PTT noemt W’veen voosorteergebied op zoek naar dansmariekes i Gouweslobbers TA. Alblas-Baas 50 jaar getrouwd CDA wil dat bezuinigd wordt op het schoolzwemmen Vertimex BV V* WADDINXVEEN De Waddinxveense carnavalsvereniging De Gou weslobbers wil in het komende seizoen, waarin het vijfjarig bestaan zal worden gevierd, een aantal eigen dansmariekes op de been brengen. In een brief aan de leden heeft het bestuur om meisjes van 15 tot 20 jaar ge vraagd, die dank zij de hulp van enkele zeer enthousiaste mensen zullen B woon lid van de Waddinxveense carna- De Waddinxveense bestel-afdeling van van de HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! heeft een dubbele functie: een verza- melfunctie en een distributiefunctie. kleinere stapeltjes gesorteerde post. Om dat te presteren, zou de machine eigenlijk de adressen moeten kunnen lezen. En in zekere zin kan hij dat ook. al zijn sportieve activiteiten werd be noemd tot lid van verdienste. Een oor- POSTCODE Wist u dat er elke dag in Nederland zo’n 14 miljoen poststukken worden verzonden en door de post moeten worden verwerkt? In mei is in Amster dam begonnen met een groots opge- 1 APRIL 1975 Met een advertentie in het Weekblad voor Waddinxveen is het allemaal be gonnen. De reacties daarop maakten het mogelijk dat op 1 april 1975 in café- restaurant Royal-Inn aan het Koningin Wiulhelminaplein De Gouweslobbers konden worden opgericht. En het is goed gegaan allemaal, want al in het seizoen 1976-1977 kon een eigen Prins Carnaval en een complete Raad van Elf worden verwelkomt. Hoewel de Gou weslobbers het nog niet hebben meege maakt dat de sleutel van Waddinxveen voor een aantal dagen aan hen werd overgedragen en ze hun opwachting in het gemeentehuis hebben mogen ma ken, zijn er wel ’’gemeentelijke contac ten”. Immers, Prins Otto de Eerste, de eerste carnavalsprins in de geschiede nis van dit Gouwedorp, werd met zijn gevolg drie jaar geleden in het jeugd- en --- een leesinstallatie die reageert op een bepaald streepjespatroon, wat een ’’vertaling” is van de postcode. Deze WADDINXVEEN Dinsdag 31 juli is het precies 50 jaar geleden dat de aan de leplaan 59 wonende heer T.A. Al- blas (76) in het huwelijk trad met me vrouw G.J. Alblas-Baas (74). Beide ge boren en getogen Waddinxveners - ”Ik woonde op het oude dorp en mijn vrouw diende er, zodoende is het ervan gekomen”, aldus de bruidegom - gaan die dag met hun drie kinderen (1 zoon, 2 dochters) en 8 kleinkinderen (4 meis jes en 4 jongens) heerlijk ergens eten. Het gouden huwelijksfeest zal groots worden gevierd op woensdag 15 augu stus in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan, waar de heer en mevrouw Alblas vanaf acht uur een receptie geven. Dat dit half au gustus wordt gedaan heeft te maken met de vakanties. De heer Alblas, die met zijn vrouw al weer 30 jaar in de Bomenwijk woont, na eerst 20 jaar aan de Kerkweg ge woond te hebben, is in Waddinxveen poststukken de postcode staat, kunnen die gemakkelijker en voor een groot deel machinaal worden gesorteerd. In de vier cijfers en de twee letters van de postcode zit voor de mensen v„.. "streepjesindex” moet dan ook eerst post een schat aan informatie. ’’Hangende deze besluitvorming kunt u nog geen schoolbus voor het volgend seizoen bestellen. Wij willen niet voor voldongen feiten geplaatst worden. Wij verwachten niet dat u uw toezegging de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een bezuiniging op de ko sten van het schoolzwemmen met een korreltje zout moet nemen, anders zul len we straks het rode potlood moeten gaan hanteren, omdat bij B. en W. ken nelijk niet de bereidheid bestaat nieuwe taken opnieuw te overwegen”. Deze felle woordenstroom van de christen-democratische fractievoorzit ter had in de laatste gemeenteraadsver gadering zelfs een ingelaste collegever gadering tot gevolg. Daarna zei burge meester mr. A.G. Smallenbroek dat B. en W. in de afgelopen periode zeer uit gebreid met dit weerbastige bezuini- de CDA-fractie tijdens'de begrotings- het Waddinxveense postkantoor, „„„e _.io.._jJ"‘ -J‘ hacTgegeven dat er op de kosten van door makelaardij Hopman BV uit Zoe- het schoolzwemmen bezuinigd diende termeer. Zoals vorige week al kon wor- te worden De raadsvoorzitter beloofde den bericht zijn de ongeveer 50 bestel- 1 1 - -» wijken, omdat het uit 1915 stammende postkantoor aan de Kerkweg-Oost voor al deze activiteiten te klein is gewor den. Zodra bekend is welke omvang Waddinxveen in de komende decennia precies zal krijgen wordt het huidige klassers. Met hen zal, plaats een nieuw pand te kunnen bou wen. Den Haag zo’n knooppunt. Alle in de brievenbussen in ’’overige bestemmin- gen” gedeponeerde correspondentie Het sorteren gebeurt door sorteerma- voorsorteergebied Waddinxveen omvat gaat vanuit Waddinxveen rechtstreeks cL: 1 J naar Den Haag, waar de verwerking gende stapels binnengekomen post Zevenhuizen, plaats vindt. Elk expeditieknooppunt WADDINXVEEN “Afgewaaide afhandeling van een serieus CDA- voorstel. Bestuurlijk gezien misp laatst en eigenlijk niet acceptabel”. Met die niet mis te verstane woor den bekritiseerde CDA- fractievoorzitter ing. C. van Hoog in de laatste gemeenteraads vergadering het feit dat B. en W. na WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 JULI 1979 CDA-raadsliding. C. van 't Hoog. een aantal toetsen indrukken: 4 cijfers en 2 letters precies ja, de postcode, machine de post worden uitgesplitst in De postcode wordt op het toetsenbord ingedrukt en de in de streepjes-index ’’vertaalde” postcode wordt nu op de envelop afgedrukt, zodat deze straks door de sorteermachine kan worden Alleen leest hij vanzelfsprekend niet gelezen. Als elke dag op alle 14 miljoen aohet ABC. zette proef. Er is een systeem in bedrijf Die sorteermachine is uitgerust met genomen waarmee een gedeelte van de poststukken die dagelijks hun weg moeten vinden van brievenbus naar brievenbus, nu automatisch kunnen WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken heeft zich nieuw laten in- daan, terwijl de overigen correspon- schrijven: Vertimex BV, Waddinxveen. dentie in Omschrijving bedrijf: de exploitatie van s kwekerijen, im- en export en groothan- neerd. del en detailhandel in kwekerij- en an- E_ dere produkten enz. Maatschappelijk deeld in 12 regionale gebieden. Elk ge- kapitaal f 201.000,- waarvan geplaat- bied heeft een verwerkingscentrum st/gestort f 40.000,-. Directie: H. J. P. waar de poststromen uit een regio bij- Wesseling, Waddinxveen, C. H. Hoo- eenkomen. Dit noemt de post een gendoom-Felix, Boskoop. expeditieknooppunt. Voor onze regio is nog een jaar worden voortge- De Waddinxveense bestel-afdeling van het de PTT zorgt er voor dat niet alleen de schoolzwemmen zullen rijden wilde de post voor Waddinxveners wordt gesor- burgemeetsre dan ook niet doen. Ing. teerd, maar ook die van een groeiend Van ’t Hoog uitte hierover zijn teleur- aantal Boskopers, Moerkapellenaren stelling, maar kondigde aan zijn be- en Zevenhuizenaren. PTT-directeur D. zuinigingsvoorstel te zullen aanhouden Linschoten (58), die leiding geeft aan in tot de begrotingsbehandeling van dit totaal 62 mensen, heeft in onze krant van vorige week al aangekondigd dat de mogelijkheid niet moet worden uit gesloten dat de postbushouders te zij ner tijd aan de Kerkstraat de post moe ten afhalen. De ruimte aan de Kerks traat zal net zo lang in gebruik blijven totdat het nieuwe postkantoor zal zijn gerealiseerd. In de postale organisatie zoals we die alweer een poosje in Nederland kennen geldt Waddinxveen als één van de ongeveer 2UO voorsorteergebieden. Het de woonplaatsen Waddinxveen, Bos koop, Moerkapelle en 7 Op de tweelingbrievenbussen in die plaatsen is dat dan ook te zien: de cor respondentie voor deze vier plaatsen kan in één en dezelfde gleuf worden ge- 1 een andere gleuf (overige be stemmingen) moet worden gedepo- De PTT heeft Nederland onderver- Vijftig jaar getrouwd: De heer en mevrouw T.A. Alblas-Baas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Naast de panden van touringcar-onderneming Gebr. Buitelaar aan de Kerkstraat waarin tijdelijk Rhowax BV interieurhygiêne) is ondergebracht vanwege de nieuwbouwactiviteiten aan de Dorpstraat) is een nieuw pand in aanbouw, waarin tijdelijk de afdeling Bestelling van de PTT zal worden ondergebracht. De palen hiervoor zijn al geheid. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). worden gesorteerd. Dat sorteren ge- op de poststukken worden aange beurt aan de hand van de postcode. bracht. Dat gebeurt met behulp van een handindexeerapparaat. Dit appa- chines. De kriskras door elkaar lig- raat wordt bediend door speciaal opge- r o_'r__t leide mensen die de post in stapeltjes worden eerst geordend. Net zoals dat vóór zich hebben en dan voor elke brief tot nu toe altijd door mensenhanden is gedaan kan met behulp van de sorteer- geen onbekende. Zo is hij van het begin konde en medaille hebben dat beze- af aan (1921) lid van TOOS, de multi- geld. De bruidegom mag zich, evenals zijn leplaanbewoner de zilveren speld ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau op de revers gespeld. Niet on vermeld mag blijven dat de heer Alblas en heeft haar leven steeds - en doet dat ook nog 35 jaar jurylid van de Turn- nog - in dienst gesteld van haar gezin, kring Gouda en Omstreken is geweest Dat alles loopt zoals het moet lopen is en door het Koninklijk Nederlands een gevolg van haar inzet. Zij heeft het Gymnastiekverbond (KNGV) wegens trouwens ook altijd mogelijk gemaakt dat haar man zijn werk voor TOOS ge durende vele jaren heeft kunnen doen. vrijetijdscentrum De Bonkelaar ge- sportvereniging die toen alleen nog De bruidegom mag zich, evenals zijn gymnastiek omvatte. Deze vereniging echtgenote, verheugen in een goede ge diende hij 37 jaar als penningmeester, zondheid, waarover beiden zeer dank- De penningen beheerde de heer Alblas baar zijn. De heer Alblas, die nu nog tot 11 maart 1974. Op dat moment be- graag in de tuin mag werken, heeft een noemde het TOOS-bestuur hem tot werkzaam leven achter de rug. In het erelid. Toen de gymnastiekvereniging begin alles aanpakkend bekwaamde hij in 1961 veertig jaar bestond kreeg de zich tot spuiter-meubelmaker bij de voormalige meubelfabriek Vema aan de Zuidkade. Daar werkte hij 35 jaar. Mevrouw Alblas is het zonnetje in huis worden opgeleid tot dansmarieke. Het pasbenoemde zesde bestuurslid installeerd door CDA-wethouder Paul van De Gouweslobbers is de man waar van Schie. de Waddinxveense meisjes of hun ou- De Waddinxveense carnavalsvereni- ders gedetailleerde inlichtingen hiero- ging houdt zich niet alleen bezig met de ver kunnen krijgen. Zijn naam is Frans echte carnavalsevenementen, maar or- van Croonenborg, Tollenslaan 105, tel. ganiseert ook bingo-avonden, prinsen- 3420. Maar er kan ook gebeld worden ballen, nieuwjaarszittingen, boerenkie- met de bestuursleden J. Brouwer (8262) lenballen, Oranje-festiviteiten en in- en O. Jansen (2202). drukwekkende carnavalsgebeurens De Gouweslobbers, die vorige maand voor bejaarden en kinderen. Het lid- hun jaarvergadering hielden waar de maatschapsgeld van De Gouweslob- aftredende bestuursleden John Kage- bers bedraagt f 30,- per jaar. Van de naar, Otto Jansen en Theo Burger wer- vereniging kan men lid zijn in de vorm den herkozen en het bestuur tevens tot van gewoonlid, bijzonder lid (bijvoor- zes man werd uitgebreid, bereiden zich beeld donateurs), erelid en juniorlid. op een zeer bijzonder lustrumfeest De juniorleden - kinderen tot 18 jaar- voor. Dat de Waddinxveense carna- betalen een rijksdaalder contributie per vakvereniging zich namelijk een vaste jaar. Als hun ouders of verzorgers al ge- plaats heeft veroverd binnen de plaat- Wwu hd van dv WaudmAwwiav caiua- selijke gemeenschap blijkt wel uit het vakvereniging zijn behoeft voor hun c' afgelopen seizoen toen er maar liefst kinderen niets te worden betaald. een carnavalsweekeinde op vrijdag 23, ampele overweging tot het besluit zaterdag 24 en maandag 26 februari waren gekomen dat het niet moge- werd afgewerkt, zoals Waddinxveen lijk is te bezuinigen op de kosten dat nog niet eerder had meegemaakt, van het schoolzwemmen. ’’Ampel betekent volgens het woorden boek breedvoerig. Uit uw mededeling aan de raad blijkt daarvan niets. Welke stappen heeft uw college ondernomen om tot eventuele bezuinigingen te ko men? Zijn er alternatieve mogelijkhe den overwogen? U geeft ons voor uw besluit geen enkele argumentatie of overweging. Wij verwachten op korte termijn van u alsnog een voorstel tot verlaging van de kosten van het schoolzwemmen of uitleg over het feit waarom niet”. WADDINXVEEN De in aanbouw zijnde bedrijfsruimte van ongeveer 500 vierkante meter aan de Kerkstraat, die begin volgend jaar betrokken zal gaan ghigsprobleèm”hadden gestoeid,’nadat worden door de afdeling Bestelling van de CDA-fractie tijdens de begrotings- het Waddinxveense postkantoor, is een behandeling van vorig najaar te kennen beleggingsobject dat wordt verhuurd hef schoolzwemmen bezuinigd diende termeer. Zoals vórige week al kon wor- binnenkort met een notitie over deze 'eF.® genoodzaakt naar deze plek uit te zaak te zullen komen. Daarin zullen alle argumenten op een rijtje worden gezet. Overigens wees burgemeester mr. A.G. Smallenbroek er wel op dat de school- bus alleen al zal moeten blijven rijden postkantoor gesloopt om er op dezelfde voor de eerste -- zoals bekend, de proef met het schoolz wemmen nog een jaar worden voortge zet. De toezegging dat er volgend sei zoen geen bussen meer voor burgemeetsre dan ook niet doen. Ing. stelling, maar kondigde aan zijn be- tot de begrotingsbehandeling van dit najaar. Tot zolang zal hij het rode pot lood laten rusten. *■5. f V 5 f 7 -i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9