Scheldkanonnades voor Waddinxveense dominee a de pater - makelaardij b.v. waddinxveen PRETTIGE VAKANTIE gratis. LUXAFLEX huis kopen? huis verkopen? Minister: Snel einde onzekerheid rond kanaal Ex-Waddinxveense schoolarts drs. Nagel: Fa. v.d. Linde Ijoumci drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen verboom makelaardij b.v. iggl julianaslraal.6 - waddinxveen -01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2223 of 01821-2268 Iwwwj Zoveel mensen, ^Mweel wensen, Vandaar die goede raad. Verbijsterd over zoveel nonsens Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Iomr' 3c I /j onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Uw Rabobank ziet ’t zo: bij elk spaar- doel hoort een persoonlijk spaaradvies. We kunnen de hele krant wel volzetten met percentages, opzegtermijnen, voorwaarden, voordelen en voorbeelden, maar dan zul je zien dat we nou net üw vragen niet beant woorden. En dat willen we zo graag wèl. Voor dedorst? Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORBAS (LidNBM 0 PIREKT F WILLEN OPNFMEM OMDAT DE PLANNEN VERANDEREN? SPAREN - K \boREEN x - X\ CVERMNTEfciNq-1 INDEZON?/ lanqe -termj/n- SPAREN VOORIN Kom daarom even langs. Dat is de beste start voor de meest ideale, persoon lijke spaarafspraak. Met 3100 vestigingen is er altijd een Rabobank in de buurt. En goede raad kost niets. Welkom bij de Rabobank. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 25 JULI 1979 Vraag vrijblijvend offerte. 77?? I in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 --7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Zuidkade 6 Achter Verbakel VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. WADDINXVEEN Scheldbrieven en scheldtelefoontjes, maar ook met een luisterend oor opbellende homofielen. Dat waren de reacties die ds. Joh. Ver- welius van de Centrale Hervormde Ge meente ontving naar aanleiding van Voor dit biologisch-medisch schoolon derzoek zou mevrouw Nagel een dub bele medische administratie hebben opgezet. Maar de jeugdarts, die 15 jaar lang in de Waddinxveense streek heeft gewerkt en in 1969 met pensioen ging na nog tot ere-burgeres van Boskoop te zijn benoemd, ontkent dit in alle too naarden. Ze zegt dat er in 1965 op de Waddinxveense scholen een gewoon schoolonderzoek is gehouden met al leen wat meer vragen dan gebruikelijk. Dit gebeurde met medeweten van het gemeentebestuur, de ouders en ’’alle medische instanties”. ’’Mijn geweten als arts en als mens is volkomen zuiver”, aldus mevrouw drs. Nagel, die het Humanistisch Verbond in Waddinxveen verwijt dat men met haar geen contact heeft gezocht alvo- Naar de mening van ir. Tuijnman doe dit rapport geen uitspraak over di noodzaak tot aanleg van het zoetwater kanaal Waddinxveen-Voorburg en gaa het alleen over de kwantitatieve water behoefte van de hoogheemraadschap pen van Delfland en Schieland. Zolanj echter de provincie niet heeft besloter haar medewerking aan de aanleg var het kanaal in te trekken, aldus de be windsman, is er voor hem geen reder de door zijn ambtsvoorganger (drs T.E. Westerterp) toegezegde bijdrage van het rijk in de aanlegkosten van het kanaal in heroverweging te nemen. 35e JAARGANG NR. 1625 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Waddinxveen^ 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Hij zegt daarin dat het hem niet moge lijk is aan te geven op welke termijn te: aanzien van het te graven zoetwaterka naai definitieve beslissingen kunne: worden genomen, omdat de provin ciale staten van Zuid-Holland zich heb ben uitgesproken voor een voortgeze onderzoek naar de mogelijkheden on een goede voorziening in de waterbe hoeften van Rijnland, Delfland et Schieland te waarborgen. Deze naden studie is het gevolg van het recent onderzoek dat verbazingwekkend conclusies over de (gedaalde) zoet waterbehoefte in het Westland bevatte WADDINXVEEN/DEN HAAG - Minister ir. D. S. Tuijnman va Verkeer en Waterstaat vindt dt aan de huidige onzekerheid ror dom het te graven zoetwaterkana; Waddinxveen-Voorburg op zo kot mogelijke termijn een einde be hoort te komen. Dat zegt de be windsman in antwoord op schrifte lijke vragen van het CDA-Tweed Kamerlid P. J. A. van der Sander Niet alleen de christen-democraa' maar ook zijn PvdA-collega F. Cas tricum had ir. Tuijnman over he omstreden geworden kanaal schril telijke vragen gesteld. De in totaa 7 vragen heeft de minister dezer da gen beantwoord. Rabobank O geld en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af-i drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert rens de brief aan B. en W. te versturen en het behoorlijk onbeleefd noemt dat de kranten wel over dit schrijven be schikken, maar zij niet. Niettemin vindt zij dat er met haar stu die niets verontrustends aan de hand is, terwijl ook niet gevreesd behoeft te worden voor het aantasten van de pri vacy. Wel is het zo dat nog maar een paar jaar geleden de ouders van de kin deren die destijds aan het aanvullend onderzoek van de ex-Waddinxveense schoolarts opnieuw met een aantal vra gen zijn benaderd. De respons daarop zou hartverwarmend zijn geweest. Meer over de brief van het Humanisti sch Verbond, die is opgesteld door drs. A. A. de Bruin en werd verstuurd door mevrouw E. Krösschell-Koopmans, el ders in dit Weekblad WADDINXVEEN - ”Ik ben verbij sterd over zoveel nonsens. Ongelooflijk wat een vuilspuiterij. Hoe komen ze ei genlijk aan die inzin? Ik denk dat ik mijn advocaat ze maar eens een brief laat schrijven. Overigens hoop ik dat het Waddinxveense college van Burge meester en Wethouders aan deze klet spraat gauw een einde zal maken”. Dat is de korte maar felle reactie van de nu in Noordwijk aan Zee wonende oud-schoolarts mevrouw drs. E. J. Na gel. Zij wordt er in een brief van de werkgroep Waddinxveen van het Hu manistisch Verbond aan B. en W. en in een afschrift aan de gemeenteraad van beschuldigd gedurende haar Wad dinxveense tijd gegevens van school verlaters te hebben verzameld met voor de criminilogie interessante aspecten. van kardinaal Franjo Seper, voorzitter van de Romeinse congregatie voor de het homo- geloofsleer. In het Vaticaan was onge- ”u'- rustheid ontstaan over de behandeling van het vraagstuk van de homofilie in de Raad van Kerken in Nederland. INGEZONDEN BRIEF De brief van ds. Verwelius aan de Ne derlandse bisschoppen was voor de Gouwenaar G. Straver aanleiding om bïsschoppênconfé- de Goudsche Courant de volgende brief te sturen: "Het valt me van een dagblad als de Goudsche Courant zwaar tegen, dat het zulke vuilspuiterij en zulk een gekwezel (tweede gedeelte van zijn brief) van ds. Joh. Verwelius plaatst. Het beamen van Welke argumenten kunnen het "tegenna- t uur lijk" van homosexueel gedrag recht vaardigen? Mijn afkeer wordt onstuitbaar als de briefschrijver in het tweede gedeelte van zijn relaas beweert, dat de homofiele mens geholpen dient te worden. Missie en zending zijn uit de tijd, in elk geval die met bekerende motieven. Ik denk dat deze predikant beter zijn "rechtgeaarde" schapen en zichzelf zou kunnen helpen af te komen van hun ver stikkende moraal, die oprecht en goed menselijk leven onmogelijk maakt. Als u deze brief niet plaatst houdt dit in dat u deze tegen-menselijke houding deelt en dat is jammer voor een orgaan, dat het zelf van een fundamenteel recht (persvrij heid) moet hebben." G. STRAVER schoppen in de rooms-katholieke kerk, waarin hij de kerkleiders opriep bij Gods Woord te blijven en 1 sexueel gedrag af te keuren. ”Homo- sexualiteit is en blijft een gevolg van de gebrokenheid der zonde”, aldus de zijn open brief aan de Nederlandse bis- Waddinxveense predikant, die overi gens zegt homosexuele mensen met liefde te wijlen opvangen en ze te willen helpen en steunen, ook met gebed. Intussen is bekend geworden dat de rooms-katholieke I rentie, die nog niet hebben gereageerd op de in een spontane bui geschreven brief van ds. Verwelius, het niet goed mogelijk acht thans een gezamenlijke verklaring over homofilie uit te geven. Zij meent er verstandig aan te doen voorlopig voorrang te geven aan de bij- de opvattingen van Gijssen cs is nog kwa- zondere synode van de Nederlandse liJker dan het uiten van deze opvatting bisschoppen, die binnen afzienbare tijd zelf Heeft dez£ man niet meer dan reli8ie door de paus zal worden uitgeschreven 'n zÜn hoofd? Hij vergeet, dat het per- ter bespreking van theologische en pa- soonlijk recht op eigen sex-beleving als storale problemen in de rooms- uitvloeisel van de Rechten van de Mens ge- katholieke kerkprovincie. respecteerd dient te worden, óók door de Tegelijkertijd zal de bisschoppencon- kerkelijken. ferentie een gemeenschappelijke ver klaring over homofilie in studie nemen. Zij laat zich daarbij leiden door de overweging, dat homofilie niet los ge zien moet worden van de menselijke sexualiteit in haar geheel noch van vraagstukken, die betrekking hebben op menselijke relaties en omgaan met het leven. De bisschoppenconferentie besprak dit onderwerp naar aanleiding van brieven

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1