WADDINXVENERS WILLEN MASSAAL DE FLAT UIT de pater - makelaardij b.v. waddinxveen "exclusieue tuinmeubel show ’t Rabobank Kinderspaarplan Spaarvoordeel voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Rabobank Q Er zijn nu 641 échte woningzoekenden ingeschreven LUXAFLEX Bestuur van bibliotheek HEEMSKERK ANTIEK spreekt tegen het Weekblad C. J. Koops weg als schoolhoofd Sportweek Waddinxveen Fa. v.d. Linde GROTE MODESHOW VAVA Weekaanbieding Neff Afzuigkap Onafhankelijk Nieuwsblad II r lllllllll telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed L\ onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen N LidNBM geld en goede raad Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 bejaardenwoning, 80 gegadigden grote aantallen te verhuizen naar een eengezinswo- Vraag vrijblijvend offerte. DORPSTRAAT 33 TELEFOON 2218 0013 A/VVV-VVVVVV I VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Woensdag 16 mei - Zaterdag 2 juni 1979 INKOOP-INR U1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ”DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure HET WEEKBLAD Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 WAARD! :j: in het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad, Waddinxveen. WOENSDAG 9 MEI 1979 Uit Duitsland, Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit. bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21 00 uur. Zaterdags tot 17 00 uur ^codrfeb.v. Bleiswijk-Hoef weg 191 (naast veiling Bleiswijk) H A Tel. 01892-3044. 500 mtr.Vanaf rijksweg M| >r Den Haag/utrecht. ES 34e JAARGANG NR. 1614 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN - In de afge lopen maanden is er veel gespro ken over de Stichting Openbare Christelijke Bibliotheek ’’Wad dinxveen". De stichting is het kri tische onderwerp van gesprek ken, nota’s en briefwisselingen, voornamelijk afkomstig van de PvdA, het Humanistisch Ver bond, de Vereniging voor Open baar Onderwijs en het NIVON. Hoe kijkt nu het bestuur van de bibliotheek met vestigingen aan de Juliana van Stolberglaan, het Jan van Bijnenpad en de St. Vic- torwijk tegen deze kritiek aan? Volgende week leest u het uit voerige interview daarover dat het Weekblad voor Waddinxveen met het stichtingsbestuur had en wordt opening van zaken gegeven over het onterechte karakter van de intussen al geleverde kritiek. 3 snelheden met Nederlands garantiebewijs 249,- ;i! Nu ook in de bruine uitvoering 259,- Meerprijs als circulatiekap f 75,- Geldig t/m 15 mei 1979 I j naar 641 (waarvan 66 bejaarden). Deze daling met 73 ingeschrevenen is geheel en al te verklaren uit het feit dat in juli 1978 een groot aantal ingeschreven kandidaten definitief van de lijst werd afgevoerd omdat niet werd voldaan aan de sinds die datum geldende inschrij- vingsnormen (inkomensgrens, binding, niet inschrijving kandidaten uit aan grenzende gemeenten). Afgevoerd wer den in totaal 342 gegadigden wegens toewijzing van een huurwoning en 360 gegadigden wegens niet voldoen aan de normen of vervallen van de aanvraag om andere redenen. De 342 toegewezen woningen kwamen als volgt beschikbaar: 79 door nieuw bouw woningwetwoningen, 44 door doorstroming t.g.v. 11 beschutte sfeer- wonongen en 39 premiekoopwoningen en 219 door doorstroming anderszins of verhuizing naar elders. De per 31 december 1978 ingeschreven gekwalificeerde 641 woningzoekenden zijn naar groep als volgt in te delen: 283 gegadigden voor een andere woning (niet bejaarden), 66 gegadigden voor Wegens groot sukses herhaalt *de Modevakschool o.l.v. Mevr. P. M. Hilgers-Budding voor alle belangstellenden j; op dinsdag 15 mei a.s. onze Muzikale begeleiding Nico van de Handel. Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30 uur. Toegangsprijs 5,50 inkl. koffie. In de pauze grote verloting. Kaartverkoop Kamilleveld 7, Waddinxveen of ’s avonds aan de zaal. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de speel-o-theek voor gehandicapte kinderen Gouda e.o. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad gevraagd de heer C. J. Koops eervol ontslag te ver lenen als hoofd van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde. Per 1 augustus is hij namelijk benoemd tot leraar aan de scholengemeenschap Albanianae te Alphen aan den Rijn. Het ontslag gaat in op een door B. en W. nog nader te bepalen datum. WADDINXVEEN - De Waddinxveners willen massaal de flat (waarvan we er 2133 (38,5 procent) hebben) uit en naar een eengezinswoning ver huizen. Dat blijkt uit het gemeentelijk verslag over de volkshuisvesting in 1978. Een onderzoek naar de huidige woonsituatie van de woningzoe kenden die reeds in Waddinxveen een huis bezitten en ingeschreven staan voor een andere woning heeft dat aangetoond. ’’Vooral de flatbe woners wensen in ning staat er op pagina 7 van het verslag. In Waddinxveen is het aantal woning zoekenden in de huursector in 1978 ge- huwelijks- of samenwoningskandida- ten, 22 ontruimingsgevallen en 100 ge gadigden die elders wonen (economi sch of sociaal gebonden. URGENTIE Opmerkingen: Onder de geregistreerde kandidaten daald van 741 (waarvan 63 bejaarden) zijn waarschijnlijk ook gegadigden die gaarne een beschutte sfeerwoning of .Tot en met hun tiende jaar profiteren jonge spaarders van een hoge rente van 6%Per jaar kan éénmaal een bedrag van f 250 - met behoud van die hoge rente worden opgenomen; bij verdere opnamen 1° o rente-aftrek over het opgenomen bedrag .In het jaar dat het kind 11 jaar wordt, is het totale tegoed ook zonder rente-aftrek beschikbaar. Aansluitend op ’t Rabobank Kinderspaarplan biedt de Rabobank jonge spaarders weer andere voordelige spaarmogelijkheden. Inlichtingen? g «gn een bejaardenwoning, 80 gegadigden premiekoopwoning willen kopen. De die thans niet zelfstandig wonen, 90 283 inschrijvingen voor een andere wo- -c -J:J- ning betreft in 240 gevallen een ver- huisvraag van een meergezinswoning naar een eengezinswoning. De onder verdeling naar urgentie van de 641 in geschrevenen per 31 december 1978 is als volgt: 63 zeer urgente aanvragen, 187 urgente aanvragen, 276 matig ur gente aanvragen en 115 niet urgente aanvragen. Gezien het per jaar gemiddeld aantal te realiseren toewijzingen van plm. 300 huurwoningen waarvan plm. 60 wegens nieuwbouw en plm. 240 wegens doors troming, is de verwachting gewettigd dat slechts aan de zeer urgente gevallen binnen één jaar een woning kan wor den toegewezen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1