WD-Kamerlid op HV-avond in De Bonkelaar SpaarBank Rotterdam Rommelmarkt f 26.000,- Collecte opbrengst Politie zoekt getuigen Donderdagavond acht uur OPENBARE COMMISSIE VERGADERING c L - 1 Winkelcentrum De Passage 15, 2741 HB Waddinxveen, tel. 01828 - 2468. X - I r Binnen- en buiten de tent aan de Nesse bestond grote belangstelling voor de rommelmarkt van de evangelisatie- kerk. VVD-Tweede Kamerlid drs. N. het be- 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 APRIL 1979 in Nederland en in Gouda in het bijzon der. 4e kwartaal 1978 en in het le kwartaal 1979; WADDINXVEEN/GOUDA Velen in Waddinxveen zullen zich ongetwij- den ging de deur uit. Naast het plezier van het rondkijken en het kopen kon den de bezoekers van de rommelmarkt ook in diverse kraampjes terecht voor allerlei spullen en etenswaren. De Schaapskooi achter de nesse was inge richt als snelbuffet. 4. de controle van de administratie van het grondbedrijf in het 3e en 4e kwar taal 1978; 5. De controle van de administratie van het gemeenschappelijk antennesy- steembedrijf in het 3e en 4e kwartaal 1978 en in het le kwartaal I979; 6. de controle van de diverse kassen in het 4e kwartaal 1978 en in het ie kwar taal I979; 7. de controle van de administratie van 21. Begrotingswijzigingen nrs. de dienst openbare werken in het 3e en t/m 78 dienstjaar 1976 en D nr. 91, dien- smen onderwijs, wetenschapsbeleid en landbouw. Daarnaast vervult ze, als fëldnïët"dê kans’laten'öntglippën’om te plaatsvervangster, functies op het ge komen luisteren naar mevrouw drs. Nel Ginjaar-Maas, Tweede Kamerlid voor de VVD, morgenavond (donderdag) 8 uur in ”De Bonkelaar”. Temeer daar zij een goed en is, die hetgeen haar beweegt, op een voor 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. begroting 1979 van de Pieter Maritz- groep; b. rekening 1978 en begroting I979van het sportweekcomité; c. rekening 1978 van de drumband ”de Cormula’s” d. rekening 1978 van de toneelvereni ging "Toi-Toi” e. afrekening subsidie kerstconcert; f. de navolgende rapporten van het Accountantskantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake: 1. de controle administratie gemeente ontvanger en financiële administratie algemene dienst in het 3e en 4e kwar taal 1978; 2. de controle van de financiële ad ministratie van de algemene dienst in het le kwartaal 1979; 3. de controle van de administratie van de commissie wijkwerk Waddinxveen- Zuid in het 2e halfjaar 1978 en het le de bijzondere kleuterscholen op extra- halfjaar 1979; vergoeding i.v.m. overschrijdingen bij het openbaar kleuteronderwijs in de periode 1976-1978. 7. Medewerking voor de aanschaffing van meubilair en leermiddelen t.b.v. de Gereformeerde school. 8. Medewerking voor de aanschaffing van geluidsapparatuur en een naaima chine t.b.v. de Groen van Prinsterer- school. 9. Jaarverslag 1977/1978 en begroting 1978/1979 van de Stichting Jeugdtand- verzorging. 10. Rondvraag. g. mededeling inzake winstuitkering "Rijnland" aan Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken; h. Mededeling dat burgemeester en wethouders besloten hebben aan de raad geen voorstel te doen tot instelling van een commissie artikel 61-63 van de gemeentewet voor de streekmuziek- school. 2rc^ leermiddelen en de Gereformeerde bied van ontwikkelingswerk en de rijk- suitgaven. Zij staat op de nominatie om gekozen te worden tot lid van het hoofdbestuur van de Vereniging voor geestdriftig spreekster Openbaar Onderwijs, alsmede tot lid _r van het hoofdbestuur van het Humani- ieder begrijpelijke wijze weet duidelijk stisch Verbond. Als kamerlid heeft zij te maken. Zij behoort tot de inleiders en de forumleden, die het Humanisti sch Verbond heeft uitgenodigd om te komen praten over de achterstelling van buitenkerkelijken en humanisten WADDINXVEEN De rijkspo litie te Waddinxveen zoekt getui gen van een verkeersongeval, welke heeft plaatsgevonden op donderdag, 19 april 1979 oms treeks 22.26 uur op de hoek Jo- hannes Postlaan-Mevr. Kuypers Rietbergplantsoen te Wad- dinxveen. Op tijdstip en plaats voornoemd 4 werd op het wegdek een vrouw met een bloedende hoofdwond aangetroffen. Naast haar op het E wegdek lag een fiets. De vrouw E was zodanig gewond geraakt, dat E zij op medisch advies per ambu- E lance werd overgebracht naar het E Bleulandziekenhuis te gouda. Haar fiets was licht beschadigd, F Tot dusver is niet bekend gewor- F den of zij door een ander voertuig F is aangereden, dan wel dat de vrouw onwel is geworden. F Getuigen worden verzocht con- tact op te nemen met de rijkspoli- tie te Waddinxveen, tel. 01828- 4 3000 (tussen 18.00 en 07.00 uur 5 01828-3076). zich de laatste tijd vooral laten horen over de stichtingsprocedure voor voor tgezet onderwijs. Zij wil deze zodanig veranderen, dat stichting van scholen voor voortgezet onderwijs alléén moge- georganiseerde buitenkerkelijken) lijk is na marktonderzoek. Dit zou de - naar haar mening - te grote macht van de landelijke confessionele onderwij sorganisaties in belangrijke mate ver kleinen. Bovendien zou daardoor haars inziens de vrijheid van onderwijs recht WADDINXVEEN De opbrengst van de collecte van de Nederlandse Hartstichting in Waddinxveen was 14.520,04. Alle gulle gevers worden 3 hierbij hartelijk dank gezegd. En na- tuurlijk ook een dankwoord aan de 100 mensen die dit hebben opgehaald. 1 w - - - Ginjaar-Maas. Mevrouw Ginjaar-Maas is een bekend politica, niet alleen in de kring van de F VVD. Deze geestdriftig discussiërende F moeder van 3 kinderen, die gehuwd is met Dr. Ginjaar, de huidige minister J van volksgezondheid en milieuhygiene, heeft in de Tweede Kamer als speciali- j commissie van de Centrale Hervormde Gemeente. Foto’s: Weekblad voor Waddinxveen!'Sjaak Noteboom). i zeer druk werd bezocht, waren 45 man er vorig jaar netto f 20.000,- worden in touw. Bijna alles wat werd aangebo- II. Sluiting. FINANCIËN De raadscommissie voor de financiën donderdag 26 april a.s. des namiddags r om 5.00 uur in het raadhuis ter behan- omtrent afwikkeling de|jng van deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 29 zwembaden-complex maar^ 1979 Kanaaldijk/Sniep- OPENBAREWERKEN WADDINXVEEN Vanavond (woensdag) vergadert in het gemeente huis de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven in het openbaar vanaf half achtoverdeze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 28 maart 1979. 2. Het beschikbaar stellen van een kre diet t.b.v. het aanbrengen van A.N.W.B.-borden nabij station Noord. 3. C.A.I. Waddinxveen. a. verbetering ontvangst-kwaliteit; b. aanpassing/uitbreiding van programma-pakket T.V.-zenders; c. mededeling omtrent afwikkeling eerste aanleg. 4. Gegevens over 1978. 5. Reconstructie weg. 6. Principe-discussie plan Brugweg. 7. Mededelingen en nader ingekomen stukken. 8. Rondvraag. ONDERWIJS De raadscommissie voor de onderwijs zaken vergadert eveneens vanavond om half acht in het raadhuis over deze agenda: 1. Opening. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 28 maart 1979. 3. Vaststelling uitgaven openbaar kleu teronderwijs over 1977. 4. Vaststelling uitgaven openbaar ge woon lager onderwijs over 1977, al smede van het totaal dier uitgaven over het vijfjarig tijdvak 1973-1977. 5. Vaststelling uitgaven openbaar m.a.v.o. over 1977. 6. Toekenning van voorschotten aan overgehouden, ditmaal f 26.000,- voor het jeugd- en evangelisa- gedaan worden. Drs. Ginjaar-Maas ving door de evangelisatiecommissie tiewerk van de plaatselijke hervormde heeft, vóór haar kamerlidmaatschap, 13 jaar als lerares scheikunde gewerkt gehouden rommelmarkt is opnieuw een Voor de jaarlijkse rommelmarkt, die aan de Openbare Scholengemeenschap groot financieel succes geworden. Kon 'C te Rijswijk. WADDINXVEEN De zaterdag in een grote tent aan de Nesse en omge- van de Centrale Hervormde Gemeente 3. Wijziging rekening- courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 4. Verhoging verwaarborgd bedrag van de Fraude-risico onderlinge van ge meenten tot 200.000,-. 5. Notitie dekking kosten grondaan kopen in het Brugcentrum en het ge bied Dorpstraat (west). 6. Voorlopige exploitatie-opzet stemmingsplan "Zuidplas”. 7. Verhuur ketelhuis Tollenslaan aan Stichting Jeugd- en Jongerencentrum "Waddinxveen”. 8. Aanpassing en uitbreiding programma-pakket C.A.I. 9. Vaststelling uitgaven openbaar kleu teronderwijs over 1977. 10. Vaststelling uitgaven openbaar ge woon lager onderwijs over 1977. 11. Vaststelling uitgaven openbaar m.a.v.o. over 1977. 12. Verlenen van voorschotten aan be sturen van bijzondere kleuterscholen vooruitlopende op vijf-jaarlijkse afre kening over de jaren 1976 t/m 1980. 13. Aanschaffing geluidsapparatuur en een naaimachine t.b.v. de Groen van Prinstererschool, 14. Aanschaffing meubilair t.b.v. school (krediet rond 13.000,-). 15. Verzoek subsidie K.N.V.B. subsidie sportieve recreatie en sportinstuif voor gehandicapten over 1978/1979. 16. Oninbaarverklaring van een twee tal vorderingen. 17. Concept-voorjaarsnota. 18. Rekening 1977 gemeenschappelijk antenne-systeembedrijf. 19. Rekening 1977 commissie wijk werk Waddinxveen-Zuid. 20. Krediet f 3.500,- t.b.v. plaatsing A.N.W.B.-wijzers bij station Noord. 21. Begrotingswijzigingen nrs. D 74 stjaar 1977. 22. Rondvraag. -s- y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9