^WITTEPRUZENHAL Kleine ongevallen op Henegouwerweg Gouden dasspeld met bril jant en gouden penning Afscheid van C. J. Koops E. J. van Beek sr. 69jubileerde VOLOP KWALITEIT! POLITIENIEUWS WADDINXVEEN M x 3 "I - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 4 JULI 1979 De heer E. J. van Beek sr. en zijn echtgenote tijdens de receptie vorige week vrijdagmiddag in restaurant Elfhoeven in Reeuwijk. i Wad- r (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! 7 dinxveense selectiebedrijf en zaadhandel Van Hemert Co. BV aan de Julianastraat 1 lein en werd in 1939 in de voorkamer van zijn woonhuis besloten tot de op richting van de hervormde Imma nuëlkerkgemeente (eerst Wet en Evan gelie, later bijzondere wijkgemeente in wording). Hij viert dit jaar dus ook een kerkelijk jubileum. Voor al zijn ver diensten kreeg de Waddinxvener ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum op 15 juni 1969 de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau uitgereikt. Gelderschool. C. J. Koops en echtgenote. (Foto: Weekblad voor WADDINXVEEN - Met een feestelijke en druk bezochte receptie in het Reeuwijkse piasrestaurant Huize Elfhoeven heeft de heer E. J. van Beek sr. (69) er bij stil gestaan 50 jaar verbonden te zijn aan het Wad- Bij dit bedrijf kwam hij op 15 juni 1929 in dienst, werd bedrijfsleider, bezette de directeursstoel op 1 november 1946, verliet deze post op 1 oktober 1975 na opgevolgd te zijn door zijn zoon Evert- Jan en verricht sindsdien nog belan grijke financiële en administratieve ar beid voor het in 1876 door de heer C. van Hemert op 26-jarige leeftijd ge stichte bedrijf, dat kerngezond is en le vert aan tuinders, tuincentra, instellin gen, bloemisten en de overheid in heel het land. Bij Van Hemert Co. werken 7 mensen. Namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken kwam de voorzitter van de Wad- dinxveense middenstandsvereniging, de heer C. de Bas, de jubilaris de gou den legpenning met bijbehorende oor konde uitreiken. Onder de bezoekers van de receptie, die een reiinie-achtig karakter had, bevond zich ook burge meester mr. A. G. Smallenbroek. Van zijn zoon, de huidige directeur van Van Hemert Co. BV, kreeg de heer Van Beek sr. de eerste gouden dasspeld met briljant van het bedrijf uitgereikt, werd hij benoemd tot ere-directeur en ont ving hij ook nog een gouden aansteker en natuurlijk veel bloemen. De jubilaris was de vijfde directeur in het bestaan van de 103-jaar oude zaadhandel. TEVREDENHEID Zo'n lange periode, in goede gezond heid te mogen werken stemde de im mer met een sigaar getooide handelaar van de Brugweg tot grote tevredenheid. WADDINXVEEN - De tot vandaag (woensdag) durende asfalterings- werkzaamheden bij het in aanbouw zijnde Gouwe-aquaduct zijn zonder noemenswaardige verkeersproblemen verlopen. Er ontstonden tijdens een week durende wegwerkzaamheden aan de Henegouwerweg die veel automobilisten op advies van de politie links hadden laten liggen - een aantal ongevallen. de mr. A. de Roosschool, A. de Rijke, namens alle collega's. De heer Koops en zijn echtgenote werden overladen met geschenken zoals de aquarel Christus Koning van Berry Brugman van de ou- dercommissie, een tuner van de ouders, bijzonder mooi versierde kampeerspul- len met boekenbon van de leerlingen (die 's middags van hun meester af scheid hadden genomen) en bloemen. De heer Leon van Gelder, naar wie de openbare school aan de Essengaarde is genoemd, stuurde een bloemstukje, omdat de in het Drentse Peize wo nende onderwijsman wegens verblijf in Polen niet naar Waddinxveen had kun nen komen. want - zo leert een spreuk in zijn kan toor - "van het concert des levens krijgt niemand een program”. De dagelijks aan de Julianastraat aanwezig zijnde ju bilaris heeft zich steeds met hart en ziel ingezet voor zijn bedrijf, hoewel hij er in de jaren twintig nooit aan had ge dacht nog eens in de handel terecht te komen. En dat is niet zonder succes gebleven. Van Hemert Co. is ertrots op na ge degen studie over een kruidenwijzer te beschikken, om de tussenhandel en particulieren wegwijs te maken als het gaat om het kweken van kruiden- gewassen die men zelf kan zaaien. Op die manier speelt het Waddinxveense bedrijf in op een steeds stijgende be langstelling voor het gebruik van krui den in de keuken en het mogelijke ge neeskundige aspect ervan. De kruiden- verkoop is inmiddels een kwart van de omzet van Van Hemert Co. gaan uit maken. De receptiegangers kregen een zakje komijn of karwijzaden uitgereikt, die in deze tijd van het jaar in de voile grond gezaaid moeten worden en die zijn te gebruiken bij het bereiden van soepen, kaas- en vleesgerechten. Behalve in het bedrijfsleven heeft de heer Van Beek sr. ook in het maat schappelijk en kerkelijk leven een be langrijke rol gespeeld. Zo was hij be stuurslid van de Oranjevereniging I Waddinxveen en van het Christelijk - Nationaal Onderwijs, was hij initiatief nemer voor de totstandkoming van het oorlogsmonument aan het Stationsp- Zo reed een automobiliste uit Utrecht tegen een wegbebakeningsbord, omdat ze te veel zat te kijken naar een het ver keer regelende agent, kwam een automobilist uit Zoetermeer tegen een lichtmast terecht, omdat hij bij het ne men van een scherpe bocht slipte op het losse zand, raakte een 19-jarige mo torrijder uit Rotterdam een verkeers bord, waardoor hij met een gebroken spaakbeen van de rechterarm naar het ziekenhuis moest, vielen op een gege ven moment de verkeerslichten uit, maar dank zij snel ingrijpen van de Pro vinciale Waterstaat duurde dit maar kort en reed een automobilist uit Bos koop tegen zijn voorganger, omdat hij te weinig afstand had bewaard. FIETSONGEVAL Ernstiger was het ongeval zaterdagmid dag op het kruispunt Henegouwerweg/Brugweg/Kerkweg- Oost. Een 35-jarige automobilist uit Gouda, die uit de richting Boskoop het kruispunt bij de hefbrug kwam opgere den, kwam daar in aanraking met de 15-jarige fietser John van Beek uit de Prinses Irenestraat. De jongen moest met een gecompliceerde bovenbeen breuk naar het Goudse Bleulandzie- kenhuis vervoerd worden. De rijkspoli tie is nog aan het uitzoeken hoe dit on geval precies is gebeurd en verzoekt eventuele getuigen naar het bureau aan de Kerkweg-Oost (tel. 3076) te bellen. De vraag is natuurlijk wie van de ver keersdeelnemers mogelijk door het rode licht is gereden. PORTOFOONS Zondag hebben politiemensen twee portofoons in beslag genomen en tegen de eigenaars ervan, drie jongelui uit Waddinxveen en Boskoop, proces verbaal opgemaakt omdat het hebben van deze portofoons aan vergunningen is gebonden. De rijkspolitie had een tip gekregen dat de portofoons aan de Tes- selschadelaan door de jongeren waren achtergelaten in een bosje. Toen de agenten poolshoogte gingen nemen bleek dat te kloppen. Omdat er in de buurt steeds een auto met jongelui bleef rijden, werd deze wagen aange houden. De inzittenden bekenden daarop prompt de eigenaars van de twee portofoons te zijn. Met deze op de kermis gewonnen dingen, zo werd ver- klaars, hadden ze spelletjes gedaan. ILLEGALE STORTPLAATSEN De politie is met een milieuactie ge start. Allerlei illegale stortplaatsen en her en der liggende vuilhopen in Wad dinxveen zijn-in de afgelopen dagen be zocht om er achter te kunnen komen wie daarvoor verantwoordelijk is. Over het maar neergooien van huishoudelijk afval zijn op het bureau aan de Kerkweg-Oost de laatste tijd diverse meldingen binnengekomen, zodat de politie maar eens tot actie is overge gaan. Tenslotte is het storten van afval ook in Waddinxveen nergens toegestaan. "OPLICHTING” Bij de politie is nog wel aangifte gedaan van een mogelijk geval van oplichting. Deze zaak - die zaterdag in de lande lijke dagbladpers kwam middels mede delingen van een particulier recherche bureau - heeft de politie inmiddels voorgelegd aan de officier van justitie. Wat er aan de hand is, is dit: Een zee- loods uit Zwartewaal heeft wegens op lichting aangifte gedaan bij de politie in Waddinxveen. Een zakeman uit die ge meente zou hem 50.000 gulden lichter hebben gemaakt. Met het geld zou de man, volgens het verhaal van de zeeloods, in Monrovia een partij diamanten op de kop tikken. De edelstenen moesten in het fantasie verhaal "met een handigheidje" buiten de diamantmijnen worden gesmokkeld. De Waddinxvener beloofde geheel te goeder trouw handelende loods een fors aandeel in de winst en gaf hem zelfs een kwitantie van 50.000 gulden. Maar wie of wat er ook kwam opdagen: geen zakenman uit Waddinxveen, geen diamanten en natuurlijk helemaal geen 50.000 gulden terug. Met enige schroom heeft de loods nu bij de politie aangifte gedaan wegens oplichting en verduistering. De recherche heeft de zaak inmiddels voorgelegd aan de offi cier van justitie omdat de kans groot is dat er niet strafrechterlijk vervolgd hoeft te worden. I L Afscheid van het hoofd van de openbare Leon van dinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Gezellig en druk was de vrijdagavond in de openbare Leon van Gelderschool aan de Essen gaarde gehouden afscheidsreceptie van het vertrekkende schoolhoofd C. J. Koops. Na acht jaar aan deze school verbomden te zijn geweest, waarvan zes jaar als hoofd, heeft hij zich per 1 augustus verbonden aan de scholenge meenschap Albaniaene te Alphen aan den Rijn als leraar. De 31-jarige heer koops zal wel in Waddinxveen aan de lindegaarde blijven wonen. Hoe gezellig het op de receptie was, blijkt wel uit het feit dat velen tot twaalf uur bleven "hangen”, hoewel het afscheid voor ouders, oud- leerlingen, collega's, bestuurders en ge meentelijke autoriteiten van acht tot tien had moeten duren. Tot de late na- blijvers behoorde ook onderwijswet houder A. H. van Gent (PvdA). Eerder op de avond had hij de vertrekkende leerkracht namens het gemeentebe stuur een cadeaubon overhandigde. Hij herinnerde eraan dat het in deze tijd lang genoemd mag worden als iemand zes jaar als hoofd verbonden blijft aan één school. Toespraken vol lofuitingen kwamen er ook van de voorzitster van de ouder- commissie, mevrouw A. Kalkhoven- Rijnhart, van de heer W. J. Hendriks, namens de ouders en van het hoofd van Namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken biedt de heer C. de Bas de gouden legpenning met bijbehorende oorkonde aan. I Foto: Weekblad voor Wadddinxveen/Sjaak Noteboom). G. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7