Kerkklokken luiden ook rten BV Roubos Tran gaat 3 jaar lang ’Roubos- nsoren De Gouwe’ hier zondagavond 7 uur 1 GEFELICITEERD J BEZORGING Peuleyenl5 telefoon 2604 J. Reym j Muziekshow van Audicom gedurende drie dagen Contracten maandag in het zwembad getekend ^ZZZZZZZZZZZZZZ/ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiii Dat was weer tip.top voor elkaar. Gefeliciteerd! Zomerfestival IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM UITSLAG JULI wordt maandagavond bekendgemaakt. De ondertekening van het sponsoring-contract door de heer A. P. de WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 naar de tweede klasse van de K,N,Z.B. Voor het komende seizoen zullen die prestaties moeilijk te evenaren zijn. Als zoen ’79/’80 "consolidatie van de ver worven posities” en "activering van het wedstrijdzwemmen". Om dit te berei ken dient De Gouwe meer bekwame trainers aan te trekken en meer zwemu- ren in het overdekte zwembad te hu ren. Dit alles vraagt financiële offers, die door de leden nauwelijks zijn op te brengen. Vandaar, dat het Bestuur van De Gouwe gezocht heeft naar een sponsor, die op langere termijn De Gouwe financieel wil ondersteunen. TRAINERS Arie Domburg blijft trainer-coach van het eerste heren zevental. Leo Nieu- WADDINXVEEN Roubos Transporten BV van de Onderweg gaat de zwem- en waterpoloclub De Gouwe de komende drie jaar met een fors bedrag sponsoren. Hoewel het betrokken bedrijf en bestuursleden van de kersverse hoofdklasser om verschillende redenen weigerden de betreffende som gelds te noemen, mag met zekerheid worden aangeno men dat het hier gaat om meer dan een halve ton 50.000,—). complex, het eigen orgaan "Gouwe- vergelijking met het seizoen '78/’79 in praet”, tijdens wedstrijden in, het land, belangrijke mate uitgebreid met: Alex Boegschoten van H.Z.C./De Robben uit Hilversum, thans Waddinxvener, Onderstaande prijswinnaar(s) van de zojuist verrichte trekking van het tip top Kleurenfoto kozen onze zaak voor het ontwikkelen en afdrukken van hun rolletje: WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener J. Reym is uitgetreden als directeur van Exploitatie Vast Goed Holland Bv, Gouda. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. van de Onderweg kan De Gouwe alle extra kosten betalen die verbonden zijn aan het hoofdklasser- schap, zoals de training, begeleiding, reiskosten, aankleding, prijsstijgingen en dergelijke. "Door gebruik te maken van deze financiële steun kan het ko mende seizoen met vertrouwen tege moet worden gezien”, meent De Gouwe-voorzitter A. P. de Graaff. CONSOLIDATIE Zoals bekend is het afgelopen seizoen voor de Waddinxveense waterpoloërs een uitstekend seizoen geweest. Im mers, 4 zeventallen promoveerden en er waren 2 kampioenen t.w. meisjes pu pillen en jongens adspiranteh B. De Gouwe I heren promoveerde, na een tweejarig verblijf in de eerste klasse, naar de Hoofdklasse der K.N.Z.B. en WADDINXVEEN Audicom BV Geluidstechniek van de Dorpstraat houdt volgende week maandag en dinsdag voor de vak- handel en woensdag voor het grote publiek in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw "Het Trefpunt” de muziekshow ’79. Op alle drie de dagen van ’s morgens tien uur tot ’s avonds elf uur. Mu ziekshow ’79 is een luisterrijke manifestatie waarop Audicom de bezoekers presenteert op MM Electronics (versterkers, mengta- fels, mikes), Thino Music Spares, PA:CA Studio Equipment, FM Acoustics en Re-an Products. Deze show is een unicum voor de Randstad, daar alleen landelijk dergelijke shows worden georga niseerd. Naast het programma dat Audicom al enige jaren voert, wordt nieuw in Nederland ge toond ANTONE Electronische orgels, werkelijk een vernuft op orgelgebied. FRUNT orkest ap paratuur, complete discotheken, microfoons etc. etc. wenhuyzen blijft de dames trainen en coachen. Werner Schönberger uit Ba- rendrecht, distriktstrainer van Zuid Holland, is aangetrokken voor de jeugdwaterpolo-training. Gerry Hoogen- doorn uit Bergambacht gaat de zwem- training verzorgen. De heren selektie van De Gouwe is in vergelijking met het seizoen ’78/’79 in Het publiek zal zondagavond worden opgeroepen naar de dichtsbijzijnde kerk te gaan om een gift af te geven. Ook het gironummer 999 van de stich ting staat daarvoor open. De Stichting Vluchteling 1976 heeft het beroep op de kerken moeten doen omdat men in C. C. T. v. d. Nat, Joh. Postlaan 15 J. Dijkhuizen, Schuberthof 9 M. C. M. Blom-v. Dillen, Jac. Catslaan 1 M. K. v. d. Roest-van Steenselen, Passage 166 D. M. Bunnik, Trooststraat 3 C. H. v. d. Burg, Goudsbloemstraat 24, Zevenhuizen Mw. R. Hoogendoorn, Henegouwerweg 30 Peter Krijnen, Mozartlaan 27 M. Markus, leplaan 87 B. v. d. Roest, Passage 166 R. de Wit, Zuidkade 117 M. van Yperen, Potgieterstraat 2 Hans Ferber, Groensvoorde 82 R. v. d. Stoel, Onderweg 81 WADDINXVEEN - Ook in Wad- korte tijd niet een voldoende groot le- plaats op gericht eerste hulp aan boot- dinxveen zullen zondagavond kerk- ger van collectanten op de been kon vluchtelingen in Maleisië, Indonesië, ------ 2-Macae, Thailand en de Filip pijnen financieel mogelijk te maken. Bij deze eerste hulp gaat het om voed sel, kleding, medische bijstand, onderwijs- en welfareprojecten in de hulpcentra. Dit uitgebreide hulpprogramma, waar mee vele tientallen miljoenen guldens gemoeid zullen zijn, zal alleen dan goed mogelijk zijn, als ook particuliere hul porganisaties (bijv, christelijke instel lingen en het internationale Rode Kruis) op veel grotere schaal dan tot dusverre mankracht en materieel inzet ten. De landelijke inzamelingsactie valt sa men met de collecte in de rooms katholieke kerken voor de MIVA, de Missie Verkeersmiddelenactie. ”lk denk door een misverstand”, aldus pastoor P. M. Olsthoorn, die één en an der natuurlijk betreurt. Voorwaarde aan deze sponsoring, die nog de goedkeuring moet krijgen van de Koninkl. Ned. Zwem Bond (KNZB)js wel dat de naam van de op 7 juli 1927 opgerichte zwem- en waterpoloclub De Gouwe zal worden gewijzigd in Roubos-De Gouwe. De vorige week woensdag gehouden bijzondere alge mene ledenvergadering van deze Wad dinxveense sportvereniging heeft al in gestemd met de door het bestuur voor bereide "harde sponsoring”, welke in gaat op zaterdag 1 september. De sponsor-contracten, opgesteld aan de hand van een officiële KNZB- sponsoringsovereenkomst, werden maandagavond in het openluchtzwem bad ”de Sniep” getekend door de heren A. P. de Graaff (voorzitter), C. Kroon (secretaris) en S. Versloot (pen ningmeester) namens De Gouwe en door de heer P. van Duyn (directeur) hoogte gesteld van de sponsoring door namens Roubos Transporten BV. Na de ondertekening werd het glas gehe- wordt dat de gemeentelijke subsi- ven op een naar wordt gehoopt ple- diëring van de Waddinxveense zwem- zierige en duurzame sponsoringstijd, en poloclub op de oude voet zal wor- waarvoor al is afgesproken dat Roubos den voortgezet. Met het geld van het aan de drie jaar van nu opnieuw drie bedrijf van de Onderweg kan jaar zal kunnen toevoegen. TOP-WATERPOLO Volgens Roubos-directeur P. van Duyn, die in het zwembad aanwezig was met zijn mede-directeuren C. Rou bos en J. Werkendam, is het natuurlijk met deze sponsoring de bedoeling als transportbedrijf landelijk aan de weg te timmeren, maar voorop staat toch het financieel mogelijk maken van het be drijven van top-waterpolo binnen de Waddinxveense gemeentegrenzen. Hij vertelde binnen twee maanden tijd met het bestuur van De Gouwe tot overeen stemming te zijn gekomen en maakte gewag van het plezierige karakter van de gevoerde besprekingen. De Gouwe-voorzitter A. P. de Graaf, die duidelijk maakte dat zijn zwem- en waterpoloverenigig nog meer pijlen op het eerste dames zevental promoveerde de boog heeft om aan voldoende finan ciële middelen te komen, benadrukte na de onderetekening van de sponsor contracten dat Roubos Transporten doelstelling geldt dan ook voor het sie- BV geen enkele invloed zal kunnen ui toefenen op het beleid en werkwijze van de vereniging. Het gaat alleen maar om het op een positieve wijze uitdragen van de naam Roubos, het nationale en internationale transportbedrijf van de Onderweg dat dit jaar tevergeefs heeft geprobeerd een ruimer jasje te krijgen. HERKENNINGSPUNT Om de al 52 jaar bestaande naam De Gouwe als herkenningspunt te blijven behouden is gekozen voor de nieuwe verenigingsnaam Roubos-De Gouwe. Men vond dat beter klinken dan De Gouwe-Roubos. In het zwembad- voldoende groot le ger van collectanten op de been kon klokken luiden voor de dan te houden brengen. inzamelingsactie voor de Vietnamese In de folder die de kerkgangers mee- booitvluchtelingen, die om zeven uur krijgen, wordt erop gewezen dat geld begint met een oproep van minister- geven niet voldoende is, maar dat er president mr. A. A. M. van Agt via bei- ook bij de regering op moet worden de televisienetten en drie Hilver- sumse radiozenders om geld te geven. Dat kan via de bank of giro op giro nummer 999 van vluchtelingenhulp in Graaff namens de zwem- en waterpoloclub De Gouwe en de heer P. van Duyn namens Roubos Transporten BV. Men wordt daarbij gadegeslagen doorspe lers en trainers van De Gouwe alsmede bestuursleden van De Gouwe en mede-directeuren van Roubos. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom geven plaatsen, veelal kerkgebouwen. De geschatte opbrengst van de actie De organisatoren verwachten een hoge de kerkleden voorgehouden dat geld opbrengst. geven overigens niet voldoende is. Er moet ook druk op de regering worden uitgeoefend om meer vluchtelingen toe te laten en het toelatingsbeleid te ver snellen. De bliksemactie die zondag in Neder land en in 9 andere Europese landen wordt gehouden, is er in de eerste aangedrongen meer vluchtelingen toe te laten. In een folder, die de Generale dia- r konale raad van de Nederlands Her- Den Haag of op door tv en radio aange- vormde kerk, het algemeen diakonaal bureau van de gereformeerde kerken in Nederland en de stichting oecumeni sche hulp aan kerken verspreid wordt 5 t^foto 6 “film Z sjaak y noteboom 6 Passage 47, Waddinxveen, tel. 2477 Fred Kranstauber van D.S.Z.-Den Haag, Hans Verbeek van A.Z.C./U- NIQUE - Alphen a/d Rijn, Erik van Leeuwen van A.Z.C7UNIQUE - Alp hen a/d Rijn, Jan Goedegeburen van Z.C. Steenwijk, Jan van Elk van Rijnmond-Rotterdam en Mark Slobbe van G.Z.C.-Gouda. op het briefpapier en op allerlei andere manieren zal het publiek worden dui delijk gemaakt dat het Roubos Tran sporten BV is geweest van wie de nood zakelijk gebleken financiële injectie af komstig is gedurende de komende drie jaar. ”We vinden dat allemaal niet erg”, aldus de heer De Graaff, "want als je zoals we in aanraking zijn geko men met een sponsor die je weinig an dere verplichtingen oplegt dan het mede uitdragen van zijn naam, dan doe je dat toch en met volle overtuiging?” Het bestuur van De Gouwe heeft het gemeentebestuur van Waddinxveen, waarmee bijzonder goede contacten bestaan en dat geprezen wordt van wege het beleid ten aanzien van de sportaccommodaties, schriftelijk op de Roubos Transporten BV. Verwacht Honkong- In de folder die de kerkgangers mee krijgen, wordt erop gewezen dat geld geven i.l— 2. L,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13