Willen Waddinxveners notarishuis behouden? de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Om hier te komen wonen exclusieue tuinmeubel shouu gelden strenge normen huis kopen? huis verkopen? Parkeren mag aan oostkant Vandaag officiële start handtekeningenactie LUXAFLEX ANTIEK Voor inschrijvingen en urgentiebepalingen Nieuw bestuur VVD-afdeling Waddinxveen Fa. v.d. Linde GEMEENTERAAD verboom makelaardij b.v. van KW-singel Beslissingen H. A. Peters en Roubos uitgesteld Onafhankelijk Nieuwsblad I schielandweg 7 in onroerend goed g onroerend goed I kopen en verkopen l taxaties en adviezen iLidNBMj Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 16 MEI 1979 35e JAARGANG NR. 1615 TIJDENS SPORTWEEK Vraag vrijblijvend offerte. telefoon 01828-3822 vj EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 1NKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES lasten zullen moeten worden opge bracht om het oude notarishuis van de VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. sloop te redden en op te knappen. Eind vorig jaar rekende de gemeente t weer in oude staat terug brengen van het pand aan de Kerkweg-Oost uiteindelijk één miljoen gulden zal zijn gemoeid. Vanuit gemeentelijk financieel oogpunt ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 PREMIEKOOPWONINGEN Inschrijving van nieuwe kandidaten J. T. A. Jeukens (voorzitter), Mej. C. C. Blonk (secretaresse), C. L. Bruyn (pen ningmeester), T. Henning (lid), C. Olie man (lid), K. W. Th. van Soest (lid). Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Woensdag 16 mei, gemeentehuis, 19.30 uur. icHI Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel J bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 in een gesprek met de werkgroep Red het notarishuis, weten we dat het be houd van het 120 jaar oude en nu sterk minder (maatstaf is^hierbij het inkomen vond vorig jaar niet plaats. Toewijzing vond in 1978 slechts plaats aan degenen die aan de volgende eisen voldeden ten aanzien van: a. binding als bij huurwoningen b. inkomen: belastbaar inkomen 1977: ABONNEMENTEN De evenementen van de 34e Sportweek Waddinxveen zijn doorgaans tegen be- talingvan f 1,50 toegankelijk. Kinde ren tot 14 jaar betalen doorgaans twee kwartjes. Het is ook mogelijk abonne menten te nemen. Die kosten 15,- per stuk. Met een dergelijk abonne ment kan men alle evenementen bezoe ken, inclusief de grandioze slotavond. De Waddinxveense bejaarden worden in het bezit gesteld van gratis kaarten, die uitgedeeld zullen worden in het Anne Frank-centrum en Huize Sou- burgh. Ze liggen op de 65-plussers ook te wachten in de kassa’s. Opmerkingen: 10% van de premie- koopwoningen werd toegewezen aan ambtenaren, die aan de bovenstaande eisen in hoge mate voldeden. 10% van de premiekoopwoningen werd toe gewezen aan kandidaten die wegens sa nering hun woning zullen moeten verla ten (woonboot, verkoop huis ten be hoeve van aanleg publieke werken, ver koop woning aan gemeente ten be hoeve van sanering). Beschutte sfeerwoningen Hiervoor gelden de door de rijksover heid vastgestelde normen. en Wethouders hebben de werkgroep ’’Red het notarishuis” er Schriftelijk op blok beton”, is het motto, daarmee gewezen dat bij een eventuele handte- aangevend dat de mogelijkheid niet is keningenactie de gemeenschap duide- uitgesloten dat na de afbraak van het lijk voorgeschoteld moet krijgen, welke oude notarishuis op die plek nieuw bouw kan worden gepleegd in het ka- uitgave gevonden. In de genoemde één miljoen gulden zitten ook de kosten van de aankoop van het oude notaris huis in 1966 voor f 160.000,- en het in de loop der jaren uitgevoerde onder houd tot in totaal het bedrag van f 313.000,-. Dat betekent dat de herstel en restauratiekosten in feite neerko men op een bedrag tussen de zes en de zeven ton. Voor inschrijving als woningzoekende, zowel voor een huurwoning als voor een premiekoopwoning, gelden in Waddinxveen deze normen: HUURWONINGEN Ingeschreven worden slechts degenen die a. qua binding aan de volgende eisen voldoen: 1. óf ’’inwoner” zijn (dat wil zeggen 3 jaar of langer in het bevolkingsregister staan ingeschreven); WADDINXVEEN De vanavond (woensdag) van start gaande 34e editie van de Sportweek Waddinxveen, waar over elders in het Weekblad voor Wad dinxveen meer, zal in de komende twee en een halve week veel drukte geven in de Oranjewijk, waarin het WSE- sportpark De Lansbrekers is gelegen. Dit sportpark is namelijk het terrein waarop de meeste activiteiten zullen worden gehouden. En dat betekent veel drukte van deelnemers en bezoe kers. Om wat tegemoet te komen aan de par keeroverlast die er anders zou ontstaan in de Oranjewijk heeft de gemeente in overleg met de plaatselijke rijkspolitie besloten om het parkeren van auto’s toe te staan aan de oostkant van de Koningin Wilhelminasingel gedurende de uren dat het Sportweekgebeuren aan de gang is. Vanzelfsprekend zal de poitie er wel op toezien dat het parke ren in de Oranjewijk volgens de regels gebeurt. Uit Duitsland, Zweden, Frankrijk, Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit, bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond lot 21.00 uur. Zaterdags tot 17 00 uur Grasmachine-specialist van heel klein tot zeer groot. Dealer van de beroemde Weber Barbeque Zaterdag a.s. demonstratie. Bleiswijk- Hoef weg 191 (naast veiling Bleiswijk) Tel. 01892-3044. A Xs vv 500 mtr. Vanaf rijksweg W| Den Haag/Utrecht, 04 WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethou ders heeft de vanavond (woens dag) vergaderende gemeenteraad gevraagd de beslissingen op de beroepschriften van de heer H. A. Peters en Roubos Transporten BV voor twee maanden te verda gen. Beide beroepschriften zijn bij de gemeenteraad ingediend omdat B. en W. de betrokkenen weigeren bouwvergunningen af te geven voor respectievelijk een ga rage en een werkruimte. De re den van het gevraagde uitstel is dat dat college er niet in is ge slaagd om de raadsleden binnen de wettelijke termijn van drie maanden een concept-beslissing klaar te maken. WADDINXVEEN - Nu zal moeten blijken of de Waddinxveners het leeggekomen oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost willen behouden. Voor het door de streekmuziekschool verlaten karakteristieke pand uit de werkgroep al voor dat met het 1859 gaat vandaag de officiële handtekeningenactie van start middels een bij deze editie van het Weekblad voor Waddinxveen gevoegde brief van de werkgroep Red het notarishuis, waarvoor als contactadres geldt WADDINXVEEN Het is niet gemakkelijk voor niet-Waddinxveners in onze gemeente een huis te krijgen. Dat blijkt uit de inschrijvingsnor- men en urgentiebepalingen, zoals die in Waddinxveen gelden en worden beschreven in het pasverschenen gemeentelijk verslag over de volks huisvesting in 1978. Huisvesting is het werkterrein van wethouder me vrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD). 2. óf economisch gebonden zijn. 3. óf sociaal gebonden zijn. (Voor deze categorie geldt dat economisch gebondenen die in een aan Waddinxveen grenzende gemeente wo nen niet ingeschreven). (Voor deze categorie geldt,, dat als zo danig individuele gagadigden worden aangemerkt, die hiervoor een door bur gemeester en wethouders geaccep teerde argumentatie aanvoeren). b. qua inkomen aan de eis voldoen een inkomen genieten van f 45.000,- of van het gezinshoofd/kostwinner). c. qua gezinssamenstelling aan de eis voldoen dat de redelijkheid van een zelfstandige woonruimte is aange toond. d. geen eigen woning bezitten welke zij 45.000,- of lager; zelf bewonen, tenzij zij een leeftijd van c een gezinssamenstelling passend bij 65 jaar of ouder hebben bereikt. Je grootte van de woning; Om de mate van urgentie te bepalen is d. minimaal drie jaar in een huurwo- een puntensysteem ontworpen waarbij ning hebben gewoond én thans nog een aantal aspecten op punten worden huurder, of gewaardeerd, waarna het totaal van de e. eigenaar van een flat of klein oud punten maatgevend is voqr de urgentie, huis. één miljoen gulden zal zijn gemoeid. Theo den Boon van de Dorpstraat 58. Deze brief, waarop men adhesie gezien wordt dat een onverantwoorde kan betuigen, zal binnen enkele dagen weer worden opgehaald. Voor dit -J-- J-J- --- ophalen worden nog enkele medewerkers gevraagd. Met de handtekeningenactie is al een der van het sanerings- en verbetering- voorstart gemaakt op Koninginnedag splan voor het Brugcentrum. en sindsdien zijn er al erg veel Wad- Uit een berekening van het college van dinxveners geweest die zich hebben uit- Burgemeester en Wethouders, gegeven gesproken voor behoud van het oude notarishuis, waarvan de restauratie vol gens een financiële becijfering van de gemeente zo’n f 600.000,- gaat kosten, verwaarloosde pand de Waddinxveners Als we hierbij het geld tellen dat al in 'jaarlijks f 10.- per persoon gaat ko- opknapbeurten van het pand is gesto- sten. Dit geld kan van de bevolking ken komen we uit op één miljoen gul- worden verkregen door verhoging van den. De werkgroep Red het notarishuis de belastingen, bijvoorbeeld de on wil dat het gebouw wordt gerestaureerd roerend goedbelasting. Burgemeester en een culturele bestemming krijgt. ’’Spaar Waddinxveen voor weer een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1