Geslaagd musicalfeest I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen PvdA-Tweede Kamerleden doorbreken stilzwijgen van onze raadsleden TORRAS huis kopen? huis verkopen? LUXAFLEX Over extra groei Waddinxveen bestaat wel een geheime nota Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Tien schriftelijke vragen aan minister van Volkshuisvesting Fa. v.d. Linde Heemskerk BV MODESHOWS verboom makelaardij b.v. jg julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 L*”*" Onafhankelijk Nieuwsblad N y onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Lid NBA/. r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG NR. 1607 VOOR TELEFOON 01828-2218 van terwijl het provinciaal bestuur de eerst delijkingsnota? Waddinxveen Vraag vrijblijvend offerte. I n, X) telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed k. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen Woensdag (vanavond) 21 maart, Sporthuis De Bron, De Unie, 20.00 uur Woensdag 28 maart, Verbakel, Hotel Florida Boskoop, 20.00 uur WOENSDAG 21 MAART 1979 ontstaan. Daar moeten we ons op be zinnen". En in een samenvatting staat dan, dat ook gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Waddinxveen. Er staat 1 van 15.000 wo ningen, die in Waddinxveen gebouwd zouden kunnen worden. Maar ik be grijp wel hoe de krant aan dat ge tal gekomen zal zijn. Er worden door ambtenaren, in gesprekken wel eens getallen genoemd, die variëren van zes- tot twaalfduizend”. nformeerd acht over datgene wat zich c de ruimtelijke ordening en de woning- bouw in Zuid-Holland Oost en geldt als de waakhond voor het behoud van het Groene Hart. Vorige week legde hij in de Rijn- landsche Courant - een kopblad van de Sijthoff Pers - deze verklaring af: „Wij houden ons aan het streekplan. We gaan zeker niet op de lijn zitten van „we gaan maar veel in Waddinx veen bouwen”. Ik mag aannemen dat de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening het daar mee eens is. Die heeft immers gezegd, dat het streekplan het (met de nadruk op „het”) integratiekader is voor de ruimtelijke ordening. De bevolkings- overloop van Zuid-Holland-west op vangen in Zuid-Holland-oost zou een aantasting zijn van beide streekplan nen”. „Ik heb die nota intussen ook gezien. Er staat inderdaad geheim op de be geleidende brief. Het is één van de adviezen, die aan de minister worden uitgebracht. Er staat in die nota in feite „oppassen, want er kan in de betreffende vraag van oud-raadslid W.M.L. van Breemen (PSP) dat de ge heime nota niet strookt met het beleid van B. en W. en reageerde verrast op het genoemde aantal van 15.000 wonin- gen,i het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afspeelt. ”De vragen van de heer Van Breemen zijn opportuun. Op bestuurlijk niveau zijn er geen gesprekken geweest. De discus sie is thans nog niet aan de orde”, aldus mr. Smallenbroek, die nog wel in het Anne Frankcentrum kwijtraakte dat ook Waddinxveen echter moet luiste ren naar de gerechtvaardigde woonver- langens in Zuid-Holland, want in de af gelopen jaren zijn er in de Zuidhollands streekplannen onvoldoende reserves voor woningen ingebouwd. Er is een te kort aan 20.000 huizen in de komende tien jaar omdat de gemiddelde woning- bezetting sneller daalt dan voorzien en omdat met de huisvesting van minder heidsgroepen onvoldoende rekening is gehouden. Het beleidsprogramma van het college stelt niettemin, dat indien rijk of provincie van opvatting zijn dat de regionale bouw tot problemen leidt, er een gesprek tot de mogelijkheden behoort. op rijksniveau te doen plaatsvinden, Hoewel het Waddinxveense gemeen- terwijl het provinciaal bestuur de eerst tebestuur het bestaan van een geheime toekomst een gebrek aan bouwlokaties aangewezene is in structuurplankader nota ontkent en, andere kranten dan deze problemen op te lossen? 8. Is van rijkszijde samen met de pro vincie overleg gevoerd met de betrok- 5. Hoe groot is het tekort aan lokaties? 6. Welk overleg hebt u ter zake met de stuurgroep Zuid-Holland West gevoerd en wanneer is dit geschied? 7. Vindt u het juist dergelijke studies WADDINXVEEN Hoewel de Waddinxveense gemeenteraadsleden een opvallend stilzwijgen bewaren over een mogelijke groei van Wad dinxveen naar 40.000 tot 60.000 inwoners, alleen het afdelingsbestuur van de PvdA met verklaringen en moties komt en burgemeester mr. A.G. Smallenbroek bezweert dat er geen ’’bestuurlijk overleg” is over extra woningbouw in de Zuidplaspolder tussen de gemeente en het rijk hebben de PvdA-Tweede Kamerleden Rienks en Kombrink het initia tief genomen om nu eens duidelijkheid te krijgen over deze zaak. Beide volksvertegenwoordigers hebben minister jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dan ook be stookt met tien schriftelijke vragen over onder andere de mogelijke bouwlokatie bij Waddinxveen. Dit zijn de tien vragen: 1. Is het waar dat de Rijksplanologi sche dienst (RPD) en de Centrale Di rectie van Volkshuisvesting (CDV) een geheime nota aan u hebben uitgebracht over nieuwe bouwlokaties bij Wad dinxveen en Leiden? 2. Wilt u deze nota aan de Kamer over leggen? 3. Op wiens initiatief is deze nota ge maakt en wanneer is het initiatief tot de opstelling ervan genomen? 4. Bent u de mening toegedaan dat Zuidhollandse bestemmingsplannen te weinig ruimte bieden voor de woning bouw? Zo ja, wanneer hebt u die opvat - 15.000 HUIZEN Deze Kamervragen zijn een reactie op de eerste publicaties in de kranten van de Sijthoff Pers op donderdag 1 maart dat er een geheime inventarisatienota zou zijn van de Rijksplanologische Dienst en de Centrale Directie van Volkshuisvesting, waarin gerept zou worden over nieuwe bouwlokaties in de Zuidplaspolder bij Waddinxveen (waar 15.000 huizen gebouwd zouden kunnen worden) en een nog niet nader aange duid gebied bij Leiden. Een groot Wad dinxveen zou nodig zijn omdat de trek vanuit de randstad naar andere provin cies sterk is teruggelopen, de woning- produktie achterloopt en omdat de groeigemeenten het niet aan blijken te kunnen. Zo worden de huizenhoge pro blemen van Gouda bijna dagelijks in de kranten beschreven. Opvallend is dat - zoals gezegd - in het openbaar de Waddinxveense raadsle den geen verklaringen over deze zaak afleggen, maar ook niet van de overi gens zeer zelden gebruikte mogelijk heid tot het stellen van schriftelijke vra gen aan het college van B. en W. ge bruik maken. Verder springt in het oog dat burgemeester mr. A.G. Smallen broek zoals altijd, maar zeker in deze zaak, zeer nauwkeurig zijn woorden formuleert als er vanuit de bevolking vragen over de mogelijke extra groei van Waddinxveen worden gesteld, zoals dat ruim twee weken geleden het geval was tijdens de openbare hoorzit ting over het ontwerp- bestemmingsplan Zuidplas in het Anne Frankcentrum. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën Leon van Gelderschool (Essengaarde) de musical ”De Allerlaatstenieuwsshow” met succes opgevoerd. Korte inhou< De hoofdredacteur van een krant wordt het leven knap zuur gemaakt. Kritiek is er van een ondergeschikte, die w< eens over ander nieuws wil schrijven in de krant. Een aantal ’’probleemvrouwen” wil dat hun standpunten eei vermeld worden in de krant. Een zestal kinderen vindt dat het echte nieuws te veel op de laatste pagina’s staa Tussendoor zijn er nog stripfiguren uit de krant, die tot leven komen. Ook zij hebben nogal kritiek op hun gedwonge mede omdat hij zichzelf goed gei- bestaan. Uiteraard werd deze show door veel zang en dans opgefleurd. grif weten te vertellen (het Dagblad van Rijn en Gouwe voorop) dat de betreffende kranteberichten naar het rijk der fabelen moeten worden ver wezen is er wel de uitspraak van Zuid- lementaire behandeling over de Verste- iö. Hebt u reeds een standpunt over de hollands gedeputeerde drs. J. Borgman, delijkingsnota? in vraag 1 bedoelde nota bepaald? Zo de man die is belast met de zorg van die van de Sijthoff Pers (Haagsche Courant, Het Binnenhof, Leidse Cou- rant, Rotterdamsch Nieuwsblad, Goud- ken gemeentebesturen? Zo ja, wanneer sche Courant, Economisch Dagblad) persé niet het getal GESPREK KAN Onze eerste burger zei toen op de des- WADDINXVEEN Vrijdagavond is in het Anne Frank Centrum door leerlingen van de 5e en 6e klas van de openbar 1 I .AM CT a 1 z4 a z-x 1 C f on nn n r/1 al <4 m 1 icinn I TA A I larlnotct on laiiTircrh/xxii" r-v-, rrxar/4 IZ” r-f za inVl 1 i r heeft dit plaatsgevonden? 9. Wilt u concreet meedelen, welke be zwaren bij u leven tegen de streekplan nen Zuid-Holland West en Zuid- ting tot uitdrukking gebracht bij de par- Holland Oost? in vraag 1 bedoelde nota bepaald? Zo de man die is belast met de zorg ja, hoe luidt dat? Indien u nog geen oordeel hebt wanneer zult u dat dan vellen? Wilt u dat onmiddelijk ter ken nis van de Kamer brengen? ECHTE MUV5 DE KRANT KOMT 0? VOOR UW RECHT 1 GOTO HiEUwS 1 i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1