Reisbureau Van Ginkel 5 De Pater koopt voor gemeente Kerkweg-pand I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen exclusieue tuinmeubel show Brugkerk is nu uit de steigers wisselt nu ook geld J iin PRETTIGE VAKANTIE Aan- en verkoop tegen dezelfde koers Botulisme in Waddinxveen LUXAFLEX Met ingang van maandag Fa. v.d. Linde Onafhankelijk Nieuwsblad Vreemd geld K1 i telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en acteïtzen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 I» Vraag vrijblijvend offerte. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Nu profiteren! Er zijn nog enkele voordeel aanbiedingen. 3.27 6.35 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Amerikaanse dollar Britse pond Belg, frank (100) Duitse mark (100) Ital. lire (10.000) Port, escudo (100) Can. dollar Franse frank (100) Zwits. frank (100) Zw. kroon (100) Noorse kroon (100) Oost, shilling (100) Sp. peseta (100) Gr. drachme (100) Finse mark (100) Joeg, dinar (100) Deense kroon (100) lerSe pond 2.08 4.62 6.74 5.— 1.80 40 4.36 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 De grootste sortering van de randstad Holland. Wij leveren nog vele merken steeds uit voorraad. WOENSDAG 4 JULI 1979 IM] 35e JAARGANG NR. 1622 er geen extra kosten in rekening wor den gebracht en er geen koersverliezen zijn. Dealer van de beroemde Weber barbeque's en specialist in grasmaaiers. Mevrouw A. van Hengel van het dier enpension aan de Henegouwerweg heeft dit aan de rijkspolitie meege deeld, omdat zij van inwoners de dode eenden aanvankelijk kreeg aangereikt. De politie waarschuwt de bevolking bij het vinden van dode watervogels direct het bureau aan de kerkweg-Oost te bel len (tel. 3076) en ter voorkoming van botulisme niet langer meer concentra ties van nog levende eenden en derge lijke te voederen. WADDINXVEEN Er is in Wad dinxveen botulisme geconstateerd. Twee dode eenden die in de singel tus sen de Staringlaan en de Bilderdijklaan in de Vondelwijk waren gevonden ble ken na een onderzoek door het Cen traal Instituut voor Diergeneeskunde in Rotterdam met deze ziekte besmet te zijn. Het ligt in de bedoeling van de ge meente het woon- en winkelhuis van de heer J. H. de Graaf te zijner tijd met de grond gelijk te maken. Het pand ligt in het gebied rond de Dorpstraat, dat in de door de gemeenteraad aanvaarde Nota Kernenbeleid is aangewezen als te renoveren en te versterken woonge bied. Tot dit gebied behoort ook het gebiedje omsloten door de Kerkweg-West, Dorpstraat en Heuvelhof. Ter uit voering van het kernenbeleid wordt het gewenst geacht dat door de gemeente eigendommen in de als kernen aange wezen gebieden worden verworven te neinde daardoor nieuwe ontwikkelin gen mogelijk te kunnen maken. De hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost helemaal uit de steigers. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). geld wisselen te maken hebben. Direc teur Van Ginkel meent dat men met deze landelijk de aandacht trekkende nieuwe vorm van dienstverlening zijn reis- en passagebureau nog meer kan inspelen op de wensen en behoeften van het publiek. Aan de aan- en verkoop van vreemd geld tegen dezelfde koers zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal de klant binnen een week na terug komst zijn geld weer moeten komen wisselen, terwijl natuurlijk door het reis- en passagebureau alleen wordt te ruggekocht wat hier gekocht is aan bui tenlandse valuta. Op die manier kan het valutarisico voor de ondernemer WADDINXVEEN De Pater Makelaardij BV heeft voor de gemeente Waddinxveen het woon- en winkelhuis Kerkweg-West 4 met 99 vierkante meter grond aangekocht voor de prijs van 204.000,- (exclusief btw). De vanavond (woensdag) vergaderende gemeenteraad is voorgesteld met deze aankoop - met een volgens het college van B. en W. alleszins redelijke prijs - in te stemmen. Overigens dient de aankoopprijs nog wel verhoogd te worden met 10% aankoopkosten, zodat het totaal door de raad beschikbaar te stellen krediet f 224.000,- (exclusief btw) bedraagt. Het ligt in de bedoeling dat de Brug kerk, dié sinds 12 december 1977 geslo ten is, rond de kerstdagen dit jaar weer in gebruik genomen zal worden. Over de vorderingen met betrekking tot de restauratie - die tussen de 2,5 en 3 mil joen gulden gaat kosten - van het ka rakteristieke kerkgebouw aan de voet van de hefbrug elders meer in dit Weekblad voor Waddinxveen. Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J WADDINXVEEN - Deze week was het dan zover: de in restauratie zijnde hervormde Brugkerk aan de Kerkweg- Oost is uit de steigers. Nadat in maart de toren met daarop het haantje kon worden geplaatst is het nu-ook de voor bijgangers duidelijk dat de opknap beurt van het uit 1837 stammende Godshuis goed vordert, ondanks de te genslagen van deze winter. Uit Duitsland. Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit. bruin, greenen. teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21 00 uur Zaterdags tot 17 00 uur Bleiswijk-Hoef weg 191 (naast veiling Bleiswijk) A - Tel 01892 3044 jy. fa 500mtr.Vanaf rijksweg Den Haag/Utrecht Of bank bank koopt verk 1.98 4.32 6.44 108 75 111.75 23.25 26.25 4.— 1.70 4650 49.50 121.00 124.00 4625 49.25 38.75 41.75 14.90 15.20 2 97 5.10 50.75 53.75 9 55 11.80 37- 4 06 Geknipt uit de dagbladen: de aan- en verkoopkoersen van vreemde valuta bij de banken. Bij reis- en passagebureau Van Gin kel BV geldt één koers en wel de verkoopkoers (laatste kolom). De aan- en verkoopkoersen van vreemde valuta bij de banken lui den morgen AFWIJZEN De Pater Makelaardij BV heeft het woon- en winkelhuis Kerkweg-West 4 vorige week woensdagavond aange kocht op de in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gehouden execu toriale veiling. Vorige week konden wij daardoor al melden dat de verkoop van dit onroerend goed door de notarissen mr. E. K. Paulusma te Rotterdam en mr. P. L. van der Meulen te Wad dinxveen (de kandidaat-notaris die als vervanger optrad van notaris J. in 't Hol) was ingezet op 174.000,-. De af slag kwam uiteindelijk op f 204.000,-, nadat de voorlaatste kandidaat-koper had afgemijnd op 202.000,-. WADDINXVEEN - Vakantiegangers, kunnen vanaf maandag 9 juli ook voor vreemd geld terecht bij het reis- en passagebureau Van Ginkel BV. Dat heeft directeur A. G. M. van Ginkel gisteren wereldkundig ge maakt. Met deze nieuwe serviceverlening wil hij de klanten van zijn reis- en passagebureau met vestigingen in Waddinxveen (hoofdzetel), Gouda, Den Haag, Zeist en Zoetermeer terwille zijn. Niet alleen door de benodigde deviezen voor hen te verzorgen, maar ook nog door de aan- en verkoop van vreemd geld tegen dezelfde koers te laten plaats vinden. Reis- en passagebureau Van Ginkel B\ is niet van plan - zoals hier en daar el ders in het land het geval is - ook nog eens geldleningen aan vakantiegangers te gaan verstrekken. Vooralsnog blijft Van Ginkel zijn klanten terwille wil zijn de uitbreiding van het dienstenpakket door tevens de benodigde deviezen tot het doen van alle geldhandelingen, voor hen te verzorgen. Nader beraad waarbij de klant het voordeel heeft dat vindt nog plaats over het eventueel ver strekken van reischeques en krediet kaarten. Van Ginkel BV is één van de reis- en passagebureau’s in ons land die het dienstenpakket gaan uitbreiden met het verstrekken van buitenlandse va luta. Voor dit doel wordt samengewerkt met de Nederlandse Middenstands- bank (NBM), die in Waddinxveen een vestiging heeft aan de Kerkweg-Oost. De Nederlandsche Bank heeft over deze nieuwe activiteit meegedeeld dat daar geen bezwaar tegen bestaat. GEEN EXTRA KOSTEN Nieuw is ook dat de klanten van het waddinxveense reis- en passagebureau Directeur A. G. M. van Ginkel. (Foto: geen administratiekosten in rekening Archief Weekblad voor zullen worden gebracht die met het Waddinxveen). een beetje in de hand worden gehou den. GEEN GELDLENINGEN Maar wat voorop staat is dat directeur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1