de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank S3 TORBAS ’t Rabobank Kinderspaarplan Spaarvoordeel voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. ‘exclusieue tuinmeubel show Sportweek Waddinxveen wordt besloten met grandioos festijn Brugfestijn ’79 Slotfeest Sportweek Ronnie Tober, Henk Wijngaard, Rexto,fakir, par.achutespringers LUXAFLEX ANTIEK Opbrengst van kinder postzegels hartverwarmend A.s. Vrijdag 25 mei GEOPEND Fa. v.d. Linde *lcodrïe b.v. Peuleyen wordt opgeknapt Zaterdag 2 juni in het WSE-sportpark Onafhankelijk Nieuwsblad b i k - telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen geld en goede raad yr Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu (LidhlBMj 7 Weekblad voor Waddinxveen Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 Zaterdag 2 juni WOENSDAG 23 MEI 1979 van de Goudse harmonie De Pionier. grenst aan het ongelooflijke. Vele Wad- ib Vraag vrijblijvend offerte. 0013 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. ZIJN ONZE KANTOREN I.P.V. DONDERDAG Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 i I men. Voor de komende drie jaar zijn f miljoen uitgetrokken. Algemene Bank Nederland Amrobank Nederlands Middenstandsbank Spaarbank Rotterdam Rabobank INKOOP-INR L1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 VAN 18.30-20.30 UUR Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Uit Duitsland, Zweden, Frankrijk, Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit, bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17 00 uur. Grasmachine-specialist van heel klein tot zeêi groot. Dealer van de beroemde Weber Barbeque Zaterdag a.s. demonstratie. Bleiswijk- Hoefweg 191 (naast veiling Bleiswijk) W Tel. 01892-3044. 500mtr.Vanaf rijksweg f Den Haag/Utrecht. z» 35e JAARGANG NR. 1616 Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel J (autistisch, suikerziek, doof) voorko- keer worden afgesloten, (ca. 2 weken). De bereikbaarheid van de woningen zal per auto wellicht enige moeilijkheden WADDINXVEEN Deze en vol gende maand zullen er herstraat- en as- falteringswerkzaamheden worden uit gevoerd aan de Peuleyen. Dit houdt in, dat trottoirs en rijbaan weer op de oor spronkelijke hoogte zullen worden ge bracht. Voorts zullen de aanwezige ka bels en leidingen van de openbare nuts bedrijven over een gedeelte weer op de hoeve van gezinnen, die bijeen willen juiste diepte worden gebracht. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal de straat vor het doorgaande rijver- gaan dank zij de medewerking van bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn echtgenote. Waddinxveen heeft dan weer van twee en een halve week kunnen genieten van unieke sportwe ken, waarin het in de eerste plaats gaat om recreatieve ontspanning, in de tweede plaats om de beoefening van sport en in de derde plaats om de prestaties. Tot en met hun tiende jaar profiteren jonge spaarders van een hoge rente van 6°/oPer jaar kan éénmaal een bedrag van f 250,- met behoud van die hoge rente worden opgenomen; bij verdere opnamen 1% rente-aftrek over het opgenomen bedragIn het jaar dat het kind 11 jaar wordt, is het totale tegoed ook zonder rente aftrek beschikbaar. Aansluitend op ’t Rabobank Kinderspaarplan biedt de Rabobank jonge spaarders weer andere voordelige spaarmogelijkheden. Inlichtingen? Bij 3100 Rabobank vestigingen. spuwen van vuur, het eten van glas, het gaan liggen op spijkerbedden en het met pennen doorboren van zijn wan gen. De ’’artiestengalerij” wordt beslo ten met een demonstratie parachute springen. Daarna treedt tot na twaalf uur een 12 mans dansorkest op in de kantine van het WSE-clubgebouw. Het evenement op zaterdagavond 2 juni is voor een ieder toegankelijk te gen betaling van 1,50 per persoon. Kinderen betalen twee kwartjes en be jaarden hebben gratis toegang. Het hele terrein zal eind volgende week een gezellige sfeer uitstralen, doordat er in allerlei kraampjes veel lekkere snacks te koop zullen zijn, terwijl natuurlijk ook de WSE-kantine op volle toeren een naar WADD1NXVEEN/DEN HAAG Het lot van lichamelijk, gesstelijk, zin tuigelijk en sociaal gehandicapte kinde ren binnen en buiten ons land gaat het Nederlandse volk zeer ter harte. Dat is de conclusie die mentrekt uit het feit, dat de opbrengst van de jaarlijkse Kin- derpostzegelactie vorig jaar alweer ho ger is uitgekomen dan in 1977. Met een stijging van f 830.000.- bereikten de honderdduizenden scholieren en tien duizenden vrijwilligers (leerkrachten en leden van plaatselijke comité’s) het absolute recordbedrag van f 11.080.000,- (elf miljoen tachtig dui zend gulden!). Deze gelden komen be schikbaar voor verdeling over honder den projecten voor kinderen, die hoe dan ook hulp nodig hebben. Uit de opbrengst van 1978 zijn al gelden gereserveerd voor enkele opvallend grote projecten, die in de loop van het Internationaal Jaar van het Kind op gang gaan komen: In Nederland is dat de ontwikkling in de practijk van modellen voor gezins begeleiding en home-training ten be- 1 J' 'f en kunnen blijven, dat wil zeggen uit huisplaatsing van een gehandicapt kind Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Nog niet eerder is het Sportweek- comité erin geslaagd deze reeks van graag gehoorde artiesten en beziens- waardige evenementen aan de Wad- dinxveense bevolking te presenteren. Toen de grammofoonplatenzaak van Nobel in het winkelcentrum Groens voorde hiervan hoorde werd direct geld op tafel gelegd om de ’’zingende vrachtwagenchauffeur” Henk Wijn gaard naar onze gemeente te kunnen laten halen. En rekent u er maar op dat Zes jaar lang zal het Nederlands kunnen opleveren. Comité voor Kinderpostzegels (N.C.K.) in het kader van de internatio nale actie Voor Elk Kind Een Boom de herbebossing en geïntegreerde ontwik keling van het Senagalese Saheldorp Revane financieren. Met bijna drie mil joen in zes jaar neemt het N.C.K. een vooraanstaande plaats in tussen de or ganisaties van verschillende nationali teiten, die in een keten van dorpen gaan trachten de woestijnvorming te keren, om vele duizenden kinderen een kans op een menswaardige toekomst te geven. Het Nederlands Comité voor Kinder postzegels is bijzonder verheugd in staat te zijn, onder voortzetting van de normale, activiteiten, reeds tijdens het Internationaal Jaar van het Kind een goede start te maken met het uitzon derlijke werk in Nederland en Sene galdankzij de hartverwarmende op brengst van 1978. WADDINXVEEN Waddinxveen staat volgende week een uitermate feestelijk weekeinde te wachten. Dat heeft niet alleen te maken met het Brugfestijn ’79 van de winkeliers rond de hefbrug, maar ook met het fmalefeest op zaterdagavond 2 juni van de 34e Sportweek Wad dinxveen. Aan dit feest, dat zal worden gehouden op het WSE- sportpark ”De Lansbrekers” in de Oranjewijk, zullen deelnemen de zangers Ronnie Tober en Henk Wijngaard, de fakir en vuurspuwer Ma- drahas, de goochelaar Rexto, parachutespringers en een 12-mans orkest VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun- zolen. hij met de vlam in de pijp in Wad dinxveen zal arriveren. PARACHUTESPRINGERS De zanger Ronnie Tober hoeft bij nie mand meer geïntroduceerd te worden. Hij staat al jarenlang borg voor ijzer- sterk repertoire en zal dat op het WSE- ^1 ’draaien" Óp" het sportpark zal sportpark opnieuw demonstreren. Het podium worden geplaatst zodat de feestelijke programma, dat al om zes wordt gehoopt zeer vele bezoekers al- uur begint, wordt tot een uur of half ne- ]es goed zullen kunnen gadeslaan. De gen gecompleteerd door de goochelaar muziek op deze avond is in handen van illusionist en conferencier Rexto en de Audicom BV aan de Dorpstraat, geweldige fakir Madrahas. Wat hij doet Met ftet finalefeest eind volgende week grenst aan het ongelooflijke. Vele Wad- komt er een einde aan de 34e sport- dinxveners zal hij doen griezelen bij het week Waddinxveen, die vorige week - woensdagavond officieel van start is ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1