v.. d. Uiiifiidl© I» H PvdA gaat dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid vieren R &UJ cleaning senuice Lu. 8-j nette werksters en echtpaar Gemeentelijke bekendmaking FRANS VERSLUIS een publicatie van de Gemeente Waddinxveen VOORJAAR! EINDELIJK! Nu dan toch maar dat nieuwe sport- fietsje. De Bonkelaar toberrevolutie van 1917) kunnen zien en na een korte pauze kunnen genieten van een politieke poppen kast. Ook voor de kinderen staan een poppenkast en film op het pro gramma. De toegangsprijs bedraagt voor het middagprogramma één gulden en voor het avondpro gramma een rijksdaalder. Onze keus daarin is, dat weet u, I ENORM. Middag- en avondprogramma in LEUKE MODERNE SCHOEN van echt leder. In de modekleuren beige en cognac .U7 o r op ‘l’.o ,/0 fp To-x f o I F'M I r.0 a f o 0 i 7 0*0*1 p|| van Passage 21 - Tel. 4132 Gevraagd: Enkele 3 o> Dag- en avondwerk. L. de Bourbonstraat 24 - Tel. 7994 •■a voor het schoonhouden van kantoren en panden in Waddinxveen. O) Tevens DAMES gevraagd die in kunnen vallen in de vakanties. VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: woensdag 2 mei a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR OPEN BARE WERKEN EN -BEDRIJVEN op woensdag 25 april 1979 ten gemeentehuize, aanvang 19.30 uur. NU VOOR: 34 Verkrijgbaar bij: avondprogramma in het jeugd- vrijetijdscentrum E-1—1- wilt een race-fiets naar eigen samenstelling. FIETSEN EN BROMFIETSEN Beethovenlaan 72, Waddinxveen, tel. 2264 444444444444444444444444444441- Winkelcentrum Bloemendaal Lekkenburg 37 Gouda. Tel: 01820-22838 Winkelcentrum Passage 216 Waddinxveen. Tel: 01828-5213 Winkelcentrum Luifelbaan Brederodelaan 7 Waddinxveen. Tel: 01828-4662 Maten 36-41 .‘.VJ SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. AANKOOP EENGEZINSWONINGEN Het college van burgemeester en wethouders van de ge meente Waddinxveen maakt bekend dat gedurende de pe riode 23 april t/m 20 mei 1979 de gelegenheid wordt open gesteld voor schriftelijke aanmelding van gegadigden, die interesse hebben in de aankoop van een van de navolgende eengezinswoningen met 3 slaapkamers en een ’’lege” zol der: 46 premiekoopwoningen 8 vrije sectorwoningen (met gemeente-garantie). De bouw zal aanvangen in augustus 1979. Het plan is ge legen in het bestemmingsplan Zuidkade I nabij de Schie- landstraat. Het ontwerp is gemaakt door architectenburo Treffers en Polgar te Waddinxveen. De woningen worden gerealiseerd door de Stichting Be vordering Eigen Woningbezit Groenswaard. Gegadigden dienen tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. 1. of reeds driejaar inwoner zijn van Waddinxveen 2. of economisch aan Waddinxveen gebonden zijn (en niet in een aan Waddinxveen grenzende gemeente wonen); b. thans een huurwoning bewonen, of eigenaar/bewoner zijn van een flatwoning of een in slechte staat verkerende woning; c. een inkomen genieten (eventueel incl. een gedeelte van het inkomen van de vrouw) dat voldoende is om de jaar lijkse lasten van de woning te kunnen dragen, met inacht neming van een eventuele eenmalige aanbetaling bij aan koop; d. in 1978 een inkomen hebben genoten (bruto, inclusief vakantietoeslag, tantième, etc.) dat niet hoger was dan f 50.000,- voor de premiekoopwoning f 70.000,- voor de vrije sectorwoning met garantie; e. de gezinssamenstelling moet passend zijn in verhouding tot de grootte van de woning. Aanmelding dient te geschieden per brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders te Waddinxveen (vóór 21 mei 1979). Daarna zal een inlichtingenformulier worden toegezonden. Dit dient vóór 5 juni 1979 ingevuld te zijn teruggezonden. Het college van burgemeester en wethouders zal beslissen of de kandidaat-koper geacht wordt aan de gestelde nor men te voldoen. De Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard zal zich belasten met toewijzing van de woningen (even tueel na loting) en met de voorlichting aan'de kopers. Waddinxveen, 18 april 1979. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, (T. Meuleman) (Mr. A. G. Smallenbroek) W Sik gaan worden met een middag- en w en De Bonkelaar. In Internationale en de Socialisten- het middagprogramma vanaf half mars kunnen zingen, de film ’’Tien vijf bedoeld voor volwassenen met dagen die de wereld schokten” (ok- VERGADERING COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN: donderdag 26 april a.s., aanvang 17.00 uur in het ge meentehuis. WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 APRIL 1979 Vele merken, soorten en typen ook als u dat J J SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. GOED KINDER-ONDERGOED HEEFT EEN MERK. HOLLANDIA. Hollandia staat garant voor kwaliteitsondergoed. Dus 100% katoen, ’n perfekte pasvorm, blijvend elastisch en absoluut kleurecht. WADDINXVEEN Op initiatief kinderen, het avondprogramma van de Partij van de Arbeid in vanaf acht uur geheel afgestemd Waddinxveen zal de Dag van de op de ouderen, die dan koffie met Arbeid op dinsdag 1 mei gevierd koek krijgen, naar de openingstoe- i spraak van voorzitter drs. Martin Kraayestein kunnen luisteren, de 0 0 s'— 4 4 4 4 i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 23