de pater - makelaardij b.v. waddinxveen exclusieur tuinmeubel show HEEMSKERK PTT gaat nieuw postkantoor bouwen op huidige plaats aan Kerkweg-Oost PRETTIGE VAKANTIE Wapiti-stam kampeert in Noord-Ierland Rhowax BV Toegelaten instellingen LUXAFLEX Banenmarkt in Leiden Speciale aanbieding Scanner 10 kanaals nu f 349,- Fa. v.d. Linde /J Afdeling Bestelling wijkt uit naar de Kerkstraat Onafhankelijk Nieuwsblad Zomaar een kadootje? 1 in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen KERKSTRAAT Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TOKBAS Elektro technisch bureau DORPSSTRAAT 33 WADDINXVEEN TEL: 01828-2218 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 18 JULI 1979 35e JAARGANG NR. 1624 popelen om een nieuw postkantoor in Vraag vrijblijvend offerte. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. met binnen- en buitenantenne batterijen en lichtnet Zuidkade 6 Achter Verbakel 2 KRISTALLEN GRATIS Nu profiteren! Er zijn nog enkele voordeel aanbiedingen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN GEEF EENS EEN BOEKENBON Bat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01828-2620 Intussen is het nodig gebleken dat de Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 De grootste sortering van de randstad Holland. Wij leveren nog vele merken steeds uit voorraad. Uit Duitsland. Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit. bruin, greenen. teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond lot 21 00 uur Zaterdags tot 17 00 uur Bleiswijk-Hoefweg 191 (naast veiling Bleiswijk) A vn Tel. 01892 3044 >Qv SOOmtr Vanaf rijksweg -Z UN Den Haag/Utrecht xS-4 If hands nog aan de Kerkweg-Oost. De mogelijkheid moet niet uitgesloten worden geacht dat de postbushouders moeten afhalen. In ieder geval staat één ding als een paal boven water vast: er komt een nieuw postkantoor. Het klinkt misschien wat vreemd, maar mijn medewerkers staan eigenlijk te WADDINXVEEN/GOUDA Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstereken vernemen wij dat nieuw is ingeschreven RHOWAX BV, Wad dinxveen, terwijl RHOWAX/interieur- hygiëne BV, Waddinxveen de handel snaam NOVOSAN BV heeft gekregen. Houdt het eerste bedrijf zich bezig met de exploitatie van een bedrijf voor interieur-hygiëne enz., bedraagt het maatschappelijk kapitaal 300.000,-, waarvan gestort/geplaatst 100.000,- en treedt de Waddinxvener U. F. Bierma op als directeur, het tweede be drijf houdt zich bezig met de fabricage van produkten, middelen en machines op het gebied van schoonmaakonder houd enz. Waddinxveen^ Er zal voor ca. 80 werkgevers gelegen heid zijn een stand te huren, waarin zij op vrijblijvende wijze met werknemers in contact kunnen treden en in hun per soneelsbehoefte voorzien. WADDINXVEEN/LE1DEN - Donder dag 27 september zal het Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden in samenwer king met het gemeentebestuur van Lei den en de Leidse Verenigingn voor In dustrie voor de eerste maal een banen markt organiseren. De manifestatie vindt plaats in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Geregeld is dat ook deze toegelaten in stellingen nu met ingang van 1 januari 1979 voor kosten van maatschappelijke of medische dienstverlening al dan niet huisvesting, verzorging of verpleging omvatte in principe kunnen aanklop pen voor bijstand. Dealer van de beroemde Weber barbeque's en specialist in grasmaaiers. Uitgenodigd zullen worden de bij de GAB’s Leiden, Alphen aan den Rijn en Lisse bekende werkgevers en de bij deze GAB’s geregistreerde werkzoe kenden. Verder zullen door gebruikma king van de publiciteits-media, alle niet bekende werkzoekenden worden aan gespoord de banenmarkt te bezoeken. De termijn van inschrijving voor deel name door werkgevers zal op 10 augu stus a.s. sluiten, waarna de indeling van de Stadsgehoorzaal zal plaats hebben. Studio America BV zal worden belast met de aankleding van de zaal. blik in aanbouw zijnde bedrijfsruimte gebruik te nemen. Niet alleen omdat zij daardoor zelf in betere behuizing te recht komen, maar vooral omdat in een nieuw postkantoor de service aan het publiek aanzienlijk verbeterd zal worden”. in een nieuwe ruimte aan de Kerkstraat zal worden ondergebracht en wel om de volgende redenen: De huidige ruimte aan de Kerkweg- Oost is volgens de maatstaven voor nieuwbouw te klein. Als gevolg van het ruimtegebrek kan de voorsortering van de correspon dentie van het bestelkantoor Boskoop nog niet op Waddinxveen worden ge concentreerd. Door het toenemend ge bruik van de postcode, vooral door de grootgebruikers (uitgevers e.d.), wordt echter een steeds groter deel van de voor Boskoop bestemde corresponden tie in onze gemeente aangevoerd. Zoals bekend komt de voor Moerkapelle en Zevenhuizen bestemde correpondentie al geruime tijd hier aan om te worden voorgesorteerd. POSTBUSHOUDERS ”Ik ben erg blij dat we voor de afdeling Bestelling nu een tijdelijke huisvesting WADDINXVEEN - Het postkantoor van de PTT aan de Kerkweg-Oost zal mee gaan groeien met een groter Waddinxveen. Dit is gebleken uit een gesprek dat het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie - om het eens voluit te zeggen - een poos geleden heeft gehad met het Waddinxveense gemeentebestuur. Het ligt in de bedoeling dat het hui dige postkantoor te zijner tijd zal worden gesloopt om op dezelfde plaats een nieuw pand te kunnen bouwen. Met deze werkzaamheden zal een begin worden gemaakt zodra zeker is welke omvang Waddinxveen in de komende decennia precies gaat krijgen. WADDINXVEEN - Uit de contacten die de jongens en meisjes van de Wapiti-stam van Scouting Wad dinxveen twee jaar geleden in Luxem burg gelegd hebben met een Noord- lerse groep, is een uitnodiging voortge vloeid om dit jaar het kamp in Noord- Ierland op te slaan. Een districtsvoor- zitter in Noord-Ierland, Derrick Cap per heeft veel georganiseerd en voorbe reid om deze jongelui van afgelopen dinsdag (gisteren) tot en met donder dag 2 augustus in de omgeving van Bel fast onder te brengen. Dat een Nederlandse Scoutinggroep naar deze streek is vertrokken, is al tij den niet meer voorgekomen, mede om dat wij alleen slechte berichten uit Bel fast ontvangen. Maar de mensen in Noord-Ierland hebben verzekerd dat de jongelui in Belfast en omgeving geen gevaar zullen lopen. Enkele programmapunten zijn een in terview door de BBC en een bezoek aan de plaatselijke burgemeester, aan wie een groet van onze burgemeester overhandigd zal worden. De kosten van het verblijf aldaar zullen door verschil lende instanties gesubsidieerd worden. Wat de rest van het programma be treft, is het nog een verrassing, maar de negen leden van de Wapiti-stam, ver wachten er veel van. Het blijkt wel dat de groep in Noord-Ierland erg veel ge organiseerd heeft en dit kamp van deze scoutinggroep tot een onvergetelijke gebeurtenis zal maken. Aan het gesprek over een nieuw post kantoor namen namens de PTT deel de heren A. Perdijk, adjunct-inspecteur afdeling Bestelling van de PTT tijdelijk postdistrict ’s-Gravenhage, D. Linscho- ten, directeur van het postkantoor in Waddinxveen en ing. C. Griffioen van de Centrale Afdeling Gebouwen van de Centrale Directie PTT en namens het gemeentebestuur burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. In dat gesprek zei onze burgemeester dat binnen niet al te lange tijd wel te zeggen zal zijn welke groei Waddinxveen ten deel zal vallen. Tot zolang laat de PTT de nieuw- bouwplannen nog even rusten, opdat er een zo doelmatig mogelijk postkantoor kan worden neergezet. Het postkantoor van de PTT aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom/ hebben gevonden, in de op het ogen van circa 500 m2 aan de Kerkstraat”, aldus PTT-directeur D. Linschoten. ”De verwachting is dat we deze ruimte begin 1980 in gebruik kunnen nemen”. ”Het huidige postbussenfront”, vertelt WADDINXVEEN/DEN HAAG - Op de de heer Linschoten verder, "blijft voor lijst van voorlopig tot de indirecte financiering toegelaten instellingen, die het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) heeft te zijner tijd aan de Kerkstraat de post gepubliceerd, komen uit Waddinxveen voor de bejaardenflats aan de Jan van Bijnenpad, de Peter Zuidlaan, het Me vrouw Kuipers-Rietbergplantsoen en de Prinses Beatrixlaan 118 en het pen sion van W.B.M. Koop aan de Wilgen horst 33.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1