Politieke wil ontbreekt om te bezuinigen Voorwaarts voortreffelijk de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS Mr. A. G. Smallenbroek: huis kopen? huis verkopen? Karpov komt LUXAFLEX ANTIEK DODENHERDENKING VRIJDAG 4 MEI Fa. v.d. Linde verboom makelaardij b.v. ja ’’Lintjes regen” Onafhankelijk Nieuwsblad I p 1 z onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans en N spijkerkleding helemaal voor jouuuu LidNBM V. 1/ Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEE. (01828) 5594 34e JAARGANG NR. 1613 WOENSDAG 2 MEI 1979 LidNBM Vraag vrijblijvend offerte. I in onroerend goed EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Zuidkade 6 Achter Verbakel VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipt, pedicure INKOOP-INRL'IL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES WADDINXVEEN Het staat nu vast: wereldkampioen schaken Anatoli Kar pov komt in juni naar Nederland. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN ”DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 -naóuurnm. 01828-2723 of 01821-2268 Waddinxveen^ A Aan het einde van het concert moest helaas afscheid worden genomen van eenstoffelijke blijk van waardering. Karpov, Hort en Kavalek nemen op dit moment alle drie deel aan het elite- toernooi in Montreal, waar tien van ’s werelds beste spelers strijden om de wereldbeker. Anton Bonefaas die na 46 jaar trouw lid (hij ontbrak bijna nooit) ook vanwege zijn hoge leeftijd (76) er nu een punt achter zet. De voorzitter dankte na mens allen ’’Toon” voor de muzikale inbreng maar bovenal ook voor al het werk dat hij verzet heeft, o.a. door het ophalen van oud papier waarmee hij de kas met duizenden guldens heeft ver sterkt. Een en ander ging gepaard met Vorig jaar nog heeft onze eerste burger de gemeenteraadsleden precies laten zien waar wat bezuinigd zou kunnen worden. Maar de plaatselijke volksver tegenwoordigers zagen niet veel in dit ’’sprokkelen van dor hout”. En omdat unanieme overeenstemming steeds ont brak is er van enige houtsnijdende be zuiniging nauwelijks sprake geweest. Volgens burgemeester mr. Smallen broek zijn de mogelijkheden tot be zuinigingen overigens al uiterst gering - hij schatte zo’n 10 procent van het to taal - maar juist daarom zal er het mes gezet moeten worden in onverant woorde uitgaven. ’’Maar de bezuinigingsmogelijkheden WADDINXVEEN - In Waddinxveen ontbreekt de politieke wil om te bezuinigen. Dat heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek gezegd in de vorige week donderdagmiddag gehouden vergadering van de raad scommissie voor de financiële zaken, waar gesproken werd over de voorjaarsnota 1979. In dit stuk komt naar voren dat Waddinxveen een stabiele gemeente is met minder inkomsten, oplopende kosten en met steeds minder ruimte voor nieuwe investeringen. ”Nu de politieke wil ontbreekt om te snoeien in de begroting, zal de wal het schip wel keren”, is de vaste overtui ging van burgemeester mr. A. G. Srnal- lenbroek. ”We hebben nu nog wat ruimte omdat er meer inwoners zijn dan we mochten verwachten. Maar de tijd komt gauw dat zeer wenselijke voorzieningen zullen moeten worden afgesneden, omdat het geld ervoor ont breekt”. die ik heb aangedragen zijn steeds van tafel geveegd, zoals schoonmaakko sten, schoolzwemmen, schoolbussen en dergelijke”, aldus de voorzitter van de raadscommissie voor de financiën, die aangaf dat de bezuinigingen niet zullen zijn te vinden in de salarissen, het on derwijs en de sportvoorzieningen. ”Ik kan niet anders dan constateren dat de politieke wil ontbreekt om te gaan snij den in eigen vlees nu de rek er uit is”. Hij is een van de vier deelnemers aan een dubbelrondig evenement, dat varr 11 tot 23 juni in Waddinxveen wordt gehouden. De vierkamp, georganiseerd ter ere van oud-wereldkampioen dr. Max Euwe is mogelijk gemaakt door de steun van sponsors. Er wordt gespeeld in het gemeentehuis van Waddinxveen, waar maandag 11 juni de officiële ope ning plaatsvindt. Naast Karpov zullen de grootmeesters Hort (Tsj.Sl), Kava lek (VS) en Sosonko (Ned.) in het strijd perk treden. Men had er aanvankelijk op gehoopt dat ook Jan Timman mee zou kunnen doen, maar de Neder landse grootmeester heeft verplichtin gen in Joegoslavië. tot grote hoogte heeft gebracht het nu welletjes vond en de leiding aan een jongere kracht heeft overgegeven. Wat dit betreft houdt dit eerste optreden toch weer een belofte in voor de toe komst. Hopelijk zal dit ook leiden tot aanmelding van nieuwe leden want dat is broodnodig. WADDINXVEEN - Op de trap van het Waddinxveense gemeen tehuis gingen vrijdagmorgen de door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek koninklijk onder- scheidenen met hun vrouwen en familieleden op de foto. Op de eerste rij staan van links naar rechts P. Boon (brons), burge meester mr. A. G. Smallenbroek en A. Veenstra (goud). Op de tweede rij staan W. M. Van den Eeckhout (goud) en J. Dijks (goud). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De brassband Voorwaarts heeft vorige week vrijdaga vond in het Gereformeerd Verenigings gebouw ”Het Trefpunt” een voortref felijk concert gegeven. Van Voorwaarts stond de drumband dit jaar voor het eerst onder leiding van Jac. Stubbe, omdat de vorige instructeur Tinus Theusen na vele jaren zijn beste krach ten te hebben gegeven en de drumband K zV telefoon 01828-3822 schielandweg 7 I i - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1