de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Sociale woningbouw in Zuidkade 1 gauw klaar 'ff Danslessen in De Unie Rabobank C3 geld en goede raad maart huis kopen? huis verkopen? Bouwvakkers weer aan 7 werk in woonwijk gratis. LUXAFLEX Twee werkbanken Fa. v.d. Linde GEMEENTERAAD Twee percelen bungalowgrond in Zuidkade 1 lïoumo drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen verboom makelaardij b.v. Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashandel februari april augustu in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 7 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS lüdNBM, I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 35e JAARGANG NR. 1627 WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1979 i 2 29 19 26 2 3 30 i Vraag vrijblijvend offerte. Zuidkade 6 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT..;. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipt. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Woensdag 22 augustus, raadhuis, 19.30 uur 1 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Waddinxveen j Achter Verbakely Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 WADDINXVEEN De Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan) krijgt f 2.250,voor de aanschaffing van twee werkbanken en één soldeertafel. B. en W. gaan de ge meenteraad vragen dit krediet goed te keuren. Zeer binnenkort zullen daar de eerste sociale woningen tussen de Zuidkade en de Kanaaldijk worden opgeleverd. Zoals bekend is het neerzetten van deze premieverkoop- en woningwetwo ningen een jaar geleden - donderdag 17 augustus 1978 - officieel gestart door staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning. Hij kwam toen naar Wad dinxveen voor het slaan van de eerste paal voor de bouw van zo’n 380 wonin gen: 170 woningwetwoningen en 210 premiekoopwoningen. Intussen zijn ook al wat straatnamen bekend die in Zuidkade 1 zullen gaan gelden-: Boezemweg, Molenring, Over toom, Lede, Omloop, Alpherwetering, Alpherbrink. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert Automatisch Sparen Regelmaat is het geheim van goed sparen Spreek daarom met de Rabobank een vast of wisselend bedrag(je) af dat automatisch,bijvoorbeeld elke maand, van uw privé-rekening naar ’n spaarrekening wordt overgemaakt. Dan hoeft u daar niet meer steeds zelf aan te denken en u zet toch regelmatig en ongemerkt wat opzij. Dat loopt lekker op. Automatisch! De Rabobank - kan u er alles over vertellen. WADDINXVEEN De metse laars, timmerlieden, stucadoors, grondwerkers en andere bouwvak kers zijn deze week na hun vakan tie weer volop aan het werk gegaan in het bestemmingsplan Zuidkade 1, Waddinxveens nieuwste woon wijk in wording. kade 1De ’’gelukkigen” zijn de heer J. S. van Galen uit Krommenie, die voor f 210.000,beslag heeft weten te leg gen op een stuk grond van ongeveer 580 vierkante meter, en de heer J. A. Berendse uit Waddinxveen, die f 175.000,betaalt voor ongeveer 470 vierkante meter grond. Beide stuken WADDINXVEEN De gemeente- liggen in Zuidkade 1 op de landtong raad gaat opnieuw bungalowgrond ver- tussen de Alpher Wetering en de kopen in het bestemmingsplan Zuid- ringvaart. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 kinbm.i t WADDINXVEEN Komend seizoen zullen er in café-restaurant ”De Unie” aan de Kerkweg-Oost danslessen worden ge geven. Dat gebeurt door het dansinstituut ’’Sfeer” van de Hagenaar H. van Oortmerssen. Met ingang van maandagavond 20 augustus is deze zeer ervaren dansleraar met een lange staat van dienst wekelijks tussen 19.00 en 21.00 uur in De Unie aanwezig voor de inschrijving en het verstrekken van inlichtingen. In de nieuwe zaal van het café-restaurant zal uitsluitend les worden gegeven aan gehuwden en/of paren, zowel beginners als gevorderden. De kosten daarvan bedragen f 300, voor 20 weken per paar. Dat bedrag is inclusief f 50,inschrijvingsgeld. De resterende f 250,kan in tien wekelijkse ter mijnen van f 25,per paar worden betaald. Dansinstituut ’’Sfeer” is naar Waddinxveen gekomen om de inwoners in de gelegenheid te stellen nu eens in de eigen gemeente dansles te kunnen nemen. Verwacht wordt dat de belangstelling groot zal zijn. De eerste les is op maandagavond 24 september. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Met het hele plan Zuidkade 1 is zo’n 30 miljoen gulden gemoeid. De rijksbij- drage komt neer op 5,5 miljoen gulden, waardoor de A-fabriek van Eminent kon worden verplaatst naar de Starin- glaan. De woningbouw tussen de Ka naaldijk en de Zuidkade drijft voorna melijk op de kurk, gevormd door dure vrije sectorwoningen bij de hoek Jan Dorrekenskade-Oost/Kanaaldijk, ach ter de Burgemeester Trooststraat en straks op de landtong tussen de ring vaart en de Alpher Wetering, in de buurt waarvan Kats Bouwgroep NV ook nog 18-20 koophuizen gaat bouwen en 16 appartementen. Door het laatste bouwproject is de financiële pijn uit Zuidkade 1 verdwenen. Wat er nu al in Waddinxveens nieuwste woonwijk staat en komt: 22 landhuizen op de hoek Jan Dorrekenskade-Oost/Kanaaldijk reeds bewoond) 17 herenhuizen achter de Burgemee ster Trooststraat (binnenkort allemaal bewoond) *81 premiekoopwoningen van de stichting Bevordering Eigen Woning- bezit Groenswaard (in aanbouw) 60 woningwetwoningen van de rooms-katholieke woningbouwvereni ging St. Joseph, (in aanbouw) *71 premiekoopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen Woning- bezit Groenswaard. (binnenkort in aan bouw) 63 woningwetwoningen van de chri stelijke woningbouwvereniging Ons Begin, (binnenkort in aanbouw) 54 premiekoopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen Woning- bezit Groenswaard bij de Schielands- traat naar een ontwerp van het archi tectenbureau Treffers en Polgar. (in ontwerp) 5 !0 27 28 16 23 30 7 24 31 25 6 8 1 1 28

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1