Nieuwe woonwijk met 1800-2 huizen en 5 mensen op papier IIO IIIII de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank Q geld en goede raad maart huis kopen? huis verkopen? Plan Zuidplas ligt nu maand ter inzage LUXAFLEX ANTIEK Collecte KWF Inzameling voor bootvluchtelingen INSTITUUT DEJONG Fa. v.d. Linde verboom makelaardij b.v. hb Regelmaat is het geheim van goed sparen Dingen van de dag” Zaak-Nagel op de radio Onafhankelijk Nieuwsblad IXlijhof’s Glashandel februari april juni augustu: telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 3 30 (udNBMj VOETBALVELDEN Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS 5 '6 2 6 1 2 E 25 iw^i Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 35e JAARGANG NR. 1629 LndNBM Vraag vrijblijvend offerte. f nen. Hoewel de SGP/HKV/GPV van 28 1 16 23 30 29 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I 19 26 £0 27 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 WADDINXVEEN - Het ontwerp bestemmingsplan wijk Zuidplas ligt vanaf morgen (donderdag 23 augustus) een maand lang ter inzage in het gemeentehuis. In het plan wordt aangegeven hoe tussen de Piasweg, INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: gesteld en verbaasd te zijn over de be antwoording van de brief door het col- VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 er waarschijnlijk Kamer-vragen over ge steld zullen worden. Intussen heeft het Humanistisch Verbond in Wad- bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 woensdagavond, 10 oktober een extra vergadering van de gemeenteraad zal worden gehouden ter vaststelling van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas. 1 vra' kleine woningen in de woonwijk Zuidp- genrecht is voorbehouden aan gemeen- las rekening gehouden. Andere zaken met betrekking tot Zuidplas zijn: de in het plan te bouwen scholen zijn afgestemd op de eindsitua tie, de vrije sectorkavels zijn kleiner ge worden (de hieruit ontstane ’’winst” Gistermiddag heeft de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw een laatste voorbereidende vergadering aan de ontwikkeling van Waddinxveens nieuwste woonwijk ge wijd. Het ligt in de bedoeling dat er op Uit de laatste discussies over de woning- WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 half zes via Hilversum 2 aandacht be steedt aan de zaak rond de oud- Waddinxveense schoolarts mevrouw drs. E. J. Nagel en haar in de jaren ze- bouw in de Zuidplaspolder is gebleken dat de voetbalvelden van ”Wa- dinxveen” in het sportpark ”de Sniep” bebouwd zullen worden, zodat de voet ballers zullen moeten uitwijken naar een nieuw aan te leggen complex ten noorden van de Piasweg. De PvdA en de VVD hebben zich te langen leste neergelegd bij deze zaak. Volgens wet houder P. F. J. van Schie (CDA) is be bouwing van de voetbalvelden de eis om een goede relatie te krijgen tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe woonwijk. Of het zoetwaterkanaal Waddinxveen- Voorburg, waarvan de aanleg sterk in discussie is, nu kleiner gaat worden of niet, is voor de opzet van Zuidplas niet zo veel van belang als het ter hoogte van de nieuwe wijk maar onder gronds komt te liggen. ”Een versmal ling van het kanaal geeft weinig of geen voordelen”, aldus wethouder Van Schie. "Een koker met een diameter van 5 meter onder de grond is bijna even duur als een koker met een dia meter van 7 meter en eist ook een strook onbebouwde grond van 20 me ter”. Getracht zal wel worden een deel van de gasleiding in de groenstrook tè handhaven. ^-12 aan bebouwbaar oppervlak is toebe deeld aan de extra 200 woningen in het plan), het aantal hectaren groen in Zuidplas bedraagt 7,5 hectaren (dat is volgens de norm 15 vierkante meter per inwoner), de Sniepweg - die zal worden ’’doorgeknipt” - ligt in twee bestem mingsplannen: Zuidplas en het plan Waddinxveen, herzien in 1954, de idee van een om het plan lopende rondweg tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Noordkade bestaat nog steeds en ter wering van geluidsoverlast door het verkeer gaat de voorkeur uit naar wal len langs de Beijerincklaan. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Sniepweg en het daaraan gelegen sportcomplex en de Tweede Bloksweg een nieuwe woonwijk met tussen de 1800 en 2000 woningen voor 5000 mensen gerealiseerd kan worden. Automatisch Sparen Spreek daarom met de Rabobank een vast of wisselend bedrag(je) af dat automatisch,bijvoorbeeld elke maand, van uw privé-rekening naar ’n spaarrekening wordt overgemaakt. Dan hoeft u daar niet meer steeds zelf aan te denken en u zet toch regelmatig en ongemerkt wat opzij Dat loopt lekker op. Automatisch! De Rabobank kan u er alles over vertellen. KLEINE WONINGEN WADDINXVEEN - Het ligt in de be- Van de in Zuidplas te bouwen wonin- doeling dat de actualiteitenrubriek van gen zou wel eens twintig procent als de VARA-radio ’’Dingen van de dag”, ’’kleine woningen” gekenschetst kun- vanavond (woensdag) rond de klok van nen worden. Het gaat hier om 1-, 2- en 3-kamerwoningen. Er bestaat een dui delijke voorkeur voor het neerzetten van 3-kamerwoningen, die zowel ge schikt zijn voor alleenstaanden, voor stig gehouden aanvullend schoolonder- samenwonenden als voor kleine gezin-' zoek met (omstreden) criminologische belangen aspecten. Voor deze radio-uitzending Gouda te hebben behartigd dit instituut mening is, dat er in Zuidplas best wat zijn gisteren geïnterviewd drs. A. A. de Bruin van de werkgroep Waddinxveen van het Humanistisch Verbond en de PvdA-raadsleden M. Boere en drs. D. Lont. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 2 29 WADDINXVEEN/GOUDA Geert en Greet Stuiver hebben na tien jaar de van het Instituut De Jong in iij _i‘* van de heer H. de Jong overgenomen om het onder dezelfde naam voort te zetten. "Wij zijn er in geslaagd om voor de aanvang van het siezoen onze loka len en inrichting te vernieuwen, zodat Vanavond praat de Waddinxveense ge- onze leerlingen in een moderne ruimte meenteraad waarschijnlijk over de af- hun lessen kunnen volgen”, aldus het wikkeling van deze landelijk zo de aan- echtpaar. Vandaar dat er op vrijdaga vond 31 augustus van 19.00-22.00 uur gedronken kan worden op de nieuwe start van Instituut De Jong aan het Re- gentesseplantsoen in Gouda. minder kleine woningen gebouwd kun nen worden, vindt D’66 dat door verla ging van de leeftijd waarop men zelf standig wil gaan wonen er meer be hoefte zal zijn aan 2-kamerwoningen. Het voor dit doel splitsen van bestaande flats, zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, omdat deze woningen niet over dacht getrokken hebbende zaak dat voldoende ruimte beschikken voor het maken van een extra keuken. Een deel van de flats zal bij voldoende doors- Humanistisch Verbond troming eerder ter beschikking komen dinxveen laten weten bijzonder teleur- aan beginnende gezinnen en alleen staanden in de vorm waarin ze nu aan wezig zijn. Met die mogelijkheid is bij lege van Burgemeester en Wethouders, de berekening van de nodige aantallen Het college meent namelijk dat het teraadsleden, zodat de vragen van de humanisten onbeantwoord zouden die nen te blijven. De humanisten noemen dit ondemocratisch. Over de briefwis seling elders meer in dit Weekblad voot Waddinxveen. 7 24 31 8 25 A 26

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1