oo de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORRAS Automobilist (30) na wilde jacht op rijksweg in bureau aan Kerkweg Heilige maand voor ’’onze” moslims PRETTIGE VAKANTIE LUXAFLEX gratis. Fa. v.d. Linde Iwuinci Achtervolging met motoren, auto’s en vliegtuig M. Neeleman B\ Onafhankelijk Nieuwsblad N onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze koilektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu i A Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1979 Vraag vrijblijvend offerte. Waddinxveen u I men. In hun eigen land, of het nu Tur- I in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 -J- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. tevens aanmeten van steun zolen. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Zuidkade 6 Achter Verbakel ZONNESCHEI&MEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING raasde de Utrechter het terrein van het benzine-station af en de autoweg weer op. Vanuit de rijkspolitie-meldkamer was toen al het consigne gekomen niet meer op de vluchtauto te schieten. Ook werd contact gelegd met de brugwach ter van de brug over de Gouwe bij Waddinxveen. Hem werd verzocht de brug open te draaien op het moment dat de Utrechter zou naderen. Dat was echter niet nodig. Ter hoogte van Reeuwijk slaagde een Range Ro- DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER W AT..;. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 35e JAARGANG NR. 1626 (S5 i zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als inlevert j een i liet de pompbediende met zijn benzine- bergen zei: dop in de hand en trok er zonder te be talen tussenuit. De pompbediende be lde de rijkspolitie in Driebergen. x iir JW As» te drukken. Ook probeerde hij een mo torrijder van de politie die hem te dicht was genaderd van de sokken te rijden. Het feest na de vasten betekent niet dat men bovenmate blij is dat Ramadan er weer op zit. Verre van dat. Het is een gemeenschapsfeest waarmee men zijn verbondenheid betuigt en drogisterij parfumerie groensvoorde 1C waddinxveer ver van de rijkspolitie erin de vluchter tegen de vangrail klem te rijden. De politie-wagen raakte hierbij zwaar be schadigd. De vluchter die vele tiental len kilometers om het gewone verkeer was heengevlogen om z’n hardnekkige achtervolgers van zich af te schudden probeerde vervolgens de politie-auto stapte ongedeerd en ongedaan uit zijn voor de eerste maal van de weg af te -1-- - --- duwen. Achtervolgd door motoragen ten en met een snelheid van meer dan 130 kilometer reed hij daarna richting Den Haag. SCHOTEN In de buurt van De Meern reed de man met volle snelheid de uitvoegstrook van een benzine-station op. Een motor agent probeerde op de achterbanden van de auto te schieten, maar raakte het spatbord waarna de kogel op de Hij vloog links en rechts om het ge wone verkeer heen en dat allemaal met een snelheid van 120 tot 150 kilometer per uur. Aanvankelijk zou de man in de buurt van Bunnik worden aangehouden. Maar hij negeerde het stopsteken en Bij NKF Kabel B V werkzaam zijnde buitenlandse werknemers in de Ramadan-periode gefotografeerd aan de oever van de Gouwe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Goud;; en omstreken heeft zich nieuw laten in schrijven Installatiebedrijf M. Neele man BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: loodgieters- en electriciënsbe drijf, kleinhandel in elektrotechnische gebruiksartikelen en -materialen enz Maatschappelijk kapitaal f 150.000, waarvan geplaatst/gestort f 35.000,-. Directie: M. Neeleman en D. CH. Neeleman-Sonneveld. Kort daarna kwamen er bij de rijkspoli- ging gedaan een rijkspolitie van de weg tiê via de praatpalen van de ANWB meldingen binnen dat er op de Rijks weg Arnhem-Utrecht een automobilist eveneens flink beschadigde auto en zei slechts: ”Ik moest me waarmaken van daag”. Een rijkspolitie-woordvoerder ver klaarde gisteren dat ”met gepast ge weld” op het levensgevaarlijke rijden van de Utrechter was gereageerd. ’’Met die schoten wilden we hem bij z’n posi tieven brengen. Jammer dat het niet lukte”. De politie wilde de opsporing niet via het kenteken van de auto laten verlopen, omdat dat ”nog wel eens pro blemen oplevert”. achterband afketste. Met hoge snelheid De Utrechter, die in Japan en Amerika -j_ j-l -<-opleidingen voor botanicus heeft ge volgd, had bij Arnhem voor 32 gulden getankt en was er daarna vandoor ge gaan, de pompbediende met de tank- dop in zijn handen achterlatend. De botanicus is na een proces-verbaal op vrije voeten gesteld. WADDINXVEEN - Maandagmorgen had de Waddinxveense rijkspoli tie een 30-jarige botanicus uit Utrecht op het bureau aan de Kerkweg- Oost, die tussen Arnhem en Waddinxveen de hele rijksweg A 12 op stel ten had gezet. De in Boskoop werkende man was bij Arnhem weggere den bij een benzinestation zonder te betalen. En dat was het sein voor een wild-west achtervolging over meer dan 100 kilometer door de poli tiemensen van de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie (AVD) in Drie bergen, die bij de Gouwebrug eindigde met het kiemtijden van de vluchtende automobilist. In de Nederlandse dagbladpers zijn in een blauwe auto zich zeer gevaarlijk over dit gebeuren gisteren de meest gedroeg. Bijna gelijktijdig meldde een smakelijke verhalen opgediend. Maar Range Rover van de rijkspolitie dat hij f2_2... Ze de auto bij Bunnik had waargenomen, rijkspolitie had namelijk de man na een De bemanning had deze automobilist wilde jacht met tientallen politie- een stopteken gegeven maar de man auto’s, motoren en een vliegtuig rond had niet gereageerd. De botanicus deed nog een poging om de Range Rover van de weg af te druk ken. Dit werd het startsein voor een complete rodeo op de rijksweg tussen het verkeersplein Ouderijn bij Utrecht en Waddinxveen. Een van de spannendste races uit de ge schiedenis van de rijkdpolitie waarvan rijkspolitiewoordvoerder in Drie- ”Een Wonder dat het zo goed is afgelopen”. Tot twee keer toe heeft de botanicus, die in Boskoop werkt, namelijk een po- vergt. Er wordt hun gelijktijdig ge- chamelijke conditie van hun islamiti sche werknemers en hun in de vasten maand niet al te zware eisen te stellen”. voorgaande jaar. In drieëndertig jaar is maatschappij geheel op Ramadan inge steld. In de westerse landen staat men er vreemd tegenover, begrijpt men de -r zin ervan niet en wordt de be- aan het eind van de voorgaande maand leving door de mohammedaanse werk nemers van dit hoogtepunt in hun gods dienstig leven soms maar knap lastig, zo niet onverantwoord gevonden. ’’Vandaar dat de werkgevers elk jaar tijdig informatie krijgen over wat de va- wat betreft Ramadan. Maar begrijpelij- wat de strenge onthouding van de mens - j vergt. Er wordt hun gelijktijdig ge- gen beslaat. In die periode maakt de land hen daarbij voor bepaalde proble- vraagd rekening te houden met de li- -i->-i-_- i-,-1_. -T_ I-1__ J volgens onze kalender elk kije, Marokko, Tunesië of Egypte is, daar was dan ook alle reden toe. De man na een tientallen politie- half twaalf maandagmorgen tussen Reeuwijk en Waddinxveen door een Range Rover van de rijkspolitie tot stoppen gedwongen. TANKEN Het begon allemaal maandagmorgen om half elf bij een benzinestation aan de rijksweg 12 bij Arnhem. De botani cus had er getankt voor 32,- maar hij WADDINXVEEN - In Waddinxveen wonen blijkens het jaarverslag van de plaatselijke rijkspolitie zo’n 500 vreem delingen. Hiervan hebben er 137 de Turkse en 82 de Marokkaanse nationa liteit. Volgens het pasverschenen Stati stisch Jaarboek 1978/1979 van de ge meente Waddinxveen bedraagt het aantal Mohammedanen in dit Gouwe- dorp 100. Voor hen is vorige week don derdag de Ramadan - de heilige vasten maand van de Islam - ingegaan. Op die dag mocht de gelovige Moham medaan van het aanbreken van de da geraad af tot aan de zonsondergang toe niet het minste eten en drinken. Dat was dan van 4.21 uur in de vroege och tend tot aan 22.45 uur ’s avonds. Ach tentwintig dagen herhaalt zich deze versterving, zij het dan dat de begintij- - den telkens één of enkele minuten later vallen en aan het eind van de vastenda gen in de loop van de maand driemaal met een kwartier wordt vervroegd. Tot besluit van Ramadan wordt ’’Shekr bairam”, het suikerfeest, gevierd. Daarna herneemt het leven zijn nor male loop. Een maand lang alleen maar ’s avonds laat en ’s ochtends vroeg mogen eten en drinken. Een maand lang op de va stendagen ook van andere genoegens en behoeften moeten afzien en een le ven van uiterste soberheid leiden, het moet naar westerse opvattingen voor gezonde mensen een eindeloze beproe ving zijn. Maar de moslim ervaart dat niet zo. Hij krijgt er, zoals hij zegt, van God de kracht voor. ”’s Winters duurt Ramadan korter”, ”de Sahur - de periode waarin je wel mag eten en drinken - duurt dan langer doordat de dagen korter zijn. Maar als je echt gelovig bent maakt dat in wezen geen enkel verschil. Het gaat erom wat Ramadan betekent”. De heilige vastenmaand begint elk jaar komstige buitenlandse op een ander tijdstip, althans volgens negende maand van het moslimse maandjaar dat een tijdperk van L maan 12 omlopen. Daaruit volgt dat Ramadan jaar elf dagen eerder begint dan in het vast de gehele gemeenschap en is de de cyclus voltooid en heeft Ramadan alle seizoenen doorlopen. De vasten maand begint op het moment waarop Sha’ban de nieuwe maan wordt waar genomen. dienstig leven soms maar knap lastig, de dankbaarheid tot uitdruk- De vele uit islamitische thuislanden af- zo niet onverantwoord gevonden. king brengt voor de kracht die God de werknemers ’’Vandaar dat de werkgevers elk jaar mensen heeft gegeven om zichzelf te houden zich over het algemeen nauw- tijdig informatie krijgen over wat de va- remmen en zich van aardse zaken en de christelijke kalender. Ramadan is de gezet aan hun godsdienstige plichten stentijd voor de moslim betekent en genoegens te onthechten. Afgezien van •'a"a"A‘* kat wat betreft Ramadan. Maar begrijpelij- wat de strenge onthouding van de mens de religieuze waarde daarvan - boete- 35.4 da- kerwijs stelt het verblijf in een Westers vergt. Er wordt hun gelijktijdig ge- doening en zoenoffer alsmede eerbe toon aan God - kan het gezien worden als een niet te veronachtzamen teken in een wereld waarin de verhoudingen to taal scheef liggen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1