance te laten verrichten. Daarvoor werd het groepsbureau te Waddinxveen aangewezen als regie bureau. Aangezien de zwakke punten in de ze opzet de telefoon-antwoordgevers op de gesloten bureaus bleven, die het publiek naar het bureau in Wad- aangezien de alarm-aanvrage in dat ge- dinxveen verwezen, is het Automa- ---J’ - tisch T elefoondoorkoppelingssysteem in het leven te roepen om bereikbaar heid van de rijkspolitie te verbete ren. Dit systeem is op 1 februari opera-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

WvW | 1979 | | pagina 7