de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Grenswijziging met Boskoop niet onmogelijk SKERK. Uitslag Euro verkiezing in Waddinxveen KARPOV IN WADDINXVEEN LUXAFLEX huis kopen? huis verkopen? 4788 u 01727-5057 ANTIEK ƒ99,- 159,- 239,- gesloten van 25 juni tot 23 juli Onze hoofdredacteur is met vakantie Speciale V aderdagaanbieding Fa. v.d. Linde GROOTS SCHAAKSPEL verboom makelaardij b.v. irai Onafhankelijk Nieuwsblad in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 2027 2824 1639 902 949 99 20 105 74 24 11,0 LI Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORBAS Elektro technisch bureau DORPSSTRAAT 33 WADDINXVEEN TEL: 01828-2218 IL 4 Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144. TEL. (01828) 5594 Zaterdag 16 juni, Sporthal ’de Sniep’, 11.00 uur. 1 Stemmen Vraag vrijblijvend offerte. 100,0 PHILIPS AUTORADIO, compjeet met antenne PHILIPS CASSETTESPELER voor in de auto PHILIPS AUTORADIO CASSETTESPELER i AUTO ANTENNENU I ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. l.v.m. vakantie is mijn praktijk INKOOP-INRU1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 23,4 32,6 18,9 10,4 0,2 1,2 0,9 0,3 ’s Avonds kunt u bellen met Cees Bakker te Boskoop, telefoon Partijen PvdA CDA VVD D'66 SGP PPR CPN GPV PSP Lijst nr. 10 Mevr. C. Van Der Welle- Hoogwerf gedipt, pedicure Sniepweg 52, W’veen Behandeling volgens afspraak Telefoon 2874 Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen 35e JAARGANG NR. 1619 WOENSDAG 13 JUNI 1979 Totaal Kiesgerecht. ongeldig Opkomst in 8663 13772 25 63,0 Zuidkade 6 Waddinxveen A Achter Verbakel J Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 WADDINXVEEN Een wijziging van de grens tussen Waddinxveen en Boskoop behoort niet tot de onmogelijkheden. Deze grenswijziging kwam ter sprake in de Waddinxveense commissie voor Algemeen Be stuurlijke Zaken naar aanleiding van een brief van het Boskoopse ge meentebestuur. Boskoop heeft het oog op de polder Achteraf laten val len voor nieuwbouw, dit op aanraden van Gedeputeerde Staten die de Boskoopse nieuwbouwplannen in de Middelburgse polder niet wilde opnemen in het streekplan. Voordat de Waddinxveense gemeente- Lange tijd heeft Boskoop haar hoop ge- raad haar oordeel hierover uitspreekt vestigd op de Middelburgse polder liet eerst de betreffende commissie gi- 1 u,~l steravond haar gedachten er eens over gaan en men zette i ningen bij een grenswijziging. D.Uitbei- --o-o- - jerse zei zich niet met het Boskoopse koop naar de Voorofsche Polder moet lenbroek en minister-president A. van Agt kijken vol belangstelling toe. Voor Meer nieuws over de schaak- beleid te willen inlaten maar wel had hij uitwijken. Deze polder ligt ten westen vierkamp zie elders in dit blad. (Foto: Weekbladvoor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). enige kritiek op de ’lintbebouwing’ die x' J Boskoop voor ogen staat. Hij vroeg zich af of Boskoop wel een dienst be wezen wordt met het toestemmen in een grenswijziging. Anatoli Karpov, de huidige wereldkampioen schaken, ontvangt een fles gesstrijk vocht. Burgemeester A. G. Smal- lenbroek en minister-president A. van dinxveense antwoord dat een flinke slag om de arm houdt. PLANK GEMIST Aan de weigering van Gedeputeerde een leden van de Waddinxveense commis- bouwbestemming te geven lag de wens om het groene hart van Holland te be waren ten grondslag. Gaat Boskoop in der Achteraf dan gaat het landelijke karakter van deze polder toch ook voor een deel verloren. Wat dit betreft lijken Gedeputeerde Staten de plank wel een ging te nemen en dit met die intentie beetje mis te slaan. En dat terwijl Wad- ter discussie te stellen in de gemeente- dinxveen in het verleden ook haar bou- raad na daarover de daartoe aangewe- wlustig oog wel eens op deze polder zen raadscommissies te hebben ge hoord’, aldus een zinsnede uit het Wad- maar gedeputeerde Staten bleken on vermurwbaar en gaven deze polder een nogal wat kantteke- groene bestemming in het streekplan. D.’.’it*:::- >n feite is het dus gedwongen dat Bos- jerse zei zich niet met het Boskoopse koop naar de Voorofsche Polder moet van het Noordeinde, nabij het terrein van West-Nederland. Nieuwbouw hier zou, zo blijkt uit het Boskoopse ver zoek, aansluiten op de reeds bestaande bebouwing. Het Waddinxveense ant woord hierop, verzonden op 3 mei 1979, is niet onwelwillend maar enigs zins óp de vlakte. Eigenschappen die de Staten om de Middelburgse polder 1 --- sie met tevredenheid constateerden. ’Uitgaande van de op het vastgestelde streekplan Zuid-Holland Oost geba- de toekomst echter bouwen in de pol- seerde gegevens verklaart ons college A~~ "u*f J zich bereid uw verzoek om rnede te werken aan de daartoe verlangde grenswijziging in welwillende overwe- t F ter discussie te stellen in de gemeente- dinxveen in het verleden ook haar bou- heeft laten vallen. Toendertijd bleken er meer tegenstanders dan voorstan ders te zijn en er werd van afgezien. Dit bracht ook M. Boere naar voren waar bij hij er echter wel aan toevoegde dat (zie verder elders in dit blad)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1