HuurdersWaarom staan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen er zoveel flats leeg? FLAIRCK Kledingactie huis kopen? huis verkopen? Oeganda nu in Waddinxveen Aan de Wilgenhorst en de Peppelhorst Nobel betaalt deel artiesten H. VINK-VAN SOEST 50 JAAR GETROUWD LUXAFLEX 4788 01727-5057 ANTIEK Onze hoofdredacteur is met vakantie Fa. v.d. Linde verboom makelaardij b.v. JgJ julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uurnm. 01828-2723 of 01821-2268 l.l,dNBW Paul Bakker (47) gecremeerd Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter N r /j in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORBAS o Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Woensdag 6 juni, De Bonkelaar, 20.15 uur Ronnie Tober. Waddinxveen ris van het Recreatieschap ’’Bospark”. Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen Vraag vrijblijvend offerte. tien kleinkinderen. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ’s Avonds kunt u bellen met Cees Bakker te Boskoop, telefoon INKOOP-INRL'IL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure "DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 35e JAARGANG NR. 1617 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Wat de kleding betreft, spreekt het wel vanzelf, dat onze medemensen in Oe ganda ook geen kleding zonder knopen en ritssluitingen dragen. Het zou zonde zijn om aan zulke kleding transportko sten uit te geven. De schoenen moeten met de veters aan elkaar gebonden worden en niet tussen de kleding ge stopt worden. Dit wegens brandgevaar. Daar de nood in Oeganda bijzonder groot is, duurt de actie vrij kort, en wel tot uiterlijk 1 juni a.s. Een ander onderdeel van de actie is ge richt op het verzamelen van kleding en schoeisel. Daar bestaat op het ogenblik namelijk grote behoefte aan. In het hele land kunnen goede zomerkleding en schoenen afgeleverd worden op be paalde adressen.Ook in Waddinxveen is dat mogelijk, en wel op het adres: Brugweg 112, tel. 5526. BESTUUR Het bestuur van de huurdersvereniging ”Ons Aller Belang" bestaat uit: Voorzitter: Henk Koppelmann, Peppel horst 7, tel. 3560; secretaris: Éd Dors, Wilgenhorst 52, tel. 3416; penningmee ster: P. de Tombe, Wilgenhorst 41, tel. 4499; lid: Harry Bakker, Peppelhorst 2, tel. 3394 en lid: Jos Koene, Wilgenhorst 19, tel. 7283. wend. De betreffende huurdersvereniging is werkzaam in de langs de spoorlijn staande flats aan de Wilgenhorst en de Peppelhorst. In de brief aan het.college wordt gewe- mensen op de wachtlijst staat voor een op de maandenlange leegstand van huurwoning. Wij vermoeden, dat deze --n„.„ ”Dit flats aan het huurwoningbestand wor- komt ons bijzonder vreemd voor, om- den onttro WOENSDAG 30 MEI 1979 Bekend is wellicht dat de Evangelische Omroep een actie is begonnen om in juli en augustus circa driehonderd jon geren uit te zenden naar het Afrikaanse Oeganda om daar hulp te verlenen, onder andere voor de bouw van een weeshuis. Tot nu toe hebben zich 200 vrijwilligers, waaronder bouwvakkers, metaalbewerkers, elektromonteurs, artsen en verpleegsters aangemeld. WADDINXVEEN Voor het ontred derde Oeganda wordt momenteel door EO-Metterdaad een grote hulpactie ge organiseerd. Op postgiro 300.300 stro men daarvoor dan ook de giften bin nen. dige huurders-bewoners”, aldus het be stuur van de huurdersvereniging ”Ons Aller Belang”, die sedert het najaar van 1977 werkzaam is in de Wilgenhorst en de Peppelhorst. Deze vereniging stelt zich ten doei de belangen van de bewoners te beharti gen en waar nodig deze te verdedigen. Voorbeelden van recente activiteiten zijn onder andere het controleren van de jaarrekeningen met betrekking tot de service- en verwarmingskosten, het gezamenlijk leefbaar houden van de fiats en dergelijke. WADDINXVEEN - Waarom staan er bij ons zoveel flats leeg? Met die vraag heeft de Waddinxveense huurdersvereniging ”Ons Aller Belang” zich schriftelijk tot het College van Burgemeester en Wethouders ge- WADDINXVEEN Niet de zingen de oud-vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard komt komende zaterdag avond naar Waddinxveen (hij is niet in staat tijdig hier te zijn), maar Alex ander Curly zal 2 juni om zes uur aan wezig zijn tijdens het finalefeest van de 34e Sportweek Waddinxveen. Zijn op treden wordt mede mogelijk gemaakt cfoor de grammofoonplatenzaak Nobel in het winkelcentrum Groensvoorde. Nobel legde spontaan een deel van het benodigde geld voor zijn optreden op tafel. Maar hij zal niet al leen meewerken aan het geweldige finalefeest van de 34e Sportweek Wad dinxveen. Naar Waddinxveen komen dan ook Ronnie Tober, De Rexto’s (goochelaars, illusionisten), Madrahasj (fakir, hypnotiseur), parachutesprin gers en de boerenkapel ”De Goudsche Bietenbouwers”. Het hele spektakel, waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer, duurt van zes uur tot half één. Ruim zes uur dus! Tot ziens in het sportpark aan de Willem de Rijkelaan. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën zen op de maandenlange leegstano van huurwoning. Wij vermoeden, dat deze diverse woningen in beide flats. ”Dit flats aan komt ons bijzonder vreemd voor, om- den onttrokken. Derhalve verzoeken dat er in Waddinxveen een groot aantal wij u ons mee te delen of het Uw col- lege bekend is of deze woningen door eigenaresse individueel of in zijn to taliteit verkocht gaan worden, of dat deze woningen in het huurwoningenbe stand gehandhaafd blijven. Voorts ver zoeken wij U mee te delen of Uw col lege bereid is, indien bovengenoemde woningen individueel/particulier ver kocht gaan worden, met onze vereni ging in overleg te treden omtrent de eventuele konsekwenties voor de hui- WADDINXVEEN Rond het midda guur is vandaag (woensdag) de op 47- jarige leeftijd gestorven gemeente ambtenaar P. Bakker gecremeerd in het crematorium ’’Eikelenburg” in Rijswijk. De Waddinxvener leed aan een zeer ernstige ziekte. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Paul Bakker, die sinds een jaar woonde aan de Sparrengaarde 43, overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. De sinds 15 september 1961 in dienst van de gemeente werkzaam zijnde Wad dinxvener was sous-chef van de afde ling Algemene Zaken ter secretarie. 1 Daarnaast was de heer Bakker onder meer secretaris van de gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recrea tie en jeugd, voor marktzaken en tot voor enige tijd van de commissie voor sportzaken. Voorts fungeerde hij als se- i cretaris van de Stichting Museum Oud- Waddinxveen en als ambtelijk secreta- Het gouden paar H. Vink-van Soest. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ WADDINXVEEN Met een druk be zochte receptie in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost hebben gi steren de heer H. Vink (73) en me vrouw K. Vink-van Soest (72) van de leplaan 42 hun 50-jarig huwelijksfesst gevierd. Beide echtelieden, die in goede gezondheid verkeren, zijn in Waddinxveen niet onbekend. De brui degom is een geboren en getogen Wad dinxvener die een leven lang als ma chinaal houtbewerker heeft gewerkt bij houthandel Schwartz Verzijden, Al- blas en Both. Bij de laatste werkgever was hij meer dan 25 jaar. De heer Vink kreeg op Koninginnedag in 1975 de zil veren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau op de revers ge speld. Dit naar aanleiding van zijn vele verdiensten voor de plaatselijke afde ling van de Christelijke Besturenbond Sjaak Noteboom]. CNV, de christelijke woningbouwvere- niging Ons Begin, de christelijke sport- 4 vereniging Be Fair, de gemeentelijke woonruimtecommissie, de gymnastiek- 5 vereniging TOOS en de plaatselijke to- 5 neelvereniging Tot Ons Genoegen, die Z in 1965 is opgeheven. De bruid, die 5 graag mag handwerken, breien, wande len en fietsen, is een geboren Moor drechtse. Na hun huwelijk in 1929 woonden ze aan de Noordkade, de Jan Dorrekenskade en in de Burgemeester Trooststraat. Na de Tweede Werel doorlog werd het huis aan betrokken. En v. i.u.s aan de leplaan W ucuukh&u. daar leeft het gouden jP paar, dat nog in dezelfde klas van de openbare lagere school aan de Kerk- f weg heeft gezeten, tevreden en geluk- kig te midden van hun drie dochters en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1