Brand aan de ^WITTE PRLIZENHAL ALTIJD VERS! 5 Gemeente wil ’’agressieve jeugd” in het oude gemaal Jeugdmarkt 1979 geslaagd Mercuriusweg bij Bakker-Coating I Kinderen verdienen Het Weekblad feliciteert Waarom is die jeugd agressief Kosten: f 125.000,- ineens, f 35.000,-jaarlijks In I 9 overlast meer aan de bevolking is be- Feenstra, A. Grootendorst, M. Kers- E. v. d. Willigen, Y. de Wit. ook slaag- ’Arriba” I Op deze foto en die hieronder een indruk van de eerste jeugdmarkt die in het winkelcentrum "de Passage is de Waddinxveense jeugd erin het eigen vakantiegeld te verdienen. Dat was ook het motto van de eerste jeugdmarkt 1979 in week dinsdagavond brand uit in het spuit- en schildersbedrijf Bakker- i vuur geen kans kreeg tot uitbreiding chand, M. van Klaveren, C. Bhageloe, H. v. d. Hoeven, E. van Naarden, A. Blok, A. van Grieken, I. Zuidam, W. v. d. Berg, J. v. d. Bor, A. Dekker, L. de torvoertuigen en de daarmee gepaard gaande geluidshinder. Door een derge lijk weggedrag riskeren de motorrijders met een oefenvergunning, waarvan we er in Waddinxveen op dit moment zo’n 20 hebben, intrekking van deze vergun ning, dan wel inbeslagname van hun voertuig. voor de opvang van de vitaal motori sche jongeren wel juist is kwam van de heer J. B. Borger (VVD). Ook hij gaf echter als zijn mening dat er niet al te veel voorzieningen moeten worden aangebracht. ff WADDINXVEEN Zaterdag- ;f middag hadden een 10-tal kinde- ren uit de Groenswaarden op het f U'veld langs het Papaverveld een f T kleine kermis georganiseerd. Er f was een rad-van-avontuur, bal- ;j ;j; lengooitent, een ’’Zweedse" 3 waarzegster, een kraam, waar het 1; heerlijk naar poffertjes rook en f twee kramen, waar allerlei Stic- 4 kers en tweede hands spullen ver- kocht werden. :j De kinderen hadden niets te kla- f f gen over de publieke belangstel- li ■J; ling. Bij de ballengooitent stond 2*/2 uur een rij van liefhebbers. ;i Om zeven uur was vrijwel alles I; T verkocht en kon de telling van het !j geld beginnen. m Na een kwartier tellen bleek er ;i 355,- te zijn opgehaald. Erg moe, f; f;: maar ook blij gingen de kinderen f: het geld naar mevrouw C. Sin- I; i nema brengen als gift voor het ;;f ;f kinderopvanghuis Senden home f;; in Manilla. 1| WADDINXVEEN Voor het dip loma machineschrijven van de Associa- „:n kwamen van de heer W. tie SMK slaagden de dames: E. L. M. Kruijk (CDA). Hij had zo zijn Vermey-Lindhorst, P. Beumer, J. Mar- WADDINXVEEN Het maken van een eigen behuizing voor de vitaal motorische jongeren in Waddinxveen gebeurt op verzoek van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, dat over deze zaak een nota samen stelde en naar het college van B. en W. stuurde. Daarin staat dat de vitaal motori sche jongeren in onze gemeente in een onmachtsituatie verkeren. Ze voelen zich in Waddinxveen buiten de woon- en leefsituatie staan en gedragen zich uitdagend en agressief. Bovendien zijn ze zeer afwijzend en passief. Plaatse lijk hebben De Bonkelaar en 't Ketelhuis te maken met groepen jeugd, die beschikken over een vaste kern. Binnen deze kernen worden de "groepscodes” be paald. De omvang van de groe pen zou liggen tussen de 60 en 100 jongeren, meestal tussen de 14 en 19jaaren bijna allemaal jongens. INTEGRATIE De integratie van deze jongeren binnen De Bonkelaar is niet mo gelijk gebleken. Dit jeugd- en vri jetijdscentrum aan het Beuken hof lijdt zelfs onder de activitei ten van de vitaal motorische jon geren en voldoet overigens ook wat de ruimte-indeling betreft be slist niet aan het verwachtingspa troon van deze jongeren. Voorst hebben diverse instellingen in onze gemeente - café’s, sportkan tines, sociëteieten en buurthuizen - de deur voor de vitaal motori sche jongeren al lang gesloten. Overigens is het probleem van deze groep jeugd, ook wel aange duid als Koningin Wilhelminaplein-jongeren, niet nieuw. Al in 1974 schreef staats secretaris Wim Meijer van CRM: "Sinds enige tijd worden in toene mende mate in- verschillende ge meenten in ons land problemen gesignaleerd met betrekking tot groepen agressieve jongeren, die zwervend door de stad en de re gio trekken. Vooral instellingen WADDINXVEEN Als de gemeenteraad en het provinciaal bestuur het goed vinden willen Burgemeester en Wethouders met f 125.000,- maximaal ineens over de brug komen voor het treffen van voorzienin gen om te komen tot een eigen behuizing voor als "vitaal motorische jongeren” omschreven "agressieve jeugd”. Daarnaast zal een bedrag van f 35.000,- op tafel worden gelegd om jaarlijks de huisvestingskosten 10.000,-) en een bijdrage in de salaris kosten van een door de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen (de Bonkelaar en ’t Ketel huis) voor dit werk vrij te maken mede werker. Deze zal zich full-time moeten gaan bezig houden met de vitaal moto rische jongeren. OUD GEMAAL Het ligt in de bedoeling deze jongeren de huisvesten in het oude Van Breggen- gemaal aan de Kanaaldijk. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) heeft gezegd wat dit betreft te denken aan een ruige benadering. Overigens is het oude ge maal al helemaal leeggeroofd. Vandaar dat er f 125.000,- maximaal nodig is om dat pand bij de scholencomplexen van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum en de protestants- christelijke scholengemeenschapp voor MAVO/LTO "Koningin Wilhelmina” op te knappen. In de raadscommissie voor de financiën heeft drs. D. Lont (PvdA) aangegeven de huisvesting van de vitaal motorische jongeren in Waddinxveen een eerste prioriteit te willen geven. Hij hoopt wat dit betreft op een goede samenwerking met De Bonkelaar, die zich over deze nieuwe activiteit en de realisering daar van door de gemeente nog moet uit spreken. Voor de socialist dient het een punt van bespreking te zijn hoe het oude Van Bgeggen-gemaal, dat door de bouw van het nieuwe Zuidplas-gemaal bij het Gouwe-aquaduct overbodig is geworden, in handen wordt gegeven van de jeugd. Hij wil dat de betreffende jongeren daar zelf het een en ander aan doen. RUITEN Bedenkinge twijfels omtrent het oude gemaal en dacht daarbij aan de ruiten van de om liggende scholen. "Maar toch moet er iets gebeuren”, vond ook de christen democraat, die voor dit "iets" jaarlijks Gelder, C. Bontekoe, L. Bresser, S. niet meer dan 35.000,-op tafel wilde Feenstra, A. Grootendorst. M. Kers leggen. De vraag of de gedachte plaats bergen, T. Los, J. Oomkens, B. Madho, E. v. d. Willigen, Y. de Wit. ook slaag den de heren H. P. Smit, B. Oskam, P. de Vries, I. J. v. d. Akerboom. De kandidaten zijn opgeleid door de Steno-typ-school "Arriba" te Waddinxveen. J- gehouden. (Foto's: Weekblad voor Waddinxveen!'Sjdak Noteboom). WADDINXVEEN Wat valt er nog te zeggen van de zaterdag voor de eerste maal in het winkelcentrum ”de Passage" ge houden jeugdmarkt 1979? Wie er geweest is weet dat een succesvol initiatief van de winkeliers in het Waddinxveense win kelhart is geweest en wie er.niet is geweest heeft een aantal aangename momenten moeten missen. De jeugdmarkt 1979 duurde van tien uur 's morgens tot vier uur ’s middags en gaf de Waddinxveense lieverdjes tot en met 14 jaar de gelegenheid eigen spulletjes te verkopen. De meisjes en jongens, die wel eens onder grote belangstelling voor koopvrouw en koopman wilden spelen, maakten daar grif gebruik van. Wat opviel was de vindingrijkheid die diverse jongeren aan de dag legden om hun waar onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek, maar ook van de hand te doen. Op die manier slaagde de Waddinxveense jeugd erin het eigen vakantiegeld te verdienen. Dat was ook het motto van de eerste jeugdmarkt 1979 in het winkelcentrum "de Passage". ‘F 1 I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 4 JULI 1979 Motorrijders houden zich koest daarom opnieuw bij radar- en snelheid scontroles zes motorrijders geverbali seerd terzake van het overschrijden van de maximum-snelheid van 50 kilometer per uur. Het strenger optreden van de politie gebeurt mede naar aanleiding van vele klachten vanuit de bevolking betreffende de snelheden van deze mo- voor het jeugd- en jongerenwerk moeten het hierbij ontgelden. De problemen rond deze jongeren blijken zeer complex van aard te zijn. Een juiste opvang voor deze groepen jongeren is tot op heden niet gerealiseerd.” ENIGE GEVOELSWARMTE Psychologen wijzen op de geringe gevoelswarmte die kinderen krij gen van carrière-ouders. Sociolo gen zoeken de oorzaak in het ver dwijnen van zekerheden als ge loof en gezag. Agogen zien ver band met het ontbreken aan toe komstperspectief in een te groot geworden wereld. Inderdaad een complex materie. Toch lijkt de opvang van moei lijke jongeren vaak zo eenvoudig. Geef ze hun eigen ruimten, ka mers, kontaktplekken. Daar vra gen ze zelf om. Bovendien kost dat minder geld dan het uitbrei den van politiekorpsen en het konstant ruiten vernieuwen van grote club- en buurthuizen. WADDINXVEEN - Rijkspolitiemen sen en inwoners van waddinxveen is het dag door iedereen ter harte genomen, opgevallen dat in de laatste week geen Aangekondigd werd namelijk dat de overlast meer aan de bevolking is be- mensen van het bureau aan de zorgd door hier rond rijdende motorrij- Kerkweg-Oost (tel. 3076) strenger zou- jgrs den gaan optreden tegen deze motorrij- Kennelijk is de door de politie gedane ders. Veel van hen reden met waanzin- waarschuwing in het Weekblad voor nige hoge snelheden door de bebouwde Waddinxveen van vorige week woens- kom. Twee weken geleden werden wat zuurstofflessen waren verbruikt, over acht het sein "brand meester” ge- waarop een materiaal- geven kon worden. Door de enorme gereedschapswagên van de Goudse rookontwikkeling ontstond een aan- brandweer werd opgeroepen, welke zo- zienlijke rookschade, maar doordat het danig is ingericht, dat ter plaatse de - ----- o 2- ■ege zuurstofflessen weer kunnen wor- bleef de directe brandschade beperkt. WADDINXVEEN Door tot nu toe onbekende oorzaak brak vorige week dinsdagavond brand uit in het spuit- en schildersbedrijf Bakker- Coating B.V. aan de Mercuriusweg. De Waddinxveense vrijwillige brand- den gevuld. Intussen waren 5 stralen la- weer, die om 18.54 werd gealarmeerd, gedruk ingezet, welke bij geval van uit kon reeds twee minuten na de melding breiding van de brand, water zouden met de eerste eenheid uitrukken en was kunnen geven. binnen 6 minuten na de melding ter RGeZlerL frnst en de omvang VUUR SMOORDE aie ae brand had kunnen aannemen, liet de ter plaatse aanwezige officier Een gelukkige bijkomstigheid was ech- van dienst echter onmiddellijk de ter, dat alle ramen en deuren van het tweede eenheid en alle beschikbare gebouw gesloten waren, waardoor de manschappen oproepen, welke binnen rook geen uitweg naar buiten kon vin- zeven minuten na oproep ter plaatse den, maar waardoor het vuur geen voe- aanwezig waren. ding (zuurstof) kreeg en als het ware in Door de enorme rookontwikkeling de rook smoorde. konden de brandweerlieden niet anders Met één straal uit de hogedruk- nevelspuit en één poederblusser kon dan ook het het nog aanwezigge vuur van dienst echter onmiddellijk - .J en c~. ischappen oproepen, welke binnen aanwezig waren. Door de enorme rookontwikkeling dan met gebruikmaking van perslucht maskers het gebouw betreden, wat tot gevolg had, dat binnen korte tijd heel worden gedoofd, waarna om kwart wat zuurstofflessen waren verbruikt, materiaal- de Goudse

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9