Slechts 1 partij falikant tegen sterke groei TOMA Burgemeester vraagt om snelle bouw politiebureau In project Torna draait het om het gehele gezin gen’ was erg ongewis en iedere tuin van een put voorzien was ondoenlijk. Er waren veel woorden en overredings Oud-projectleider Berry Wessels blikt terug (1 Bonkelaar-film Last Tango in Paris O!l Van 9.000 naar 21.000 Laatste ronde knotten door Natuurgroep Waddinxveen WADDINXVEEN - 11.000 U - 12.000 f. - 20.000 ;i; WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 1962 Oktober 1978 ken. Voor de kinderen tot vijf jaar, voor het ploegen van kapokplantages. Weekblad voor Waddinxveen van vol- MEENEMEN Brood, laarzen, stevige en warme oude niet zozeer met de kwestie van de overdracht, maar met de vraag: voor wie werk je? Voor de lokale bevol king, dus de boer, of voor de rege- werden niet alleen medicijnen uitge reikt. De hoofdaandacht ging uit naar Uit lokale produkten werd een gerecht samengesteld als aanvulling op de steeds leegstaande appartement hun laatste Tango dansen. Met deze opzegging van de huur in 1980 willen B. en W. duidelijk maken dat er haast moet worden gemaakt met de reeds jaren in de pen zijnde bouw van een nieuw groepsbureau, waarvoor de bouwvergunning allang is afgege ven. Volgens burgemeester mr. Smal- lenbroek kan met de bouw voor de zomervakantie lang en breed zijn be gonnen. Het nieuwe politiebureau, dat natuur- - de wacht en de recherche, op de eerste etage zullen de korpsleiding en de ad ministratie worden gehuisvest. Op de tweede verdieping zijn ruimten ge- i--J - De vier isoleercellen, verhoorkamers en kleine luchtplaats komen op de be gane grond. Mozartlaan te liggen. Achter het complex is een ommuurde hof gedacht, waar ook de garages, fietsenstalling en krijgt de werkplaats zullen komen. Dat er ge- Ze wezen op ziektes, adviseerden bij tement. Dit is het decor waarin Paul en Jeanne elkaar voor het eerst ont moeten, beiden met het idee dit huis te huren. Aanvankelijk tonen zij niet de geringste belangstelling voor elkaar, tot een vonk overslaat en een WADDINXVEEN In het blad Vice Versa, een uitgave van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, blikt Berry Wessels terug op zijn periode in Bo- ven-Volta. Berry is tien jaar lang pro jectleider geweest van het project To rna in Boven-Volta.Dit project is door Waddinxveen geadopteerd en ontvangt reeds meer dan drie jaar geldelijke steun van het dorp aan de Gouwe. Tevens probeert de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Wadddinx- veen de bevolking van het Gouwe- dorp bewust te maken voor de ont wikkelingsproblematiek. Maar terug naar Berry Wessels. Tien jaar heeft hij aan het project ge werkt, en hij constateert dat er nog WADDINXVEEN De in de Waddinxveense gemeenteraad vertegenwoor digde vijf politieke partijen hebben zich tijdens de vorig jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen allemaal uitgesproken over een eventuele ster kere groei van Waddinxveen. Hun meningen daarover staan zwart op wit in de gemeenteprogramma’s van 1978. Daaruit blijkt dat er maar één politieke groepering is, de SGP/Hervormde Kiesvereniging/GPV, die zich falikant blijft verzetten tegen een groter Waddinxveen dan 25.000 in woners. De politieke meningen, zoals die voor- komen in de programma’s waarop de 19 raadsleden tot 1982 zijn gekozen, zijn deze: CDA CDA in ’’Samen verantwoordelijk”: ”Het jaarlijks in aanbouw te nemen aantal nieuwe woningen dient te waar borgen dat Waddinxveen de haar toe gemeten volkshuisvestingsfunctie waarmaakt. In principe derhalve zo veel woningbouw dat Waddinxveen in bevolkingsaantal groeit volgens de spe- December 1952 cifieke natuurlijke aanwas... Het CDA Juli 1958 September 1960 April 1962 :j December 1963 September 1965 November 1966 i December 1967 April 1969 Juni 1970 Tvi alvi iivu dwi CDA, PvdA en VVD onderschreven beleidsprogram ma voor de raadsperiode 1978-1982: ’’Groei van de gemeente zal qua doel stelling geschieden’op basis van de in het streekplan Zuid-Holland Oost toe gewezen taak. In beginsel wordt vast- i aan het openhouden van het Groene Hart. Bereidheid bestaat om bij door rijks- en provinciale over heden aan te tonen noodzaak, het bouwen ten behoeve van de regiona le huisvesting, met name in de so ciale sector, te overwegen”. begin af aan om totaliteit. Moeder- en kindzorg, voor lichting, verbetering van de voedsel situatie en meerproduktie in de tuin bouw hebben ook met elkaar te ma- Dit is een perspectieftekening van het op de hoek Mozartlaan/Beethovenlaan te bouwen nieuwe groepsbureau van de rijkspolitie. spreekt daarnaast haar bereidheid uit om, ingeval de regionaal vereiste wo ningbouw stagneert, bouw van extra contignenten woningen ten behoeve van die regionale woningzoekenden, in Waddinxveen te doen plaatsvinden”. PvdA PvdA in ’’Eerlijk delen juist nul”: ’’Overeenkomstig de provinciale plan- ^December 1970 nen zal de groei van Waddinxveen ,O79 zeer beperkt en geleidelijk zijn. Met nadruk gaat de PvdA ervan uit dat gegeven het huidige nationale- en regionale beleid Waddinxveen geen taak heeft in de opvang binnen Hol- WADDINXVEEN Wad- dinxveen heeft bijna 30 jaar nodig gehad om in bevolkings- i aantal dik te verdubbelen. Dit zijn de cijfers: 9.000 - 10.000 - 13.000 - 14.000 - 15.000 - 16.000 - 17.000 - 18.000 t - 19.000 - 21.000 BELEIDSPROGRAMMA maakt voor het inwonend personeel, lands Groene Hart. In samenwerking Tot slot het door CDA kracht nodig om tot samenwerking in groter verband te komen op op pervlaktes van bijvoorbeeld een hal ve hectare. De vrijwilligers vonden het niet hun taak een infrastructuur te scheppen. De lokale bevolking groef zelf de putten. Pas dan werd er cement verschaft om een betonnen ring aan te leggen. In zulk verband loonden de investeringen. Er kon één omheining om de tuin worden gebouwd en de kosten van het een en ander werden gedeeld. GOED SUCCES wel enige jaren Nederlandse vrijwil- die erg vatbaar zijn voor ziektes, Na allerlei vertragingen zag het J - i. rip iQQtcfp iQrpn naar int Hat Ha vz t er de laatste jaren naar uit dat de op zet ging slagen. Aanvankelijk wilde men men nam de bereidheid tot samenwerking toe. Bij elk project was er een lei der uit de plaatselijke bevolking. Een w.. comité besliste over de grootte en de toegangsprijs van deze door Bernar- vröuweni’ de' nieest“geschikte gekozen indeling van de tuinen. De laatste twee do Bertolucci gemaakte film van 129 6 6 jaar zijn er nog drie tuinen opgezet minuten bedraagt drie gulden. met goed succes. Over de inhoud van Last Tango In De vrijwilligers zorgden voor de be- Paris het volgende: Parijs. Een koude geleiding en de technische aspecten, wintermorgen. Een leegstaand appar- J de keus van soorten gewassen en raad den bijvoorbeeld aan tomaten niet steeds op dezelfde plaats te bouwen. Met kleine proeven lieten ze zien dat het anders moest, dat het beter kon. WADDINXVEEN Het derde en laatste programma van het knotseizoen is weer begonnen, zo deelde Rob van Oord (Lindengaarde ll, tel. 7089) van de Natuurgroep Waddinxveen ons mee. Dat betekent dat er alweer twee programma’s zijn afgewerkt. Rob van Oord: ”Wij zijn nu al 15 zater dagen enthousiast bezig geweest en we We hebben niet alleen wilgen en essen geknot, maar ook gewerkt aan enkele elzenkaden. We hebben nog steeds veel meer werk dan we in één seizoen aan kunnen, zodat er voor het volgend jaar alweer adressen klaar liggen. We hopen dat de laatste zaterdagen van dit sei zoen erg veel mensen zullen komen om het achterstallig onderhoud bij de on derstaande adressen helemaal weg te werken (soms is er wel 20 jaar of meer niets aan de bomen gedaan!). Iedereen die meewil kan zich opgeven bij mij, liefst uiterlijk de donderdag vóór de knotdatum, dit i.v.m. de planning. Voor vervoer vanaf station Gouda kan wor den gezorgd!” Als er genoeg animo voor is wordt in april weer een afsluitend feest door de Natuurgroep georganiseerd. Iedereen die één of meer zaterdagen geknot heeft is dan van harte welkom. Op dit feest wordt teruggeblikt op het seizoen met dia’s en foto’s en worden weer plannen gemaakt voor het volgend sei zoen. Van de Natuurgroep Waddinxveen nog de volgende mededelingen: PROGRAMMA IU maart: Diemenbroek 40, Driebrug- gen. 17 maart: Onderweg 93, Waddinxveen. 24 maart: Oud-Reeuwijkseweg 27, theoretisch en zoveel mogelijk visueel is van een vreemde verhouding, waar- ^malrr Benedenheulseweg 52, te werk. bij zij afspreken mets over hun ver- Stolwijk Aldus Berry Wessels in het genoemde leden of hun toekomst te vertellen, 1 interview over de voedings- en tuin- en zij zelfs hun naam niet noemen. WERKTIJDEN bouwaspecten van het project Torna Niets van buiten mag binnenfilteren Gewerkt wordt van half negen tot drie in Boven-Volta. Volgende week ver- in de beslotenheid van hun intieme uur ’s middags. Twee maal wordt bij de telt hij verder over de start en ont- relatie. Dat het konsekwent doorvoe- boer koffie gedronken en het meegeno- wikkling van het landbouwkundig een- ren van een impulsief gemaakte af- men brood kan dan worden opgegeten, trum. Juist dit centrum heeft een be- spraak toch moeilijkheden gaat ople- langrijke rol gespeeld in de huidige veren, ervaren deze geliefden, wanneer ontwikkeling van de streek rondom zij in een draaikolk van sex, liefde Torna. Hoe dat gegaan is komt in het wanhoop en vertwijfeling, in hun nog kleding, handschoenen, evt. schaatsen. ,.jc_ Weekblad voor Waddinxveen van vol- steeds leegstaande appartement hun Een beugelzaag kan nooit kwaad, ge zinnen niet te helpen. De factor ’re- gendeweek. laatste Tango dansen. wone zagen zijn onbruikbaar. ligers nodig zullen zijn, vooral voor de coödinatie rond de opleiding van het landbouwkundig centrum. ”Je zit aanvullende voeding, niet zozeer met de kwestie van de Vrijwilligers trokken naar de dorpen, belegden vergaderingen, gaven demon straties en stelden, na eindeloos ge praat te hebben, de vraag: zijn jullie ring, of voor het administratief kader geinteresseerd? Dan werden uit de in Boven-Volta? De laatste twee zijn niet overdreven in de eerste geinte resseerd. De integratie van het pro ject in de ontwikkeling van 1 als geheel is dan ook maar zo zo”. OSSETREK Berry Wessels was in Toma belast met de afdeling veeteelt, en met de bevordering van de landbouw. Twintig jaar geleden wer- ceerd. Sindsdien beschikten sommige boeren over ossen, maar ze gebruik ten ze slechts veertien dagen per jaar borstvoeding. Er volgden lessen en voor het ploegen van kapokplantages. demonstraties in voedselbereiding, Voor andere doeleinden, zoals onder- ziektebehandeling enz. Hierbij speel- houdswerkzaamheden werden de die ren niet ingezet. Het rendement kon dus aanmerkelijk worden verhoogd. de verbetering van de tuinbouw een rol. Eerste doeleinde was vermeerde ring van de produktie voor eigen con- In het project Torna ging het van het sumptie. Daarna voor de markt en het gezin in zijn voor functionarissen, die niet meer aan produktie toekwamen. Met de tuinbouw ging het aanvanke lijk moeilijk. Individueel waren de ge- WADDINXVEEN Het liefdesavon- individueel profijt zien. Toen tuur Last Tango In Paris, met in de constateerde dat het goed ging hoofdrollen Marlon Brando en Maria Schneider, draait zaterdagavond 17 maart om acht uur in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar. De WADDINXVEEN De installatie van adjudant M. W. Blom (33) uit Vinke- veen tot groepscommandant van de rijkspolitie heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek maandagmorgen in het gemeentehuis aangegrepen om nu eens in het openbaar bij het ministerie van Justitie aan te dringen op een spoedige bouw van het nieuwe groepsbureau op de hoek Mozartlaan/Beethovenlaan. Hij ver telde dat de gemeente de huur van het huidige bureau aan de Kerkweg-Oost al heeft opgezegd in verband met de ontwikkelingen in het Brugcentrum. lijk zo zal worden dat het ook te gebrui- De ingang komt aan de kant van de ken valt indien Waddinxveen bij het u~* bereiken van de 25.000 inwoners van rijkspolitie in gemeentepolitie zal over gaan, wordt negen meter hoog en I drie lagen met een plat dak. De vorm- kozen is voor een muur heeft te maken geving van het geheel is zodanig dat het met het beschermen van de persoon- past in een woonwijk. Witte betonste- lijke levenssfeer. Op het terrein bij het nen en heldere kleuren zullen het te bouwen groepsbureau zullen ook vriendelijke karakter van het bouwsel nog drie bungalows neergezet worden, benadrukken. Zit op de begane grond De rest blijft speelterrein. met omliggende gemeenten zal ge zorgd worden voor het openhouden van het Groene Hart in het belang van de samenleving als geheel”. SGP/HKV/GPV SGP/Hervormde Kiesvereniging/ gehouden GPV in haar ’’Gemeenteprogram”: v'“> “Een grotere uitbreidingssnelheid dan nodig is voor de natuurlijke aanwas en de directe behoefte van Waddinxveen zelf achten wij onge wenst”. VVD WD in haar ’’Gemeenteprogram- ma”: ’’Volkshuisvesting met als doel stelling: taak uitvoeren die de provin cie onze gemeente heeft opgelegd als tertiaire woonkern. Dit houdt in, dat alleen uitbreiding is toegestaan voor de eigen natuurlijke bevolkings aanwas. Uiteraard blijft de VVD open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die zich op provinciaal of regionaal ni veau kunnen voordoen”. D’66 D’66 in “Het redelijke alternatief’: ’’Wij zijn voor uitbreiding van het Waddinxveense woningbestand uitslui tend en alleen ten behoeve van op vang eigen Waddinxveen woning behoefte, opvang van economisch aan Waddinxveen gebonden personen, die hebben veel bomen grondig opgeknapt, alhier geen passende huisvesting kun nen vinden en opvang met uitbreiding van de structuele werkgelegenheid”. het geheel is zodanig dat het heldere kleuren zullen het .te bouwen groepsbureau zullen ook die één keer per week centraal trai ning kregen. Na een half jaar konden het land zij in hun omgeving aan de gang als ’animatrices’. Het werden geen func tionarissen met een vast inkomen. VOEDSELLESSEN wel speciaal Van elke baby werd een kaart aan- ossetrek in gelegd waarop de groeicurve was af te lezen. Bleef een kind beneden de den er in Torna reeds ossen geintrodu- maat dan werd het voedsel gewijzigd. Ze gingen daarbij zo min mogelijk hartstochtelijke omhelzing het begin --1-i::i. -1 js van een vreemde verhouding, waar bij zij afspreken niets over hun ver leden of hun toekomst te vertellen, en zij zelfs hun naam niet noemen. Niets van buiten mag binnenfilteren in de beslotenheid van hun intieme relatie. Dat het konsekwent doorvoe ren van een i spraak toch moeilijkheden gaat ople- ontwikkeling van de streek rondom zij in een draaikolk van sex, liefde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9